Giáo án Đạo đức 1 kì 2 - Trường tiểu học Vĩnh Hòa

Tên bài dạy: Cảm ơn và xin lỗi

A. MỤC TIÊU:

HS hiểu:

- Khi nào cần nói lời cảm ơn, khi nào cần nói lời xin lỗi. Vì sao cần nói lời cảm ơn, xin lỗi.

- Trẻ em có quyền được tôn trọng, được đối xử bình đẳng

HS biết: Nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

HS có thái độ:

- Tôn trọng, chân thành khi giao tiếp

- Quý trọng những người biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.

B. CHUẨN BỊ:

Vở BT đạo đức 1, đồ dùng để hóa trang khi chơi

Đồ dùng để hóa trang khi chơi sắm vai

Các nhị và cánh hoa cắt bằng giấy màu để chơi trò chơi: Ghép hoa

 

doc26 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 698 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Đạo đức 1 kì 2 - Trường tiểu học Vĩnh Hòa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øc 1, bót ch× mµu, tranh BT2 phãng to. §iÒu 12 C«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Tr¶ bµi kiÓm tra, nhËn xÐt.
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ho¹t ®éng 1: §ãng vai (BT1)
a. GV chia nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm HS ®ãng vai theo 1 t×nh huèng cña BT1
b. GV KL: Khi gÆp thÇy, c« gi¸o cÇn chµo hái lÔ phÐp. 
Khi ®­a hoÆc nhËn vËt g× tõ thÇy, c« gi¸o cÇn nhËn, ®­a b»ng 2 tay.
Lêi nãi khi ®­a: Th­a c«, th­a thÇy ®©y ¹.
Lêi nãi khi nhËn l¹i: Em c¶m ¬n thÇy (c«)
2. Ho¹t ®éng 2:
GV KL: ThÇy gi¸o, c« gi¸o ®· kh«ng qu¶n khã nhäc ch¨m sãc d¹y dç c¸c em. §Ó tá lßng biÕt ¬n thÇy, c« gi¸o, c¸c em cÇn lÔ phÐp, l¾ng nghe vµ lµm theo lêi thÇy, c« gi¸o d¹y b¶o.
3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
C¸c nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai
Mét sè nhãm lªn ®ãng vai tr­íc líp. C¶ líp th¶o luËn, nhËn xÐt.
NHãm nµo thÓ hiÖn ®­îc lÔ phÐp vµ v©ng lêi thÇy, c« gi¸o ? Nhãm nµo ch­a ?
CÇn lµm g× khi gÆp thÇy, c« gi¸o?
CÇn lµm g× khi ®­a hoÆc nhËn s¸ch vë tõ tay thÇy, c« gi¸o ?
HS nh¾c l¹i.
HS lµm BT2
HS chuÈn bÞ kÓ vÒ 1 b¹n lÔ phÐp vµ v©ng lêi thÇy, c« gi¸o.
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- Khi gÆp thÇy, c« gi¸o c¸c em ph¶i nh­ thÕ nµo ?
	- CÇn lµm g× khi ®­a hoÆc nhËn s¸ch vë tõ tay thÇy, c« gi¸o ?
	- VÒ thùc hiÖn chµo hái lÔ phÐp víi ng­êi trªn, chuÈn bÞ tiÕt sau häc tiÕp.
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 20
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: LÔ phÐp, v©ng lêi thÇy c« gi¸o (TT)
A. MôC tiªu: Gióp HS hiÓu:
ThÇy, c« gi¸o lµ nh÷ng ng­êi ®· kh«ng qu¶n khã nhäc, ch¨m sãc d¹y dç em. V× vËy c¸c em cÇn lÔ phÐp, v©ng lêi thÇy gi¸o, c« gi¸o.
HS biÕt lÔ phÐp, v©ng lêi thÇy, c« gi¸o.
B. chuÈn bÞ: 
- BT3, BT4
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: CÇn lµm g× khi gÆp thÇy, c« gi¸o ? nhËn xÐt bµi cò.
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ho¹t ®éng 1: HS lµm BT3
GV kÓ 1, 2 tÊm g­¬ng cña c¸c b¹n trong líp, trong tr­êng.
2. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm theo BT4
GV chia nhãm vµ nªu yªu cÇu
Em sÏ lµm g× nÕu b¹n em ch­a lÔ phÐp, ch­a v©ng lêi thÇy, c« gi¸o ?
GV KL: Khi b¹n em ch­a lÔ phÐp, ch­a v©ng lêi thÇy c« gi¸o em nªn nh¾c nhë nhÑ nhµng vµ khuyªn b¹n kh«ng nªn nh­ vËy.
3. Ho¹t ®éng 3:
Mét sè HS kÓ tr­íc líp
C¶ líp trao ®æi
C¶ líp nhËn xÐt. B¹n nµo trong c©u chuyÖn ®· lÔ phÐp vµ v©ng lêi thÇy, c« gi¸o ?
C¸c nhãm th¶o luËn
§¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy
C¶ líp trao ®æi, nhËn xÐt.
HS vui móa h¸t vÒ chñ ®Ò: LÔ phÐp, v©ng lêi thÇy, c« gi¸o.
HS ®äc 2 c©u th¬ cuèi bµi
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- Mét sè HS ®äc 2 c©u th¬ cuèi bµi, c¶ líp ®äc l¹i
	- VÒ «n bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau: Em vµ c¸c b¹n.
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 21
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Em vµ c¸c b¹n
A. MôC tiªu: 
1. Gióp HS hiÓu:
- TrÎ em cã quyÒn ®­îc häc tËp, cã quyÒn ®­îc vui ch¬i, cã quyÒn ®­îc kÕt giao b¹n bÌ.
- CÇn ph¶i ®oµn kÕt, th©n ¸i víi b¹n khi cïng häc, cïng ch¬i.
2. H×nh thµnh cho HS: 
- KÜ n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c khi häc, khi ch¬i víi b¹n.
- Hµnh vi c­ xö ®óng víi b¹n khi häc, khi ch¬i.
B. chuÈn bÞ: 
- Mçi HS chuÈn bÞ c¾t 3 b«ng hoa b»ng giÊy mµu ®Ó ch¬i trß ch¬i “TÆng hoa”
- Mét l½ng hoa nhá ®Ó ®ùng hoa khi ch¬i
- PhÇn th­ëng cho 3 em HS biÕt c­ xö tèt víi b¹n nhÊt
- Bót mµu, giÊy vÏ
- Bµi h¸t “Líp chóng ta kÕt b¹n”.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Em sÏ lµm g× nÕu b¹n em ch­a lÔ phÐp ? NhËn xÐt.
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ho¹t ®éng 1: HS ch¬i trß ch¬i “TÆng hoa”.
GV c¨n cø vµo tªn ®· ghi trªn hoa chuyÓn hoa tíi nh÷ng em ®­îc c¸c b¹n chän.
GV chä ra 3 b¹n ®­îc tÆng nhiÒu hoa nhÊt khen vµ tÆng quµ cho c¸c b¹n.
2. Ho¹t ®éng 2: §µm tho¹i
GV hái, HS tr¶ lêi.
GV KL: 3 b¹n ®­îc tÆng nhiÒu hoa v× ®· biÕt c­ xö ®óng víi c¸c b¹n khi häc, khi ch¬i.
3. Ho¹t ®éng 3:
GV KL: TrÎ em cã quyÒn ®­îc häc tËp, ®­îc vui ch¬i, ®­îc tù do kÕt b¹n.
Cã b¹n cïng häc, cïng ch¬i sÏ vui vÎ h¬n khi chØ cã 1 m×nh.
Muèn cã nhiÒu b¹n cïng häc, cïng ch¬i ph¶i biÕt c­ xö tèt víi b¹n khi häc, khi ch¬i.
4. Ho¹t ®éng 4: HS th¶o luËn BT3
KL: Tranh 1, 3, 5, 6 lµ nh÷ng hµnh vi nªn lµm khi cïng häc, cïng ch¬i víi b¹n.
Tranh 2, 4 lµ nh÷ng hµnh vi kh«ng nªn lµm khi cïng häc, cïng ch¬i víi b¹n.
Mçi HS chän 3 b¹n trong líp mµ m×nh thÝch ®­îc cïng häc, cïng ch¬i nhÊt vµ viÕt tªn b¹n lªn b«ng hoa b»ng giÊy mµu ®Ó tÆng cho b¹n.
HS lÇn l­ît bá hoa vµo l½ng.
HS tr¶ lêi theo gîi ý cña GV
HS quan s¸t tranh cña BT2 vµ ®µm tho¹i.
C¸c nhãm HS th¶o luËn lµm BT3
§¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy, c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- VÒ «n bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau.
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 22
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Em vµ c¸c b¹n (T2)
A. MôC tiªu: 
1. Gióp HS hiÓu:
- Cñng cè cho HS kÜ n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c khi häc, khi ch¬i víi b¹n.
- Hµnh vi c­ xö ®óng víi c¸c b¹n khi häc, khi ch¬i.
B. chuÈn bÞ: 
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: TrÎ em cã nh÷ng quyÒn g× ? NhËn xÐt bµi cò.
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Khëi ®éng:
2. Ho¹t ®éng 1: §ãng vai
GV chia nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm HS chuÈn bÞ ®ãng vai 1 t×nh huèng cïng häc, cïng ch¬i víi b¹n.
GV nhËn xÐt, chèt l¹i c¸ch øng xö phï hîp trong t×nh huèng.
KL: C­ xö tèt víi b¹n bÌ lµ ®em l¹i niÒm vui cho b¹n vµ cho chÝnh m×nh. Em sÏ ®­îc c¸c b¹n yªu quý vµ cã thªm nhiÒu b¹n.
3. Ho¹t ®éng 2: GV nªu yªu cÇu vÏ tranh.
GV khen ngîi tranh vÏ cña c¸c nhãm.
KL chung: 
TrÎ em cã quyÒn ®­îc häc tËp, ®­îc vui ch¬i, cã quyÒn ®­îc tù do kÕt giao víi b¹n bÌ.
Muèn cã nhiÒu b¹n, ph¶i biÕt c­ xö tèt víi b¹n khi häc, khi ch¬i.
HS h¸t tËp thÓ bµi: Líp chóng ta ®oµn kÕt.
HS th¶o luËn nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai.
C¸c nhãm kh¸c lªn ®ãng vai tr­íc líp. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt.
HS vÏ tranh vÒ chñ ®Ò “B¹n em”
HS vÏ tranh theo nhãm hoÆc c¸ nh©n.
HS tr­ng bµy tranh lªn b¶ng hoÆc trªn t­êng xung quanh líp häc.
C¶ líp cïng ®i xem vµ nhËn xÐt.
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- VÒ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau: §i bé ®óng quy ®Þnh.
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 23
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: §i bé ®óng quy ®Þnh
A. MôC tiªu: Gióp HS hiÓu:
- Ph¶i ®i bé trªn vØa hÌ, nÕu ®­êng kh«ng cã vØa hÌ ph¶i ®i s¸t lÒ ®­êng. Qua ®­êng ë ng· ba, ng· t­ ph¶i ®i theo ®Ìn hiÖu vµ ®i vµo v¹ch quy ®Þnh.
- §i bé ®óng quy ®Þnh lµ b¶o ®¶m an toµn cho b¶n th©n vµ mäi ng­êi. HS thùc hiÖn ®i bé ®óng quy ®Þnh.
B. chuÈn bÞ: 
Vë BT ®¹o ®øc 1. Ba chiÕc ®Ìn hiÖu mµu ®á, vµng, xanh lµm b»ng b×a cøng h×nh trßn, ®­êng kÝnh 15 - 20 cm.
C¸c §iÒu 3, 6, 18, 26 C«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Muèn cã nhiÒu b¹n, ph¶i biÕt c­ xö víi b¹n nh­ thÕ nµo ?
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò:
2. Ho¹t ®éng 1: Lµm BT1
GV treo tranh vµ hái: ë thµnh phè ®i bé ph¶i ®i ë phÇn ®­êng nµo ? ë n«ng th«n khi ®i bé ph¶i ®i ë phÇn ®­êng nµo ? T¹i sao ? 
KL: ë n«ng th«n cÇn ®i s¸t lÒ ®­êng, ë thµnh phè cÇn ®i trªn vØa hÌ. Khi ®i qua ®­êng, cÇn ®i theo chØ dÉn cña ®Ìn tÝn hiÖu vµ ®i vµo v¹ch quy ®Þnh.
3. Ho¹t ®éng 2: HS lµm BT 2
Mêi 1 sè HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶.
KL: 
Tranh 1: §i bé ®óng quy ®Þnh
Tranh 2: B¹n nhá ch¹y ngang qua ®­êng lµ sai quy ®Þnh.
Tranh 3: 2 b¹n sang ®­¬ng ®i ®óng quy ®Þnh.
4. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i: qua ®­êng
GV vÏ s¬ ®å ng· t­ cã v¹ch quy ®Þnh cho ng­êi ®i bé vµ chän HS vµo c¸c nhãm. GV phæ biÕn luËt ch¬i. Khen nh÷ng b¹n ®i ®óng quy ®Þnh.
HS lµm BT
HS tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh.
HS lµm bµi
Líp nhËn xÐt, bæ sung.
HS ®eo biÓn vÏ h×nh « t« trªn ngùc hoÆc ®Çu. Mçi nhãm chia thµnh 4 nhãm nhá ®øng ë phÇn ®­êng tiÕn hµnh ch¬i trß ch¬i. C¶ líp nhËn xÐt.
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- ë Thµnh phè ph¶i ®i ë phÇn ®­êng nµo ? ë n«ng th«n ph¶i ®i theo phÇn ®­êng nµo ?
	- ChuÈn bÞ bµi tiÕt sau: Häc tiÕp tiÕt 2.
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 24
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: §i bé ®óng quy ®Þnh (T2)
A. MôC tiªu: 
- Cñng cè cho HS hiÓu ph¶i ®i bé trªn vØa hÌ, nÕu ®­êng kh«ng cã vØa hÌ ph¶i ®i s¸t lÒ ®­êng.
- Qua ®­êng ë ng· ba, ng· t­ ph¶i ®i theo ®Ìn hiÖu vµ ®i vµo v¹ch quy ®Þnh. HS thùc hiÖn ®i bé ®óng quy ®Þnh.
B. chuÈn bÞ: BT3, BT4
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: §i bé ®óng quy ®Þnh cã lîi g× ?
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ho¹t ®éng 1: Lµm BT3
C¸c b¹n nhá trong tranh cã ®i bé ®óng quy ®Þnh kh«ng ?
§iÒu g× cã thÓ x¶y ra ? v× sao ?
Em sÏ lµm g× khi thÊy b¹n m×nh nh­ thÕ ?
Mêi 1 sè ®«i lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
KL: §i d­íi lßng ®­êng lµ sai quy ®Þnh, cã thÓ g©y nguy hiÓm cho b¶n th©n vµ cho ng­êi kh¸c.
2. Ho¹t ®éng 2: lµm BT 4
GV gi¶i thÝch yªu cÇu BT
GV KL: 
Tranh 1, 2, 3, 4, 6 ®óng quy ®Þnh.
Tranh 5, 7, 8 sai quy ®Þnh.
§i bé ®óng quy ®Þnh lµ tù b¶o vÖ m×nh vµ b¶o vÖ ng­êi kh¸c.
3. Ho¹t ®éng 3: HS ch¬i trß ch¬i: “§Ìn xanh, ®Ìn ®á”
Nh÷ng ng­êi ch¬i ph¶i thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c theo hiÖu lÖnh.
HS xem tranh vµ tr¶ lêi c©u hái
HS th¶o luËn theo tõng ®«i
Tõng ®«i lªn b¶ng tr×nh bµy
HS xem tranh vµ t« mµu vµo nh÷ng tranh ®¶m b¶o ®i bé an toµn
HS nèi c¸c tranh ®· t« mµu víi bé mÆt t­¬i c­êi.
HS ®øng thµnh hµng ngang, ®«i nä ®èi diÖn ®«i kia, c¸ch nhau kho¶ng 2 - 5 b­íc. Ng­êi ®iÒu khiÓn cÇm ®Ìn hiÖu ®øng ë gi÷a c¸ch ®Òu 2 hµng ngang.
Ng­êi ®iÒu khiÓn thay ®æi nhÞp ®é nhanh dÇn.
C¶ líp ®äc ®ång thanh c¸c c©u th¬ ë cuèi bµi.
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- Thùc hiÖn ®i bé ®óng quy ®Þnh.
	- ChuÈn bÞ bµi tiÕt sau: C¶m ¬n vµ xin lçi.
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 25
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: C¶m ¬n vµ xin lçi
A. MôC tiªu: 
HS hiÓu:
- Khi nµo cÇn nãi lêi c¶m ¬n, khi nµo cÇn nãi lêi xin lçi. V× sao cÇn nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi.
- TrÎ em cã quyÒn ®­îc t«n träng, ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng
HS biÕt: Nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp hµng ngµy.
HS cã th¸i ®é: 
- T«n träng, ch©n thµnh khi giao tiÕp
- Quý träng nh÷ng ng­êi biÕt nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi.
B. chuÈn bÞ: 
Vë BT ®¹o ®øc 1, ®å dïng ®Ó hãa trang khi ch¬i
§å dïng ®Ó hãa trang khi ch¬i s¾m vai
C¸c nhÞ vµ c¸nh hoa c¾t b»ng giÊy mµu ®Ó ch¬i trß ch¬i: GhÐp hoa
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: §i bé ®óng quy ®Þnh ?
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò:
2. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh BT1
KL: Tranh 1: C¶m ¬n khi ®­îc tÆng quµ
Tranh 2: Xin lçi c« gi¸o khi ®Õn líp muén.
3. Ho¹t ®éng 2: Chia nhãm vµ giao cho mçi nhãm th¶o luËn 1 tranh.
KL: 
Tranh 1: CÇn co lêi c¶m ¬n
Tranh 2: CÇn nãi l¬i xin lçi
Tranh 3: CÇn nãi lêi c¶m ¬n
Tranh 4: CÇn nãi lêi xin lçi.
4. Ho¹t ®éng 3: §ãng vai (BT4)
GV chèt l¹i: CÇn nãi lêi c¶m ¬n khi ®­îc ng­êi kh¸c quan t©m, gióp ®ì. CÇn nãi xin lçi khi lµm phiÒn ng­êi kh¸c.
HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái
HS th¶o luËn nhãm BT2
§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
C¶ líp trao ®æi, bæ sung.
HS th¶o luËn nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai. C¸c nhãm HS lªn s¾m vai.
Th¶o luËn.
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- VÒ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau häc tiÕp tiÕt 2, xem tr­íc BT 3,5,6
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 26
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: C¶m ¬n vµ xin lçi (TT)
A. MôC tiªu: 
HS hiÓu:
- Khi nµo cÇn nãi lêi c¶m ¬n, khi nµo cÇn nãi lêi xin lçi. V× sao cÇn nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi.
- BiÕt nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp hµng ngµy.
HS cã th¸i ®é: 
- T«n träng, ch©n thµnh khi giao tiÕp
- Quý träng nh÷ng ng­êi biÕt nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi.
B. chuÈn bÞ: BT3, BT5, BT6.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Khi nµo cÇn nãi c¶m ¬n, khi nµo cÇn nãi xin lçi ?
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò:
2. Ho¹t ®éng 1: GV nªu yªu cÇu BT3
GV KL: 
T×nh huèng 1: C¸ch øng xö (c) lµ phï hîp
T×nh huèng 2: C¸ch øng xö (b) lµ phï hîp
3. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i GhÐp hoa.
Chia nhãm, ph¸t cho mçi nhãm 2 nhÞ hoa ghi tõ “C¶m ¬n”, “Xin lçi” yªu cÇu HS ghÐp hoa.
GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸c t×nh huèng cÇn nãi c¶m ¬n, xin lçi.
4. Ho¹t ®éng 3: GV gi¶i thÝch yªu cÇu BT6.
KL chung: CÇn nãi c¶m ¬n khi ®­îc ng­êi kh¸c quan t©m, gióp ®ì viÖc g× dï nhá. CÇn nãi xin lçi khi lµm phiÒn ng­êi kh¸c.
HS th¶o luËn nhãm.
§¹i diÖn nhãm b¸o c¸o.
C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.
HS lµm viÖc theo nhãm, lùa chän nh÷ng c¸nh hoa cã ghi t×nh huèng cÇn nãi c¶m ¬n vµ ghÐp víi nhÞ hoa cã ghi tõ “c¶m ¬n” ®Ó lµm thµnh “b«ng hoa c¶m ¬n”. C¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm, c¶ líp nhËn xÐt.
HS lµm BT
Mét sè HS ®äc c¸c tõ ®· chän, c¶ líp ®äc ®ång thanh 2 c©u ®· ®ãng khung trong vë BT.
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- VÒ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau. 
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 27
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Chµo hái vµ t¹m biÖt
A. MôC tiªu: 
HS hiÓu:
- CÇn ph¶i chµo hái khi gÆp gì; t¹m biÖt khi chia tay; c¸ch chµo hái, t¹m biÖt.
- QuyÒn ®­îc t«n träng, kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö cña trÎ em.
HS cã th¸i ®é:
- T«n träng, lÔ phÐp víi mäi ng­êi; quý träng nh÷ng b¹n biÕt chµo hái, t¹m biÖt ®óng.
HS cã kÜ n¨ng, hµnh vi:
- BiÕt ph©n biÖt hµnh vi chµo hái, t¹m biÖt ®óng víi chµo hái, t¹m biÖt ch­a ®óng.
- BiÕt chµo hái, t¹m biÖt trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp hµng ngµy.
B. chuÈn bÞ: 
Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn: Vë BT §¹o ®øc 1; §iÒu 2 trong c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em.
§å dïng ®Ó hãa trang ®¬n gi¶n khi ch¬i s¾m vai. Bµi h¸t: “Con chim vµnh khuyªn”
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Khi nµo cÇn nãi c¶m ¬n, khi nµo cÇn nãi xin lçi ?
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò:
2. Ho¹t ®éng 1: 
Ch¬i trß ch¬i “Vßng trßn chµo hái” (BT4)
3. Ho¹t ®éng 2: Em c¶m thÊy thÕ nµo khi:
- §­îc ng­êi kh¸c chµo hái ?
- Em chµo hä vµ ®­îc ®¸p l¹i ?
- Em gÆp 1 ng­êi b¹n, em chµo nh­ng b¹n cè t×nh kh«ng ®¸p l¹i ?
4. GV KL: CÇn chµo hái khi gÆp gì, t¹m biÖt khi chia tay.
Chµo hái, t¹m biÖt thÓ hiÖn sù t«n träng lÉn nhau.
HS ®øng thµnh vßng trßn ®ång t©m cã sè ng­êi b»ng nhau, quay mÆt vµo nhau lµm thµnh tõng ®«i mét. Ng­êi ®iÒu khiÓn ®øng ë t©m 2 vßng trßn vµ nªu c¸c t×nh huèng ®Ó HS ®ãng vai.
C¶ líp th¶o luËn theo c¸c c©u hái.
HS ®äc c©u tôc ng÷: “Lêi chµo cao h¬n m©m cç”
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- VÒ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau. 
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 28
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Chµo hái vµ t¹m biÖt (TT)
A. MôC tiªu: 
HS hiÓu:
- CÇn ph¶i chµo hái khi gÆp gì; t¹m biÖt khi chia tay; c¸ch chµo hái, t¹m biÖt.
- ý nghÜa cña lêi chµo hái, t¹m biÖt.
B. chuÈn bÞ: 
Bµi h¸t: “Con chim vµnh khuyªn”; BT2, BT3
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Em c¶m thÊy thÕ nµo khi ®­îc ng­êi kh¸c chµo hái ?
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Khëi ®éng: 
2. Ho¹t ®éng 1: GV chèt l¹i
Tranh 1: C¸c b¹n cÇn hái thÇy gi¸o, c« gi¸o.
Tranh 2: B¹n nhá cÇn chµo hái, t¹m biÖt kh¸ch.
3. Ho¹t ®éng 2: GV chia nhãm vµ yªu cÇu HS th¶o luËn BT3.
GV KL: Kh«ng nªn chµo hái mét c¸ch ån µo khi gÆp ng­êi quen trong bÖnh viÖn, trong r¹p h¸t, r¹p chiÕu bãng lóc ®ang giê biÓu diÔn...
4. Ho¹t ®éng 3: C¸c nhãm ®ãng vai. GV chèt l¹i c¸ch øng xö trong mçi t×nh huèng.
5. Ho¹t ®éng 4: GV nªu yªu cÇu liªn hÖ. GV khen nh÷ng HS ®· thùc hiÖn tèt bµi häc vµ nh¾c nhë nh÷ng em cßn ch­a thùc hiÖn tèt.
HS h¸t tËp thÓ bµi h¸t: Con chim vµnh khuyªn.
HS lµm BT2
Ch÷a bµi
C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¶ líp trao ®æi, bæ sung.
§ãng vai theo BT1
HS th¶o luËn nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai.
C¸c nhãm lªn ®ãng vai
HS th¶o luËn, rót kinh nghiÖm vÒ c¸ch ®ãng vai cña c¸c nhãm.
HS tù liªn hÖ.
	3. Cñng cè - dÆn dß: 
	- VÒ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau. 
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 29
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: B¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng
A. MôC tiªu: 
HS hiÓu:
- Lîi Ých cña c©y vµ hoa n¬i c«ng céng ®èi víi cuéc sèng con ng­êi
- C¸ch b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng
- QuyÒn ®­îc sèng trong m«i tr­êng trong lµnh cña trÎ em
- HS biÕt b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng
B. chuÈn bÞ: 
Vë BT §¹o ®øc 1
Bµi h¸t “Ra ch¬i v­ên hoa”
C¸c §iÒu 19, 27, 26, 32, 39 c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: CÇn ph¶i lµm g× khi gÆp gì, khi chia tay ? NhËn xÐt bµi cò
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò: 
2. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t c©y vµ hoa ë s©n tr­êng, v­ên tr­êng, v­ên hoa c«ng viªn.
a. HS quan s¸t:
b. §µm tho¹i theo c¸ccau hái:
KL: C©y hoa lµm cho cuéc sèng thªm ®Ñp, kh«ng khÝ trong lµnh, m¸t mÎ. C¸c em cÇn ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y vµ hoa. C¸c em cã quyÒn ®­îc sèng trong m«i tr­êng trong lµnh, an toµn. C¸c em cÇnch¨m sãc b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng.
3. Ho¹t ®éng 2: HS lµm BT 11
C¸c b¹n nhá ®ang lµm g× ?
Nh÷ng viÖc lµm ®ã cã t¸c dông g× ? Em cã thÓ lµm nh­ c¸c b¹n ®ã kh«ng ?
GV KL
4. Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t vµ th¶o luËn theo BT2.
C¸c b¹n ®ang lµm g× ? Em t¸n thµnh nh÷ng viÖc lµm nµo ? T¹i sao?
Mêi mét sè HS lªn tr×nh bµy.
GV KL: BiÕt nh¾c nhë, khuyªn ng¨n b¹n kh«ng ph¸ h¹i c©y lµ hµnh ®éng ®óng. BÎ cµnh, ®u c©y lµ hµnh ®éng sai.
C¸c b¹n t­íi c©y, rµo c©y, nhæ c©y. §ã lµ nh÷ng viÖc lµm nh»m b¶o vÖ, ch¨m sãc c¸c c©y vµ hoa.
Mét sè HS lªn tr×nh bµy ý kiÕn, c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.
HS quan s¸t vµ th¶o luËn tõng ®«i mét.
HS t« mµu vµo quÇn ¸o b¹n t« mµu ®óng trong tranh.
HS lªn tr×nh bµy
C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.
	5. Cñng cè - dÆn dß: 
	- VÒ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau häc tiÕt 2. 
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 30
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: B¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng
A. MôC tiªu: 
HS hiÓu:
- Lîi Ých cña c©y vµ hoa n¬i c«ng céng ®èi víi cuéc sèng con ng­êi
- C¸ch b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng
- QuyÒn ®­îc sèng trong m«i tr­êng trong lµnh cña trÎ em
- HS biÕt b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng
B. chuÈn bÞ: 
BT 3, BT 4
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Nªu lîi Ých cña c©y vµ hoa n¬i c«ng céng. NhËn xÐt bµi cò.
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò: 
2. Ho¹t ®éng 1: Lµm BT3
GV gi¶i thÝch yªu cÇu BT3
KL: Nh÷ng tramh chØ viÖc lµm gãp phÇn t¹o m«i tr­êng trong lµnh lµ tranh 1, 2, 4
3. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn vµ ®ãng vai.
KL: Nªn khuyªn ng¨n b¹n hoÆc m¸ch ng­êi lín khi kh«ng c¶n ®­îc b¹n.
Lµm nh­ vËy lµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng trong lµnh, lµ thùc hiÖn quyÒn ®­îc sèng trong m«i tr­êng trong lµnh. 
4. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o vÖ c©y vµ hoa.
KL: M«i tr­êng trong lµnh gióp c¸c em khoÎ m¹nh vµ ph¸t triÓn. C¸c em cÇn cã c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ ch¨m sãc c©y vµ hoa.
5. Ho¹t déng 4: HS cïng GV ®äc bµi Thá trong vë BT.
C©y xanh cho bãng m¸t; hoa cho s¾c cho h­¬ng; xanh, s¹ch, ®Ñp m«i tr­êng. Ta cïng nhau gi÷ g×n.
HS lµm BT
Mét sè HS lªn tr×nh bµy
C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung
Th¶o luËn chuÈn bÞ ®ãng vai.
C¸c nhãm lªn ®ãng vai
C¶ líp nhËn xÐt vµ bæ sung
Tõng tæ HS th¶o luËn
NhËn b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y vµ hoa ë ®©u ? Vµo thêi gian nµo ?
B»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nµo?
Ai phô tr¸ch tõng viÖc ?
§¹i diÖn c¸c tæ lªn ®¨ng ký vµ tr×nh bµy kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña m×nh.
C¶ líp trao ®æi bæ sung
HS h¸t bµi “Ra ch¬i v­ên hoa”.
	5. Cñng cè - dÆn dß: 
	- VÒ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau. 
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 33
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Néi dung tù chän cña ®Þa ph­¬ng
M«n: §¹o ®øc
TUÇN 34
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: ¤n tËp
A. MôC tiªu: 
HS biÕt:
- HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ ®¹o ®øc
- Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ mét sè chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt phï hîp víi løa tuæi trong mèi quan hÖ cña c¸c em.
- Tõng b­íc h×nh thµnh kÜ n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh theo chuÈn mùc ®· häc.
- Tõng b­íc h×nh thµnh th¸i ®é tù träng, tù tin, yªu th­¬ng t«n träng con ng­êi, yªu c¸i thiÖn, c¸i ®óng...
B. chuÈn bÞ: 
TÊt c¶ nh÷ng tranh, ¶nh, truyÖn, tÊm g­¬ng, bµi th¬, bµi h¸t, ca dao, tôc ng÷, vÒ chñ ®Ò bµi häc.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò: 
2. HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc: GV giíi thiÖu tªn cña bµi.
GV chia líp thµnh c¸c nhãm vµ giao nhiÖm vô cho tõng nhãm.
NÕu H

File đính kèm:

  • docDao duc (HKII).doc
Giáo án liên quan