Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 3, Tuần 23 - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Thúy - Trường Tiểu học Thượng Quận

Giáo án lớp 3 - Tuần 23 Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Thúy - Trường Tiểu học Thượng Quận

Giáo án lớp 3 - Tuần 23 Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Thúy - Trường Tiểu học Thượng Quận

doc24 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 28/04/2023 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 3, Tuần 23 - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Thúy - Trường Tiểu học Thượng Quận, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chó gi¶i sau bµi. Gi¶i nghÜa thªm c¸c sè chØ giê: 19 giê, 15 giê.
* H§ 2: HD t×m hiÓu bµi.
- HS ®äc thÇm b¶n qu¶ng c¸o, TL c¸c c©u hái: R¹p xiÕc in tê qu¶ng c¸o nµy ®Ó lµm g× ?
- HS ®äc thÇm l¹i tê qu¶ng c¸o, suy nghÜ vÒ néi dung qu¶ng c¸o, tr¶ lêi: 
 Em thÝch nh÷ng néi dung nµo trong qu¶ng c¸o ? Nãi râ v× sao ? 
- HS ®äc thÇm l¹i tê qu¶ng c¸o, trao ®æi trong nhãm råi tr¶ lêi:
 C¸ch tr×nh bµy qu¶ng c¸o cã g× ®Æc biÖt ( vÒ lêi v¨n, trang trÝ ) ? 
+ Em th­êng thÊy qu¶ng c¸o ë nh÷ng ®©u ? 
* H§ 3: LuyÖn ®äc l¹i
- 1, 2 HS ®äc c¶ bµi.
- GV chän 1 ®o¹n trong tê qu¶ng c¸o h­íng dÉn HS luyÖn ®äc ë b¶ng phô. VD :
 NhiÒu tiÕt môc míi ra m¾t lÇn ®Çu //
 XiÕc thó vui nhén, / dÝ dám. //
 ¶o thuËt biÕn ho¸ bÊt ngê / thó vÞ.//
 XiÕc nhµo lén khÐo lÐo / dÎo dai. //
- Giäng ®äc vui nhén, râ tõng tõ ng÷, tõng c©u, ng¾t giäng ng¾n, rµnh rÏ.
- Bèn, n¨m HS thi ®äc ®o¹n qu¶ng c¸o.
- Mét, hai HS ®äc c¶ bµi. 
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, b×nh chän b¹n ®äc ®óng, ®äc hay nhÊt.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- GV nh¾c HS ghi nhí nh÷ng ®Æc ®iÓm néi dung vµ h×nh thøc cña mét tê qu¶ng c¸o ®Ó thùc hµnh viÕt th«ng b¸o trong tiÕt «n tËp cuèi n¨m.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi nh÷ng HS ®äc tèt, hiÓu bµi. DÆn HS chuÈn bÞ néi dung ®Ó häc tèt tiÕt TLV tíi.
 TiÕt 2: ChÝnh t¶ ( nghe - viÕt )
 nghe nh¹c
I. MôC ®Ých yªu cÇu: 
- Nghe - viÕt ®óng bµi CT, tr×nh bµy ®óng khæ th¬, dßng th¬ 4 ch÷. Lµm ®óng BT 2 ( a ).
- RÌn KN nghe - viÕt chÝnh t¶; KN ph©n biÖt ©m ®Çu l / n. 
- Gi¸o dôc HS ý thøc viÕt ch÷ ®Ñp, gi÷ vë s¹ch.
II. ChuÈn bÞ: 
- GV: B¶ng líp viÕt néi dung BT 2 ( a ). 
- HS: Vë BTTV in.
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC: 
1. KiÓm tra bµi cò: 
- GV ®äc cho 2 HS viÕt ë b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo b¶ng con: 
 rÇu rÜ, giôc gi·, dån dËp, dÔ dµng. GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi : 
 b) C¸c ho¹t ®éng :
* H§ 1: H­íng dÉn nghe – viÕt.
- GV ®äc 1 lÇn bµi chÝnh t¶, 2 HS ®äc l¹i. C¶ líp theo dâi SGK.
- GV hái: Bµi th¬ kÓ chuyÖn g× ?
- GV yªu cÇu c¶ líp nh×n s¸ch, chó ý c¸c ch÷ cÇn viÕt hoa trong bµi.
- HS ®äc thÇm ®o¹n chÝnh t¶, t×m nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai, viÕt vµo giÊy nh¸p ®Ó ghi nhí
( VD: næi nh¹c, giÉm, rÐo r¾t, ... ).
- GV ®äc cho HS viÕt bµi: GVnh¾c c¸c em viÕt gi÷a trang vë tªn bµi, nh÷ng ch÷ ®Çu mçi dßng th¬ ®Òu viÕt lïi vµo 2 «. GVtheo dâi, uèn n¾n HS viÕt chËm, ch÷ xÊu.
- GV ®äc cho HS tù ch÷a lçi b»ng bót ch× ra lÒ vë.
- GV thu mét sè bµi chÊm nhËn xÐt, ch÷a.
* H§ 2: H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶.
. GV tæ chøc cho HS lµm BT 2, 3 ( Vë BT TV 3 - tËp 2 )
+ Bµi 2 ( a ): - GV nªu yªu cÇu cña bµi. 
- HS tù lµm bµi vµo vë BT. 1 HS lµm trªn b¶ng líp.
- C¶ líp vµ GVnhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: 
 Lêi gi¶i : a) n¸o ®éng - hçn n¸o ; bÐo nóc nÝch - lóc ®ã 
- 5, 7 HS ®äc l¹i lêi gi¶i ®óng. HS söa bµi theo lêi gi¶i ®óng ( nÕu sai ).
+ Bµi 3 ( a ): - GV gióp HS n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi tËp, tæ chøc cho HS lµm bµi theo nhãm d­íi h×nh thøc thi tiÕp søc.
- GV d¸n 3 tê phiÕu lªn b¶ng, mêi 3 nhãm lµm bµi. LÇn l­ît mçi HS cña tõng nhãm lªn b¶ng viÕt nhanh tõ t×m ®­îc.
- Mét sè HS ®äc l¹i kÕt qu¶. C¶ líp viÕt lêi gi¶i ®óng ( mçi em viÕt Ýt nhÊt 8 tõ ). 
. Cñng cè KN ph©n biÖt ©m ®Çu l / n.
3. Cñng cè, dÆn dß: 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi HS viÕt ®óng, ®Ñp, lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶.
- DÆn HS xem l¹i BT, viÕt l¹i nh÷ng lçi sai trong bµi.
 TiÕt 3: To¸n
 t.112: luyÖn tËp
I. MôC ®Ých yªu cÇu: 
- BiÕt nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( cã nhí hai lÇn kh«ng liÒn nhau ). BiÕt t×m sè bÞ chia, gi¶i bµi to¸n cã hai phÐp tÝnh.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng nh©n cã nhí hai lÇn, gi¶i to¸n ®óng, nhanh.
- HS tÝch cùc, chñ ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ: 
- GV: B¶ng phô HD lµm ( BT 4 ).
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra bµi cò: - 1 HS lµm bµi 4 trang 115 - HS, GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§ 1: Cñng cè kiÕn thøc cò.
- HS thùc hiÖn phÐp nh©n 1254 x 2 ë b¶ng con, 1 HS lµm trªn b¶ng líp.
- HS nhËn xÐt , ch÷a bµi. Mét vµi HS nªu c¸ch tÝnh.
- GV chuÈn x¸c KT vÒ nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
* H§ 2: Thùc hµnh.
+ Bµi 1: - HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- Cho HS tù lµm vµo b¶ng con, 2 HS lµm trªn b¶ng líp. 
- Ch÷a bµi, mét vµi HS nªu c¸ch nh©n.
- Cñng cè c¸ch nh©n c¸c sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( cã nhí hai lÇn ).
+ Bµi 2: - HS ®äc bµi to¸n. 
- HD HS thùc hiÖn theo hai b­íc:
 + TÝnh sè tiÒn mua 3 c¸i bót : 2500 x 3 = 7500 ( ®ång ).
 + TÝnh sè tiÒn cßn l¹i : 8000 - 7500 = 500 ( ®ång ).
- HS gi¶i bµi vµo vë. 1 HS lµm trªn b¶ng.
- HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.
- Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
+ Bµi 3: - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu của bµi. 
- 1 HS nh¾c l¹i c¸ch t×m sè bÞ chia ch­a biÕt.
- Cho HS tù lµm vµ ch÷a bµi. GV theo dâi gióp ®ì HS cßn lóng tóng.
- Cñng cè vÒ t×m sè bÞ chia ch­a biÕt.
+ Bµi 4 ( a ): - GV dïng b¶ng phô HDHS lµm bµi. 
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi. 
- HS ®Õm sè « vu«ng t« ®Ëm ë trong h×nh.
 H×nh a) t« mµu thªm 2 « vu«ng ®Ó t¹o thµnh mét h×nh vu«ng cã 9 « vu«ng. 
 H×nh b) t« mµu thªm 4 « vu«ng ®Ó t¹o thµnh mét h×nh vu«ng cã 12 « vu«ng.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- GV kh¾c s©u KT vÒ nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( cã nhí hai lÇn kh«ng liÒn nhau ); c¸ch t×m sè bÞ chia vµ gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
- NhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi HS häc tèt. DÆn HS xem l¹i bµi.
 Ngµy so¹n: 31 - 01 - 2018
 Ngµy d¹y: Thø 4 ngµy 07 - 02 - 2018
 Buổi sáng : 
 TiÕt 3: TËp viÕt
 «n ch÷ hoa q
I. MôC §ÝCH Y£U CÇU:
- ViÕt ®óng vµ t­¬ng ®èi nhanh ch÷ hoa Q ( 1 dßng ), T, S ( 1 dßng ); viÕt ®óng tªn riªng Quang Trung ( 1 dßng ) vµ c©u øng dông: Quª em ... nhÞp cÇu b¾c ngang ( 1 lÇn ) b»ng cì ch÷ nhá. 
- RÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng, ®ñ, ®Òu, ®Ñp c¸c cì ch÷ theo quy ®Þnh.
- GD HS t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
II. chuÈn bÞ: - MÉu ch÷ hoa Q, T, S . Tªn riªng: Quang Trung.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
1. KiÓm tra bµi cò: 
- 2 HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p: Phan Béi Ch©u. 
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§ 1: HD c¸ch viÕt c¸c ch÷ hoa.
- LuyÖn viÕt ch÷ hoa:
+ HS t×m c¸c ch÷ viÕt hoa cã trong bµi : Q, S, T.
+ 1 HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt c¸c ch÷ hoa Q, S, T.
+ GVviÕt mÉu, kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷ hoa.
+ HS tËp viÕt ch÷ Q, S, T vµo vë nh¸p.
+ GV quan s¸t, uèn n¾n. 
- LuyÖn viÕt tõ øng dông:
+ HS ®äc tõ øng dông: Quang Trung.
+ GV giíi thiÖu vµi nÐt vÒ Quang Trung.
+ HS tËp viÕt tõ Quang Trung. 
+ GV nhËn xÐt, söa sai.
- LuyÖn viÕt c©u øng dông:
+ 1 HS ®äc c©u øng dông: Quª em ... nhÞp cÇu b¾c ngang.
+ GV gióp HS hiÓu nghÜa c©u øng dông
+ HS tËp viÕt trªn b¶ng con c¸c ch÷ Quª, Bªn.
+ GV nhËn xÐt, söa sai.
* H§ 2: HS viÕt bài vµo vë tËp viÕt
- GV nªu yªu cÇu viÕt bµi nh­ ®· nªu ë phÇn môc ®Ých yªu cÇu.
- HS viÕt bµi vµo vë. 
- GV theo dâi, gióp ®ì HS viÕt chËm, ch÷ xÊu.
* H§ 3: ChÊm, ch÷a bµi.
- Thu 1 / 3 sè bµi ®Ó chÊm.
- NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm trong tõng bµi viÕt.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- 1 HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt ch÷ hoa Q.
- GVnhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi HS viÕt ch÷ ®Ñp.
 : TiÕt 3: thñ c«ng
 ®an nong ®«i (TiÕt 1)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
 - BiÕt c¸ch ®an nong ®«i. KÎ, c¾t c¸c nan t­¬ng ®èi ®Òu nhau.
 - §an ®­îc nong ®«i theo ®óng quy tr×nh kÜ thuËt. Dån ®­îc nan nh­ng cã thÓ ch­a khÝt.
 - HS yªu thÝch c¸c s¶n phÈm ®an nan, rÌn luyÖn ®«i tay khÐo lÐo .
II. ChuÈn bÞ: GiÊy mµu, kÐo, keo, th­íc kÎ. MÉu ®an nong ®«i b»ng b×a.
 Tranh quy tr×nh ®an nong ®«i. C¸c nan ®an mÉu ba mµu kh¸c nhau.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc : 
1. KiÓm tra bµi cò: 
 KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS.
2. Bµi míi: a ) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§1: GV HD HS quan s¸t vµ nhËn xÐt
 - GV giíi thiÖu tÊm ®an nong ®«i vµ HD HS quan s¸t, nhËn xÐt.
 - GV gîi ý ®Ó HSK- G quan s¸t vµ so s¸nh tÊm ®an nong mèt cña bµi tr­íc víi tÊm ®an nong ®«i.
 - GV nªu t¸c dông vµ c¸ch ®an nong ®«i trong thùc tÕ.
* H§ 2: GV HD mÉu
 - B­íc 1 : KÎ, c¾t c¸c nan ®an.
 - B­íc 2 : §an nong ®«i b»ng giÊy, b×a.
 - B­íc 3 : D¸n nÑp xung quanh tÊm ®an.
 + GV gäi vµi HSTB nh¾c l¹i c¸ch ®an nong ®«i vµ nhËn xÐt.
 + Sau ®ã tæ chøc cho HS kÎ, c¾t c¸c nan ®an b»ng giÊy, b×a vµ tËp ®an nong ®«i.
3. Cñng cè, dÆn dß:
 - HSG nªu quy tr×nh kÎ, c¾t nan ®an nong ®«i.
 - NhËn xÐt vÒ ý thøc häc tËp.
 - DÆn dß VN chuÈn bÞ cho giê häc sau.
 TiÕt 4: to¸n
 T.113: chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- BiÕt chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè ( chia hÕt, th­¬ng cã bèn ch÷ sè hoÆc ba ch÷ sè ).
- RÌn KN thùc hµnh chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.
- HS tÝch cùc, chñ ®éng häc tËp.
II. ChuÈn bÞ: PhÊn mµu
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra bµi cò: 
- 2 HS nªu c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt. HS, GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng: 
* H§ 1: HD HS thùc hiÖn phÐp chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.
+ HD thùc hiÖn phÐp chia 1276 : 4
- GV ghi b¶ng phÐp chia: 6369 : 3 = ? 
- HS nªu nhËn xÐt vÒ sè ch÷ sè cña sè bÞ chia vµ sè chia.
- GVHDHS thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ phÐp chia sè cã 3 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè.
- 1 HS nªu miÖng c¸ch chia, GV viÕt b¶ng ( nh­ SGK )
- Vµi HS nh¾c l¹i c¸ch chia:
+ Thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i.
+ Mçi lÇn chia ®Òu thùc hiÖn tÝnh nhÈm: chia, nh©n, trõ.
- GV nhÊn m¹nh cho HS: ®©y lµ tr­êng hîp mçi lÇn chia ®Òu chia hÕt.
+ HD thùc hiÖn phÐp chia 1276 : 4
- GV ghi b¶ng phÐp chia: 1276 : 4 = ? 
- HDHS thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ trªn. CÇn l­u ý HS ë lÇn chia ®Çu tiªn ph¶i lÊy hai ch÷ sè ®Ó chia. Sau ®ã thùc hiÖn c¸c b­íc chia nh­ phÇn trªn.
- HS nh¾c l¹i: LÇn 1 nÕu lÊy mét ch÷ sè ë sè bÞ chia mµ bÐ h¬n sè chia th× ph¶i lÊy 2 ch÷ sè.
* H§ 2: Thùc hµnh.
+ Bµi 1: - HS nªu yªu cÇu cña bµi vµ nh¾c l¹i c¸ch chia.
- HS tù lµm vµo vë, mét sè HS lµm trªn b¶ng líp.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
- Cñng cè c¸ch chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.
+ Bµi 2: - HS ®äc bµi to¸n.
- 1 HS nªu miÖng tãm t¾t vµ nhËn d¹ng to¸n.
- HS tù ghi tãm t¾t vµ tr×nh bµy bµi gi¶i vµo vë, 1 HS lµm trªn b¶ng líp. 
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
- Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp chia. 
+ Bµi 3: - 1 HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- GV hái HS vÒ thµnh phÇn cÇn t×m trong mçi phÐp tÝnh.
- 1 HS nh¾c l¹i c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt.
- HS lµm bµi vµo vë, 2 HS lµm trªn b¶ng líp. 
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt, bæ sung. 
- Cñng cè c¸ch gi¶i to¸n vÒ t×m thõa sè ch­a biÕt.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- HS nh¾c l¹i c¸ch chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS häc tËp tèt. DÆn HS VN xem l¹i bµi, CB bµi sau.
 Ngµy so¹n: 01 - 02 - 2018
 Ngµy d¹y: Thø 5 ngµy 08 - 02 - 2018
 Buổi sáng :
 TiÕt 1: luyÖn tõ vµ c©u
 Nh©n ho¸. «n c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Nh­ thÕ nµo ?
I. MôC §ÝCH Y£U CÇU:
- Cñng cè hiÓu biÕt vÒ c¸c c¸ch nh©n hãa; ¤n c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Nh­ thÕ nµo ?
- T×m ®­îc nh÷ng vËt ®­îc nh©n ho¸, c¸ch nh©n ho¸ trong bµi th¬ ng¾n ( BT 1 ). BiÕt c¸ch tr¶ lêi c©u hái Nh­ thÕ nµo ( BT 2 ). §Æt ®­îc c©u hái cho bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái ®ã
 ( BT 3 a/ c/ d hoÆc b/ c/ d ).
- HS tÝch cùc, chñ ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:
- M« h×nh ®ång hå cã 3 kim. B¶ng líp viÕt 4 c©u ë BT 3.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra bµi cò: 
 1 HS nh¾c l¹i: nh©n ho¸ lµ g× ? 
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: 
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§ 1: Cñng cè hiÓu biÕt vÒ c¸c c¸ch nh©n hãa.
+ Bµi 1: - HS nªu yªu cÇu cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo.
- 1 HS ®äc l¹i bµi th¬ §ång hå b¸o thøc.
- GV ®­a m« h×nh ®ång hå vµ giíi thiÖu c¸ch miªu t¶ chiÕc ®ång hå trong bµi th¬. 
- HS chØ ra c¸c kim cã trong m« h×nh ®ång hå.
- GV HD ®Ó HS t×m ra ®­îc c¸ch nh©n ho¸ c¸c kim cña ®ång hå vµ c¸ch dïng tõ ng÷ miªu t¶ c¸c kim ®ã.
- 1 HS nªu c¸c c¸ch nh©n ho¸ cã trong bµi th¬.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng:
a) Nh÷ng vËt ®­îc nh©n ho¸
 b) C¸ch nh©n ho¸
Nh÷ng vËt Êy Nh÷ng vËt Êy ®­îc
 ®­îc gäi b»ng t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ 
Kim giê
 b¸c thËn träng, nhÝch tõng li, tõng li
Kim phót
 anh lÇm l×, ®i tõng b­íc, tõng b­íc
Kim gi©y
 bÐ tinh nghÞch, ch¹y lªn tr­íc hµng
C¶ ba kim
 cïng tíi ®Ých, rung mét håi chu«ng vang
- GV chèt l¹i: Nhµ th¬ ®· dïng biÖn ph¸p nh©n hãa ®Ó t¶ ®Æc ®iÓm cña kim giê, kim phót, kim gi©y mét c¸ch sinh ®éng. 
- Cñng cè vÒ c¸c c¸ch nh©n ho¸. 
* H§ 2: ¤n c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Nh­ thÕ nµo ?
+ Bµi 2: - HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- GV gîi ý ®Ó HS nhËn thÊy bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Nh­ thÕ nµo ? th­êng dïng tõ chØ ®Æc ®iÓm.
- 1 cÆp HS lµm mÉu - Tõng cÆp HS trao ®æi: 1 em nªu c©u hái, mét em tr¶ lêi.
- NhiÒu cÆp HS thùc hµnh hái - ®¸p tr­íc líp. 
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
. Cñng cè c¸ch tr¶ lêi c©u hái Nh­ thÕ nµo ?
+ Bµi 3 : - HS nªu yªu cÇu cña bµi
- GV cho HS nhËn xÐt ®Ó HS thÊy ®©y lµ BT ng­îc l¹i cña BT 2.
- GV mêi 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, nh÷ng HS kh¸c lµm bµi vµo vë. 
 ( HS cã thÓ lµm c¸c phÇn a/ c/ d hoÆc b/ c/ d ).
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. 
. Cñng cè c¸ch ®Æt c©u hái cho bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái Nh­ thÕ nµo ?
3. Cñng cè, dÆn dß:
- GV nhÊn m¹nh c¸c c¸ch nh©n hãa.
- GV nhận xÐt tiÕt häc, khen HS häc tèt. KhuyÕn khÝch HS ®äc thuéc bµi §ång hå b¸o thøc. 
 TiÕt 3: ChÝnh t¶ ( nghe - viÕt )
 ng­êi s¸ng t¸c quèc ca viÖt nam
i. MôC ®Ých yªu cÇu: 
- Nghe - viÕt ®óng bµi CT, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi v¨n xu«i. Lµm ®óng BT 2 ( a ),
BT 3 ( a ) ph©n biÖt l / n.
- RÌn KN nghe - viÕt chÝnh t¶, KN ph©n biÖt ©m ®Çu l / n.
- Gi¸o dôc ý thøc viÕt ch÷ ®Ñp, gi÷ vë s¹ch.
II. ChuÈn bÞ: 
- GV: 3 tê phiÕu viÕt néi dung BT 2 ( a ). 
- HS : Vë BT TV in.
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC:
1. KiÓm tra bµi cò: GV cho 2 HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo vë nh¸p 4 tõ cã tiÕng b¾t ®Çu b»ng l / n. GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi : 
 b) C¸c ho¹t ®éng :
* H§ 1: H­íng dÉn nghe – viÕt.
- GV ®äc 1 lÇn bµi chÝnh t¶. Sau ®ã gi¶i nghÜa tõ: Quèc héi ; Quèc ca.
- HS xem ¶nh nh¹c sÜ V¨n Cao - ng­êi s¸ng t¸c Quèc ca ViÖt Nam.
- 2 HS ®äc l¹i. C¶ líp theo dâi SGK.
- HD HS nhËn xÐt chÝnh t¶: Nh÷ng tõ nµo trong bµi ®­îc viÕt hoa ?
- HS tËp viÕt nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai.
- GV ®äc cho HS viÕt bµi, theo dâi, uèn n¾n HS viÕt chËm, ch÷ xÊu.
- GV ®äc cho HS tù ch÷a lçi b»ng bót ch× ra lÒ vë.
- GV thu mét sè bµi chÊm nhËn xÐt, ch÷a.
* H§ 2: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶.
+ Bµi 2 ( a ): - GV nªu yªu cÇu cña bµi. 
- HS lµm bµi vµo vë BT.
- GV d¸n 3 tê phiÕu, mêi 3 tèp HS nèi tiÕp nhau thi ®iÒn nhanh vµo 3 chç trèng trong khæ th¬. Mét sè HS ®äc l¹i sau khi ®· ®iÒn ©m hoµn chØnh.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 
+ Bµi 3 ( a ): - GV gióp HS n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi tËp.
- 1 HS ®äc 2 c©u mÉu.
- HS lµm bµi vµo vë BT, 2 HS lµm b¶ng líp -> NhËn xÐt, ch÷a bµi.
- Cñng cè KN ph©n biÖt l/ n.
3. Cñng cè, dÆn dß: 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi HS viÕt ®óng, ®Ñp, lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶.
- DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i BT, viÕt l¹i nh÷ng lçi sai trong bµi, khuyÕn khÝch HS häc thuéc khæ th¬ ë BT 2 ( a ).
 TiÕt 4: to¸n
 T.114: chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè ( TiÕp )
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
 - BiÕt chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè ( tr­êng hîp cã d­ víi th­¬ng cã 4 ch÷ sè vµ 3 ch÷ sè ).
 - RÌn KN lµm tÝnh,gi¶i to¸n vËn dông phÐp chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.
 - HS tÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp.
II. ChuÈn bÞ: PhÊn mµu
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra bµi cò: - 2 HS nªu c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt. HS, GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng: 
* H§ 1: HD thùc hiÖn phÐp chia 9365 : 3 
 - GV nªu vÊn ®Ò. HS ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
 - Quy tr×nh thùc hiÖn: 
+ Thùc hiÖn lÇn l­ît tõ tr¸i sang ph¶i hoÆc tõ hµng cao nhÊt ®Õn hµng thÊp nhÊt;
+ mçi lÇn chia ®Òu tÝnh nhÈm : chia, nh©n, trõ.
- Nªu c¸ch viÕt theo hµng ngang : 9365 : 3 = 3121 ( d­ 2 ).
- GV nhÊn m¹nh ®©y lµ phÐp chia cã d­.
* H§ 2: HD thùc hiÖn phÐp chia 2249 : 4
- HD HS thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ trªn. 
+ LÇn 1: Ph¶i lÊy 22 míi ®ñ chia cho 4 ; 22 chia 4 ®­îc 5 d­ 2.
+ LÇn 2: H¹ 4 ®­îc 24 ; 24 chia 4 ®­îc 6.
+ LÇn 3: H¹ 9 ; 9 chia 4 ®­îc 2 d­ 1.
- C¸ch viÕt hµng ngang: 2249 : 4 = 562 ( d­ 1 ).
 => GV nhÊn m¹nh: 
+ LÇn 1 nÕu lÊy mét ch÷ sè ë sè bÞ chia mµ bÐ h¬n sè chia th× ph¶i lÊy hai ch÷ sè.
+ Sè d­ ph¶i bÐ h¬n sè chia.
* H§ 3 : Thùc hµnh
+ Bµi 1: - HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm vµo b¶ng con + b¶ng líp råi nhËn xÐt, ch÷a bµi.
- Cñng cè c¸ch chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè ( Tr­êng hîp cã d­ ).
+ Bµi 2: - HS ®äc bµi to¸n.
- HD HS chän phÐp tÝnh gi¶i bµi to¸n.
- HD HS tr×nh bµy bµi gi¶i : 
 Bµi gi¶i
 Thùc hiÖn phÐp chia: 1250 : 4 = 312 ( d­ 2 )
 VËy 1250 b¸nh xe l¾p ®­îc nhiÒu nhÊt 312 xe vµ cßn thõa 2 b¸nh xe. 
 §¸p sè: 312 xe; thõa 2 b¸nh xe.
- Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp chia cã d­. 
+ Bµi 3: - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi. GVHDHS tù nhËn d¹ng h×nh.
- Cho HS tù xÕp h×nh.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi. 
- Cñng cè kÜ n¨ng xÕp h×nh.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- 1 HS nh¾c l¹i c¸ch chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS häc tËp tèt. Dặn HS xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n : 02 - 02 - 2018
 Ngµy d¹y: Thø 6 ngµy 09 - 02 - 2018
 Buổi sáng: 
 TiÕt 1 : tËp lµm v¨n
 kÓ l¹i buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt
I. MôC §ÝCH Y£U CÇu:
- KÓ ®­îc mét vµi nÐt næi bËt cña buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt theo gîi ý SGK. ViÕt ®­îc nh÷ng ®iÒu ®· kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n.
- RÌn kÜ n¨ng kÓ râ rµng, tù nhiªn, viÕt ®óng chÝnh t¶, m¹ch l¹c, thµnh c©u.
- C¸c KNS ®­îc GD trong bµi: KN thÓ hiÖn sù tù tin; KN t­ duy s¸ng t¹o: nhËn xÐt, b×nh luËn; KN ra quyÕt ®Þnh vµ KN qu¶n lÝ thêi gian.
- GD HS yªu thÝch nghÖ thuËt.
II. chuÈn bÞ : 
- Mét sè tranh, ¶nh vÒ c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt. B¶ng líp viÕt c¸c c©u hái gîi ý cho bµi kÓ.
- C¸c PP/ KT d¹y häc: Lµm viÖc nhãm, chia sÎ th«ng tin, tr×nh bµy mét phót vµ ®ãng vai.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiÓm tra bµi cò: 2 HS ®äc bµi viÕt vÒ mét ng­êi lao ®éng trÝ ãc ( TiÕt TLV tuÇn 22 ). 
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: 
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§ 1: KÓ l¹i buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt.
+ Bµi tËp 1: - 1 HS ®äc yªu cÇu cña BT vµ c¸c gîi ý. 
- Mét HS lµm mÉu ( tr¶ lêi nhanh theo c¸c gîi ý ).
- Mét vµi HS kÓ. GV nhËn xÐt nhanh lêi kÓ cña tõng em ®Ó c¶ líp rót kinh nghiÖm.
* H§ 2: LuyÖn tËp viÕt l¹i buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt.
+ Bµi tËp 2: - HS ®äc yªu cÇu cña bµi. 
- GVnh¾c HS viÕt l¹i nh÷ng ®iÒu võa kÓ sao cho râ rµng, thµnh c©u ( viÕt kho¶ng 7 c©u ).
- HS viÕt bµi. GV theo dâi, gióp ®ì.
- Mét sè HS ®äc bµi. GV chÊm nhận xét mét sè bµi viÕt hay.
3. Cñng cè, dÆn dß:
 - C¶ líp b×nh chän nh÷ng b¹n cã bµi nãi, viÕt hay nhÊt. 
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi nh÷ng HS häc tèt. DÆn dß HS xem l¹i bµi.
 TiÕt 2: §¹o §øc
 t«n träng ®¸m tang 
I. môc ®Ých yªu cÇu: 
- BiÕt ®­îc nh÷ng viÖc cÇn lµm khi gÆp ®¸m tang. 
- B­íc ®Çu biÕt c¶m th«ng víi nh÷ng ®au th­¬ng, mÊt m¸t ng­êi th©n cña ng­êi kh¸c.
- C¸c KNS ®­îc GD trong bµi: KN thÓ hiÖn sù c¶m th«ng tr­íc ®au buån cña ng­êi kh¸c. KN øng xö phï hîp khi gÆp ®¸m tang.
- HS cã th¸i ®é t«n träng ®¸m tang, biÕt øng xö ®óng khi gÆp ®¸m tang.
II. ChuÈn bÞ:
- ND truyÖn kÓ: §¸m tang; Vë BT §¹o ®øc ( H§ 2 ).
- C¸c PP d¹y häc: PP ®µm tho¹i, tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n.
III. C¸c hoat ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra bµi cò: 
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§ 1: KÓ chuyÖn иm tang.
+ Môc tiªu: HS biÕt v× sao cÇn ph¶i t«n träng ®¸m tang vµ thÓ hiÖn mét sè c¸ch øng xö cÇn thiÕt khi gÆp ®¸m tang.
+ C¸ch tiÕn hµnh:
- GV kÓ chuyÖn: §¸m tang.
- HD ®µm tho¹i:
. MÑ Hoµng vµ mét sè ng­êi ®i ®­êng ®· lµm g× khi gÆp ®¸m tang ?
. V× sao mÑ Hoµng l¹i dõng xe, nh­êng ®­êng cho ®¸m tang ?
. Hoµng ®· hiÓu ra ®iÒu g× sau khi nghe mÑ gi¶i thÝch ?
. Qua c©u chuyÖn trªn, c¸c em thÊy cÇn ph¶i lµm g× khi gÆp ®¸m tang ?
. V× sao ph¶i t«n träng ®¸m tang ?
- GVKL: T«n träng ®¸m tang lµ kh«ng lµm g× xóc ph¹m ®Õn tang lÔ.
* H§ 2: §¸nh gi¸ hµnh vi.
+ Môc tiªu : HS biÕt ph©n biÖt hµnh vi ®óng víi hµnh vi sai khi gÆp ®¸m tang.
+ C¸ch tiÕn hµnh:
- HS më Vë BT §¹o ®øc, ®äc yªu cÇu cña BT.
- GV tæ chøc cho HS lµm viÖc c¸ nh©n.
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶, gi¶i thÝch lÝ do v× sao theo m×nh hµnh vi ®ã lµ ®óng hoÆc sai.
- GVKL: . C¸c viÖc b, d lµ nh÷ng viÖc lµm ®óng, thÓ 

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_3_tuan_23_nam_hoc_2017_2018_nguyen_thi_thuy_truo.doc
Giáo án liên quan