Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 50: Bài thực hành 7 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Kim Huệ

Nội dung

 Phần hướng dẫn ban đầu:

1. Mục đích, yêu cầu:

* Mục đích:

+ Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa, sao chép, di chuyển văn bản và định dạng văn bản để trình bày trang văn bản.

* Yêu cầu:

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

+ Vệ sinh phòng máy sạch sẽ.

2. Nội dung

Thực hành

Tiếp tục hoàn thành bài thực hành.

Trình bày nội dung theo yêu cầu gv.

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 50: Bài thực hành 7 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Kim Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 50
Ngày dạy: 02/03/2011
BÀI THỰC HÀNH 7:
EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Mục tiêu. Sau khi học xong tiết này học sinh có khả năng:
 + Thực hiện được các thao tác định dạng cơ bản.
 + Khích thích được tính nghiêm túc trong học tập, ý thức trong thực hành.
Chuẩn bị
GV: Giáo án, sgk, máy tính có phần mềm Word và phần mềm hỗ trợ chữ việt, máy chiếu.
HS: Chuẩn bị bài trước, sgk, vở.
Phương pháp
Gv: Thuyết trình giới thiệu, thực hiện thao tác mẫu.
Hs: Quan sát và nhận biết.
Các bước lên lớp
I. Tổ chức ổn định lớp
Gv: Cho hs ổn định chổ ngồi, kt sĩ số
Hs: Ổn định chổ ngồi, lớp trưởng báo cáo sĩ số
II. Bài cũ
Gv: Để thực hiện một thao tác vào một phần văn bản nào đó ta phải làm thế nào? Nêu cách thực hiện?
III. Thực hiện bài mới
HĐ GV và HS
Nội dung
Gv: Cho hs t×m hiÓu néi dung môc 1.
?: Ta đã tìm hiểu ở nhà vậy hãy nêu những điều ta cần đạt được trong bài thực hành này?
Gv: Trong qua tr×nh luyÖn tËp cÇn ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu sau:
Gv: Yêu cầu từng nhóm về vị trí thực hành
Hs: Về vị trí thực hành
Gv: giao thêm nội dung thực hành bằng tài liệu phát tay.
Gv: Quan sát và hỗ trợ hs trong qua trình thực hành.
Gv: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm.
Gv: chấm điểm kết quả các nhóm thực hiện đựơc và đã lưu vào máy.
 Phần hướng dẫn ban đầu:
1. Mục đích, yêu cầu:
* Mục đích: 
+ Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa, sao chép, di chuyển văn bản và định dạng văn bản để trình bày trang văn bản.
* Yêu cầu:
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
+ Vệ sinh phòng máy sạch sẽ.
2. Nội dung
Thực hành
Tiếp tục hoàn thành bài thực hành.
Trình bày nội dung theo yêu cầu gv.
IV. Hệ thống cũng cố bài.
Gv: Trả lời thắc mắc.
Gv: Thực hiện lại những thao tác mà hs còn thực hiện sai nhiều lần
V. Dặn dò, ra bài tập về nhà
+ Về nhà học bài cũ, luyện tập viết các bước thực hiện các thao tác và thực hiện lại các thao tác trên.
+ Xem lại các nội dung đã học để tiết sau ta làm bài tập.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_20_bai_thuc_hanh_7_nam_hoc_2010_2.doc
Giáo án liên quan