Kế hoạch giáo án mầm non - Năm học 2011-2012

 I/ - Yeâu caàu :

 - Treû goïi teân , neâu ñaët ñieåm , maøu saéc coâng duïng , ích lôïi cuûa trường Mấm non

 - Chôi thaønh thaïo caùc troø chôi

 - Bieát laéng nghe vaø laøm theo yeâu caàu cuûa coâ

 II/ - Chuaån bò :

 - Ñoà duøng cuûa coâ: Trường MN

 - Ñoà duøng cuûa chaùu phaán , caùc loaïi ñoà duøng , ñoà chôi ñeå chaùu chôi töï do

 III/- Tieán haønh:

*Hoạt động 1: Quan sát :

 - Cô và cả lớp cùng hát bài “Tröôøng chuùng chaùu laø tröôøng MN”

 - Coâ dẫn trẻ đến gần trường MN cho treû quan saùt vaø hoûi treû

 - Trường MN gồm có những gì?

 - Đâu là Phòng BGH?

 - Đâu là phòng học của các cháu ?

 - Trường MN có những ai ?

 - Ai là người dạy các cháu ?

 - Ngoài ra trong sân trường còn có gì nữa?

 - Khi cho treû quan sát xong cô cho treû so saùnh cầu trượt với các lợi đồ chơi ngoài trời khác , coù gì gioáng vaø khaùc nhau , cho treû nhaän bieát söï khaùc bieät giöõa caùc ñoà duøng, đồ chơi

 - Giaùo duïc chaùu bieát chơi an toàn không chen lấn, xô đẩy bạn, söû duïng ñoà duøng caån thaän goïn gaøng , ngaên naép bieát yeâu quí baïn trong lôùp

 

doc74 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 733 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch giáo án mầm non - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aát caû caùc caâu hoûi cuûa cô đặt ra.
 - Trẻ gắn được hình vào bảng bé đến lớp, nói được bạn chưa vệ sinh.
 - GD trẻ biết quan tâm đến bạn và giữ gìn VS sạch sẽ. 
 II/. Chuaån bò : 
 -Ñoà duøng cuûa coâ : caùc loaïi bieåu baûng phuïc vuï cho hoaït ñoäng. 
 -Ñoà duøng cuûa chaùu :caùc loaïi hình aûnh ñaëc tröng cuûa töøng baûng ñeå cho treû gaén vaøo bảng
 III/. Toå chöùc hoaït ñoäng: 
 * Hoạt động 1: Điểm danh.
 - Cô và cả lớp cùng đọc bài thơ” Cô và cháu”.
 - Cô đàm thoại về nội dung bài thơ.
 - Coâ môøi toå tröôûng 3 toå ñieåm danh xem baïn naøo vaéng? ( chaùu ñeám vaø baùo caùo cho coâ ) 
 - So saùnh giöõa soá baïn trai vaø baïn gaùi vaéng ?
 -Hoûi xem chaùu coù bieát lyù do baïn vaéng khoâng ? 
 - Giaùo duïc veä sinh rửa tay 
 - Moãi ngaøy rửa tay vaøo luùc naøo ? 
 - Rửa tay maáy laàn trong ngaøy ? 
 - Rửa tay coù ích lôïi gì ? ( trước khi ăn , sau khi đi vệ sinh , vaø khi tay bẩn ) 
* Hoạt động 2: Thôøi gian 
 - Hoâm nay thöù maáy ? ngaøy , thaùng , naêm , maáy ? 
 - Coâ cho treû leân gôõ lich tôø ? 
 - Moät thaùng coù bao nhieâu ngaøy ? 
 - Moät thaùng coù maáy tuaàn ? 
 - Moät tuaàn coù maáy ngaøy ? 
* Hoạt động 3: Thông tin
 - Coâ thoâng tin veà nhöõng kieän xung quanh treû 
 - Coâ thoâng tin cho treû veà taäp thô “ Bé tới trường” 
* Hoạt động 4: Giới tiệu sách mới
 - Ñaøm thoaïi chuû ñeà nhaùnh lôùp maàm cuûa chuùng ta 
 - Cho chaùu noùi veà lôùp cuûa mình coù nhöõng ñoà duøng gì vaø khi chôi phaûi giöõ gìn ñoà chôi khoâng quaêng vöùt 
 * Hoạt động 5:Thời tiết : 
 - Cho chaùu dự báo trời tiết và gắn biểu tượng
 * Nhận xét:
Cô:...
Trẻ:
Kế hoạch tiếp theo:
Chuû ñeà thaùng : Trường Mầm Non – Tết Trung Thu 
Hoaït ñoäng ngoaøi trôøi
Quan sát : Trường Mầm Non
 I/ - Yeâu caàu : 
 - Treû goïi teân , neâu ñaët ñieåm , maøu saéc coâng duïng , ích lôïi cuûa trường Mấm non
 - Chôi thaønh thaïo caùc troø chôi 
 - Bieát laéng nghe vaø laøm theo yeâu caàu cuûa coâ 
 II/ - Chuaån bò :
 - Ñoà duøng cuûa coâ: Trường MN 
 - Ñoà duøng cuûa chaùu phaán , caùc loaïi ñoà duøng , ñoà chôi ñeå chaùu chôi töï do 
 III/- Tieán haønh: 
*Hoạt động 1: Quan sát : 
 - Cô và cả lớp cùng hát bài “Tröôøng chuùng chaùu laø tröôøng MN” 
 - Coâ dẫn trẻ đến gần trường MN cho treû quan saùt vaø hoûi treû 
 - Trường MN gồm có những gì?
 - Đâu là Phòng BGH?
 - Đâu là phòng học của các cháu ? 
 - Trường MN có những ai ? 
 - Ai là người dạy các cháu ? 
 - Ngoài ra trong sân trường còn có gì nữa?
 - Khi cho treû quan sát xong cô cho treû so saùnh cầu trượt với các lợi đồ chơi ngoài trời khác , coù gì gioáng vaø khaùc nhau , cho treû nhaän bieát söï khaùc bieät giöõa caùc ñoà duøng, đồ chơi 
 - Giaùo duïc chaùu bieát chơi an toàn không chen lấn, xô đẩy bạn, söû duïng ñoà duøng caån thaän goïn gaøng , ngaên naép bieát yeâu quí baïn trong lôùp 
 * Hoạt động 2: Troø chôi vaän ñoäng “ Thi xem ai nhanh” 
 - Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ biết 
 - Cho trẻ tiến hành chơi vài lần . Cô quan sát trẻ chơi. 
 * Troø chôi daân gian :” keùo cöa löøa xeû” 
 - Luaät chôi ñöa 2 tay theo ñuùng nhòp ñieäu cuûa baøi ñoàøng dao 
 - Caùch chôi vöøa ñoïc thuoäc lôøi ñoàng dao 
 * Hoạt động 3: Chôi töï do 
 Cho treû chôi töï do theo yù thích cuûa treû vôùi nhöõng ñoà duøng ñoà chôi 
* Nhận xét:
Cô:
Trẻ:
..
Kế hoạch tiếp theo:
..
..
Chuû ñeà thaùng : Trường Mầm Non – Tết Trung Thu
Hoaït ñoäng góc
* GÓC XÂY DỰNG: Xây trường mầm non
 + Yêu cầu: Trẻ biết chọn ý tưởng xây dựng mô hình trường mầm non.
 	Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh
	Thể hiện tinh thần tập thể.
 + Chuẩn bị: Khối gỗ, khối xốp, đồ chơi lắp ghép, hộp sữa giấy, khối nhựa.
 + Gợi ý hướng dẫn: Gợi ý cho trẻ xem tranh mô hình trường mầm non, tranh chủ điểm.
* GÓC PHÂN VAI : Làm cô giáo
 + Yêu cầu: Trẻ biết cùng nhau thỏa thuận và nhận vai chơi.
	Rèn kỹ năng giao tiếp bằng lời nói.
	Biết thể hiện đúng các hoạt động của cô.
 + Chuẩn bị: Góc chơi sạch sẽ, hình ảnh hoạt động của cô và trẻ, trống lắc, một số đồ dùng đồ chơi ở lớp.
 + Gợi ý hoạt động: Cho trẻ xem tranh cô và cháu đang học, nói lên ý tưởng và cách chơi.
* GÓC NGHỆ THUẬT: Vẽ tô màu các dây cờ, trăng , các vòng màu, hát các bài hát về trường mầm non.
+ Yêu cầu: Trẻ biết chọn những bài hát về trường mầm non
	Rèn hát rõ lời đúng giai điệu. Rèn kỹ năng tô màu.
	Vui chơi có nề nếp.
 + Chuẩn bị: Băng nhạc, nhạc cụ, bút chì màu, hình ảnh tranh rỗng về dây cờ, trăng, các vòng màu .
 + Gợi ý hoạt động: Gắn tranh mẫu trong góc gợi ý trẻ thực hiện.
* GÓC HỌC TẬP : Nhận biết được các con số được sử dụng hằng ngày. Đọc thơ diễn cảm.
+ Yêu cầu: Trẻ thực hiện đúng bài tập
	Phát triển ngôn ngữ.
 + Chuẩn bị: Các biểu bảng bài tập trong góc
 + Gợi ý hoạt động: Gắn bài tập trong góc gợi ý trẻ thực hiện
* GÓC THIÊN NHIÊN: Chơi cát nước, thí nghiệm vật chìm vật nổi.
+ Yêu cầu: Trẻ biết chơi cát nước, biết làm thí nghiệm
	Rèn khă năng phân biệt vật chìm vật nổi.
	GD biết giữ môi trường sạch sẽ.
 + Chuẩn bị: Cát nươc, xô, chậu làm thí nghiệm, các vật chìm vật nổi( giấy xốp, cát sỏi)
 + Gợi ý hoạt động: Trẻ vào góc thực hiện với sự hướng dẫn của cô
* Nhận xét:
Cô:
Trẻ:
Kế hoạch tiếp theo:.
...
Thöù hai ngaøy 12 thaùng 9 naêm 2011
Môn : KPKH 
Đề tài : Trò chuyện veà ñoà duøng , ñoà chôi 
 I/.Muïc ñích yeâu caàu : 
 - Treû goïi ñuùng teân caùc ñoà duøng , ñoà chôi , vaø noùi ñöôïc maøu saéc cuûa moät soá đồ duøng ñoà chôi coù trong tröôøng lớp
 - Reøn luyeän khaû naêng nhaïy caûm cuûa xuùc giaùc, biết làm theo nhóm và biết sử dụng đ d đ c theo đúng công dụng 
 - Treû coù thoùi quen neà neáp hoïc taäp , bieát laéng nghe vaø laøm theo yeâu caàøu cuûa co,â treû bieát giöõ ñoà duøng ñoà chôi 
 II/. Chuaån bò: 
 - Đ D của cô: Moät tuùi vaûi ñöïng ñoà duøng ñoà chôi ñeå cho chaùu quan saùt, 
saép xeáp caùc goùc ñoà chôi cuûa lôùp goïn gaøng ngaên naép
 - Đ D của trẻ: Nơi trẻ ngồi sạch sẽ, thoáng mát, tranh lô tô 
 III/. Toå chöùc hoaït ñoäng: 
 * Hoaït ñoäng 1 : Trò chuyện
 - Oån ñònh : Hát “Vui đến trường” 
 - Caùc con vöøa haùt baøi haùt gì ? 
 - Baøi haùt coù noäi dung nhö theá naøo ? 
 - Giới thiệu đề tài” Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi”
 * Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaät maãu và khám phá 
 - Caùc con nhìn xem coâ coù gì ñaây naøy? 
 - Coâ ñöa caùi tuùi kyø laï leân vaø hoûi treû ñoaùn xem trong ñoù coù gì ? ( caù nhaân ) 
 - Coâ noùi cho treû bieát trong tuùi naøy coù raát nhieàu ñoà chôi 
 - Coâ goïi töøng treû leân laáy töøng thöù ñoà chôi trong tuùi ra cho caû lôùp quan saùt vaø hoûi treû 
 - Ñoà chôi ñoù laø caùi gì? ( chaùu keå teân ) 
 - Coù maøu saêùc nhö theá naøo? ( chaùu keå ) 
 - Ñaët ñieåm nhö theá naøo? ( chaùu keå ) 
 - Ôû nhaø con coù khoâng? ( chaùu traû lôøi ) 
 - Khi söû duïng ñoà chôi con phaûi söû duïng nhö theá naøo ( caù nhaân ) 
 Coâ nhaéc laïi khi chôi ñoà chôi con phaûi söû dung caån thaän , khoâng vöùt böøa baõi , khi chôi xong phaûi deïp goïn gaøng ngaên naép 
 * Hoaït ñoäng 3: Chôi troø chôi “Caùi tuùi kyø laï” 
 Coâ laøm maãu vaø höôùng daãn treû chôi , yeâu caàu treû leân chôi khoâng nhìn vaøo tuùi , thoø tay vaøo tuùi tìm vaø laáy ra theo yeâu caàu cuûa coâ 
 Treû thoø tay vaøo tuùi tìm vaø laáy ñoà duøng ñoà chôi giô leân roài noùi teân ñoà chôi cho caû lôùp cuøng kieåm tra 
 Goïi moät treû leân laøm maãu thöû laïi 
 Treû thöïc hieän chôi 
 Coâ quan saùt , höôùng daãn cho chaùu yeáu 
 * Hoaït ñoäng 4: Cho ø treû naën ñoà chôi töø ñaát naën 
 Coâ höôùng daãn vaø cho chaùu thöïc hieän 
 Cuõng coá : Coâ vöøa cho caùc con laøm quen vôùi nhöõng ñoà duøng ñoà chôi gì? 
 Khi söû duïng ñoà chôi caùc con phaûi söû duïng nhö theá naøo? 
*Nhận xét:
Cô:
Trẻ:
Kế hoạch tiếp theo:
Thöù ba ngaøy 13 thaùng 9 naêm 2011
Môn : Thể dục
Đề tài : Ném xa bằng 2 tay
 I/. Muïc ñích yeâu caàu: 
 - Chaùu bieát ném xa bằng hai tay
 - Reøn söï kheùo leùo vaø nhanh nheïn, tập đúng nhịp, biết đưa tay lên cao để ném 
 - Giaùo duïc chaùu höùng thuù tham gia giôø hoïc , chaùu bieát ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc taäp theå duïc vôùi söùc khoûe, rèn luyện có đoàn kết tập thể
 II/- Chuaån bò :
Đ D coâ : Saân roäng saïch seõ , tuùi caùt 
Đ D trẻ: Túi cát
 III/. Toå chöùc hoaït ñoäng: 
 * Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng: 
 Coâ cho chaùu xếp thành 3 hàng dọc chuyeån đội hình thành voøng troøn ñi caùc kieåu kiểng chaân roài veà 3 haøng ngang ñeå taäp caùc ñoäng taùc 
 * Hoaït ñoäng 2:Troïng ñoäng : Baøi taäp phaùt trieån chung:
 - Tay: Đưa hai tay ra trước lên cao
 - Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.
 - Bụng: Cúi người về trước tay chạm ngón chân.
 - Bật : Bật tại chỗ
 - Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp
 * Vaän ñoäng cô baûn: 
 À khi muốn có một cơ thể mau lôùn vaø khoûe maïnh thì chuùng ta caàn phaûi taäp theå duïc, ăn uống điều độ . Vaäy hoâm nay coâ cháu mình cùng vaän ñoäng bài thể dục ném xa bằng 2 tay
 - Coâ laøm maãu laàn 1: không giải thích 
 - Coâ laøm maãu laàn 2: giaûi thích 
 TTCB ñöùng chân trước chân sau 2 tay cầm túi cát giơ cao ngang đầu và ném mạnh thẳng về phía trước
 - Coâ cho moät chaùu leân laøm thöû 
 * Hoaït ñoäng3 : Chaùu thöïc hieän 
 - Coâ tieán haønh cho chaùu thöïc hieän ( moãi löôït 2 chaùu ñeán heát lôùp ) 
 - Coâ chuù yù söõa sai cho chaùu 
 - Coâ cho chaùu thöïc hieän toát thöïc hieän laïi cho caùc baïn xem 
 * Hoaït ñoäng 4: Cho chaùu chôi troø chôi chạy tiếp sức 
 - Coâ phoå bieán luaät chôi caùch chôi vaø cho chaùu cuøng chôi 
 - Cuõng coá : Hoâm nay coâ vöøa cho caùc con thöïc hieän ñeà taøi gì ( caù nhaân ) 
 - Hoài tónh : Chaùu ñi voøng troøn hít thôû nheï nhaøng 2-3 voøng 
*Nhận xét: Cô:................
Trẻ:
Kế hoạch tiếp theo:.
Thöù tư ngaøy 14 thaùng 9 naêm 2011
Môn : LQVT
Đề tài: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
/. Muïc ñích yeâu caàu: 
 - Trẻ biết đếm đến 10 và đếm theo khả năng
 - Rèn cho trẻ kỹ năng đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định. 
 - Giaùo duïc chaùu höùng thuù tham gia giôø hoïc , chaùu chú ý cẩn thận và có ý thức học tập tốt
 II/. Chuaån bò :
 - Đ D coâ : Các thẻ số, một số đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp có kích thước hợp lý 
 - Đ D trẻ: Tranh ảnh có số lượng cho trẻ đếm và tương tự như cảu cô
 III/. Toå chöùc hoaït ñoäng: 
 * Hoaït ñoäng 1: đếm trên đối tượng
 - Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi trong lớp có số lượng là 10.
 - Cho cả lớp đếm và kiểm tra
 * Hoaït ñoäng 2:Luyện đếm theo khả năng
 - Cho trẻ tìm những đồ dùng đồ chơi ở xung quanh lớp:
 - Các đồ dùng đồ chơi có gì giống nhau (có số lượng là mấy)
 - Cô cho trẻ tìm các thẻ số tương ứng với số lượng mà trẻ đếm được . Ví dụ: cho trẻ đếm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 5 thì cô đưa ra chữ số tương ứng cho trẻ đọc
 * Hoaït ñoäng3 : Luyện tập 
 - Trò chơi: Ai nhanh nào
 - Cô Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi cho trẻ biết
 - Cô cho trẻ chơi quan sát, bao quát lớp chú ý sữa sai cho trẻ 
 * Gợi ý hoạt động tiếp theo:
 - Cho trẻ vào góc làm những bài tập trong sách
 - Nhận xét tuyên dương
 - Kết thúc
 *Nhận xét:
Cô:.
Trẻ:.
Kế hoạch tiếp theo:
..
............
Thöù năm ngaøy 15 thaùng 9 naêm 2011
Môn : Văn học
Đề tài : Cô và cháu
 I/. Muïc ñích yeâu caàu: 
Trẻ hiểu nội dung, nhớ tên bài thơ, tên tác giả
Trẻ thuộc bài thơ, đọc diễn cảm và trả lời được những câu hỏi của cô đưa ra
Trẻ tham gia vào tiết học, biết yêu quý và kính trọng cô giáo
II/. Chuẩn bị:
Cô: Tập tranh minh họa
Trẻ: Tranh rời
III/. Tổ chức hoạt động:
* Hoạt động 1: Trò chuyện
 - Cho cháu hát và vận động bài “ Vui đến trường”
 - Khi đến trường đến lớp các con thấy có ai nè ?
 - Ngoài cô ra con còn thấy ai nữa?
 - Có bài thơ nói về cô và các bạn vậy các con chú ý lắng nghe nhé!
 - Cô giới thiệu bài thơ “ Cô và cháu”
* Hoạt động 2: Đọc thơ
 - Cô đọc lần 1: Kết hợp xem tranh
 - Cô đọc lần 2: Diễn cảm kết hợp đặt câu hỏi giảng nội dung từng đoạn thơ
 - Giảng từ khó: Bé tẹo,Cẩn thận, Giữ gìn
 - Cho trẻ đọc thơ cùng cô chú ý sữa sai, rèn giọng đọc diễn cảm
 - Cho trẻ đọc với nhiều hình thức theo sự hứng thú của trẻ theo nhóm, cá nhân
* Hoạt động 3: Đàm thoại
 - Cháu vừa đọc bài thơ gì?
 - Các cháu thấy bài thơ như thế nào?
 - Lúc đầu em bé biết được màu gì?
 - Cô chỉ cho em bé biết màu gì?
 - Nhờ cô giáo mà em bé biết thêm màu gì nữa?
 - Em bé đã biết tất cả bao nhiêu màu?
 - Qua bài thơ các con thấy em bé và cô gió có vui không?
 - Giáo dục trẻ biết ngoan ngoán, chăm chỉ học ,biết vâng lời cô ...
 Kết thúc: Nhận xét tuyên dương
*Nhận xét:
Cô:.
Trẻ:
Kế hoạch tiếp theo:
.
Thöù sáu ngaøy 16 thaùng 9 naêm 2011
Môn : Âm nhạc
Đề tài: Vui đến trường 
 I/. Muïc ñích yeâu caàu: 
 -Trẻ biết vận động vỗ tay theo phách một cách nhịp nhàng hứng thú thành thạo
 - Cháu biết cảm nhận nội dung giai điệu bài hát được nghe và biết hưởng ứng theo cô cùng minh họa
 - GD cháu tích cực hoạt động và chú ý 
II/. Chuẩn bị:
 - Cô: Máy hát, băng nhạc, nhạc cụ
 - Trẻ: Nhạc cụ
III/. Tổ chức hoạt động:
* Hoạt động 1: Trò chuyện
 - Cho cháu đọc bài thơ “ Bé tới trường”
 - Cô đàm thoại về nội dung bài thơ và giới thiệu đề tài” Vui đến trường”
* Hoạt động 2: Vận động theo nhạc( vỗ tay theo nhịp)
 - Cô cho trẻ vận động bài hát vài lần, cô chú ý sữa sai cách vỗ tay cho cháu
 - Cho cháu thực hiện cùng cô
 - Hướng dẫn cả lớp thực hiện theo nhóm, cá nhân dưới hình thức thi đua
 - Tiếp theo cô cho trẻ hát kết hợp với nhiều nhạc cụ tạo hứng thú cho trẻ
 - Cho trẻ so sánh nhóm bạn nhiều hơn – ít hơn
* Hoạt động 3: Nghe hát
 Cô hát cho cháu nghe bài:” Hoa trong vườn” 
 - Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát. Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
 - Cô hát cho trẻ nghe làn 1: Nói nội dung bài hát
 - Cô hát làn 2: kết hợp minh họa theo bài hát
 - Lần 3 cho trẻ nghe máy cho trẻ cảm nhận và minh họa theo
*Nhận xét:
Cô:
Trẻ:
Kế hoạch tiếp theo:
.
ĐÓNG CHỦ ĐỀ NHÁNH II
Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi
( Töø 12 -16/9/2011)
I/. Chuẩn bị :
Khách mời : Cô Lan, cô Nguyệt, cô Tú
Chỗ ngồi cho khách mời, trẻ.
Trang trí lớp qua tranh ảnh trẻ thực hiện được.
Sản phẩm của trẻ qua tạo hình , hoạt động góc : Tranh vẽ, cắt , xé dán về các loại đồ dùng đồ chơi trong trường lớp MN. 
Bài hát : Chào hỏi khi về, Hoa trong vườn ,Vui ñeán tröôøng
II/. Tổ chức hoạt động:
* Hoạt động 1 : Trò chuyện giới thiệu khách mời
 - Vỗ tay và vận động chào mừng bằng bài hát : Vui đến trường 
 - Giới thiệu khách mời : Cô Lan, cô Nguyệt, cô Tú
 - Lớp : Tất cả các cháu lớp Chồi 
 - Tuyên bố lí do: Tổ chức tổng kết chủ đề “ Đồ dùng đồ chơi ”
* Hoạt động 2 : Trưng bày sản phẩm 
 - Trẻ điều khiển chương trình , giới thiệu sản phẩm của từng nhóm trẻ.
 - Treo saûn phaåm taïo hình ( tranh veõ , tranh caét daùn veà các loại đồ dùng đồ chơi trong trường lớp MN âvaø hình daùng , ñaëc ñieåm ) maø chaùu đã làm được .
* Hoạt động 3: Biễu diễn văn nghệ
 - Hát : Chào hỏi khi về,Hoa trong vườn, Vui ñeán tröôøng
 - Ñoïc thô : Cô và cháu
 - Cho chaùu quan saùt vaø keå veà caùc ñoà duøng trong tröôøng lôùp MN maø chaùu bieát ñeå kích thích tính toø moø cuûa chaùu .
* Kết thúc
 Trường Thành ngày 16 tháng 9 năm 2011
Duyệt TKT
Đặng Thị Niềm
Giáo viên
Huỳnh Thị Kiều Ngân
MÔÛ CHUÛ ÑEÀ TUAÀN III
Chủ đề :Tết Trung Thu 
( Töø 19 – 23/9/2011)
I .Chuẩn bị :
	- Tranh aûnh, baøi thô , caâu ñoá veà caùc loaïi loàng ñeøn, caùc loaïi baùnh trung thu.
	- Söu taàm tranh aûnh , buùt maøu, giaáy veõ
	- Baøi taäp môû veà ATGT, VSCN, BVMT cho treû thöïc hieän
II. Tổ chức hoạt động: 
 * Hoạt động 1: Tạo hứng thú
 - Cô cùng cháu trò chuyện caùc loaïi loàng ñeøn, caùc loaïi baùnh trung thu.
 - Cô gợi cho cháu kể về caùc loaïi loàng ñeøn, caùc loaïi baùnh trung thu maø chaùu bieát .
 * Hoạt động 2: Tìm hiểu hứng thú và những điều trẻ chưa biết
	- Đàm thoại về đặc điểm về caùc loaïi loàng ñeøn, caùc loaïi baùnh trung thu.
	- Cho cháu nhận xét theo hiểu biết 
 * Hoạt động 3: Tạo môi trường chủ đề
	Cô chia 3 nhóm trẻ và phân công:
	- Nhóm caét daùn loàng ñeøn 
 - Nhóm veõ loàng ñeøn 
	- Sưu tầm tranh ảnh xé dán làm album cùng cô 	 
MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH
Tuần III: Teát trung thu 
( Töø 19 - 23/9/2011)
- Quan saùt troø chuyeän veà caùc loaïi baùnh trong ngaøy teát trung thu : baùnh trung thu, baùnh pía.
- Haùt : Ñeâm trung thu
- Xaây döïng : Xaây coâng vieân
- Kể truyện : Củ cải trắng .
- Kể chuyện theo tranh
- TCVĐ : Meøo ñuoåi chuoät 
- Toâ maøu caùc loaïi baùnh 
- Quan saùt , troø chuyeän veà hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi loàng ñeøn: hình troøn, vuoâng.
 - Phaân loaiï loàng ñeøn : ñeøn giaáy, ñieän töû.
 - Ñoïc thô : Traêng saùng
- Vẽ trăng
- Laøm album veà caùc loaïi loàng ñeøn.
- Cöûa haøng baùn loàng ñeøn.
- Haùt : Ñeâm trung thu 
Loàng ñeøn 
Caùc loaïi baùnh 
Teát trung thu
(19 -23/9/2011)
Caùch laøm loàng ñeøn 
Caùc loaïi quaû 
- Quan saùt troø chuyeän veà caùch laøm loàng ñeøn nhö : voùt tre, uoán , daùn.
- Nghe haùt : Chieác ñeøn oâng sao
- Troø chôi : Meøo ñuoåi chuoät 
- Veõ , toâ maøu veà caùc loaïi loàng ñeøn
- Laøm album veà caùc loaïi loàng ñeøn
- Ñoïc thô : Traêng saùng
- Giaùo duïc chaùu bieát giöõ gìn khi chôi loàng ñeøn
- Quan saùt troø chuyeän veà caùc loaïi quaû: böôûi, cam.
- Nghe haùt : Röôùc ñeøn döôùi traêng 
- Chạy thay đổi tốc độ trong đường dích dắc
- Veõ , toâ maøu caùc loaïi quaû 
- Laøm album veà caùc loaïi quaû 
- Kể truyện : Củ cải trắng .
- GD chaùu bieát caùc chaát dinh döôõng trong caùc loaiï quaû 
KEÁ HOAÏCH TUAÀN III
Chuû ñeà: Teát trung thu 
( Töø 19 - 23/9/2011)
Thôøi gian
Thöù hai
(19/9/2011)
Thöù ba
(20/9/2011)
Thöù tö
(21/9/2011)
Thöù naêm
(22/9/2011)
Thöù saùu
(23/9/2011)
Ñoùn treû 
TDS
 Ñieåm Danh
- Coâ ñoùn treû vaøo lôùp, gd chaùu bieát chaøo hoûi leã pheùp, ñeå deùp ñuùng nôi qui ñònh.
- Coâ vaø treû cuøng laøm baûng chuû ñieåm .
- Coâ cho treû vaøo goùc chôi theo yù thích. 
* TDS: Baøi soá 1. Kết hợp bài hát trường chúng cháu là trường MN
Chú ý rèn động tác chân, hỗ trợ vận động cho trẻ .
 NDTT: Điểm danh kiểm tra bạn không đeo khăn, vệ sinh.
NDKH: Lịch hoạt động trong 1 ngày
 NDTT: Điểm danh trẻ biết tên bạn vắng, quan tâm đến bạn
NDKH: Dự báo thời tiết
 NDTT: Điểm danh đếm số bạn trai bạn gái trong tổ
NDKH: Giới thiệu sách mới.
NDTT: Điểm danh, quan tâm đến bạn bên cạnh, nói tâm trạng 
NDKH: Quan sát thời tiết.
NDTT: Điểm danh đếm số bạn không mặc đồ đồng phục
NDKH: Nói thông tin.
Hoaït ñoäng coù chuû ñích
 KPKH
Tìm hieåu yù nghóa ngaøy teát trung thu 
LQVT
Trườn theo hướng thẳng
TẠO HÌNH
Vẽ trăng
VĂN HỌC 
Kể chuyện : Củ cải trắng
ÂM NHẠC
Ñeâm trung thu 
Hoạt động ngoài trời
- Qs: Cây xanh trong sân trường
- Rèn ngôn ngữ mạch lạc 
TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Rèn kỹ năng chạy
- Qs: Thời tiết hôm nay
- Rèn kỹ năng nhận xét sự vật
TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Rèn kỹ năng chạy
- Qs: Lớp học
- Rèn kỹ năng quan sát so sánh
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Rèn kỹ năng chạy
- Qs: Hoa kiểng
- Rèn kỹ năng diễn đạt bằng lời
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Rèn kỹ năng kéo
- Qs: Cầu trượt
-Rèn kỹ năng diễn đạt so sánh
TCVĐ: Tung bóng
- Rèn kỹ năng tung bắt
Hoạt động góc
Góc PV: Rèn kỹ năng giao tiếp
Góc TV: Rèn ký năng lật sách, xem tranh
Góc TT: XD- Đọc sách
Bổ sung:
- Khối lắp ghép nhà, đường đi
- Làm một số loại lồng đèn
Góc TT: TH
 Bổ sung:
- Màu nước, sản phẩm của trẻ chưa hoàn thành, giấy vẽ cho trẻ vẽ.
Góc TT: Đóng vai – Âm nhạc
Bổ sung:
- Mão đội, trống, đàn, đồ dùng đồ chơi, trang phục của cô
Góc TT: Thiên nhiên – học tập
Bổ sung:
- Bài tập về lô tô tranh, về toán, vở bài tập cho trẻ thực hiện
Ăn – ngủ - VS
- Dạy trẻ biết tên một số loại thực phẩm thông thường, ăn uống không rơi vãi, xếp hàng ngay ngắn không chen lấn, xô đẩy lẫn nhau
- Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng 
Hoạt động chiều
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu
- Dạy trẻ nhận quà bằng hai tay
- Cùng cô làm Album về ngày tết trung thu
- Ôn bài hat „ Đêm trung thu“
Chơi trò chơi: Ai nhanh hơn
- Rèn khả năng nhanh nhẹn
- Nêu gương
- Đóng chủ đề Tết trung thu, mở chủ đề „ Các hoạt động trong trường MN“
Trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, ăn ngủ, học tập của các cháu.
- Cháu chơi tự do ở các góc.
Chuû ñeà thaùng : Trường Mầm Non –

File đính kèm:

  • docgiao_an.doc
Giáo án liên quan