Giáo án Công nghệ 9 - Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện (Tiết 2)

+Uốn gập lõi:uốn vuông góc 2 dây dẫn và móc vào nhau.

+Vặn xoắn:xoắn 2 dây dẫn vào nhau 2-3 vòng rồi dùng kiềm vặn xoắn lần lượt dây dẫn này vào dây dẫn khác 4-6 vòng.

Đối với dây dẫn lõi nhiều sợi.

Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi,chú ý dùng để bị đứt.

Lòng lõi vào nhau.

Vặn xoắn lần lượt quấn và miết đều những sợi dây của lõi này lên lõi kia từ 3 -5 vòng,cắt bỏ phần dư.

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 3242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 10	 Ngaøy soaïn : 19/10/2014
 Tieát : 10	 Ngaøy daïy : 22/10/2014
Baøi 5	:THÖÏC HAØNH
NOÁI THAÚNG DAÂY DAÃN ÑIEÄN(T2)
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: - Quy trình nối dây dẫn điện:
+ Các bước thực hiện nối dây điện;
+ Các cách nối dây dẫn điện cơ bản.
2. Kó naêng: - Thực hiện được các bước trong quy trình nối dây dẫn điện:
+ Bóc vỏ cách điện của dây dẫn điện;
+ Làm sạch lõi dây dẫn;
+ Nối dây lõi một sợi, nhiều sợi;
3. Thaùi ñoä: Làm việc nghiêm túc ,cẩn thận.
II. Chuaån bò:
1. GV: Dụng cụ kiềm ,giấy ráp,băng keo,dây dẫn. 
2. HS: dây dẫn điện một lõi và nhiều lõi. 
III. Toå chöùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
OÅn ñònh lôùp: - Kieåm tra só soá veä sinh lôùp .
9A1………………………………………., 9A2…………………………………, 9A3…………………………………………………
9A4………………………………………………………………, 9A5………………………………………………………………….
2. Kieåm tra baøi cuõ: Câu 1: Có mấy loại mối nối?kể tên.
 Câu 2: Nêu yêu cầu của mối nối.
3. Ñaët vaán ñeà: Ở tiết trước ta đã được tìm hiểu lý thuyết về nối dây dẫn để hiểu rõ hơn ta qua tiết hôm nay đi vào thực hành nối dây dẫn.
4. Tieán trình:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
Hoaït ñoäng 1: Tìm hiểu nội dung thưc hành
HS tìm hiểu theo yêu cầu.
HS nhắc lại kiến thức cũ.
HS đọc.
HS quan sát.
HS theo dõi GV làm mẫu.
HS theo dõi.
Yêu cầu HS tìm hiểu nối dây dẫn theo đường thẳng.
Cho HS nhắc lại các bước nối dây.
Hướng dẫn HS cách nối dây dẫn lõi một sợi.
Gọi HS đọc phần hướng dần SGK.
GV làm mẫu.
Bóc dây dẫn điện.
Làm sạch lõi dây điện.
Nối dây dẫn.
+Uốn gập lõi:uốn vuông góc 2 dây dẫn và móc vào nhau.
+Vặn xoắn:xoắn 2 dây dẫn vào nhau 2-3 vòng rồi dùng kiềm vặn xoắn lần lượt dây dẫn này vào dây dẫn khác 4-6 vòng.
Đối với dây dẫn lõi nhiều sợi.
Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi,chú ý dùng để bị đứt.
Lòng lõi vào nhau.
Vặn xoắn lần lượt quấn và miết đều những sợi dây của lõi này lên lõi kia từ 3 -5 vòng,cắt bỏ phần dư.
Hoạt động 2: Thực hành
HS chia nhóm thực hành.
Cho HS chia nhóm thực hành.
GV theo dõi nhắc nhở hướng dẫn thêm.
Hướng dẫn HS bóc vỏ cẩn thận dừng cho vô lõi và làm đứt dây.
Nhắc nhở HS cẩn thận dừng để lõi dây đâm vào tay.
Hoaït ñoäng 3: Củng cố và hướng dẫn về nhà
 Các nhóm nộp mẫu thực hành.
Chú ý nghe GV nhận xét để rút hinh nghiệm.
HS nhắc lại trình tự nối dây.
Yêu cầu các nhóm nộp mẫu thực hành.
GV nhận xét.
Yêu cầu HS nhắc lại trình tự nối dây lõi 1 sợi.
*Hướng dẫn về nhà: Đọc trước kỹ thuật nối dây rẽ.Để tiết sau thực hành.
5. Ghi baûng:
I.Noái daây daãn thaúng:
1.Daây loõi moät sôïi:
+Uốn gập lõi:uốn vuông góc 2 dây dẫn và móc vào nhau.
+Vặn xoắn:xoắn 2 dây dẫn vào nhau 2-3 vòng rồi dùng kiềm vặn xoắn lần lượt dây dẫn này vào dây dẫn khác 4-6 vòng.
+Kiểm tra mối nối.
2.Daây loõi nhieàu sôïi:
Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi,chú ý dùng để bị đứt.
Lòng lõi vào nhau.
Vặn xoắn lần lượt quấn và miết đều những sợi dây của lõi này lên lõi kia từ 3 -5 vòng,cắt bỏ phần dư.
IV. Ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

File đính kèm:

  • doctuan 10cn9.doc
Giáo án liên quan