Giáo án Giáo dục công dân 9 - Nông Trung Kiên

? Kể những việc em và các bạn có thể làm để phát huy TT dân tộc?

- GV: Chia 4 nhóm cử nhóm trưởng điều khiển nhóm thi viết bảng nhanh ( Thời gian 4’):

? Nhóm 1, 2 tìm những TT tốt đẹp của dân tộc?

? Nhóm 3, 4 nêu những hủ tục lạc hậu?

* Lưu ý nhóm viết sau ko được viết trùng với nhóm trước.

? Các nhóm trình bày?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV: Nhận xét, kết luận.

 

doc193 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 19/05/2015 | Lượt xem: 844 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 9 - Nông Trung Kiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸, KHKT ,tu d­ìng ®¹o ®øc, t­ t­ëng chÝnh trÞ ,cã lèi sèng lµnh m¹nh ,rÌn luyÖn c¸c kØ n¨ng ,rÌn luyÖn søc khoÎ....
 - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ ,x· héi,lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó gãp phÇn ®¹t môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸.
 - X©y dùng n­íc ta thµnh n­¬c CNH_H§H ,quèc phßng ,an ninh v÷ng ch¾c ,x· héi æn ®Þnh ,v¨n minh ,giµu m¹nh.
C©u 2: ( 2 ®iÓm ): HS cÇn nªu ®­îc mét sè ý sau :
1, Kinh doanh t¹p ho¸, 
2, Kinh doanh quÇn ¸o,
3,Kinh doanh ph©n bãn,
4, Kinh doanh giµy dÐp...........
Tuaàn 25 Ngaøy soaïn:20/02/2009
Tieát 24: 
Baøi 14: QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ LAO ÑOÄNG CUÛA COÂNG DAÂN
I. Muïc tieâu baøi hoïc: 
1. Kieán thöùc:
HS hieåu ñöôïc:
- Lao động là gì.
- YÙ nghóa quan troïng cuûa lao ñoäng ñoái vôùi con ngöôøi vaø xaõ hoäi.
- Noäi dung quyeàn, nghóa vuï lao ñoäng của coâng daân.
2. Kó naêng:
- Phân loại ñöôïc caùc loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng.
- Moät soá quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa caùc beân tham gia hôïp ñoàng lao ñoäng.
- Biết được các điều kiện tham gia hợp đồng lao động.
3. Thaùi ñoä:
- Coù loøng yeâu lao ñoäng, toân troïng ngöôøi lao ñoäng.
- Tích cöïc, chuû ñoäng tham gia caùc coâng vieäc chung cuûa tröôøng, cuûa lôùp.
- Biết lao độngđể có thu nhập chính đángcho mình, gia đình và XH.
B- Tài liệu phương tiện, phương pháp
1. Tài liệu, phương tiện:
a. Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án, tình huống, chuyÖn kÓ, b¶ng phô.
b. Học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập.
2. Phương pháp:
Nêu t×nh huèng, thảo luận nhóm, gi¶i quyÕt vấn đề.
C- Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ: ( 4’) 
? Kinh doanh laø gì? Theá naøo laø quyeàn töï do kinh doanh?
? Thueá la gìø? Vai troø cuûa thueá?
2. Giới thiệu chủ đề bài mới ( 1’).
? XH tồn tại và phát triển đuợc là nhờ gì?
- GV: Lao động→ bài mới.
3. Dạy bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
HÑ1: Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề ( 15’).
? Đọc nội dung đặt vấn đề?
? Ông An đã làm việc gì?
? Việc làm của ông An có lợi gì?
? Em haõy cho bieát suy nghó cuûa mình veà vieäc laøm cuûa oâng An?
? Nhận xét về ý kiến : “ Ông An làm như vậy là bóc lột, lợi dụng sức lao động...lợi”?
- GV: Trong thực tế đã có những trường hợp như vậy.
- GV: Đọc điều 5 Bộ luật lao động ( SGV- 80 ).
? Baûn cam keát giöõa chò Ba vaø giaùm ñoác coâng ty TNHH Hoaøng Long coù phaûi laø hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng? Vì sao?
? Chò Ba coù theå töï yù thoâi vieäc khoâng? Nhö vaäy coù phaûi laø VP hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng?
- GV: Đọc điều 6 Bộ luật lao động.
- GV: Beân naøo vi phaïm hôïp ñoàng lao ñoäng thì beân ñoù phaûi boài thöôøng thieät haïi 
* Coù 3 loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng:
- Hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn.
- Hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn(töø 12 ñeán 36 thaùng).
- Hôïp ñoàng lao ñoäng theo thôøi vuï (muøa vuï) (döôùi 12 thaùng).
? Bài học rút ra từ Phần đặt vấn đề?
HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học ( 37’).
? Lao ñoäng laø gì?
GV: Để thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống con người cần lao động. Neáu khoâng lao ñoäng thì con seõ khoâng laøm ra cuûa caûi vaät chaát, giaù trò tinh thaàn -> ñôøi soáng gaëp khoù khaên, ñaát nöôùc keùm phaùt trieån.
? Nhận xét về những trường hợp sau:
- Hân chỉ dành thời gian để học ngoài ra không làm gì cả.
? Thái độ của em với những biểu hiện đó?
- Bình 18 tuổi không chịu lao động chỉ ăn bám bố mẹ.
? Theo em, quyeàn lao ñoäng cuûa CD ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?
? Theo em, taïi sao noùi lao ñoäng vöøa laø quyeàn vöøa laø nghóa vuï cuûa CD?
- GV: Taát caû moïi quyeàn lôïi ñeàu di lieàn vôùi nghóa vuï vaø trong Lao ñoäng cuõng vaäy.
? Hîp ®ång lao ®éng lµ g× ?
- GV: Chốt điều 26 ( SGV- 81 ).
? Nguyên tắc của hợp đồng lao động?
? Nêu những nội dung của hợp đồng lao động.
? Nêu những chính sách của nhà nước đối với lao động?
? Nêu những quy ®Þnh cña Bé luật lao ®éng ®èi víi trÎ em chưa thµnh niªn ?
? H·y nªu nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i sö dông søc lao ®éng trÎ em mµ em ®­îc biÕt ?
? Lµ mét c«ng d©n häc sinh, em cÇn cã tr¸ch nhiÖm g× trong viÖc triÓn khai vµ thùc hiÖn luËt lao ®éng ?
? Đọc tư liệu tham khảo SGK- 49?
- GV: Cho HS Làm bài tập ở câu chuyện tình huống PL lớp 9. Cho HS tham khảo 1 số kiến thức PL cần thiết.
? Em đã thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong lao động chưa? Vì sao?
? Nhận xét về tình hình thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của lớp, trường, địa phương em?
HĐ3: Luyện tập ( 25’).
? Làm phiếu bài tập 1, 2 (SGK- 50 ).
? Thảo luận nhóm bài tập 3, 4, 5, 6 ( SGK- 50 ).
? Trình bày?
? Nhận xét, bổ sung?
- GV nhận xét, kết luận.
HĐ4: Củng cố, dặn dò
 ( 5’).
? Nêu những nội dung cần nắm trong tiết học?
? Sắm vai thể hiện nội dung bài học?
? Em rút ra bài học gì sau tiết học?
HĐ5: Hướng dẫn học tập 
( 2’)
- Về nhà học bài, hoàn thiện bài tập. 
- Ôn tập kĩ để kiểm tra 45’ được tốt.
- Đọc.
- Mở lớp dạy nghề cho TN, hướng dẫn họ làm ra sản phẩm bằng gỗ.
- Taïo coâng aên vieäc laøm cho Thanh nieân, coù thu nhaäp oån ñònh,giải quyết những khó khăn cho XH, goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån ñaát nöôùc.
- Đúng đắn, có ý nghĩa, tạo ra của cải, vật chất cho bản thân, người khác, XH.
- Không đúng.
- Nghe.
- Ñöôïc coâi laø hôïp ñoâng lao ñoäng vì:
+ Coù söï thoûa thuaän giöõa hai beân: Chò Ba laø ngöôøi lao ñoäng, CT Hoaøng Long laø ngöôøi söû duïng lao ñoäng.
+ Baûn cam keát theå hieän ñöôïc caùc noäi dung chính cuûa hôïp ñoàng lao ñoäng nhö: noäi dung coâng vieäc, tieàn coâng, thôøi gian laøm vieäc…
- Khoâng theå töï yù thoâi vieäc maø khoâng baùo tröôùc. Vì nhö vaäy laø ñaõ vi phaïm cam keát (hôïp ñoàng lao ñoäng)
- Nghe.
- Trình bày.
- Chốt ý 1 nội dung bài học ( SGK- 48 ).
- Lười lao động, sống thiếu trách nhiệm.
- Không đồng tình, lên án, phê phán.
- Quyeàn: ñöôïc löïa choïn vieäc laøm, ngaønh nghề...; Nghóa vuï: ñeå nuoâi soáng baûn thaân, gia ñình vaø goùp phaàn taïo ra cuûa caûi vaät chaát, tinh thaàn cho xaõ hoäi.
- Chốt ý 2 nội dung bài học ( SGK- 48 ).
- Nghe.
- Trình bày.
:
- Thỏa thuân, bình đẳng, tự nguyện.
- Công việc, thời gian, địa điểm, lương, phụ cấp, ĐK bảo hiểm LĐ, bảo hộ LĐ.
- Trình bày.
- Chốt ý 3 nội dung bài học ( SGK- 49 ).
- Chốt ý 4 nội dung bài học ( SGK- 49 ).
- Lợi dụng sức LĐ, Bắt trẻ làm việc nặng, Không cho trang thiết bị bảo hộ LĐ...
- Ph¶i tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh, x· héi thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña ng­êi c«ng d©n.
Gãp phÇn ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn t­îng sai tr¸i, tr¸i ph¸p luËt trong viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña ng­êi c«ng d©n.
PhÊn ®Êu ®Ó trë thµnh ng­êi lao ®éng giái, cã Ých.
- Đọc.
- Nghe. Trình bày.
- Trình bày.
- Trình bày.
- Làm phiếu bài tập.
- Thảo luận nhóm bài tập
- Trình bày
- Nhận xét, bổ sung.
- Nghe.
- Trình bày
- Sắm vai.
- Trình bày..
- Nghe.
Tieát 24: 
Baøi14: QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ LAO ÑOÄNG CUÛA COÂNG DAÂN
I . Đặt vấnđề:
* Bài học:
Công dân có quyền sử dụng sức lao động và có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng lao động.
II. Nội dung bài học:
1. Lao động:
- Hoạt động có mục đích.
- Tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
2. QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
-Quyền:
+Tự do sö dông søc lao ®éng cña m×nh, có ích cho xã hội..
+ Đem l¹i thu nhËp cho b¶n th©n, gia ®×nh.
- NghÜa vô:
- Lao ®éng ®Ó tù nu«i sèng b¶n th©n, gia ®×nh.
+ S¸ng t¹o cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi, duy tr× vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc.
3. Chính sách của nhà nước đối với lao động
- Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh doanh.
- Phát triển dạy nghề, học nghề.
4. Quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng ®èi víi trÎ ch­a thµnh niªn.
-Cấm nhận trÎ em d­íi 15 tuæi vµo lµm viÖc.
- Cấm lao động dưới 18 tuổi làm việc nguy hiểm.
- Cấm lạm dụng sức lao động.
- Cấm cưỡng bức, ngược đãi.
III. Bài tập:
Bài 1:
- YÙ kiến ñuùng: b, ñ. 
- Vì thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ lao động.
Bài 2:
Hà có thể tìm việc làm bằng cách b, c.
Bài 3:
Quyền lao động: b, d, e.
Bài 5:
Để trở thành công dân tốt, lao động tốt cần: Yêu lao động, tôn trọng người lao động, chủ động tham gia các công việc chung của trường, lớp, tích cực, tự giác trong các hoạt động chung nhất là lao động...
Bài 6:
- Người lao động vi phạm: 2, 5, 6, 7.
- Người sử dụng lao động vi phạm: 1, 3, 4, 8, 9, 10.
Tuaàn 27 Ngaøy soaïn: 28/2/2008
Tieát 26: KIEÅM TRA VIEÁT (1 TIEÁT)
I. Muïc tieâu baøi hoïc:
	- Ñaùnh giaù möùc ñoä tieáp thu cuõng nhö vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa hoïc sinh
	- HS töï ñaùnh giaù laïi tình hình hoïc taäp cuûa baûn thaân mình
	- Cuûng coá laïi nhöõng kieán thöùc cô baûn vaø reøn luyeän kó naêng öùng xöû cho HS.
II. Phöông tieän:
	Caùc ñoà duøng lieân quan
III. Caùc böôùc leân lôùp:
1. OÅn ñònh toå chöùc
2. KTBC: (khoâng)
	3. Ñeà kieåm tra:
I. TRAÉC NGHIEÄM: (3 ÑIEÅM)
A.(1,75ñ). Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu caâu coù yù traû lôøi ñuùng nhaát trong caùc döôùi ñaây:
1.Tröôøng hôïp naøo sau ñaây ñuùng vôùi quy ñònh veà hoân nhaân:
a. Cha meï coù quyeàn quyeát ñònh veà hoân nhaân cuûa con. 
b. Keát hoân khi nam ñuû 20 tuoåi, nöõ ñuû 18 tuoåi trôû leân.
c. Neân yeâu sôùm ñeå tìm hieåu nhau ñöôïc nhieàu hôn, 
d. Laáy vôï, laáy choàng con nhaø giaøu môùi haïnh phuùc. 
2. Quyeàn naøo sau ñaây ñuùng vôùi quyeàn Lao ñoäng cuûa coâng daân:
 	a. Quyeàn ñöôïc thueâ möôùn lao ñoäng. b. Quyeàn sôû höõu taøi saûn.
 	c. Quyeàn söû duïng ñaát. d. Quyeàn ñöôïc hoïc taäp. 
3. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây thöïc hieän ñuùng Quyeàn töï do kinh doanh ?
 a. Kinh doanh caùc maët haøng ghi trong giaáy pheùp, 
 b. Kinh doanh taát caû caùc maët haøng neáu mình muoán,
 c. Chæ caàn kinh doanh maø khoâng caàn keâ khai voán, 
 d. Khi kinh doanh chæ caàn tuaân theo luaät Kinh teá.
4. Nghóa vuï lao ñoäng cuûa coâng daân laø nhaèm muïc ñích:
a. Nuoâi soáng baûn thaân , b. Nuoâi soáng gia ñình, 
c. Nuoâi soáng baûn thaân, gia ñình, d. Nuoâi soáng baûn thaân, gia ñình vaø xaây döïng ñaát nöôùc. 
5. Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây phuø hôïp vôùi Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình Vieät Nam? 
a. Ñöôïc keát hoân vôùi ngöôøi coù hoï haøng trong phaïm vi ba ñôøi, 
b. Ñöôïc keát hoân vôùi ngöôøi cuøng doøng maùu tröïc heä, 
d. Coâng daân thuoäc hai daân toäc khaùc nhau ñöôïc keát hoân vôùi nhau.
c. Ngöôøi maát naêng löïc haønh vi daân söï vaãn ñöôïc keát hoân, 
6. Hôïp ñoàng lao ñoäng goàm coù:
a. 3 loaïi, 	b. 2 loaïi,	c. 4 loaïi, 	d. 5 loaïi.
7. Trong söï nghieäp Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc thì "löïc löôïng noøng coát" laø:
a. Thanh thieáu nieân, 	b. Trung nieân, 	c. Thanh nieân, 	d. Thieáu nhi.
B. (0,5ñ). Haõy ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng hoaëc sai ñeå xaùc ñònh caùc nhaän ñònh sau:
a. Kinh doanh laø hoaït ñoäng saûn xuaát, dòch vuï, trao ñoåi haøng hoùa nhaèm sinh lôïi. ñuùng; sai.
b. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng baét buoäc phaûi ñuû 20 tuoåi trôû leân. ñuùng; sai.
C.(0,5ñ).Ñieàn caùc töø hoaëc cuïm töø thích hôïp vaø caùc khoaûng troáng(...) ñeå hoaøn thaønh khaùi nieäm veà hoân nhaân:
	" Hoân nhaân laø söï lieân keát ñöïc bieät giöõa moät nam vaø moät nöõ treân nguyeân taéc (1).................................., ñöôïc Nhaø nöôùc thöøa nhaän, nhaèm (2)...................................laâu daøi vaø xaây döïng moät gia ñình hoaø thuaän, haïnh phuùc."
D. (0,25ñ). Noái coät A vôùi coät B sao cho phuø hôïp giöõa haønh vi vaø baøi hoïc:
 Coät A (Haønh vi) Coät B ( Baøi hoïc)
a. Noã löïc hoïc taäp, reøn 1. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân trong hoân nhaân. 
 luyeän toaøn dieän. 2. Traùch nhieäm cuûa thanh nieân trong söï nghieäp CNH, HÑH.
II. TÖÏ LUAÄN: ( 7 ÑIEÅM)
Caâu 1 ( 2ñ): Nhaø nöôùc coù chính saùch khuyeán khích nhö theá naøo ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng vaø söû duïng lao ñoäng?
Caâu 2 ( 3ñ): Thanh nieân coù traùch nhieäm nhö theá naøo trong söï nghieäp Coâng nghieäp hoaù, Hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc? Laø hoïc sinh lôùp 9 em phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn thöïc hieän traùch nhieäm treân? 
Caâu 3 ( 2ñ): TÌNH HUOÁNG: Trong giaáy pheùp kinh doanh cuûa cöûa haøng nhaø mình, baø M ñaêng kí maët haøng kinh doanh laø nöôùc giaûi khaùt vaø caùc loaïi baùnh keïo. Khi cô quan chöùc naêng ñi kieåm tra thì phaùt hieän cöûa haøng nhaø baø M coù kinh doanh theâm Karaoke vaø aên uoáng .
 HOÛI: Theo em, vieäc laøm cuûa baø M ñuùng hay sai? Vì sao? Neáu ñuùng (hoaëc sai) thì cô quan chöùc naêng seõ coù bieän phaùp gì ñoái vôùi baø M? 
ÑAÙP AÙN
I. TRAÉC NGHIEÄM: (3 ÑIEÅM)
A. Ñaùp aùn ñuùng:
1
2
3
4
5
6
7
b
a
a
d
d
a
c
B. Ñaùp aùn ñuùng: a – Ñuùng; b. – sai.
C. Ñaùp aùn ñuùng: 1. töï nguyeän, bình ñaúng; 2. chung soáng.
D. Ñaùp aùn ñuùng: a -> 2
II. TÖÏ LUAÄN: ( 7 ÑIEÅM)
Caâu 1 + Caâu 2: (Traû lôøi nhö phaàn Noäi dung baøi hoïc)
Caâu 3: - Vieäc laøm caûu baø M laø sai. Vì trong giaáy pheùp kinh doanh cuûa Baø M khoâng ñaêng kí kinh doanh Karaoke vaø aên uoáng (chæ ñaêng kí kinh doanh nöôùc giaûi khaùt vaø baùnh keïo) (1 ñ)
 - Vieäc laøm cuûa Baø M laø vi phaïm phaùp luaät veà kinh doanh, cuï theå laø kinh doanh nhöõng maët haøng khoâng ñaêng kí. Do ñoù cô quan chöùc naêng coù theå aùp duïng caùc bieän phaùp xöû lí: caûnh caùo (hoaëc phaït haønh chính (phaït tieàn)) vaø caám khoâng cho Baø M tieáp tuïc kinh daonh nhöõng maët haøng khoâng ñaêng kí nöõa. Neáu Baø M coøn taùi phaïm thì baø M seõ bò töôùc giaáy pheùp kinh doanh. (1 ñ).
--------------------
Soạn:
Giảng:
Tiết 26: Kiểm tra viết
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
Nắm được nôi dung các bài đã học trong học kì II.
2. Kĩ năng: 
Nhận diện đề, biết cách làm bài, trình bày rõ ràng.
3. Giáo dục:Trung thực, tự trọng.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: SGK, SGV, giáo án, đề đã phô tô.
2. Học sinh: Ôn tập bài kĩ, chuẩn bị bút.
C. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Nhắc nhở HS làm bài nghiêm túc.
2. Ma trận.
Nội dung chủ đề ( Mục tiêu )
Các cấp độ tư duy
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
A. Biết thế nào là kinh doanh, hôn nhân.
Câu 1 TN
( 1 điểm )
B. Xác định đúng quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 2 TN
( 1 điểm )
C. Hiểu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 3 TN
( 0,5 điểm )
D. Hiểu quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân.
Câu 4 TN
( 0,5 điểm )
E. Vận dụng bài trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân để nhận xét về hiện tượng học sinh bỏ học lập gia đình.
Câu 5 TL
( 3 điểm )
G. Biết những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân Việt Nam.
Câu 6 TL
( 1 điểm )
H. Vận dụng kiến thức đã học để giải thích tình huống vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 7 TL
( 2 điểm )
I. Liên hệ những việc học sinh có thể làm để góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động.
Câu 8 TL
( 1 điểm )
Tổng số câu hỏi.
2
4
2
Tổng số điểm.
2
3
5
Tỉ lệ %
20%
30%
50%
3. Nội dung kiểm tra:
I. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm ).
1. Điền những cụm từ còn thiếu vào các chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài đã học: ( 1 điểm ).
a. Kinh doanh là....................................( 1 ) dịch vụ và..........................................( 2 )
nhằm mục đích thu lợi nhuận.
b. Hôn nhân là...............................................( 1) giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc................................................................( 2 ) được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận hạnh phúc.
2. Hãy nối 1 ô ở cột trái ( A ) với 1 ô ở cột phải ( B ) sao cho đúng: ( 1 điểm ).
A
Nối
B
1. Tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
a. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
2. Thận trọng nghiêm túc trong tình yêu.
Bbbbb b. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 
3.Học nghề sửa chữa điện tử.
c. Quyền và nghĩa vụ của công đân trong hôn nhân.
4.Mở cửa hàng bán giày dép.
d. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
5. Tạo ra máy gặt lúa.
6. Biết cách quản lí lớp
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
3 Em tán thành ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân : ( 0,5 điểm )
A. Học sinh nghèo mới cần lao động.
B. Học sinh khuyết tật cũng có thể lao động.
C. Học sinh lớp 6 còn nhỏ tuổi chưa phải lao động.
D. Chỉ học sinh lớp 9 mới có đủ khả năng lao động.
4. Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân ( 0,5 điểm ).
A. Kết hôn khi nam nữ đủ 19 tuổi.
B. Cha mẹ hướng dẫn cho con chọn bạn đời.
C. Không yêu sớm nhất là khi còn học THCS.
D. Vợ chồng tôn trọng nghề nghiệp của nhau.
II. Tự luận ( 7 điểm ).
5. Ý kiến của em trước hiện tượng nhiều HS học hết lớp 9 nghỉ học lấy chồng 
( lấy vợ ). Nêu nhiệm vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. ( 3 điểm ).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. 
( 1 điểm )
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Ông A là chủ một cơ sở khai thác đá. Ông thuê khá nhiều thanh niên trong độ tuổi 15, 16, 17 khai thác đá. Nhiều người dân trong làng phản đối việc làm của ông A. Còn ông A ông cho rằng: “ Việc làm của tôi là đúng vì vì đã tạo việc làm cho thanh niên thất nghiệp”. Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao? ( 2 điểm ).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an cd9(1).doc
Giáo án liên quan