Bài tập ôn tập môn Hóa học Lớp 8

Câu 5: Cho 13 g kim loại kẽm (Zn) vào dung dịch axit clohiđric (HCl) thu được muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2).

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b. Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng cho phản ứng?

c. Tính thể tích khí hiđro thu được (ở đktc)?

Câu 6: Cho kim loại magie tác dụng với dung dịch axit clohđric (HCl) người ta thu được muối magie clorua (MgCl2) và 44,8 l khí hiđro H2.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b. Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng cho phản ứng?

c. Tính khối lượng muối magie clorua thu được sau phản ứng?

 

docx2 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 08/03/2024 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập ôn tập môn Hóa học Lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN HÓA 8 TRONG GIAI ĐOẠN NGHĨ DỊCH CORONA
Câu 1: Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các chất dưới đây: 
Na (I) và O(II) 	 	 d. Fe(III) và (NO3)(I) 
Zn(II) và Cl(I) e. Al(III) và (PO4)(III) 
Cu(II) và (OH)(I) f. Ca(II) và (SO4)(II) 
Câu 2: Lập PTHH cho các phản ứng sau:
a) Fe + 	O2 Fe3O4
b) H2 + O2 H2O
c) Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O
d) CH4 + O2 CO2 + H2O
e) NaOH + FeCl3 --> Fe(OH)3 + NaCl
f) Al + Cl2 --> AlCl3
g) KClO3 KCl + O2 
h) Na + H2O --> NaOH + H2
Câu 3: Tính thành phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất: 
a. Al2O3. b. C6H12O6 c. SO3 
Câu 4: Một hợp chất có thành phần về khối lượng các nguyên tố là 5,88% H và 94,12% S, khối lượng mol của hợp chất là 34 gam. Tìm CTHH của hợp chất trên. 
Câu 5: Cho 13 g kim loại kẽm (Zn) vào dung dịch axit clohiđric (HCl) thu được muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2). 
Viết phương trình hóa học của phản ứng. 
Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng cho phản ứng? 
Tính thể tích khí hiđro thu được (ở đktc)? 
Câu 6: Cho kim loại magie tác dụng với dung dịch axit clohđric (HCl) người ta thu được muối magie clorua (MgCl2) và 44,8 l khí hiđro H2. 
Viết phương trình hóa học của phản ứng. 
Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng cho phản ứng? 
Tính khối lượng muối magie clorua thu được sau phản ứng? 
Câu 7: Phân loại và gọi tên các oxit sau: CuO, CO2, MgO, SO2, SO3, Fe2O3, P2O5.
Câu 8: Tính:
Khối lượng của 3,36 lit O2 ( đktc). 
Thể tích (đktc) của 4,4 gam CO2. 
Số mol chứa trong 3.1023 phân tử nước. 
Câu 9: Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế được 6,72 lít khí O2 (đktc)
Câu 10: Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi (đktc). 
a) Chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu gam?
b) Tính khối lượng điphotpho pentaoxit( P2O5) tạo thành sau phản ứng?

File đính kèm:

  • docxbai_tap_on_tap_mon_hoa_hoc_lop_8.docx