Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 15 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 15 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 15 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 15 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

doc44 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 15 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xÐt giê häc .
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau
To¸n *
¤n : PhÐp céng trong ph¹m vi 10
I- Môc ®Ých- yªu cÇu:
- TiÕp tôc cñng cè cho HS phÐp céng trong ph¹m vi 10.
- HS vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp. 
- HS cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
II- §å dïng: - HS : B¶ng con + vë « li.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò:
-
9
3
-
9
1
-
9
2
-
9
5
-TÝnh 
- HS ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 9 .
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
Ho¹t ®éng 1: Cñng cè phÐp céng trong ph¹m vi 10.
- GV chia nhãm ®Ó HS viÕt b¶ng con c¸c phÐp tÝnh céng trong ph¹m vi 10.
- GV nhËn xÐt, söa sai.
Gi¶i lao
Ho¹t ®éng 2: HD HS lµm bµi tËp.
* Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh :
5 + 5 	2 + 8 	6 + 4	8 + 2	3 + 7
7 + 3	9 + 1	4 + 6	1 + 9
 - HS nªu yªu cÇu bµi
- HS 3 em lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm b¶ng con . 
- GV nhËn xÐt , ch÷a bµi .
* Bµi 2 : TÝnh nhÈm 
4 + 4 + 2 = 	7 + 1 + 2 = 	 5 + 2 + 3 = 	
6 + 3 + 1 = 2 + 6 + 2 = 3 + 3 + 4 =
 - HS nªu c¸ch nhÈm.
 - 3 HS lªn b¶ng lµm - d­íi líp lµm vµo vë « li .
 -.GV nhËn xÐt, chèt c¸ch lµm.
* Bµi 3: §iÒn dÊu > , < , = vµo chç chÊm :
7 + 2..... 10	 6 + 4 ......4 + 6 	
5 + 5  9 	 3 + 7.......9 - 1 
 - HS nªu yªu cÇu bµi vµ c¸ch so s¸nh ®Ó ®iÒn dÊu ®óng.
HS lµm vë « li .
GV nhËn xÐt,ch÷a bµi cho HS.
3. Cñng cè- dÆn dß:
- H«m nay «n bµi g×?
- HS ®äc l¹i c¸c phÐp tÝnh céng trong ph¹m vi 10.
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Ngµy so¹n : 27/ 12 / 2015
Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2015
Häc vÇn
Bµi 63 : em - ªm 
i - môc ®Ých - yªu cÇu :
- Häc sinh ®äc vµ viÕt ®­îc em, ªm, con tem, sao ®ªm . §äc tõ vµ c©u øng dông. LuyÖn nãi tõ 2-4 c©u theo chñ ®Ò : Anh chÞ em trong nhµ. 
- HS n¾m ®­îc cÊu t¹o vÇn em vµ vÇn ªm.
- HS cã ý thøc trong giê häc.
ii - ®å dïng. 
 - GV :Tranh vÏ SGK.
- HS : SGK + Vë tËp viÕt + Bé ®å dïng .
iii - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. KiÓm tra bµi cò. 
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : «m, ¬m, con t«m, ®èng r¬m.
- HS ®äc ®o¹n th¬ øng dông bµi 62 .
2. Bµi míi. a) Giíi thiÖu bµi.
 b) C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
Ho¹t ®éng 1 : D¹y vÇn em
- NhËn diÖn vÇn :	+ HS nªu cÊu t¹o vÇn em
+ HS ghÐp vÇn em vµo b¶ng gµi .
- §¸nh vÇn, ®äc tr¬n :
+ GV ®¸nh vÇn mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch ®äc .
+ HS luyÖn ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n.
+ Cã vÇn em muèn cã tiÕng tem ta ph¶i thªm g×?
+ HS ghÐp tiÕng tem vµo b¶ng gµi .
+ HS ®äc vµ ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng tem.
+ GV giíi thiÖu tranh vÏ con tem .
- HS ®äc tõ míi : con tem .
Ho¹t ®éng 2 : D¹y vÇn ªm : 
- GV tiÕn hµnh t­¬ng tù ho¹t ®éng 1.
- HS so s¸nh vÇn em vµ vÇn ªm.
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dông :
- GV ghi b¶ng : 	trÎ em 	ghÕ ®Öm
que kem	 mÒm m¹i
+ HS t×m tiÕng míi .
+ HS luyÖn ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn viÕt 
GV kÎ b¶ng , viÕt mÉu : em , ªm.
HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con .
GV nhËn xÐt , söa sai .
TiÕt 2 -
c, LuyÖn tËp 
Ho¹t ®éng 1 : LuyÖn viÕt 
- GV kÎ b¶ng viÕt mÉu : con tem, sao ®ªm.
- HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu , viÕt b¶ng con .
- HS më vë luyÖn viÕt tõng dßng .
- GV : KÌm vµ uèn n¾n HS ( T­ thÕ , c¸ch cÇm bót ). NhËn xÐt mét sè vë cña HS.
Gi¶i lao : 
Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn ®äc 
- §äc b¶ng : + HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dông SGK.
+ GV ghi b¶ng c©u øng dông . 
+ HS t×m tiÕng míi . 
+ HS luyÖn ®äc c©u øng dông vµ tr¶ lêi c©u hái: 
. Cß lµ loµi chim cã Ých hay cã h¹i ?
. Em ®· nh×n thÊy con cß bao giê ch­a ?
+ GV chØ b¶ng cho HS luyÖn ®äc theo nhãm, bµn, c¸ nh©n .
- §äc s¸ch : 	 + HS më SGK luyÖn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh .
+ GV nhËn xÐt, söa ph¸t ©m .
Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn nãi 
- HS quan s¸t tranh SGK vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ Trong tranh vÏ g× ? 
+ Anh chÞ em trong nhµ cßn gäi lµ anh chÞ em g× ? 
 + NÕu em lµ anh th× em ph¶i ®èi xö víi em cña em nh­ thÕ nµo ?
+ H·y kÓ tªn c¸c anh chÞ em trong nhµ em ?
3, Cñng cè - d¨n dß 
- H«m nay häc bµi g× ?
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng. 
- HS so s¸nh vÇn em, vÇn ªm.
- GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau .
( Buæi chiÒu )
To¸n*
¤n phÐp céng trong ph¹m vi 9, 10.
I- Môc ®Ých- yªu cÇu:
- Cñng cè cho HS b¶ng céng trong ph¹m vi 9, 10
- HS vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp.
- HS cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
II- §å dïng d¹y- häc : 
- HS : B¶ng con+ vë « li + VBT To¸n
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò:
- HS lµm b¶ng con : TÝnh nhÈm:
2 + 2 + 5 = 	4 + 2 + 4 = 	8 - 1 + 3 =
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 8.
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
- TiÕt 1-
Ho¹t ®éng 1: Cñng cè phÐp céng trong ph¹m vi 9, 10:
- HS ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 9, 10.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
Ho¹t ®éng 2: HD HS lµm bµi tËp:
Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh :
 5 + 5 6 + 4 9 + 1 
 3 + 6 7 + 2 3 + 7 
- HS nªu c¸ch thùc hiÖn.
- HS lµm tÝnh vµo b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, l­u ý HS viÕt sè cho th¼ng cét.
Gi¶i lao
Bµi 2: TÝnh nhÈm
	4 + 5 + 1 = 	4 + 5 - 2 =
	5 + 3 + 2 = 	9 - 1 + 2 =
- HS nªu yªu cÇu bµi vµ c¸ch nhÈm.
- HS lµm bµi vµo vë « li.
- GV nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc.
Bµi 3 : §iÒn dÊu >, <, = vµo chç chÊm 
5 + 4 .... 5 + 5 	9 - 3 .... 8 + 2
 1 + 8 .... 9 + 0 	4 + 6 .... 8 + 1
- GV gîi ý : Muèn ®iÒn ®­îc dÊu ®óng chóng ta ph¶i lµm g×?
- GV+ HS lµm mÉu phÐp tÝnh thø nhÊt.
- HS lµm bµi vµo vë « li.
- GV chÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cña HS. 
- TiÕt 2-
* Ho¹t ®éng 1: HD HS lµm bµi tËp:
- HS më VBT To¸n tiÕt 59: LuyÖn tËp.
- HS tù nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
- GV bao qu¸t HD HS cßn lóng tóng.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cña HS. 
- HS nµo nhanh lµm thªm bµi tËp sau vµo vë « li:
 §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
 4 + 6 = 6 + . 9 + 1 > 8 +  9 +  < 8 + 2
Gi¶i lao
* Ho¹t ®éng 2: Ch¬i trß ch¬i:
- GV tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i : §o¸n sè.
3. Cñng cè- dÆn dß:
- H«m nay «n bµi g×? 
- HS ®äc l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 9, 10.
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau
LuyÖn viÕt
LuyÖn viÕt bµi 15.
I - Môc ®Ých - yªu cÇu:
- Cñng cè cho HS n¾m ®­îc cÊu t¹o ch÷: t, th, tæ, thá, ....
- HS viÕt ®­îc ch÷: t, th, tæ, thá, ..... HS ph©n tÝch tiÕng, viÕt chuÈn nÐt, ®óng cì ch÷.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Ñp.
II - §å dïng :
- HS : Vë « li, b¶ng con.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiÓm tra bµi cò:
- HS nh¾c l¹i ©m ®· häc ë bµi 15.
- HS t×m tiÕng cã chøa ©m t, th.
2, Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt bµi: 
- GV ghi b¶ng néi dung bµi: t, th, tæ, thá. 
- HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tõng ch÷ .
- GV nhËn xÐt, bæ sung.
- HS luyÖn viÕt b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, söa sai.
Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn viÕt :
- GV yªu cÇu HS më vë luyÖn viÕt bµi 15.
- GV h­íng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy bµi.
- GV kÌm vµ uèn n¾n HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót.
- GV bao qu¸t líp, gióp ®ì HS viÕt ch­a nhanh.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi.
3, Cñng cè - dÆn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau
Ngµy so¹n : 27/ 12 / 2015
Ngµy d¹y : Thø s¸u ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2015
TËp viÕt
TiÕt 1: nhµ tr­êng, bu«n lµng, hiÒn lµnh
I - Môc ®Ých - yªu cÇu :
- HS n¾m ®­îc cÊu t¹o c¸c ch÷: nhµ tr­êng, bu«n lµng, hiÒn lµnh, ®×nh lµng, bÖnh viÖn
- HS viÕt ®óng c¸c ch÷ : nhµ tr­êng, bu«n lµng, hiÒn lµnh, ®×nh lµng, bÖnh viÖn.
kiÓu ch÷ viÕt th­êng, cì ch÷ võa theo vë TËp viÕt 1- tËp 1,
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp .
II- §å dïng :
- GV : B¶ng phô viÕt mÉu néi dung bµi .
- HS : Bót , vë tËp viÕt , b¶ng con .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiÓm tra bµi cò :
- HS viÕt b¶ng con : ­¬ng, u«n, ang, anh, ªnh, iªn.
- HS ®äc vµ ph©n tÝch tiÕng chøa vÇn ­¬ng, u«n, ang, anh, ªnh, iªn.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiÖu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt bµi :
- GV treo b¶ng phô viÕt mÉu néi dung bµi
- HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu, råi viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt söa sai
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn viÕt :.
- HS më vë luyÖn viÕt .
- HS viÕt nhanh cã thÓ viÕt ®ñ sè dßng trong vë .
- GV bao qu¸t líp, gióp ®ì HS yÕu.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cña HS.
3. Cñng cè - dÆn dß :
- H«m nay häc bµi g× ?
- HS ®äc l¹i toµn bé bµi viÕt trªn b¶ng .
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau .
TËp viÕt
TiÕt 2: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m
I - Môc ®Ých - yªu cÇu :
- HS n¾m ®­îc cÊu t¹o c¸c ch÷: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m, trÎ em, ghÕ ®Öm..
- HS viÕt ®óng c¸c ch÷: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m, trÎ em, ghÕ ®Öm...kiÓu ch÷ viÕt th­êng, cì ch÷ võa theo vë TËp viÕt 1- tËp 1,
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp .
II- §å dïng :
- GV : B¶ng phô viÕt mÉu néi dung bµi .
- HS : Bót , vë tËp viÕt , b¶ng con .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiÓm tra bµi cò :
- HS viÕt b¶ng con : ¨m, ©m, om, ¬m, em, ªm.
- HS ®äc vµ ph©n tÝch tiÕng chøa vÇn : ¨m, ©m, om, ¬m, em, ªm.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiÖu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt bµi :
- GV treo b¶ng phô viÕt mÉu néi dung bµi
- HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu, råi viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt söa sai
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn viÕt :.
- HS më vë luyÖn viÕt .
- HS viÕt nhanh cã thÓ viÕt ®ñ sè dßng trong vë .
- GV bao qu¸t líp, gióp ®ì HS yÕu.
- GV vµ nhËn xÐt mét sè bµi cña HS.
3. Cñng cè - dÆn dß :
- H«m nay häc bµi g× ?
- HS ®äc l¹i toµn bé bµi viÕt trªn b¶ng .
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n 
tiÕt 60 : PhÐp trõ trong ph¹m vi 10
I, Môc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tôc cñng cè cho HS kh¸i niÖm vÒ phÐp trõ . 
- HS biÕt thµnh lËp vµ thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10. BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 10, viÕt ®­îc phÐp tÝnh thÝch hîp víi h×nh vÏ. HS lµm bµi 1, bµi 4 . HS nµo nhanh lµm c¶ nh÷ng bµi cßn l¹i.
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : - GV : Bé ®å thùc hµnh d¹y to¸n .
 - HS : SGK + b¶ng con .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiÓm tra bµi cò :
- HS lµm b¶ng con: §Æt tÝnh råi tÝnh:
 	1 + 9 	 7 +3 	 6 + 4 2 + 8
- HS ®äc l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 10
2. Bµi míi : 	a, giíi thiÖu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : LËp b¶ng trõ :
- GV cho HS quan s¸t h×nh vÏ SGK .
- HS nªu ®Ò to¸n ®Ó cã : 10 bít 1 cßn 9 ; 10 bít 2 cßn 8 ....
- GV lÇn l­ît ghi b¶ng phÐp tÝnh :
 10 - 1 = 9	10 - 2 = 8	10 - 3 = 7
	10 - 4 = 6 	10- 9 = 1 	10 - 8 = 2
	10 - 7 = 3	 	10 - 6= 4 	10 - 5 =5
- HS luyÖn ®äc vµ häc thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 .
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp 
Bµi 1 : - GV ghi b¶ng phÐp tÝnh 
 - HS 2 em lªn b¶ng lµm . 
 - D­íi líp lµm vµo b¶ng con .
Bµi 2 : - HS lµm nhanh cã thÓ lµm bµi .
 - HS lµm bµi vµo SGK
Bµi 3 : - HS lµm nhanh cã thÓ lµm bµi .
 - HS tù so s¸nh, ®iÒn dÊu vµo SGK .
Bµi 4 : - HS nªu bµi to¸n . 
 - HS viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp vµo SGK. 
 - HS mét sè em nªu kÕt qu¶.
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3, Cñng cè - dÆn dß :
- H«m nay häc bµi g× ?
- HS ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
- GV nhËn xÐt giê häc . - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau .
( Buæi chiÒu)
tÕng ViÖt*
¤n c¸c vÇn ®· häc trong tuÇn
I - Môc ®Ých - yªu cÇu:
- Cñng cè cho HS cÊu t¹o tõ chøa tiÕng cã vÇn om, am, ¨m, ©m, «m, ¬m, em, ªm
- HS ®äc vµ viÕt ®­îc tõ chøa tiÕng cã vÇn om, am, ¨m, ©m, «m, ¬m, em, ªm. HS ph©n tÝch tiÕng, viÕt chuÈn nÐt, ®óng cì ch÷, ®äc ®­îc tõ, c©u øng dông.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Ñp.
II - §å dïng : - HS : Vë « li, b¶ng con, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiÓm tra bµi cò: 
- HS nh¾c l¹i c¸c vÇn ®· häc.
- HS t×m tõ chøa tiÕng cã vÇn om, am, ¨m, ©m, «m, ¬m, em, ªm
2, Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
TiÕt 1-
Ho¹t ®éng 1 : §äc b¶ng: 
- GV ghi b¶ng c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn om, am, ¨m, ©m, «m, ¬m, em, ªm.
- HS t×m thªm mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn om, am, ¨m, ©m, «m, ¬m, em, ªm.
- HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh. 
- HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõng tiÕng .
- GV nhËn xÐt, söa ph¸t ©m.
Ho¹t ®éng 2 : §äc s¸ch: 
- GV yªu cÇu HS më SGK luyÖn ®äc l¹i tõ bµi 60 ®Õn bµi 63( c¸ nh©n- ®ång thanh).
- GV nhËn xÐt söa ph¸t ©m cho HS.
*Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 3 : ViÕt b¶ng : 
- GV ®äc mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn om, am, ¨m, ©m, «m, ¬m, em, ªm.
- HS luyÖn viÕt vµo b¶ng con.
 - GV nhËn xÐt, söa sai cho HS.
Ho¹t ®éng 4 : ViÕt vë : 
- GV ®äc mét sè vÇn, tõ võa «n.
- HS nghe, viÕt vµo vë « li .
- GV bao qu¸t líp, gióp ®ì HS viÕt ch­a nhanh.
- HS ®æi bµi cho nhau so¸t lçi.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cña HS.
 - TiÕt 2 -
Ho¹t ®éng 1 : HD HS lµm bµi tËp.
HS më vë bµi tËp Bµi 63: em, ªm.
HS tù nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
GV HD HS nµo lµm cha nhanh.
HS lµm xong ®æi bµi kiÓm tra chÐo.
GV nhËn xÐt mét sè bµi cña HS.
*Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : HS lµm vë « li.
§iÒn em hay ªm: 
+ con t.. + que k..
+ m m¹i + ® sè
+ nh¸ nh.. + th nhµ
3, Cñng cè - dÆn dß :
- HS nªu c¸c vÇn võa én.
- HS ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng cã chøa vÇn om, am, ¨m, ©m, «m, ¬m, em, ªm.
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau
 Ngày.tháng .năm 2015
 KIỂM TRA CỦA TỔ TRƯỞNG 1-2-3
 .
 .......
 ...
 ....
 ....
 PHẠM THỊ NGẤN
 Ngày.tháng .năm 2015
 DUYỆT CỦA HIỆU PHÓ
 .
 .......
 .
 .......
 .......
 LÊ VĂN PHONG
Sinh ho¹t t©p thÓ
KiÓm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn
I.Môc ®Ých- yªu cÇu:
- §iÓm l¹i nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm mµ HS ®· cã trong tuÇn 15.
- HS thÊy râ ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm ®ã ®Ó söa sai vµ ph¸t huy .
- HS thªm yªu tr­êng, líp.
II.Néi dung :
1. KiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 15:
a, Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
b, ý kiÕn c¸c thµnh viªn trong líp.
2. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
*u ®iÓm:
- HS ®i häc chuyªn cÇn, nghØ häc cã giÊy xin phÐp.
- HS chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp.
- Thùc hiÖn tèt truy bµi ®Çu giê.
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng
- VÖ sinh líp häc, vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ.
- HS tÝch cùc, h¨ng h¸i ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
- HS tÝch cùc tham gia trang trÝ líp häc th©n thiÖn, xanh - s¹ch - ®Ñp.
- HS tÝch cùc h­ëng øng phong trµo “ Chóng em lµm kÕ ho¹ch nhá” 
- HS tÝch cùc h­ëng øng phong trµo” Nu«i lîn nhùa siªu träng”.
* Tuyªn d­¬ng:...........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 16:
- TiÕp tôc thùc hiÖn chñ ®iÓm “Uèng n­íc nhí nguån”.
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng.
- TÝch cùc tham gia c¸c cuéc thi chµo mõng ngµy 22/ 12.
3. V¨n nghÖ:
- Líp phã phô tr¸ch v¨n nghÖ ®iÒu hµnh.
Häc vÇn 
Bµi 62 : «m - ¬m
i - môc ®Ých - yªu cÇu :
- Häc sinh ®äc vµ viÕt ®­îc «m, ¬m, con t«m, ®èng r¬m. §äc ®­îc tõ vµ ®o¹n th¬ øng dông. LuyÖn nãi tõ 2-4 c©u theo chñ ®Ò : B÷a c¬m. 
- HS n¾m ®­îc cÊu t¹o vÇn «m vµ vÇn ¬m.
- HS cã ý thøc trong giê häc.
ii - ®å dïng. 
- GV :Tranh vÏ SGK.
- HS : SGK + Vë tËp viÕt + Bé ®å dïng .
iii – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. KiÓm tra bµi cò. 
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : ¨m, ©m, nu«i t»m, h¸i nÊm .
- HS ®äc c©u øng dông bµi 61.
2. Bµi míi. a) Giíi thiÖu bµi.
 b) C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
Ho¹t ®éng 1 : D¹y vÇn «m 
- NhËn diÖn vÇn : + HS nªu cÊu t¹o vÇn «m.
+ HS ghÐp vÇn «m vµo b¶ng gµi .
- §¸nh vÇn, ®äc tr¬n :
+ HS ®¸nh vÇn mÉu vÇn «m.
+ HS luyÖn ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n.
+ Cã vÇn «m muèn cã tiÕng t«m ta ph¶i thªm g× ? 
+ HS ghÐp tiÕng t«m vµo b¶ng gµi .
+ HS ®äc vµ ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng t«m.
+ GV giíi thiÖu tranh vÏ con t«m SGK .
HS ®äc tõ míi : con t«m . 
HS nªu t¸c dông vµ c¸ch ch¨m sãc b¶o vÖ con t«m
Ho¹t ®éng 2 : D¹y vÇn ¬m
- GV tiÕn hµnh t­¬ng tù ho¹t ®éng 1.
- HS so s¸nh vÇn «m vµ vÇn ¬m .
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dông :
- GV ghi b¶ng : 	chã ®èm	 s¸ng sím
	 ch«m ch«m mïi th¬m
+ HS t×m tiÕng míi . + HS luyÖn ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn viÕt 
GV kÎ b¶ng , viÕt mÉu : «m , ¬m.
HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con . -GV nhËn xÐt, söa sai .
TiÕt 2 -
c, LuyÖn tËp 
Ho¹t ®éng 1 : LuyÖn viÕt 
- GV kÎ b¶ng viÕt mÉu : con t«m, ®èng r¬m .
- HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu, viÕt b¶ng con .
- HS më vë luyÖn viÕt tõng dßng .
- GV : 	+ KÌm vµ uèn n¾n HS ( T­ thÕ , c¸ch cÇm bót ).
+ NhËn xÐt mét sè vë .
Gi¶i lao : 
Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn ®äc 
- §äc b¶ng :+ HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dông SGK.
+ GV ghi b¶ng c©u øng dông . HS t×m tiÕng míi . 
+ HS luyÖn ®äc c©u øng dông vµ tr¶ lêi c©u hái:
 . Em ®· ®­îc ¨n h¹t giÎ ch­a? 
 . Ng­êi ta trång nh÷ng hµng c©y bªn ®­êng ®Ó lµm g×? 
 . Em ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ c©y xanh? 
+ GV chØ b¶ng cho HS luyÖn ®äc theo nhãm , bµn , c¸ nh©n .
- §äc s¸ch : 	+ HS më SGK luyÖn ®äc c¸ nh©n , ®ång thanh .
+ GV nhËn xÐt , söa ph¸t ©m .
Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn nãi 
- HS quan s¸t tranh SGK vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ Trong tranh vÏ g×? + Gia ®×nh em gåm cã nh÷ng ai? 
+ Nhµ em ¨n mÊy b÷a trong mét ngµy?
+ Khi ¨n c¬m em ngåi gÇn ai nhÊt?
3, Cñng cè - d¨n dß 
- H«m nay häc bµi g× ? - HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng.
- HS so s¸nh vÇn «m vÇn ¬m.
- GV nhËn xÐt giê häc . - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n 
tiÕt 59 : LuyÖn tËp 
I, Môc ®Ých - yªu cÇu :
- Cñng cè cho HS phÐp céng trong ph¹m vi 10 .
- HS biÕt thùc hiÖn phÐp céng trong ph¹m vi 10, viÕt ®­îc phÐp tÝnh thÝch hîp víi h×nh vÏ. HS lµm bµi 1, bµi 2, bµi 3, bµi 4, bµi 5.
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : - GV : B¶ng phô .
 - HS : SGK + b¶ng con .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiÓm tra bµi cò : - HS lµm b¶ng con: §Æt tÝnh råi tÝnh:
 	9 + 1 	 3 +7 	 4 + 6 5 + 5
- HS ®äc l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 10
2. Bµi míi : a, giíi thiÖu bµi :
 b, LuyÖn tËp :
Bµi 1 : - HS nªu yªu cÇu bµi. 
 - GV tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i ®o¸n sè
 - GV cñng cè cho HS tÝnh chÊt cña phÐp céng.
Bµi 2 : - HS nªu yªu cÇu bµi . 
 - HS lµm bµi vµo b¶ng con .
 - GV l­u ý HS viÕt sè cho th¼ng cét .
Gi¶i lao :
Bµi 3 : - HS nªu yªu cÇu bµi . 
 - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn sè vµo chç chÊm ®Ó cã kÕt qu¶ b»ng 10.
 - D­íi líp lµm vµo SGK .
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi . 
Bµi 4: - HS nªu yªu cÇu bµi vµ c¸ch nhÈm .
 - GV yªu cÇu c¶ líp lµm bµi vµo SGK.
 - HS tù kiÓm tra chÐo bµi cña nhau 
Bµi 5 : - HS quan s¸t tranh.
 - HS nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp vµo « trèng .
 - HS lµm vµo SGK .
3. Cñng cè - dÆn dß :
- HS ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 10.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DÆn HS vÒ chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n *
¤n luyÖn- TuÇn 15
I- Môc ®Ých - yªu cÇu :
- Cñng cè cho HS phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3,4,5, 6, 7, 8, 9.
- HS vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II- §å dïng :
- HS : Vë «n luyÖn To¸n .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiÓm tra bµi cò :
- HS lµm b¶ng con: §iÒn dÊu >, <, = ?
 6 + 3 ..... 2 + 7 9 - 2 .... 8 - 2 9 + 0 ..... 10 + 0
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1: Cñng cè phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5, 6, 7, 8, 9.
- GV ®äc mét sè phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; HS nªu nhanh kÕt qu¶. 
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyÖn to¸n- tuÇn 15( Trang 63, 64)
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lóng tóng.
- GV cñng cè, chèt kÜ c¸ch nhÈm tÝnh theo cét däc( Bµi 1); nh×n tranh nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp ( Bµi 3, Bµi 7).
- HS lµm xong ®æi bµi cho nhau kiÓm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cña HS.
3. Cñng cè dÆn dß :
- HS ®äc l¹i phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DÆn HS vÒ chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n *
Tù kiÓm tra - TuÇn 15
I, Môc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tôc cñng cè cho HS phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- HS vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : 
 - HS : Vë «n luyÖn To¸n .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiÓm tra bµi cò :
- HS lµm b¶ng con: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
 9 + ... = 1 + 9 + ..... = 4 + 6
 3 = 4

File đính kèm:

  • docgiao_an_chuong_trinh_giang_day_lop_1_tuan_15_nam_hoc_2016_20.doc
Giáo án liên quan