Mẫu: Bản đăng ký: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện quy định 101 - QĐ/TW của ban bí thư và nghị quyết trung ương 4 (khoá XI)

1. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm:

a) Về tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người phải phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: đoàn kết, gắn bó và có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với nhau, với quê hương đất nước

 b) Về tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân:

- Mỗi chính sách đưa ra, mỗi kế hoạch được xây dựng . đều phải xuất phát từ lợi ích của dân.

- Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải có nhiều mối liên hệ với nhân dân hơn nữa.

 - Cần phải gắn bó nhân dân để xây dựng Đảng, cần có ý kiến của nhân dân góp ý cho đảng viên, cho cán bộ, cho Đảng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu: Bản đăng ký: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện quy định 101 - QĐ/TW của ban bí thư và nghị quyết trung ương 4 (khoá XI), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG BỘ XÃ .
CHI BỘ .
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói 
đi đôi với làm” gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của
Ban Bí thư và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
	Họ và tên: ..
	Sinh ngày .. tháng ..năm .. Nam, nữ: Nam 
	Chi bộ (đơn vị): ..
	Chức vụ, nhiệm vụ được giao: Đảng viên
Tôi xin đăng ký nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư” năm 2016 như sau:
1. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm:
a) Về tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ:
- Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người phải phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: đoàn kết, gắn bó và có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với nhau, với quê hương đất nước
 b) Về tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân:
- Mỗi chính sách đưa ra, mỗi kế hoạch được xây dựng ... đều phải xuất phát từ lợi ích của dân.
- Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải có nhiều mối liên hệ với nhân dân hơn nữa.
  - Cần phải gắn bó nhân dân để xây dựng Đảng, cần có ý kiến của nhân dân góp ý cho đảng viên, cho cán bộ, cho Đảng.
 2. Về phong cách gương mẫu, nêu gương:
a) Về tư tưởng chính trị:
 - Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lí tưởng của Đảng, tích cực phấn đấu xây dựng CNXH. 
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Có các biện pháp cụ thể để giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ chính trị, năng lực công tác .
b) Về đạo đức, lối sống, tác phong:
+ Trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.
+ Gương mẫu chấp hành những điều quy định đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.
+ Không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Nhà trường.
+Có lối sống trong sáng, khiêm tốn luôn gương mẫu tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng .
+Luôn gương mẫu trước học sinh và phụ huynh. Luôn học hỏi ở các đồng nghiệp. Tận tình, giúp đỡ và thương yêu học sinh.
+ Hòa đồng với làng xóm, bạn bè, tham gia các hoạt động của địa phương. Tôn trọng tất cả mọi người, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người. Luôn động viên giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn hoạn nạn.
c) Về tự phê bình và phê bình:
- Gương mẫu trong thực hiện tự phê bình và phê bình để quần chúng noi theo.
- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, khách quan, không nể nang, thiên vị, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm sẵn sàng nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm đó.
- Tự phê bình và phê bình phải mang tính xây dựng và có lý có tình, trung thực, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; 
- Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu: để vu khống, nói xấu người khác, gây mất đoàn kết nội bộ.
d) Về quan hệ với nhân dân:
- Chuẩn mực trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử lịch sự với đồng nghiệp và nhân dân.
- Có tinh thần yêu thương tôn trọng, giúp đỡ mọi người.
- Phong cách làm việc sâu sát, gần gũi nhân dân, trọng dân, thương dân, có trách nhiệm với nhân dân.
- Phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và tiếp thu những ý kiến góp ý, phê bình của quần chúng để sửa chữa khuyết điểm của mình.
- Gương mẫu thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đến học sinh, phụ huynh và nhân dân.
đ) Về trách nhiệm trong công tác:
- Không ngừng tìm hiểu, học tập về tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh, chuyên môn nghiệp vụ, để nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ.
- Nêu cao kỷ cương, ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, tận tuỵ với công việc.
- Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
- Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm
e) Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, đơn vị, địa phương.
- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức
f) Về đoàn kết nội bộ:
- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong đơn vị.
- Là người công tâm, khách quan, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng nhau tiến bộ. 
- Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, bảo vệ uy tín của tổ chức Đảng; không tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.
- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác và nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.
3. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm:
a) Những hạn chế đã được chỉ ra qua quá trình kiểm điểm năm 2015:
-Trong công việc đôi lúc còn mang tính nể nang.
- Còn hơi nóng tính trong lúc giảng dạy.
	- Trong công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn tâm lý nể nang .
b) Biện pháp, thời gian khắc phục:
- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
Đề nghị chi bộ giám sát và đánh giá kết quả quá trình thực hiện để giúp bản thân hoàn thiện tốt hơn.
Xác nhận của chi bộ
, ngày.tháng 01 năm 2016
Người viết bản đăng ký
..

File đính kèm:

  • docBan_dang_ky_HTLTTGDDHCM_2016.doc
Giáo án liên quan