Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân

Tiết 1,2 Tôn trọng

- Tôn trọng là gì?

- Tôn trọng những gì?

- Ý nghĩa.

Tiết 3 Rèn luyện sự tôn trọng

- Rèn luyện sự tôn trọng

- Luyện tập

 

doc9 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH OAI
 TRƯỜNG THCS THANH THÙY
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
m«n Gi¸o dôc c«ng d©n
(Áp dụng từ năm 2014-2015 )
 HÀ NỘI- 2014
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
GDCD Líp 6
 Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Chủ đề
 Häc Kú I
Ghi chú
Tiết 1
Tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ 
TiÕt 2 + 3
Siªng n¨ng , kiªn tr× 
- C©u hái c (phÇn gîi ý truyÖn ®äc) kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi.
TiÕt 4
TiÕt kiÖm
TiÕt 5
LÔ ®é
- C©u hái c (phÇn gîi ý truyÖn ®äc) kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi.
TiÕt 6
T«n träng kØ luËt
TiÕt 7
BiÕt ¬n 
TiÕt 8
Yªu thiªn nhiªn, sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn
TiÕt 9
KiÓm tra viÕt 
Chủ đê 1: Mối quan hệ tốt đẹp giữa con người 
TiÕt 10 
Mối quan hệ tốt đẹp giữa con người
Khái niệm
Những yêu cầu cơ bản để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người
Biểu hiện của quan hệ tốt đẹp giữa con người
Gom từ bài 8 và bài 9 (dạy trong 2 tiết)
TiÕt 11
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người
Các biện pháp xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa con người
Luyện tập
TiÕt 12+13
TÝch cùc , tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ trong ho¹t ®éng x· héi 
- Néi dung a,b,c phÇn “Néi dung bµi häc” chØ cÇn nªu ®­îc thÕ nµo lµ tÝch cùc, tù gi¸c.
- LÊy vÝ dô minh ho¹.
Tiết 14+15
Môc ®Ých häc tËp cña häc sinh 
- Bµi tËp d phÇn “Bµi tËp” thay b»ng bµi tËp t×nh huèng.
TiÕt 16
Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc 
TiÕt 17
¤n tËp häc kú I
TiÕt 18
Kiểm tra häc kú I
Häc kú II
TiÕt 19 +20
C«ng ­íc Liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em
TiÕt 21 + 22
C«ng d©n n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
- T×nh huèng 2 kh«ng d¹y
- Bµi tËp b thay b»ng bµi tËp t×nh huèng
TiÕt 23 + 24
Thùc hiÖn trËt tù an toµn giao th«ng
- B¶ng thèng kª t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng: cËp nhËt sè liÖu míi
- §äc thªm néi dung “trÎ em d­íi 12 tuæi kh«ng ®­îc ®i xe ®¹p ng­êi lín”
TiÕt 25+ 26
QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp
TiÕt 27
KiÓm tra viÕt
Chủ đề 2: Một số quyền bất khả xâm phạm của công dân
TiÕt 28+29
Tìm hiểu chung về quyền bất khả xâm phạm.
Khái niệm.
Một số quyền bất khả xâm phạm của công dân
Gom từ bài 16, 17 (Dạy trong 3 tiết).
TiÕt 30
Trách nhiệm của công dân
Tiết 31
QuyÒn ®­îc b¶o ®¶m an toµn vµ bÝ mËt th­ tÝn , ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn.
TiÕt 32+33 
Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc 
TiÕt 34
¤n tập Häc kú II
TiÕt 35
KiÓm tra häc kú II
 Líp 7 
 Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Chủ đề
Tiết
 Học kì I
Ghi chú
Chủ đề 1: Quan hệ với bản thân
Tiết 1
Lối sống giản dị, trung thực và tự trọng.
Gom bài 1,2,3 (Dạy trong 3 tiết)
Tiết 2
Biểu hiện của lối sống giản dị, trung thực và tự trọng cho bản thân
Tiết 3
Các biện pháp rèn luyện.
TiÕt 4 
- §äc thªm néi dung §¹o ®øc vµ kØ luËt
- T×m hiÓu thªm mét sè tÊm g­¬ng thùc hiÖn tèt ®¹o ®øc vµ kØ luËt
- T×m tôc ng÷, ca dao nãi vÒ ®¹o ®øc vµ kØ luËt
TiÕt 5 + 6 
Yªu th­¬ng con ng­êi
- C©u hái gîi ý b phÇn “TruyÖn ®äc” kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
TiÕt 7
T«n s­ träng ®¹o
TiÕt 8
§oµn kÕt t­¬ng trî
- C©u hái gîi ý b phÇn “TruyÖn ®äc” kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
TiÕt 9
KiÓm tra viÕt
TiÕt 10 
Khoan dung
TiÕt 11 + 12
X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸
TiÕt 13
Gi÷ G×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä
Tiết 14 
Tù tin 
TiÕt 15+ 16
Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc 
TiÕt 17
¤n tËp häc kú I
TiÕt 18
Kiªm tra häc kú I
 Häc kú II
TiÕt 19 +20
Sèng vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch
TiÕt 21 
QuyÒn ®­îc b¶o vÖ , ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em ViÖt Nam 
Chủ đề 2: Bảo vệ môi trường 
Tiết 22, 23
Tìm hiểu chung về môi trường
Khái niệm
Phân loại môi trường
Thực trạng môi trường
Gom 2 bài bài 14,15 (Dạy trong 4 tiêt)
Tiết 24
Bảo vệ môi trường tự nhiên
Bảo vệ môi trường tự nhiên
Bảo vệ môi trường nhân tạo
Tiết 25
Luyện tập
TiÕt 26
KiÓm tra viÕt
TiÕt 27+ 28
QuyÒn tù do tÝn ng­ìng vµ t«n gi¸o 
- C©u hái gîi ý b,d,® phÇn “Th«ng tin, sù kiÖn” kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
- Thay ®Þnh nghÜa SGK b»ng: TÝn ng­ìng lµ niÒm tin cña con ng­êi vµo mét c¸i g× ®ã thÇn bÝ, h­ ¶o, v« h×nh nh­: thÇn linh, Th­îng ®Õ, Chóa trêi
TiÕt 29 + 30
Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
- §äc thªm phÇn “Th«ng tin, sù kiÖn”, “S¬ ®å ph©n c«ng bé m¸y nhµ n­íc”
- - C©u hái gîi ý b,c,d,e phÇn “S¬ ®å ph©n c«ng bé m¸y nhµ n­íc” kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi 
Tiết 31+ 32
Bé m¸y nhµ n­íc cÊp c¬ së ( x· , ph­êng, thÞ trÊn).
TiÕt 33 
Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc 
TiÕt 34
¤n tập Häc kú II
TiÕt 35
KiÓm tra häc kú II
 Líp 8 
 Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Chủ đề
Tiết 
 Häc Kú I
Ghi chú
Chủ đề 1:
Tôn trọng
Tiết 1,2
Tôn trọng
Tôn trọng là gì?
Tôn trọng những gì?
Ý nghĩa.
Gom bài 1, 3, 8 (Dạy trong 3 tiết)
Tiết 3
Rèn luyện sự tôn trọng
Rèn luyện sự tôn trọng
Luyện tập
TiÕt 4 
Liªm khiÕt
- C©u hái g¬i ý b phÇn “§Æt vÊn ®Ò” kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
TiÕt 5 
Giữ g×n ch÷ tÝn
TiÕt 6 
Ph¸p luËt vµ kØ luËt
TiÕt 7
X©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh
TiÕt 8
Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸:
- T×m hiÓu tªn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt
- T×m hiÓu c¸c c©u tôc ng÷, ca dao cã néi dung t«n träng ng­êi kh¸c, t×nh b¹n
TiÕt 9 
KiÓm tra viÕt
TiÕt 10
Gãp phÇn x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c­ 
TiÕt 11
Tù lËp
Tiết 12 +13 
Lao ®éng tù gi¸c vµ s¸ng t¹o
TiÕt 14+ 15
QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong gia ®×nh
TiÕt 16
Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc 
TiÕt 17
¤n tËp häc kú I
TiÕt 18
KiÓm tra häc kú I
 Häc kú II
TiÕt 19 +20
Phßng chèng tÖ n¹n x· héi
TiÕt 21 
Phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS
TiÕt 22
Phßng chèng tai n¹n vò khÝ , ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i
Chủ đề 2: Một số quyền tự do căn bản của con người.
TiÕt 23
Tìm hiểu về quyền tự do căn bản của con người
Khái niệm.
Phân loại.
Ý nghĩa
Gom bài 16, 19 (dạy trong 2 tiết)
Tiết 24
. Tôn trọng quyền tự do căn bản của con người.
Trách nhiệm của Cd
Luyện tập.
TiÕt 25
NghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ tµi s¶n nhµ n­íc vµ lîi Ých c«ng céng 
TiÕt 26
QuyÒn khiÕu n¹i , tè c¸o cña c«ng d©n
TiÕt 27
KiÓm tra viÕt
TiÕt 28 +29 
HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
TiÕt 30 + 31
Ph¸p luËt n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
TiÕt 32+33 
Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc 
TiÕt 34
¤n tËp Häc kú II
TiÕt 35
KiÓm tra häc kú II
 Líp 9 
 Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Chủ đề
Tiết
Häc Kú I
Ghi chú
Tiết 1
ChÝ c«ng v« t­
TiÕt 2 
Tù chñ
TiÕt 3
D©n chñ vµ kØ kuËt
- C©u hái g¬i ý b kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
- Bµi tËp 3: thay b»ng bµi tËp t×nh huèng
Chủ đề 1: Bảo vệ hòa bình
TiÕt 4 
Bảo vệ hòa bình
Khái niệm.
Ý nghĩa.
Gom 3 bài bài 4,5,6 (dạy trong 3 tiết)
TiÕt 5 
Các biện pháp bảo vệ hòa bình
TiÕt 6
Chủ trương của đảng và nhà nước ta.
TiÕt 7 + 8
KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc
TiÕt 9
KiÓm tra ViÕt
TiÕt 10 + 11 
N¨ng ®éng , s¸ng t¹o
TiÕt 12
Lµm viÖc cã n¨ng xuÊt chÊt l­îng ,hiÖu qu¶
- C©u hái g¬i ý a phÇn “§Æt vÊn ®Ò”: kh«ng yªu cÇu HS tr¶ lêi
TiÕt 13 + 14
Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸
- T×m hiÓu mét sè tÊm g­¬ng thanh niªn sèng cã lÝ t­ëng,tÊm g­¬ng vÒ chÝ c«ng v« t­, tÊm g­¬ng vÒ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o
Tiết 15+16
Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc 
TiÕt 17
¤n tËp häc kú I
TiÕt 18
KiÓm tra häc kú I
 Häc kú II
TiÕt 19 +20
- §äc thªm néi dung bµi Tr¸ch nhÖm cña thanh niªn trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc
- Liªn hÖ thùc tÕ
Chủ đề 2: Một số quyền tự do căn bản của con người.
TiÕt 21 
Một số quyền tự do căn bản của con người.
Tự do hôn nhân
Tự do kinh doanh
Tham gia quản lí nhà nước và quản lí XH
Gom bài 12,13,16 (dạy trong 5 tiết)
TiÕt 22 + 23
Nội dung các quyền tự do căn bản của con người.
TiÕt 24, 25 
Trách nhiệm của công dân
Trong hôn nhân
Trong kinh doanh
Trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí XH
TiÕt 26
KiÓm tra viÕt
TiÕt 27 + 28
Vi ph¹m ph¸p luËt vµ tr¸ch nghiÖm ph¸p lý cña c«ng d©n
- Kh¸i niÖm vÒ tõng lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lý:d¹y c¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p lÝ g¾n víi c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ t­¬ng øng
- Bµi tËp 3: kh«ng yªu cÇu HS lµm
- T×m hiÓu ch­¬ng X cña bé luËt H×nh sù: Nh÷ng quy ®Þnh cña ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi
TiÕt 29 + 30
QuyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­íc , qu¶n lý x· héi cña c«ng d©n 
- Bµi tËp 4,BT6: thay b»ng bµi tËp t×nh huèng
Tiết 31
NghÜa vô b¶o vÖ tæ quèc
TiÕt 32 
Sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt 
TiÕt 33
Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc 
TiÕt 34
¤n tËp Häc kú II
TiÕt 35
KiÓm tra häc kú II
Duyệt của nhóm trưởng
Duyệt của tổ trưởng
Duyệt của ban giám hiệu

File đính kèm:

  • docKe_hoach_day_hoc_mon_GDCD_20150727_015455.doc