Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần 19

I. Mục đích yêu cầu:

A. Tập đọc

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với biểu diễn của truyện.

- Hiểu nội dung:Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của.Hai Bà Trưng và nhân dân ta.

- Trả lời được các câu hỏi trong SGK.

B. Kể chuyện:

- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

II. Đồ dùng dạy học:

* GV:- Tranh minh họa bài học trong SGK.

-Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.

* HS:- SGK, vở.

III. Hoạt động dạy – học:

 

doc45 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần 19, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g chuù boä ñoäi”.
-HS ñoïc.
+Neâu nhaän xeùt veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa lôùp: hoïc taäp, lao ñoäng, caùc coâng taùc khaùc. Cuoái cuøng laø ñeà nghò khen thöôûng nhöõng taäp theå vaø caù nhaân toát nhaát.
-HS phaùt bieåu yù kieán caù nhaân.
PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, troø chôi.
-HS laéng nghe.
-3 HS leân chôi troø chôi.
-HS nhaän xeùt.
LUYỆN TỪ VAØ CAÂU
NHAÂN HOAÙ – OÂN CAÙCH ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI “KHI NAØO?”.
I. Muïc ñích yeâu caàu:
- Nhaän bieát ñöôïc hieän töôïng nhaân hoaù, caùc caùch nhaân hoaù (BT1, 2)
- OÂn taäp caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo?; tìm ñöôïc boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi Khi naøo?; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi Khi naøo? (BT3, 4)
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
*GV: - Baûng phuï vieát BT2.
- Ba baêng giaáy vieát 1 caâu trong BT3.
* HS: -Xem tröôùc baøi hoïc, vôû.
III. Hoạt động dạy – học: 
Tg
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: GV nhaän xeùt baøi kieåm tra Hk1 cuûa HS.
3 Bài mới:
Giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi: Nhaân hoaù- OÂn caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi. “Khi naøo”
 Tiến hành các hoạt động:
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn caùc em laøm baøi taäp.
- Giuùp cho caùc em bieát laøm baøi ñuùng.
. Baøi taäp 1:
- GV cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm. Sau ñoù HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán.
- GV môøi 3 HS leân baûng laøm.
- GV keát luaän: Con ñom ñoùm trong baøi thô ñöôïc goïi baèng “anh” laø töø duøng ñeå goïi ngöôøi ; tính neát vaø hoaït ñoäng cuûa con ñom ñoùm ñöôïc taû baèng nhöõng töø chæ tính neát vaø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Nhö vaäy con ñom ñoùm ñaõ ñöôïc nhaân hoùa.
+ Con ñom ñoùm ñöôïc goïi baèng: anh.
+ Tính neát cuûa ñom ñoùm: chuyeân caàn.
+ Hoaït ñoäng cuûa ñom ñoùm: leân ñeøn, ñi gaùc, ñi raát eâm, ñi suoát ñeâm, lo cho ngöôøi nguû.
. Baøi taäp 2:
- GV môøi 1 HS ñoïc thaønh tieáng baøi “Anh ñom ñoùm”.
- GV yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân vaøo vôû.
- GV môøi 3 HS leân baûng thi laøm baøi
- GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng:
+ Teân caùc con vaät: Coø Bôï, Vaïc.
+ Caùc con vaät ñöôïc goïi laø: chò, thím.
+ Caùc con vaät ñöôïc taû nhö taû ngöôøi: Ru con: Ru hôõi ! Ru hôøi ! Hôõi beù toâi ôi ! Nguû cho ngon giaác, laëng leõ moø toâm.
* Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän.
- Cuûng coá laïi cho HS caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi “Khi naøo?”
. Baøi taäp 3:
- GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
- GV nhaéc caùc em ñoïc kó töøng caâu vaên, xaùc ñònh ñuùng boä phaän naøo trong caâu traû lôøi cho caâu hoûi “Khi naøo”.
- GV chia lôùp thaønh 3 nhoùm.
- GV yeâu caàu HS thaûo luaän theo nhoùm,ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
- GV nhaän xeùt choát lôùi giaûi ñuùng.
a)Anh Ñom Ñoùm leân ñeøn ñi gaùc khi trôøi ñaõ toái..
b)Toái mai, anh Ñom Ñoùm laïi ñi gaùc.
c)Chuùng em hoïc baøi thô Anh Ñom Ñoùm trong hoïc kì 1.
. Baøi taäp 4:
- GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV yeâu caàu HS laøm vaøo vôû.GV môøi 3 HS leân baûng söûa baøi.
Lôùp em baét ñaàu vaøo hoïc kì II töø ngaøy 19 thaùng 1.
Ngaøy 31 thaùng 5, hoïc kì II keát thuùc.
Ñaàu thaùng 6, chuùng em ñöôïc nghæ heø.
4. Củng cố – dặn dò
Chuaån bò: Töø ngöõ veà Toå quoác, daáu phaåy. Nhaän xeùt giôø hoïc.
PP:Tröïc quan, thaûo luaän, giaûng giaûi, thöïc haønh.
-HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
-Caùc em trao ñoåi theo caëp.
-HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
-3 HS leân baûng laøm baøi, moãi em laøm moät caâu.
-HS nhaän xeùt.
-HS chöõa baøi ñuùng vaøo vôû.
-HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-HS ñoïc baøi.
-HS laøm baøi caù nhaân vaøo vôû.
-3HS leân baûng thi laøm baøi.
-HS laéng nghe.
-HS chöõa baøi vaøo vôû.
PP: Thaûo luaän, thöïc haønh.
-HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-HS thaûo luaän theo nhoùm.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng daùn keát quaû cuûa nhoùm mình.
-HS nhaän xeùt.
-HS söûa baøi vaøo vôû.
-Ba HS ñoïc laïi caâu vaên hoaøn chænh.
-HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-HS caû lôùp laøm vaøo vôû.
-3 HS leân baûng laøm.
-HS nhaän xeùt.
TẬP VIẾT
OÂN CHÖÕ HOA N (TIEÁP THEO)
I. Muïc ñích yeâu caàu:
- Vieát ñuùng vaø töông ñoái nhanh chöõ hoa N (1 doøng Nh), R, L (1 doøng); vieát ñuùng teân rieâng Nhaø Roàng (1 doøng) vaø caâu öùng duïng: Nhôù soâng Loâ  nhôù sang Nhò Haø (1 laàn) baèng chöõ côõ nhoû.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
* GV: - Maãu vieát hoa N (Nh)
- Caùc chöõ Nhaø Roàng vaø caâu tuïc ngöõ vieát treân doøng keû oâ li.
* HS: -Baûng con, phaán, vôû taäp vieát.
III. Hoạt động dạy – học: 
Tg
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: - GV kieåm tra HS vieát baøi ôû nhaø.
-Moät HS nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng ôû baøi tröôùc.
-GV nhaän xeùt baøi cuõ.
3. Bài mới:
Giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi : OÂn chöõ hoa N (tieáp theo)
Tiến hành các hoạt động:
* Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ N (Nh) hoa.
- Giuùp cho HS nhaän bieát caáu taïo vaø neùt ñeïp chöõ N (Nh).
- GV treo chöõõ maãu cho HS quan saùt.
- Neâu caáu taïo chöõ N (Nh).
* Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS vieát treân baûng con.
- Giuùp HS vieát ñuùng caùc con chöõ, hieåu caâu öùng duïng.
Luyeän vieát chöõ hoa.
- GV cho HS tìm caùc chöõ hoa coù trong baøi: N (Nh), R, L, C, H.
- GV vieát maãu, keát hôïp vôùi vieäc nhaéc laïi caùch vieát töøng chöõ.
- GV yeâu caàu HS vieát chöõ “N (Nh) R” vaøo baûng con.
HS luyeän vieát töø öùng duïng.
- GV goïi HS ñoïc töø öùng duïng: Nhaø Roàng.
- GV giôùi thieäu: Nhaø Roàng laø moät beán caûng ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Naêm 1911, chính töø beán caûng naøy, Baùc Hoà ñaõ ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc.
- GV yeâu caàu HS vieát vaøo baûng con.
Luyeän vieát caâu öùng duïng.
GV môøi HS ñoïc caâu öùng duïng.
Nhôù Soâng Loâ, nhôù Phoá Raøng.
Nhôù töø Cao Laïng, nhôù sang Nhò Haø.
- GV giaûi thích caâu ca dao: Ca ngôïi nhöõng ñiaï danh lòch söû, nhöõng tieán coâng cuûa quaân daân ta.
* Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát.
-Giuùp HS vieát ñuùng con chöõ, trình baøy saïch ñeïp vaøo vôû taäp vieát.
- GV neâu yeâu caàu:
+ Vieát chöõ Nh: 1 doøng côõ nhoû.
+ Vieát chöõ R, L: 1 doøng.
+ Vieá chöõ Nhaø Roàng: 1 doøng côõ nhoû.
+ Vieát caâu tuïc ngöõ 1 laàn.
- GV theo doõi, uoán naén.
- Nhaéc nhôû caùc em vieát ñuùng neùt, ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ.
* Hoaït ñoäng 4: Chaám chöõa baøi.
-Giuùp cho HS nhaän ra nhöõng loãi coøn sai ñeå chöõa laïi cho ñuùng.
- GV thu töø 5 ñeán 7 baøi ñeå chaám.
- GV nhaän xeùt tuyeân döông moät soá vôû vieát ñuùng, vieát ñeïp.
4 Củng cố – dặn dò
-Veà luyeän vieát theâm phaàn baøi ôû nhaø.
-Chuaån bò baøi: OÂn chöõ N (Ng).
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
PP: Tröïc quan, vaán ñaùp.
-HS quan saùt.
-HS neâu.
PP: Quan saùt, thöïc haønh.
-HS tìm.
-HS quan saùt, laéng nghe.
-HS vieát caùc chöõ vaøo baûng con.
-HS ñoïc: teân rieâng: Nhaø Roàng.
-Moät HS nhaéc laïi.
-HS vieát treân baûng con.
-HS ñoïc caâu öùng duïng:
-HS vieát treân baûng con caùc chöõ: Raøng, Nhò Haø.
-HS neâu tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñeå vôû.
-HS vieát vaøo vôû
PP: Kieåm tra ñaùnh giaù, troø chôi.
+ HS khaù, gioûi: Vieát ñuùng vaø ñuû caùc doøng (Taäp vieát treân lôùp) trong trang vôû Taäp vieát 3.
CHÍNH TẢ
TRAÀN BÌNH TROÏNG
I. Muïc ñích yeâu caàu:
- Nghe – vieát ñuùng baøi chính taû; trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi. 
- Laøm ñuùng baøi taäp 2b.
- Toác ñoä vieát coù theå khoaûng 65 chöõ/15 phuùt.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
* GV: Baûng phuï vieát BT2, BT3.
* HS: vôû, buùt.
III. Hoạt động dạy – học: 
Tg
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: “Hai Baø Tröng”.
-GV môøi HS leân baûng vieát caùc töø coù vaàn: l ; n leân baûng con.
-GV vaø caû lôùp nhaän xeùt.
3. Bài mới:
Giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi: Traàn Bình Troïng
. Tiến hành các hoạt động:
* Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS nghe- vieát.
- Giuùp HS nghe vaø vieát ñuùng baøi vaøo vôû.
GV höôùng daãn HS chuaån bò.
GV ñoïc 1 laàn baøi vieát : Traàn Bình Troïng.
GV môøi 2 HS ñoïc laïi.
GV höôùng daãn HS naém noäi dung vaø caùch trình baøy baøi.
+Khi giaëc duï doã höùa phong cho töôùc vöông, Traàn Bình Troïng ñaõ khaúng khaùi traû lôøi ra sao?
+Em hieåu caâu noùi naøy cuûa Traàn Bình Troïng nhö theá naøo?
+ Nhöõng chöõ naøo trong baøi chính taû ñöôïc vieát hoa?
+ Caâu naøo ñöôïc ñaët trong ngoaëc keùp, sau daáu hai chaám?
- GV höôùng daãn caùc em vieát ra baûng con nhöõng töø deã vieát sai: Traàn Bình Troïng, töôùc vöông, khaûng khaùi, sa vaøo, duï doã.
GV ñoïc vaø vieát baøi vaøo vôû.
- GV cho HS ghi ñaàu baøi, nhaéc nhôû caùch trình baøy.
- GV yeâu caàu HS gaáp SGK vaø vieát baøi.
- GV ñoïc töøng caâu, cuïm töø, töø.
GV chaám chöõa baøi.
- GV yeâu caàu HS töï chöaõ loãi baèng buùt chì.
- GV chaám vaøi baøi (töø 5 – 7 baøi).
- GV nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS.
* Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp.
- Giuùp HS laøm ñuùng baøi taäp trong vôû.
+ Baøi taäp 2a
- GV cho 1 HS neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
- GV yeâu caàu HS caû lôùp laøm vaøo vôû.
- GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng.
*/Ñieàn vaøo choã troáng:
a. l hay n:
Ngöôøi con gaùi anh huøng
nay – lieân laïc – laàn – luoàn – naém – laàn – neùm – löïu ñaïn.
4. Củng cố – dặn dò
-HS vieát laïi töø khoù ñaõ vieát saiù.
-Nhöõng HS vieát chöa ñaït veà nhaø vieát laïi. Nhaän xeùt giôø hoïc.
PP: Hoûi ñaùp, phaân tích, thöïc haønh.
-HS laéng nghe.
-Hai HS ñoïc laïi.
+Ta thaø laøm ma nöôùc Nam chöù khoâng theøm laøm vöông ñaát Baéc.
+Traàn Bình Troïng yeâu nöôùc, thaø cheát ôû nöôùc mình, khoâng theøm soáng laøm tay sai cho giaëc, phaûn boäi Toå Quoác.
+Chöõ ñaàu caâu, ñaàu ñoaïn, caùc teân rieâng.
+Caâu noùi cuûa Traàn Bình Troïng traû lôøi quaân giaëc.
-HS töï phaân tích, vieát ra bc nhöõng töø caùc em cho laø deã vieát sai.
-Hoïc sinh neâu tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû.
-Hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû.
-Hoïc sinh soaùt laïi baøi.
-HS töï chöõa baøi.
PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, thöïc haønh, troø chôi.
-1 HS ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.
-Caû lôùp laøm vaøo vôû.
-3 leân baûng laøm.
-HS nhaän xeùt.
-2 HS ñoïc laïi toaøn boä ñoaïn vaên.
-Caû lôùp chöõa baøi vaøo vôû.
TẬP LAØM VĂN
NGHE-KEÅ: CHAØNG TRAI LAØNG PHUØ UÛNG.
I. Muïc ñích yeâu caàu:
- Nghe – keå laïi ñöôïc caâu chuyeän chaøng trai laøng Phuø Uûng.
- Vieát laïi ñöôïc caâu traû lôøi cho caâu hoûi b hoaëc c
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
* GV: Baûng lôùp vieát caùc caâu hoûi gôïi yù.
* HS: vôû, buùt.
III. Hoạt động dạy – học: 
Tg
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: - GV nhaän xeùt baøi kieåm trahoïc kì1.
3. Bài mới:
Giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi: Chaøng trai laøng Phuø Uûng
Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ laéng nghe thaày keå caâu chuîeân “Chaøng trai laøng Phuø Uûng.”Ñoù laø caâu chuyeän veà oâng Phaïm Nguû Laõo-moät vò töôùng taøi gioûi cuûa nöôùc ta ñôøi nhaø Traàn.
 Tiến hành các hoạt động:
* Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS nghe keå chuyeän.
Giuùp caùc em bieát nghe, hieåu noäi dung caâu chuyeän.
+ Baøi taäp 1:
- GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
- GV giôùi thieäu Phaïm Nguõ Laõo: vò töôùng gioûi thôøi nhaø Traàn, coù nhieàu coâng lao trong hai cuoäc khaùng chieán choáng quaân Nguyeân, sinh naêm 1255, maát naêm 1320, queâ ôû laøng Phuø Uûng (nay thuoäc tænh Haûi Döông).
- GV môøi HS ñoïc 3 caâu hoûi gôïi yù.
- GV cho HS quan saùt tranh minh hoïa.
+ GV keå chuyeän laàn 1:
- Sau ñoù hoûi: Truyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo?
- GV noùi theâm: Traàn Höng Ñaïo teân thaät laø Traàn Quoác Tuaán, ñöôïc phong töôùc Höng Ñaïo Vöông neân coøn goïi laø Traàn Höng Ñaïo. OÂâng thoáng lónh quaân ñoäi nhaø Traàn, hai laàn ñaùnh thaéng quaân Nguyeân (1285 – 1288).
+ GV keå laàn 2:
- Sau ñoù hoûi:
a) Chaøng trai ngoài beân veä ñöôøng laøm gì?
b) Vì sao quaân lính ñaâm giaùo vaøo ñuøi chaøng trai?
c) Vì sao traàn Höng Ñaïo ñöa chaøng trai veà kinh ñoâ?
+ GV keå chuyeän laàn 3:
- GV yeâu caàu töøng toáp 3 HS keå laïi caâu chuyeän.
- Caùc nhoùm thi keå chuyeän vôùi nhau.
- GV theo doõi, giuùp ñôõ caùc em.
- Töøng toáp 3 HS phaân vai (ngöôøi daãn truyeän, Höng Ñaïo Vöông, Phaïm Nguõ Laõo) keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhöõng baïn keå toát.
*/Hoaït ñoäng 2:Vieát laïi caâu traû lôøi cho caâu hoûi b hoaëc c.
-Caû lôùp laøm baøi caù nhaân.
-Goïi moät soá HS ñoïc baøi vieát noái tieáp nhau.
-HS vaø giaùo vieân nhaän xeùt, chaám dieåm.
4. Củng cố – dặn dò
-GV hoûi: Ngoài ñan soït maø lo vieäc nöôùc laø ai? OÂng laø ngöôøi nhö theá naøo?
-Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän.
-Chuaån bò baøi: Baùo caùo hoaït ñoäng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
PP: Quan saùt, giaûng giaûi, thöïc haønh.
-HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-HS laéng nghe
-HS ñoïc caâu hoûi gôïi yù.
-HS caû lôùp quan saùt tranh minh hoïa
Chaøng trai laøng Phuø UÛng, Traàn Höng Ñaïo, nhöõng ngöôøi lính.
+Ngoài ñan soït.
+Chaøng trai maûi meâ ñan soït khoâng nhaän thaáy kieäu Traàn Höng Ñaïo ñaõ ñeán. Quaân môû ñöôøng giaän döõ laáy giaùo ñaâm vaøo ñuøi ñeå chaøng tænh ra, dôøi khoûi choã ngoài.
+Vì Traàn Höng Ñaïo meán troïng chaøng trai giaøu loøng yeâu nöôùc vaø coù taøi: maûi nghó vieäc nöôùc ñeán noãi giaùo ñaâm chaûy maùu maø chaúng bieát ñau, noùi raát troâi chaûy veà pheùp duøng binh.
-HS töøng nhoùm keå laïi caâu chuyeän.
-Caùc nhoùm thi keå chuyeän vôùi nhau.
-HS keå chuyeän theo phaân vai.
- HS caû lôùp nhaän xeùt.
- HS vieát caâu traû lôøi b hoaëc c.
TOAÙN
Caùc soá coù boán chöõ soá
 I. Muïc tiêu
- Nhaän bieát caùc soá coù boán chöõ soá (tröôøng hôïp caùc chöõ soá ñeàu khaùc 0)
- Böôùc ñaàu bieát ñoïc, vieát caùc soá coù boán chöõ soá vaø nhaän ra giaù trò cuûa boán chöõ soá theo vò trí cuûa noù ôû töøng haøng.
- Böôùc ñaàu nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá trong nhoùm caùc soá coù boán chöõ soá (tröôøng hôïp ñôn giaûn.
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3 (a, b).
II. Ñoà duøng daïy hoïc
* GV: Baûng phuï, phaán maøu.
* HS: vôû, baûng con.
III/ Caùc hoaït ñoäng:
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Khôûi ñoäng: Haùt.
2. Baøi cuõ: GV nhaän xeùt baøi Kieåm tra hoïc kì 1.
3. Baøi môùi:
Giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi: Hoâm nay caùc em seõ hoïc veà soá coù boán chöõ soá. Mong caùc em seõ ñoïc, vieát, nhaän bieát ñöôïc giaù trò cuûa caùc chöõ soá theo vò trí cuûa noù theo töøng haøng.
 Tieán haønh caùc hoaït ñoäng.
* Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu soá coù boán chöõ soá.
Giuùp HS laøm quen soá coù boán chöõ soá.
a) Giôùi thieäu soá 1423.
- GV cho HS laáy 1 taám bìa 100 oâ quan saùt, nhaän xeùt.
+ Moãi taám bìa coù maáy coät?
+ MoÃi coät coù bao nhieâu oâ vuoâng?
+ Vaäy coù taát caû bao nhieâu oâ vuoâng?
- GV yeâu caàu HS quan saùt hình veõ trong SGK vaø xeáp caùc nhoùm taám, bìa nhö trong SGK.
- GV nhaän xeùt: moãi taám bìa coù 100 oâ vuoâng, nhoùm thöù nhaát coù 10 taám bìa, vaäy nhoùm thöù nhaát coù 1000 oâ vuoâng. Nhoùm thöù hai coù 4 taám bìa, vaäy nhoùm thöù hai coù 400 oâ vuoâng. Nhoùm thöù ba chæ coù 2 coät, moãi coät coù 10 oâ vuoâng, vaäy nhoùm thöù ba coù 20 oâ vuoâng. Nhoùm thöù tö coù 3 oâ vuoâng. Nhö vaäy treân hình veõ coù 1000, 400, 20 vaø 3 oâ vuoâng.
- GV cho HS quan saùt baûng caùc haøng: haøng ñôn vò, haøng chuïc, haøng traêm, haøng nghìn.
- GV höôùng daãn HS neâu:soá 1423 goàm 1 nghìn, 4 traêm, 2 chuïc, 3 ñôn vò.
- Ñöôïc vieát laø: 1423. Ñoïc “Moät nghìn boán traêm hai möôi ba”.
- GV höôùng daãn HS quan saùt: Soá 1423 laø soá coù boán chöõ soá, keå töø traùi sang phaûi: chöõ soá 1 chæ moät nghìn, chöõ soá 4 chæ 4 traêm, chöõ soá 2 chæ 2 chuïc, chöõ soá 3 chæ 3 ñôn vò.
* Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thöïc haønh.
- Giuùp HS bieát vieát vaø ñoïc soá coù 4 chöõ soá.
Baøi 1:
a/- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- GV môøi 1 HS leân baûng laøm maãu vaø yeâu caàu HS laøm vaøo vôû.
+ Vieát soá: 4231.
+ Ñoïc soá: boán nghìn hai traêm ba möôi moát.
b/ Vieát soá: 3442.
-Ñoïc soá: Ba nghìn boán traêm boán möôi hai.
* Baøi 2:
- GV goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV yeâu caàu HS nhìn caâu maãu.
- GV yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo vôû.
- GV môøi 3 HS leân laøm baøi.
- GV nhaän xeùt, choát laïi.
+ Vieát soá: 5947; 9174; 2835.
+ Ñoïc soá: Naêm nghìn chín traêm boán möôi baûy;chìn nghìn moät traêm baûy möôi tö; hai nghìn taùm traêm ba möôi laêm.
Hoaït ñoäng 3: Giuùp bieát nhaän ra thöù töï cuûa soá coù boán chöõ soá.
Baøi 3:
- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
+ Soá ñaàu tieân ñeà baøi cho laø bao nhieâu?
+ Soá thöù 2 ?
+ Vì sao em bieát?
+ Soá sau hôn soá tröôùc bao nhieâu ñôn vò?
- GV yeâu caàu caû lôùp baøi vaøo vôû baøi taäp, 3 nhoùm HS thi laøm baøi tieáp söùc.
a. 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
b. 2681 – 2682 – 2683 – 2684 – 2685 – 2686.
9512 – 9513 – 9514 – 9515 – 9516 – 9517
4. Cuûng coá – daën doø.
- Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. 
Nhaän xeùt giôø hoïc.
PP: Quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi.
- HS laáy 1 taám bìa.
+Coù 10 coät.
+Moãi coät coù 10 oâ vuoâng.
+Vaäy coù taát caû 100 oâ vuoâng.
-HS quan saùt vaø xeáp caùc taám bìa.
-HS laéng nghe vaø traû lôøi caâu hoûi.
-3 –4 HS leân baûng vieát vaø ñoïc laïi soá 1423.
-HS chæ töøng soá roài neâu töông töï laïi.
PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän.
-HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-Hoïc sinh caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
-2 HS leân baûng laøm.
-HS laøm caâu b: Vieát soá 3442
- HS ñoïc soá. HS nhaän xeùt.
-HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
-Moät HS laøm maãu.
-Caû lôùp laøm vaøo vôû.
-3HS leân laøm baøi.
HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
+Laø soá 1984.
+Laø soá 1985.
+Laø laáy 1984 + 1.
+1 ñôn vò.
-HS laøm baøi vaøo vôû.
-3 nhoùm HS leân baûng thi laøm baøi.
-HS chöõa baøi ñuùng vaøo vôû.
-HS chöõa baøi ñuùng vaøo vôû.
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tiêu
- Bieát ñoïc, vieát caùc soá coù boán chöõ soá (tröôøng hôïp caùc chöõ soá ñeàu khaùc 0)
- Bieát thöù töï cuûa caùc soá coù boán chöõ soá trong daõy soá.
- Böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc soá troøn nghìn (töø 1000 ñeán 9000)
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3 (a, b), Baøi 4.
II. Ñoà duøng daïy hoïc
* GV: Baûng phuï, phaán maøu.
* HS: vôû, baûng con.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
TG
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Khôûi ñoäng: Haùt.
2. Baøi cuõ: Caùc soá coù 4 chöõ soá
-Goïi 2 hoïc sinh leân baûng ñoïc vaø vieát soá: 2647; 5249
- Nhaän xeùt ghi ñieåm.
- Nhaän xeùt baøi cuõ.
3. Baøi môùi:
Giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi: LUYEÄN TAÄP.
D. Tieán haønh caùc hoaït ñoäng.
*Hoaït ñoäng 1:
- Giuùp HS ñoïc vieát soá coù 4 chöõ soá.
*/Baøi 1:
- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
- Yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo PHT.
- GV môøi 5 HS noái tieáp nhau vieát caùc soá phaàn a) vaø 5 HS ñoïc caùc soá cuûa phaàn b).
- GV nhaän xeùt, choát laïi.
9462 – 1954 – 4765 – 1911 – 5821.
*/ Baøi 2:
6358: saùu nghìn ba traêm naêm möôi taùm.
4444: boán nghìn boán traêm boán möôi boán.
8781: taùm nghìn baûy traêm taùm möôi moát.
9246: chín nghìn hai traêm boán möôi saùu
7155: baûy nghìn moät traêm naêmmöôi laêm.
* Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 3.
- HS bieát nhaän bieát thöù töï soá coù 4 chöõ soá.
*/Baøi 3 (Soá ?)
- Môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo vôû.
- Ba nhoùm HS leân thi laøm baøi tieáp söùc.
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
a) 8650; 8651; 8652; 8653; 8654; 8655; 8656.
b) 3120; 3121; 3122; 3123; 3124; 3125.
c) 6494; 6495; 6496; 6497; 6498; 6499
*/Baøi 4:
- GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- GV yeâu caàu caû lôùp baøi vaøo vôû baøi taäp, HS leân baûng laøm chæ vaøo töøng vaïch treân tia soá vaø ñoïc laàn löôït caùc soá. (0; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000.)
4. Cuûng coá – daën doø.
-Goïi vaøi HS töï cho moät ví duï moät soá coù boán chöõ soá vaø ñoïc soá ñoù.
-Chuaån bò baøi: Caùc soá coù 4 chöõ soá (tieáp theo).
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
PP: Luyeän taäp, thöïc haønh.
-HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi..
-HS laéng nghe.
-HS caû lôùp laøm vaøo vôû.
-5 HS leân baûng laøm.
-HS caû lôùp nhaän xeùt baøi treân baûng.
Tieáp söùc.
-HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-Caû lôùp laøm vaøo vôû.
-3 nhoùm leân chôi troø tieáp söùc.
-HS chöõa baøi ñuùng vaøo vôû.
-3 HS leân baûng laøm. HS caû lôùp laøm vaøo vôû.
-HS nhaän xeùt.
Hoïc sinh laéng nghe
TOAÙN
CAÙC SOÁ COÙ 4 CHÖÕ SOÁ (TIEÁP THEO)
 I. Muïc tiêu
- 

File đính kèm:

  • doclop 3 CKT tuan 19 ( 3cot ).doc