Giáo án Lịch sử Lớp 9 - Tiết 28, Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố

- Ngày 14 – 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào,

quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

trước khi quân Đồng minh vào.

- Ngày 16/8/1945, Đại hội quốc dân họp tán thành quyết

định khởi nghĩa, thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc.

* Tình hình thế giới

* Trong nước

pdf23 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 15/11/2023 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 9 - Tiết 28, Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Trình bày chủ trương của Đảng và diễn biến của 
cao trào kháng Nhật cứu nước? 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA 
THÁNG TÁM NĂM 1945 
VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố 
II. Giành chính quyền ở Hà Nội 
III. Giành chính quyền trong cả nước 
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành 
công của cách mạng tháng Tám. 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 
NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN 
CHỦ CỘNG HÒA 
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố Phát xít Đức kí Hiệp ước 
đầu hàng ở Châu Âu 
Phát xít Nhật kí Hiệp ước 
đầu hàng ở Châu Á 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 
NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN 
CHỦ CỘNG HÒA 
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố 
* Tình hình thế giới 
- Ở châu Âu, phát xít Đức bị đánh bại; 
- Ở châu Á, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện. 
* Trong nước 
- Quân Nhật hoang mang, lo sợ 
- Đảng và nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy 
=> Thời cơ cách mạng đã chín muồi. 
Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa 
 Hỡi quân dân toàn quốc! 
 12 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 1945 phát xít Nhật đã 
đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật đã bị tan rã tại 
khắp các mặt trận. Kẻ thù chúng ta đã ngã gục. 
 Giờ tổng khởi nghĩa đã đến! 
 Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành 
lấy quyền độc lập của nước nhà! 
Hỡi nhân dân toàn quốc! 
 Chúng ta phải hành động cho nhanh với một tinh thần vô 
cùng quả cảm, vô cùng thận trọng! 
 Tổ quốc đang đòi hỏi những hi sinh lớn lao của các bạn! 
 Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta! 
 Ngày 13 tháng 8 năm 1945 
 UỶ BAN KHỞI NGHĨA 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 
NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN 
CHỦ CỘNG HÒA 
I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố 
- Ngày 14 – 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào, 
quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
trước khi quân Đồng minh vào. 
- Ngày 16/8/1945, Đại hội quốc dân họp tán thành quyết 
định khởi nghĩa, thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc. 
* Tình hình thế giới 
* Trong nước 
KHU DI TÍCH TÂN TRÀO (TUYÊN QUANG) 
Đại hội quốc dân tại đình Hồng Thái ngày 
16/08/1945 do Bác Hồ chủ trì 
Lễ xuất quân của 34 chiến sĩ Giải phóng quân tại 
cây đa Tân Trào ngày 16-8-1945 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 
NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM 
 DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
II. Giành chính quyền ở Hà Nội 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 
NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM 
 DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
II. Giành chính quyền ở Hà Nội 
- Ngày 15/8, mệnh lệnh khởi nghĩa về tới Hà Nội; 
- Ngày 16/8, truyền đơn, biểu ngữ xuất hiện khắp mọi nơi, 
không khí ngày thêm sôi sục 
- Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ 
SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM 
 DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
III. Giành chính quyền trong cả nước 
 - Từ 14 - 18/8, 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất 
cả nước (Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng 
Nam) 
 - Ngày 23/8, Huế giành chính quyền 
 - Ngày 25/8, Sài Gòn giành chính quyền 
 - Ngày 28/8, Tổng khởi nghĩa thành công trong cả 
nước 
 - Ngày 2/9/1945, tại Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Baûo Ñaïi trao aán kieám 
Chieàu 30/8/1945, leã thoaùi vò chính thöùc cöû haønh tröôùc 
Ngoï Moân, Baûo Ñaïi ñoïc Chieáu thoaùi vò, Traàn Huy Lieäu 
thay maët Chính phuû laâm thôøi chaáp nhaän vieäc thoaùi vò cuûa 
Baûo Ñaïi vaø nhaän aán kieám vaøng töôïng tröng cho söï chaám 
döùt quyeàn löïc trieàu ñaïi phong kieán cuoái cuøng ôû Vieät 
Nam. 
Sinh: 22 tháng 10, 
1913, Liên bang 
Đông Dương 
Mất: 31 tháng 7, 
1997, Paris, Pháp 
Chôn: 6 tháng 8, 
1997, Nghĩa trang 
Passy, Paris, Pháp 
- Năm 1925, từ Pháp Quốc trở về nước chính thức lên 
ngôi Hoàng Đế vào năm 1926 lúc này ông mới 13 tuổi. 
Sau khi lên ngôi ông lại qua Pháp tiếp tục học tập đên 
năm 1931 mới chính thức về nắm quyền 
- Ông là vị vua thứ 13 của triều đại nhà Nguyễn, sau 
các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, 
Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng 
Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định 
- Ở ngôi được 13 năm thì ông thoái vị, chấm dứt triều 
đại nhà Nguyễn triều đại quân chủ chuyên chế cuối 
cùng của Việt Nam. 
- Tổng cộng ông có 6 người vợ sinh cho 
ông 13 người con. 
- Ông mất lúc 13h chiều ngày 31 tháng 7, 1997 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 
NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách 
mạng tháng Tám. 
Nhóm 1: 
Trình bày ý 
nghĩa trong 
nước? 
Nhóm 2: 
Trình bày ý 
nghĩa quốc 
tế? 
Nhóm 3: 
Trình bày 
nguyên nhân 
chủ quan? 
Nhóm 4: 
Trình bày 
nguyên nhân 
khách quan? 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 
NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách 
mạng tháng Tám. 
* Ý nghĩa 
- Dân tộc: 
+ Phá tan 2 tầng xiềng xích của Nhật - Pháp 
+ Lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thành lập 
nước VNDCCH; 
+ Mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do cho nước ta. 
- Quốc tế: 
+ Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Tiết 28, Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 
NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách 
mạng tháng Tám. 
* Nguyên nhân thành công 
- Khách quan: 
+ Thời cơ quốc tế thuận lợi, quân phát xít bị đánh bại 
- Chủ quan: 
+ Dân tộc ta có truyền thống yêu nước; 
+ Sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ 
Chí Minh; 
+ Có khối liên minh công – nông vững chắc. 
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào thời 
gian nào? 
5 6 
1 
3 4 
2 
Trả lời câu 1: 
 chiều 2-9-1945 
2 Ngày 19-8-1945 diễn ra sự kiện lịch sử gì? 
Trả lời câu 2: 
Cách mạng tháng 8 
thành công ở Hà Nội 
3 Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, những tỉnh nào giành được chính
quyề sớm nhất? 
Trả lời câu 3: 
Bắc Giang, Hải Dương, Hà 
Tĩnh, Quang Nam 
4. Lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước được ban bố ở đâu? 
r l i c 4: 
Tân Trào Tuyên Quang 
5 êu mố thời gian đá dấu cuộc khởi ghĩa th nh công ở Huế, Sà 
Gò ? 
 l i 5 
Huế: 23 - 8 -1945 
Sài Gòn: 25 - 8 -1945 
6.Thời gian đán dấu cách mạ thá g Tám thành công trong cả nước? 
Trả lời âu 6: 
28 – 8 – 19 
Ngôi hà số 48 hàng N ang 
quận Hoàn Kiếm Hà Nội 
Ngôi nhà 48 hàng Ngang, nơi chủ tịch Hồ Chí 
Minh và các đồng chí Trung ương Đảng ở và làm 
việc từ ngày 25/8/1945 đến ngày 2/9/1945; nơi chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, khai 
sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. 
Chủ nhân của ngôi nhà khi ấy là ông Trịnh Văn Bô 
và bà Hoàng Thị Minh Hồ đã dành toàn bộ các 
phòng tầng 2 số nhà 48 hàng Ngang cho các đồng 
chí Trung ương Đảng để ở, làm việc và hội họp. 
Ngôi nhà 48 Hàng Ngang của ông Trịnh Văn Bô là nơi Bản Tuyên 
ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo. 
Hai ông bà Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ 
khi còn trẻ 
Câu hỏi: Theo em, Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 có phải là một sự ăn may hay 
không? Hãy đưa ra ý kiến của mình. 

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_lich_su_lop_9_tiet_28_bai_23_tong_khoi_nghia_thang_t.pdf
Giáo án liên quan