Giáo án Hướng nghiệp Lớp 9 - Chủ đề 2: Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước và địa phương

HĐ1:(15 ph) Tìm hiểu về phương hướng và chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương a) Mục tiêu:- Giúp HS biết được chiến lược phát triển KT-XH của xã, huyện về chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực, bao gồm: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng và văn hoá.

b) Cách tiến hành:

- GV cho HS thảo luận nhóm (4 ph) tổng hợp những hiểu biết của các bạn trong nhóm về ngành nghề lao động ở địa phương xã, huyện qua việc tự tìm hiểu ở nhà.(Ghi trên giấy A0)

- Các nhóm dán giấy A0 lên bảng và cử đại diện trình bày trước lớp; Sau mỗi nhóm trình bày, các nhóm còn lại nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả tìm hiểu và trình bày của từng nhóm; tuyên dương.

- GV dựa trên các văn kiện về phương hướng phát triển KT-XH của xã, huyện năm 2012 để trình bày khái quát cho HS.(Chủ yếu nêu lên các số liệu về chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện đối với từng lĩnh vực.)

c) Kết luận:.GV chôt lại cho HS về những mặt mạnh, mặt yếu của quá trình phát triển KT-XH ở địa phương. ( kèm theo những nguyên nhân chủ quan và khách quan)

 

docx4 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 1428 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng nghiệp Lớp 9 - Chủ đề 2: Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước và địa phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề 2: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC
VÀ ĐỊA PHƯƠNG
Soạn: 
Dạy:
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. 
1. Biết một số thông tin cơ bản về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; biết và kể ra được những ngành nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế phổ biến ở địa phương.
2.Có thái độ quan tâm đến những lĩnh vực lao động nghề nghiệp cần phát triển ở địa phương.
II. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên: 
 	- Tìm hiểu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Thanh phố Hà Nội; Đọc nội dung Phần “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015” 
2. Học sinh: 
 - Sưu tầm và tìm hiểu một số ngành nghề lao động phổ biến ở địa phương.(xã, huyện, tỉnh); chuẩn bị mỗi nhóm lớn 1 tờ giấy A0, bút lông.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
I. Ổn định lớp.(1 ph)
II. Kiểm tra bài cũ.(3 ph) GV nhận xét, đánh giá chất lượng bài thu hoạch theo câu hỏi của chủ đề 1 và bổ sung cho HS những vấn đề cần nhận thức tốt hơn như:
	+ Tầm quan trọng và ý nghĩa của buổi giáo dục hướng nghiệp đối HS lớp 9.
	+ Việc chọn nghề phải phụ thuộc vào các yếu tố: hứng thú, yêu nghề; trình độ năng lực của bản thân; sức khoẻ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.
III. Bài mới.(33 ph) 
1. Giới thiệu bài: Từ việc nhận xét, đánh giá ở phần KT bài cũ, GV giới thiệu nội dung cơ bản của chủ đề và nêu yêu cầu cần nắm vững qua chủ đề. (theo mục tiêu cần đạt). Đồng thời cho HS thấy tính lô gich của chủ đề 1 và 2.
2. Tiến trình dạy - học.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG CẦN GHI
HĐ1:(15 ph) Tìm hiểu về phương hướng và chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương a) Mục tiêu:- Giúp HS biết được chiến lược phát triển KT-XH của xã, huyện về chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực, bao gồm: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng và văn hoá.
b) Cách tiến hành: 
- GV cho HS thảo luận nhóm (4 ph) tổng hợp những hiểu biết của các bạn trong nhóm về ngành nghề lao động ở địa phương xã, huyện qua việc tự tìm hiểu ở nhà.(Ghi trên giấy A0)
- Các nhóm dán giấy A0 lên bảng và cử đại diện trình bày trước lớp; Sau mỗi nhóm trình bày, các nhóm còn lại nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả tìm hiểu và trình bày của từng nhóm; tuyên dương.
- GV dựa trên các văn kiện về phương hướng phát triển KT-XH của xã, huyện năm 2012 để trình bày khái quát cho HS.(Chủ yếu nêu lên các số liệu về chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện đối với từng lĩnh vực.)
c) Kết luận:.GV chôt lại cho HS về những mặt mạnh, mặt yếu của quá trình phát triển KT-XH ở địa phương. ( kèm theo những nguyên nhân chủ quan và khách quan)
HĐ 2:(10 ph) Tìm hiểu thế nào là Công nghiệp hoá ?
a) Mục tiêu: Giúp HS hiểu rõ được quá trình công nghiệp hoá đòi hỏi những yêu cầu gì? Vì sao phải Công nghiệp hoá?
b) Cách tiến hành:
- GV hỏi: Nghĩa của từ “công nghiệp hoá” là gì?
- HS: suy nghĩ và trả lời, nhận xét, bổ sung.
- GV bổ sung cho HS cách hiểu đúng.
- Từ đó, GV giải thích cho HS hiểu rõ những yêu cầu cơ bản của quá trình công nghiệp hoá và tác dụng của nó trong sự phát triển KT-XH của mỗi địa phương.
.c) Kết luận: GV chốt lại kiến thức và cho HS ghi
HĐ 3:(8ph) Tìm hiểu 4 lĩnh vực công nghệ trọng điểm và ý nghĩa phát triển của các lĩnh vực này.
a) Mục tiêu: .Giúp HS biết được 4 lĩnh vực công nghệ then chốt có tác dụng làm nền tảng cho phát triển khoa học và công nghệ.
b) Cách tiến hành: 
- GV đọc nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, phần “Các lĩnh vực công nghệ trọng điểm (ứng dụng công nghệ cao)” cho HS nghe.
- GV giải thích các yêu cầu phát triển của từng lĩnh vực 
( minh hoạ gắn với tình hình thực tế ở địa phương) 
c) Kết luận: GV cần nêu rõ được 4 lĩnh vực công nghệ trọng điểm và nhấn mạnh ý nghĩa của các lĩnh vực này:
Tạo ra những bước nhảy vọt về KT, tạo điều kiện để “đi tắt, đón đầu” sự phát triển chung của khu vực và thế giới.
I.Bài học:
1..Phương hướng và chỉ tiêu phát triển KT-XH ở địa phương xã , huyện:
- Về Nông nghiệp:
- Về Tiểu thủ công nghiệp:
- Về Lâm nghiệp:
- Về Giáo dục:
- Về Y tế:
- Về An ninh quốc phòng:
- Về Văn hoá:
2. Thế nào là Công nghiệp hoá (CNH)?
- Quá trình CNH đòi hỏi phải ứng dụng những công nghệ mới để làm cho sự phát triển KT-XH đạt được tốc độ cao hơn, tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn.
- Quá trình CNH tất yếu dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sự phát triển KT-XH ở địa phương phải theo xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
3. Các trọng điểm phát triển trong một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến:
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Công sản Việt Nam đã chon 4 lĩnh vực công nghệ then chốt có tác dụng làm nền tảng cho phát triển khoa học và công nghệ tạo ra những bước nhảy vọt về KT, tạo điều kiện để “đi tắt, đón đầu” sự phát triển chung của khu vực và thế giới. Đó là:
- Công nghệ thông tin;
- Công nghệ sinh học;
- Công nghệ vật liệu mới;
- Công nghệ tự động hoá.
IV. Đánh giá kết quả chủ đề:(7 ph)
* GV cho HS viết thu hoạch tai lớp (ghi trên giấy) theo câu hỏi:
1. Thông qua buổi sinh hoạt hôm nay, em cho biết vì sao chúng ta cần nắm được phương hướng phát triển KT-XH của địa phương và của cả nước?
V. Dặn dò:(1 ph) - Về nhà xem lại bài học.
	 - Tìm hiểu về một số nghề nghiệp đặc trưng ở địa phương.
*****************************

File đính kèm:

  • docxChu_de_2_Dinh_huong_phat_trien_kinh_te_xa_hoi_cua_dat_nuoc_va_dia_phuong.docx
Giáo án liên quan