Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kỹ năng đọc, viết số có bốn chữ số cho học sinh lớp 3

 1. Tên sáng kiến: “ Rèn luyện kỹ năng đọc, viết số có bốn chữ số cho học sinh lớp 3”

 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lớp 3

3. Tác giả:

Họ và tên: Ninh Thị Hải (nữ)

Ngày/ tháng/năm sinh: 06 / 06 / 1967

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tiểu học.

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Lê Ninh.

Điện thoại: 01647971159

4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Lê Ninh.

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Trường Tiểu học Lê Ninh.

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với công việc của mình. Học sinh có thái độ đúng đắn trong việc học tập của mình.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến cuối học kì I, đầu học kì II năm

học 2017 - 2018

 

doc35 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kỹ năng đọc, viết số có bốn chữ số cho học sinh lớp 3, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã kh«ng qu¸ bèn sè cho tr­íc.
BiÕt s¾p xÕp c¸c sè cã bèn ch÷ sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín hoÆc ng­îc l¹i.
4. 2 Ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa to¸n 3:
 M«n to¸n líp 3 gåm 175 tiÕt. Trong ®ã cã 5 tiÕt d¹y vÒ ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè.
C¸c tiÕt lý thuyÕt gåm 3 tiÕt ( TiÕt 91, 93, 94)
C¸c tiÕt thùc hµnh gåm 2 tiÕt ( TiÕt 92, 95 )
 4. 3 C¸c biÖn ph¸p rÌn kü n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè cho häc sinh líp 3
 Khi d¹y ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè ë líp 3, gi¸o viªn cÇn rÌn cho häc sinh c¸c kü n¨ng nh­:
 - H×nh thµnh biÓu t­îng vÒ sè cã bèn ch÷ sè.
 - X¸c ®Þnh hµng t­¬ng øng víi tõng ch÷ sè trong sè cã bèn ch÷ sè.
 - RÌn kü n¨ng viÕt sè cã bèn ch÷ sè dùa vµo cÊu t¹o thËp ph©n cña sè vµ gi¸ trÞ theo vÞ trÝ cña c¸c ch÷ sè trong sè ®ã.
 - RÌn kü n¨ng ®äc sè cã bèn ch÷ sè.
B­íc 1: H×nh thµnh biÓu t­îng vÒ sè cã bèn ch÷ sè.
§Ó h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ sè cã bèn ch÷ sè ta xÐt mét sè 1423, cã thÓ tæ choc c¸c ho¹t ®éng nh­ sau: 
H×nh thµnh sè 1423 
 -Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn häc sinh lÊy c¸c tÊm « vu«ng nh­ SGK ®Æt trªn bµn:
+ LÊy lÇn thø nhÊt: 10 tÊm « vu«ng, mçi tÊm cã 100 « vu«ng, xÕp thµnh mét hµng. Ta lÊy ®­îc 1000 « vu«ng.
+ LÊy lÇn thø hai: 4 tÊm « vu«ng, mçi tÊm cã 100 « vu«ng, xÕp thµnh mét hµng. Ta lÊy ®­îc 400 « vu«ng.
+ LÊy lÇn thø ba: 2 thanh « vu«ng, mçi thanh cã 10 « vu«ng, xÕp thµnh mét hµng. Ta lÊy ®­îc 20 « vu«ng.
+LÊy lÇn thø t­: 3 « vu«ng nhá. Ta lÊy ®­îc 3 « vu«ng.
 - Ho¹t ®éng 2.Yªu cÇu häc sinh ®äc toµn bé sè « vu«ng ®· cã trªn bµn hoÆc ®· lÊy ra, c¸c em cã thÓ ®äc nh­ sau:
+ Mét ngh×n bèn tr¨m hai m­¬i ba « vu«ng.
+ Mét ngh×n, bèn tr¨m , hai choc, ba ®¬n vÞ.
+ Mét ngh×n bèn tr¨m hai m­¬i ba.
Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i sè thÎ ®· lÊy ®­îc ®Ó biÓu diÔn cho sè « vu«ng trong mçi hµng, sau mçi lÇn häc sinh nªu ®­îc th× viÕt sè vµo hµng t­¬ng øng.
 Cô thÓ lµ:
Hµng thø nhÊt lÊy ®­îc 1 thÎ 1000 ( 1000 « vu«ng) viÕt 1 vµo hµng ngh×n.
Hµng thø hai lÊy ®­îc 4 thÎ 100 ( 400 « vu«ng) viÕt 4 vµo hµng tr¨m.
Hµng thø ba lÊy ®­îc 2 thÎ 10 ( 20 « vu«ng) viÕt 2 vµo hµng trôc.
Hµng thø t­ lÊy ®­îc 3 thÎ 1 ( 1000 « vu«ng) viÕt 3 vµo hµng ®¬n vÞ.
Ta cã b¶ng sau:
Hµng
Ngh×n
Tr¨m
Chôc
§¬n vÞ
1
4
2
3
Tõ kÕt qu¶ ghi sè « vu«ng ®­îc lÊy theo hµng nh­ trªn, gi¸o viªn cã thÓ hái: Sè trªn gåm mÊy ngh×n, mÊy tr¨m, mÊy choc, mÊy ®¬n vÞ ?
Häc sinh nªu: Sè gåm 1 ngh×n 4 tr¨m, 2 chôc, 3 ®¬n vÞ.
- Ho¹t ®éng 4: Tæ chøc cho h/s ghi sè: 1423 ( ViÕt liÒn c¸c sè cña hµng ngh×n, hµng tr¨m, hµng chôc, hµng ®¬n vÞ ta ®­îc sè 1423).
-Ho¹t ®éng 5: Tæ chøc cho h/s ®äc sè tõ c¸ch ghi trªn.
+ Gäi h/s ®äc sè 1423 ( gîi ý cho h/s c¸ch ®äc t­¬ng tù nh­ ®äc sè cã ba ch÷ sè).
+ H/S rót ra c¸ch ®äc: Mét ngh×n bèn tr¨m hai m­¬i ba.
 Sau khi h×nh thµnh ®­îc ®­îc biÓu t­îng, c¸ch viÕt, ®äc sè 1423, tiÕp tôc h×nh thµnh biÓu t­îng, c¸ch viÕt, c¸ch ®äc mét sè n÷a lµ sè 4231 (Bèn ngh×n hai tr¨m ba m­¬i mèt). TiÕp ®ã th«ng qua c¸c bµi tËp thùc hµnh cã d¹ng dùa vµo cÊu t¹o ®Ó viÕt sè, ®äc sè.
HS dÇn dÇn h×nh thµnh ®­îc biÓu t­îng vÒ c¸c sè cã bèn ch÷ sè, biÕt ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè. §Ó häc sinh h×nh thµnh ch¾c ch¾n biÓu t­îng vÒ c¸c sè cã bèn ch÷ sè, cÇn chia c¸c sè cã bèn ch÷ sè thµnh c¸c d¹ng kh¸c nhau: 
 + Sè cã bèn ch÷ sè mµ c¶ bèn ch÷ sè ®Òu kh¸c 0.
 + Sè cã bèn ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng tr¨m cã gi¸ trÞ lµ 0.
 + Sè cã bèn ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng chôc cã gi¸ trÞ lµ 0.
 + Sè cã bèn ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ cã gi¸ trÞ lµ 0.
Qua c¸c bµi d¹y c¸c d¹ng sè cã bèn ch÷ sè HS cã thÓ tù nhËn thÊy r»ng mét sè ®­îc gäi lµ sè cã bèn ch÷ sè khi nã cã ®ñ c¸c ch÷ sè ë tÊt c¶ c¸c hµng: Hµng ngh×n, hµng tr¨m, hµng chôc, hµng ®¬n vÞ, trong ®ã ch÷ sè hµng tr¨m, hµng chôc, hµng ®¬n vÞ cã thÓ b»ng 0 nh­ng ch÷ sè hµng ngh×n ph¶i kh¸c 0.
B­íc 2: D¹y ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè. 
ViÖc d¹y ®äc, viÕt sè lµ ho¹t ®éng liÒn ngay sau khi h×nh thµnh biÓu t­îng sè. V× thÕ viÖc d¹y ®äc, viÕt c¸c sè vÉn dùa vµo h×nh ¶nh trùc quan ®ã lµ c¸c thÎ sè ®· ®­îc m« t¶ ë trªn.
Nh­ vËy cã thÓ thÊy häc sinh cã thÓ dùa vµo kinh nghiÖm ®· tÝch luü ®­îc ë to¸n líp 2 ®Ó häc ®äc, viÕt sè t­¬ng øngvíi c¸c h×nh ¶nh trùc quan. MÆt kh¸c víi viÖc sö dông c¸c h×nh ¶nh trùc quan- thÎ sè cã møc ®é trõu t­îng vµ kh¸i qu¸t cao h¬n c¸c h×nh ¶nh trùc quan häc sinh cã kh¶ n¨ng ®äc, viÕt c¸c sè cã nhiÒu ch÷ sè. C¨n cø vµo quy ­íc vÒ gi¸ trÞ biÓu diÔn cña c¸c thÎ sè, khi thÊy 1 thÎ sè 1000 HS tù h×nh dung ra ®­îc lµ cã 1000 « vu«ng. HoÆc chØ cÇn viÕt, ch¼ng h¹n 7 ë cét hµng ngh×n . HS tù hiÓu ®­îc sè 7 ë ®©y biÓu thÞ cho 7 thÎ sè d¹ng 1000 tøc lµ cã 7000 ®¬n vÞ, §©y lµ sù tiÕp tôc cñng cè vÒ “ Gi¸ trÞ theo vÞ trÝ( theo hµng) cña ch÷ sè” ®· ®­îc chuÈn bÞ t­ng b­íc ë líp 1 líp 2.
Néi dung d¹y häc ®äc, viÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè ®Òu cã cïng cÊu tróc, cô thÓ lµ:
+ D¹y häc ®äc, viÕt c¸c sè cã tÊt c¶ c¸c ch÷ sè ®Òu kh¸c 0. Trong tr­êng hîp nµy gi¸o viªn rÌn cho häc sinh khi ®äc ®Õn ch÷ sè hµng chôc ta ®äc thªm tõ “m­¬i’’ råi ®äc ®Õn ch÷ sè hµng ®¬n vi.
+ D¹y häc ®äc, viÕt c¸c sè cã c¸c ch÷ sè ë hµng cao nhÊt kh¸c 0 vµ c¸c ch÷ sè cßn l¹i ®Òu lµ 0 hoÆc cã Ýt nhÊt mét ch÷ sè lµ 0.
Trong tr­êng ch÷ sè 0 ®øng ë hµng tr¨m ®äc lµ kh«ng tr¨m, ch÷ sè 0 ®øng ë hµng chôc ®äc lµ linh, ch÷ sè 0 ®øng ë hµng ®¬n vÞ ®äc lµ m­¬i. 
 + Trong qu¸ tr×nh d¹y häc ®äc, viÕt c¸c sè ®Òu cã c¸c bµi luyÖn tËp vÒ ®äc, viÕt mét nhãm c¸c sè liªn tiÕp nhau. D¹ng bµi tËp ®äc, viÕt sè nµy gióp lµm râ dÇn ®Æc ®iÓm cña d·y sè tù nhiªn( NÕu thªm 1 vµo mét sè th× ®­îc sè liÒn sau nã; NÕu bít 1 ë mét sè th× ®­îc sè liÒn tr­íc nã) vµ còng ®Ó cñng cè kü n¨ng ®äc, viÕt c¸c sè mét c¸ch ch¾c ch¾n cho häc sinh.
 Nh­ vËy, khi d¹y häc ®äc, viÕt c¸c sè nªn c¨n cø vµo néi dung bµi häc ®Ó x¸c ®Þnh cã nh÷ng ho¹t ®éng nµo, trong ®ã häc sinh tham gia møc nµo, Sö dông
®å dïng trùc quan g× ®Ó HS tù nªu ®­îc c¸ch ®äc, viÕt c¸c sè.
 * Trong khi d¹y häc sinh ®äc sè cã 4 ch÷ sè t«i l­u ý cho häc sinh c¸ch ®äc sè cã 4 ch÷ sè ë mét sè tr­êng hîp sau :
 - Tr­êng hîp 1: Sè cã 4 ch÷ sè mµ cã ch÷ sè 1 ®øng ë hµng ®¬n vÞ:
 +NÕu ch÷ sè hµng chôc lµ 0 hoÆc 1th× ch÷ sè 1 ë hµng ®¬n vÞ ®­îc ®äc 
 lµ “Mét”.
 VÝ dô:1301: §äc lµ Mét ngh×n ba tr¨m linh mét .
 1311: §äc lµ Mét ngh×n ba tr¨m m­êi mét
 +NÕu ch÷ sè hµng chôc lín h¬n 1 th× ch÷ sè 1 ë hµng ®¬n vÞ ®äc
 lµ “ Mèt ”.
 VÝ dô : 8721: §äc lµ T¸m ngh×n b¶y tr¨m hai m­¬i mèt.
 - Tr­êng hîp 2: Ch÷ sè 5 trong sè cã 4 ch÷ sè.
 + Ch÷ sè 5 ®øng ë hµng ®¬n vÞ:
 NÕu ch÷ sè ë hµng chôc lµ 0 th× ®äc ch÷ sè 5 ë hµng ®¬n vÞ lµ “ N¨m”
 VÝ dô: 2005: §äc lµ Hai ngh×n kh«ng tr¨m linh n¨m. 
 NÕu ch÷ sè hµng chôc kh¸c 0 th× ch÷ sè 5 ë hµng ®¬n vÞ ®äc lµ “ L¨m” 
 VÝ dô:2415 :§äc lµ Hai ngh×n bèn tr¨m m­êi l¨m.
 + Ch÷ sè 5 ®øng ë hµng ngh×n, tr¨m, chôc khi ®äc ta ®äc lµ “ N¨m” 
 VÝ dô: 5555 §äc lµ N¨m ngh×n n¨m tr¨m n¨m m­¬i l¨m.
 *Trong khi d¹y häc sinh viÕt sè cã 4 ch÷ sè t«i l­u ý cho häc sinh c¸ch viÕt sè cã 4 ch÷ sè ë mét sè tr­êng hîp sau :
 + Tr­êng hîp 1: Dùa vµo c¸ch ®äc sè ®Ó viÕt sè:
 H­íng dÉn häc sinh viÕt tõ tr¸i sang ph¶i viÕt b¾t ®Çu tõ ch÷ sè hµng cao nhÊt ®Õn hµng thÊp nhÊt.
 VÝ dô: N¨m ngh×n chÝn tr¨m bèn m­¬i b¶y. ViÕt lµ 5947
 + Tr­êng hîp 2: Dùa vµo cÊu t¹o sè ®Ó viÕt sè:
 Tr­êng hîp nµy khã nªn häc sinh th­êng lóng tóng. V× vËy t«i l­u ý häc sinh ®äc kü ®Çu bµi vµ chØ ra ®­îc c¸c hµng t­¬ng øng víi tõng ch÷ sè.
 VÝ dô: ViÕt sè gåm : T¸m ngh×n, n¨m tr¨m, n¨m chôc.
 T¸m ngh×n: Ch÷ sè 8 ë hµng ngh×n 
 N¨m tr¨m: Ch÷ sè 5 ë hµng tr¨m
 N¨m chôc: Ch÷ sè 5 ë hµng chôc
 Hµng ®¬n vÞ kh«ng cã th× ghi ch÷ sè 0.
 ViÕt sè gåm : T¸m ngh×n, n¨m tr¨m, n¨m chôc: ViÕt lµ: 8550.
 *Trong khi d¹y häc sinh viÕt sè cã 4 ch÷ sè t«i cßn l­u ý cho häc sinh mét sè bµi tËp vÒ viÐt mét nhãm c¸c sè liªn tiÕp nhau.
 D¹ng bµi tËp nµy cÇn cho häc sinh nhËn xÐt ®Ó t×m ra quy luËt cña d·y sè
 VÝ dô : Bµi 3 (trang 95) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm :
 a, 3000 ; 4000 ; 5000 ; ........; ........; .........
 b, 9000; 9100 ;9200 ; ..........; .........; ........
 c, 4420 ; 4430 ; 4440 ;..........;..........;.........
 H­íng dÉn häc sinh t×m ra quy luËt cña d·y sè:
 D·y sè phÇn a lµ d·y sè trßn ngh×n. Sè viÕt tiÕp vµo d·y sè nµy lµ 6000; 7000; 8000 
 D·y sè phÇn b lµ d·y sè trßn tr¨m. Sè viÕt tiÕp vµo d·y sè nµy lµ 9300;9400 ;9500.
 D·y sè phÇn c lµ d·y sè trßn chôc. Sè viÕt tiÕp vµo d·y sè nµy lµ 4450 ; 4460; 4470
 5. KÕt qu¶ đạt được : 
 Sau mét kho¶ng thêi gian ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn vµo thùc tiÔn gi¶ng d¹y m«n to¸n líp 3 t¹i tr­êng TiÓu häc Lê ninh t«i thÊy tû lÖ häc sinh biÕt ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè ®­îc n©ng lªn. C¸c giê häc to¸n ®· ®­îc diÔn ra nhÑ nhµng, g©y ®­îc høng thó nhiÒu h¬n cho häc sinh. 
 Sau ®©y lµ sè liÖu kh¶o s¸t cô thÓ :
STT
 Líp
Tæng sè HS
HS biÕt ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè.
Tû lÖ HS
biÕt ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè
1
3C
27
27/27 = 100%
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
 Sáng kiến :“ RÌn kĩ n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè cho häc sinh líp 3”. 
Áp dụng rộng rãi vào giảng dạy sẽ làm cho không khí lớp học sôi nổi. Làm tăng hứng thú học tập học sinh, mà còn thi đua với bạn bè, có tính đại chúng cao. Có thể áp dụng trong nhiều khối lớp. Mà không cần đòi hỏi có trang thiết bị dạy học hiện đại, phức tạp nào khác, ngoài sách giáo khoa hoặc một số đồ đùng dạy học tự làm đơn giản, khắc sâu kiến thức. Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ¸p dông kinh nghiÖm s¸ng kiÕn th× HS dÉn tíi viÖc HS ®¹t tØ lÖ cao vÒ hoµn thiÖn RÌn kĩ n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè cho häc sinh líp 3. 
 V× vËy theo chñ quan cña b¶n th©n t«i th× kinh nghiÖm s¸ng kiÕn nµy cã thÓ ¸p dông vµ phæ biÕn nh»m n©ng cao chÊt lưîng cho HS vÒ kĩ n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè . 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1-KÕt luËn 
 Phư¬ng ph¸p d¹y ®Ò tµi “ RÌn kĩ n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè cho häc sinh líp 3” 
 Gióp häc sinh hoµn thiÖn mét bµi ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè . Lµ vÊn ®Ò ®ang 
®ưîc c¸c thÇyy c« trùc tiÕp d¹y líp 3 rÊt quan t©m. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ gióp häc sinh líp 3 biÕt ®äc, viÕt sè , so sánh số s¸t víi yªu cÇu cña bµi to¸n ®ề ra . ChÝnh v× vËy nªn t«i m¹nh d¹n ®ưa ra kinh nghiÖm s¸ng kiÕn mµ b¶n th©n t«i ®· vËn dông vµo trong qu¸ tr×nh d¹y vµ ®¹t kÕt qu¶ tư¬ng ®èi kh¶ quan. 
 Trªn ®©y lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu , ¸p dông kinh nghiÖm s¸ng kiÕn vµo ®æi míi 
ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ phư¬ng ph¸p d¹y “ RÌn kĩ n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè cho häc sinh líp 3” nãi riªng. T«i hy väng sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu thµnh c«ng vÒ ®æi míi phư¬ng ph¸p d¹y To¸n vµ n©ng cao hiÓu biÕt cho b¶n th©n trong qu¸ tr×nh d¹y häc ë TiÓu häc. 
2. khuyÕn nghÞ
 2. 1 Đối giáo viên: 
 Về phía giáo viên: Chúng ta cần phải thực sự quan tâm yêu thương, gần gũi và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các buổi học để giúp các em thích đi học, và yêu thích môn học.
 Giáo viên thường xuyên nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o, sách gi¸o viªn, s¸ch gi¸o khoa . ĐÓ t×m ra biÖn ph¸p tèi u nhÊt gióp c¸c em mét c¸ch dÔ dµng h¬n vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt.
 - Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ kinh nghiÖm d¹y kĩ n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè theo chư¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi t«i nhËn thÊy vÒ c¬ b¶n néi dung s¸ch gi¸o khoa vµ chư¬ng tr×nh kh¸ phï hîp .TÊt nhiªn ®Ó cã dưîc kinh nghiÖm này, ngưêi gi¸o viªn ph¶i dµy c«ng nghiªn cøu tµi liÖu vµ theo dâi HS qua nhiÒu n¨m, n¾m bÊt ®ưîc ®iÓm yÕu cña HS ®Ó tËp trung kh¾c phôc . Cã như vËy viÖc gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc míi thµnh c«ng như mong muèn.
 Về phía học sinh: Tham gia đầy đủ các buổi học, không nghỉ học trừ các
trường hợp chính đáng.
 2. 2 đối nhà trường: 
 Cần bổ sung thêm nhiều đồ dùng cho môn Toán để giúp giáo viên có phương tiện dạy học tốt hơn.
 Nhà trường đầu tư thêm các tài liêu bổ trợ cho nội dung này.
 Nhà trường tạo điều kiện tổ chức giờ học ngoài khóa môn Toán . để các em có thêm cơ hôi giao lưu , học tâp.
3. 3 Đối với ngành:
Thường xuyên mở lớp sinh hoạt chuyên môn, để có điêu kiện giao lưu, chia sẻ , học hỏi lấn nhau. Nâng cao trình độ chuyên môn đáp ưng nhu cầu đổi môi.
 Cung cấp đầy đủ các đồ dùng phụ vụ cho công tác giảng dạy.
 Trªn ®©y lµ mét vµi kinh nghiÖm nhá mµ b¶n th©n t«i ®óc rót ®ưîc qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Tuy nhiªn do thêi gian vµ n¨ng lùc cã h¹n ch¾c h¼n sÏ cã nh÷ng thiÕu sãt . RÊt mong sù gãp ý, gióp ®ì cña quý thÇy c« vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp. 
 Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Môc lôc
 Trang
Thông tin chung về sáng kiến 1
Tóm tắt sáng kiến 2 
Mô tả sáng kiến 
 1 . Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 5
 2 . Cơ sở lí luận của vấn đề 6
 3 . Thực trạng của vấn đề 7 
 4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện 8 
 5. Kết quả đạt được 13
 6. Điều kiện để sáng kiến được áp dụng 14
Kết luận và khuyến nghị
 1. KÕt luËn: 15
 2 Khuyến nghị : 15
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
 1. Tên sáng kiến: “ RÌn kĩ n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè cho häc sinh lớp 3 
 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lớp 3
3. Tác giả: 
Họ và tên: Ninh thị Hải (nữ)
Ngày/ tháng/năm sinh: 06 / 06 / 1967
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tiểu học.
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Lê Ninh.
Điện thoại: 01647971159
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Lê Ninh.
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) : Trường Tiểu học Lê Ninh.
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với công việc của mình. Học sinh có thái độ đúng đắn trong việc học tập của mình.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến năm học 2017 - 2018
HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN)
Ninh thị Hải 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
2.Bµi häc kinh nghiÖm :
 §Ó rÌn kü n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè cho häc sinh, gi¸o viªn cÇn rÌn cho häc sinh nh÷ng kĩ n¨ng sau
 - NhËn biÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè.
BiÕt ®äc, viÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè vµ nhËn ra gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè theo vÞ trÝ cña mçi ch÷ sè ë tõng hµng.
BiÕt mèi quan hÖ gi÷a ®¬n vÞ cña hai hµng liÒn kÒ nhau.
BiÕt x¸c ®Þnh sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt trong mét nhãm cã kh«ng qu¸ bèn sè cho tr­íc.
BiÕt s¾p xÕp c¸c sè cã bèn ch÷ sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín hoÆc ng­îc l¹i.
 CÇn rÌn cho häc sinh biÕt vËn dông linh ho¹t s¸ng t¹o c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè ®¹t hiÖu qu¶ cao.
 Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p rÌn kü n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè ®· ®­îc t«i ¸p dông vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ ®· cã hiÖu qu¶. T«i rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña ®ång nghiÖp.
 T«i xin tr©n träng c¶m ¬n !
 Trùc §¹i ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008.
 Ng­êi viÕt
2. khuyÕn nghÞ
- V× thêi gian nghiªn cøu xen kÏ qu¸ tr×nh d¹y chÝnh kho¸ nªn viÖc nghiªn cøu cßn giíi h¹n trong ph¹m vi mét líp do t«i phô tr¸ch .
- Häc sinh vÒ nhµ Ýt thêi gian nghiªn cøu thªm nªn phÇn lín chØ phô thuéc vµo bµi tËp ®îc giao trªn líp.
Kh¶ n¨ng b¶n th©n gi¸o viªn cã h¹n , tµi liÖu tham kh¶o Ýt nªn ph¹m vi nghiªn cøu cã phÇn h¹n chÕ.
- T«i sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó t×m ra biÖn ph¸p tèi u nhÊt gióp c¸c em gi¶i to¸n cã lêi v¨n mét c¸ch dÔ dµng h¬n vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt.
 - Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ kinh nghiÖm d¹y to¸n cã lêi v¨n theo chư¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi t«i nhËn thÊy vÒ c¬ b¶n néi dung s¸ch gi¸o khoa vµ chư¬ng tr×nh kh¸ phï hîp .TÊt nhiªn ®Ó cã dưîc kinh nghiÖm d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho HS líp 3, 
 V. KẾT QUẢ
Trong quá trình áp dụng các biện pháp, phương pháp trên để rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1. Tôi đã thu nhặt được những kết quả đáng khích lệ sau:
Số học sinh yếu giảm dần trong năm học:
Năm học
Sĩ số
học sinh
Số học sinh đọc yếu
Đầu năm
Cuối kỳ I
Cuối năm
2008 – 2009
25
12
7
0
2009 - 2010
26
14
5
0
Đây là một kết quả rất đáng mừng, bù đắp cho công sức và sự kiên nhẫn của giáo viên đứng lớp.
VI/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
 	 Rèn kỹ năng đọc cho học sinh là đọc đúng âm, vần, tiếng,từ,câu,đoạn,bài vvĐọc còn yêu cầu học sinh biết ngắt nghỉ đúng ở dấu phẩy, dấu chấm, đọc còn yêu cầu các em phát âm chuẩn, chính xác các con chữ để khi viết các em không nhầm lẫn dẫn đến sai lỗi chính tả.
Vì thế để phân môn tập đọc của học sinh lớp 1 có kết quả cao. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, phải yêu học sinh như chính con mình, biết rõ mặt mạnh,mặt yếu của học sinh để bồi dưỡng, luyện tập.
Trong từng tiết dạy giáo viên phải xác định khối lượng kiến thức cần truyền thụ cho học sinh thông qua mục đích, yêu cầu của bài dạy. Khi giảng dạy cần lựa chọn nhiều phương pháp phù hợp, vận dụng việc đổi mới phương pháp trong giảng dạy đó là lấy học sinh làm trung tâm, phải khơi gợi cho học sinh tính chủ động, ham 
thích học, đọc bài. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cũng được coi trọng hàng đầu và nên thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học.
Giáo viên cần dẫn dắt học sinh đọc một cách nhẹ nhàng, dí dỏm, tạo cho các em sự tin cậy, yêu mến cô giáo, tinh thần vui vẻ, hồn nhiên để học tập.Khi đọc mẫu giáo viên nên phát âm chuẩn xác để học sinh bắt chước và vững vàng trong cách đọc tránh đọc sai để ảnh hưởng đến học sinh.
Tuy nhiên đều quan trọng hơn cả vẫn là lòng yêu trẻ, sự kiên trì, nhẫn nại và ý thức trách nhiệm của một người thầy giáo, cô giáo trực tiếp gần gũi các em hàng ngày. Chúng ta luôn ý thức trách nhiệm của mình dạy học sinh phải tiến bộ, sau 1 năm học các em phải đọc được và đạt được mức chuẩn đến trên chuẩn. Muốn đạt được mục đích này người giáo viên lập kế hoạch cho mình ngay từ đấu, quyết tâm giữ vững tinh thần tránh nhiệm của mình với học sinh. Hãy cùng học, cùng đọc với các bạn nhỏ này ở mọi lúc mọi nơi, mọi môn học, không nên hời hợt, cho qua khi các em đọc sai lỗi, với học sinh lớp 1 cần tập cho các em thói quen tốt: đọc đúng, nhìn kỹ, cố gắng, nhẫn nại, chịu khó vv để tập cho các em nề nếp tốt trong học tập ở hôm nay và mai sau.
VII/ KIẾN NGHỊ
- Đối với nhà trường: cần bổ sung thêm nhiều tranh ảnh minh họa cho môn
tiếng việt để giúp giáo viên có phương tiện dạy học tốt hơn.
Đối với giáo viên: Chúng ta cần phải thực sự quan tâm yêu thương, gần gũi
và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các buổi học để giúp các em thích đi học, và yêu thích môn học.
Về phía học sinh: Tham gia đầy đủ các buổi học, không nghỉ học trừ các
trường hợp chính đáng.
Trên đây là một số kiến nghị của bản thân. Rất mong các cấp lãnh đạo quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để thầy và trò lớp 1 dạy và học tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn.
 Ban Thi ñua nhaø tröôøng Mỹ Hương, ngaøy  thaùng .. naêm 2011
 Duyeät, xeùt ñaùnh giaù xeáp loaïi  Ngöôøi vieát
 Mỹ Hương, ngaøy . thaùng . naêm 2011
 Tröôûng Ban Thi ñua
 Phạm Thanh Tần
 S¸ng kiÕn kinh ngHiÖm to¸n líp 3
I/ Lý do chän ®Ò tµi:
	 Nh­ chóng ta ®· biÕt d¹y häc To¸n ë tiÓu häc nh»m gióp häc sinh: Cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ban ®Çu vÒ sè häc c¸c sè tù nhiªn, ph©n sè, sè thËp ph©n; c¸c ®¹i l­îng th«ng dông; mét sè yÕu tè h×nh häc vµ thèng kª ®¬n gi¶n. Gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n cã øng dông nhiÒu trong thùc tÕ x©y dùng nÒn mãng to¸n häc ®Ó c¸c em häc tiÕp lªn c¸c bËc häc trªn ®ång thêi øng dông thiÕt thùc trong cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em. Gãp phÇn b­íc ®Çu ph¸t triÓn n¨ng lùc t­ duy, kh¶ n¨ng suy luËn hîp lý vµ diÔn ®¹t ®óng (nãi vµ viÕt) c¸ch ph¸t hiÖn vµ c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®¬n gi¶n, gÇn gòi trong cuéc sèng; kÝch thÝch trÝ t­ëng t­îng, g©y høng thó häc tËp to¸n; gãp phÇn h×nh thµnh b­íc ®Çu ph­¬ng ph¸p tù häc vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch, khoa häc, chñ ®éng, linh ho¹t, s¸ng t¹o. 
§Ó gióp häc sinh ®¹t ®­îc môc ®Ých trªn, gi¸o viªn cÇn thiÕt ph¶i cã nhiÒu yÕu tè, trong ®ã yÕu tè quan träng lµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Trong ®ã viÖc d¹y ®äc viÕt sè lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng vµ quyÕt ®Þnh trong viÖc häc to¸n cña c¸c em häc sinh. §èi víi tiÓu häc t­ duy cña c¸c em ®ang dÇn dÇn chuyÓn tõ trùc quan sinh ®éng sang t­ duy trõu t­îng; t­ duy cña c¸c em ch­a thùc sù h×nh t­îng c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p, do vËy viÖc ®äc, viÕt sè lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc häc to¸n cho c¸c em. 
 Cã nhiÒu biÖn ph¸p gióp häc sinh ®äc viÕt ®óng c¸c sè cã nhiÒu ch÷ sè phï hîp víi ®Æc ®iÓm t­ duy cña häc sinh bËc tiÓu häc, ®em l¹i niÒm vui vµ høng thó trong häc to¸n cña häc sinh.
 ChÝnh v× vËy, mµ trong chuyªn ®Ò nµy t«i chän ®Ò tµi 
 “ RÌn kü n¨ng ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè cho häc sinh líp 3” 
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh ®Ó trao ®æi víi c¸c thÇy c« gi¸o, cïng c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n. 
II/C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc d¹y ®äc, viÕt sè cã bèn ch÷ sè 
	BËc tiÓu häc t¹o ra nh÷ng c¬ së ban ®Çu rÊt c¬ b¶n vµ bÒn v÷ng cho trÎ em tiÕp tôc h

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_ren_luyen_ky_nang_doc_viet_so_co_bon_c.doc
Giáo án liên quan