Ôn tập học kì II theo chủ đề Toán Lớp 6 - Chủ đề 14: Phân số - Năm học 2019-2020

III. Tính chất cơ bản của phân số:

 Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

a/b=(a.m)/(b.m)với m  Z và m  0.

 Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

a/b=(a n)/(b n)với n  ƯC(a,b).

Ví dụ 5:

 

docx8 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập học kì II theo chủ đề Toán Lớp 6 - Chủ đề 14: Phân số - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 6 HKII ( 01/4 – 11/4/2020)
CHỦ ĐỀ 14: PHÂN SỐ
Phân số - khái niệm phân số:
Khái niệm phân số:
Người ta gọi ab là một phân số với a,bÎZ, b ¹ 0.
a gọi là tử số
b gọi là mẫu số.
Ví dụ 1 :-35; 2-7; -5-4; 03 là các phân số.
Ví dụ 2: số -2 cũng là một phân số vì -2= -21
Nhận xét: số nguyên a có thể viết là a1
II. Phân số bằng nhau:
Định nghĩa :
Hai phân số ab và cd gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c (a,b,c,dÎZ và b,d ¹ 0)
Ví dụ 3:
-23=-69vì (-2). 9 = 3. (-6)
37¹54vì 3.4 ¹ 5.7
2=63vì 2.3 = 6
Ví dụ 4 . Tìm x Î Z, biết:	
x12=-53
Giải: Ta có x12=-53
Þx . 3 = 12.(-5) 
Þx . 3 = -60 
Þ x = -60 : 3 = -20
Vậy x = -20
III. Tính chất cơ bản của phân số:
Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
ab=a.mb.mvới m Î Z và m ¹ 0.
Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
ab=a : nb : nvới n Î ƯC(a,b).
Ví dụ 5:
-34= -3 .24 . 2=-68
915=9 :3 15 :3=35
Chú ý: Ta có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với (-1).
Ví dụ 6: a) 4-7= 4 . -1-7. -1=-47 ;b)-5-8=(-5). (-1)-8 . (-1)=58
Ví dụ 7: cho phân số -25 . Hãy viết ba phân số bằng với phân số đã cho?
Giải:
-25=-2.25.2=-410
-25=-2.35.3=-615
-25=-2.45.4=-820
Vậy ba phân số bằng với phân số -25 là -410;-615;-820
Nhận xét: Mỗi phân số có vô số phân số bằng với nó.
IV. Bài tập áp dụng:
Bài 1. Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số?
4-3 ; b) 1,27 ; c) -3-5 ; d) 90 ; e)-4,276,1
* Đáp án :
a/ Là phân số vì tử và mẫu thuộc Z
b/ Không là phân số
c/ Là phân số
d/ Không là phân số
 e/ Không là phân số
Bài 2. Viết các phân số sau:
Năm phần chín
Âm bảy phần mười ba.
Ba mươi bốn phần âm bốn mươi ba.
Âm sáu phần âm hai mươi bảy
Âm một ngàn không trăm mười hai phần hai ngàn không trăm mười lăm.
* Đáp án : 
a/ 	b/ 	c/	d/	e/
Bài 3. Cho tập hợp A = { 2; 4; 5}. Viết tập hợp B gồm các phân số có tử và mẫu thuộc tập A, trong đó tử khác mẫu.
Bài 4. Tìm các số nguyên x, y biết:
x9=53
-34=y20
4-5=-12x
-y9=-1636
x8=2x
x+1-4=12
* Đáp án : 
a/ b/
c/ 	d/
e/ 	f/
 Bài 5. Tìm các số nguyên x, y, z biết:
x10=-7y=z-24=-48
 * Đáp án : 
 Bài 6. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức sau:
6.12 = 8. 9
(-2) . 14 = 4 . (-7)
* Đáp án :
a/ 
b/ 
Bài 7. Hãy viết các phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương:
* Đáp án : 
Bài 8. Dùng cả hai số -5 và 13 để viết thành phân số ( mỗi số chỉ được viết một lần). Cho biết tử và mẫu của phân số đó.
Cũng hỏi như trên đối với hai số 0 và -7
* Đáp án : có tử là -5 và mẫu là 13
 có tử là 13 và mẫu là -5
 có tử là 0 và mẫu là -7
Bài 9. Giải thích tại sao các phân sô sau đây bằng nhau :
a/ b/ 
* Đáp án : 
a/ và 
b/ và 
Bài 10. Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ :
a/ 15 phút	b/ 45 phút 	c/ 20 phút
* Đáp án : 
a/ giờ 	b/ giờ 	c/ giờ
Bài 11. Một vòi nước chảy 3 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong 2 giờ, 39 phút, 1 giờ 30 phút thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ?
* Đáp án : 
Với 2 giờ chảy ta được bể
Tương tự, ta được bể ; bể
Bài 12. Cho biểu thức với n là số nguyên
a/ Tìm điều kiện của n để A là phân số.
b/ Tìm n để A là số nguyên.
* Đáp án : 
a/ 
b/ Ư 
Tương tự n= -1 ; n= 5	
Bài 13. Cho biểu thức với n là số nguyên
a/ Tìm điều kiện của n để B là phân số.
b/ Tìm phân số B biết n = 0 ; n = 2 ; n = -7.
* Đáp án : 
a/ 
b/ 
Bài 14. Viết tất cả các phân sô bằng phân số mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số. 
* Đáp án : 
 Bài 15. Hãy viết các phân số sau đây dưới dạng tổng quát:
a/ 	b/ 
* Đáp án : 
a/ với 
b/ với 

File đính kèm:

  • docxon_tap_hoc_ki_ii_theo_chu_de_toan_lop_6_chu_de_14_phan_so_na.docx
Giáo án liên quan