Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 28 - Năm học 2012-2013 - Lê Quý Tính

1.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

HS nhắc lại các bước lắp xe ben.

 GV nhận xét bài cũ.

2/ Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài

2.2.Thực hành lắp máy bay trực thăng.

a. Chọn các chi tiết

- HS chọn đúng, đủ chi tiết theo bảng trong SGK.

- Xếp các chi tiết vào nắp hộp theo từng loại.

- GV kiểm tra HS chọn các chi tiết.

b. Lắp từng bộ phận

-Yêu cầu HS quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong SGK.

- Nhắc HS:

• Lắp thân và đuôi máy bay theo những chú ý mà GV đã hướng dẫn ở tiết 1.

• Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm.

• Lắp càng máy bay phải chú ý đến vị trí trên, dưới của các thanh; mặt phải, mặt trái của càng máy bay để sử dụng vít.

- Theo dõi HS lắp, giúp đỡ HS yếu.

3. Củng cố

 - HS nhắc lại quy trình: lắp máy bay trực thăng .

- .GV dặn HS chuẩn bị giờ sau thực hành lắp máy bay trực thăng (t3).

 - Nhận xét tiết học.

 

doc25 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 28 - Năm học 2012-2013 - Lê Quý Tính, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
éng ng­îc chiÒu trong cïng mét thêi gian.
- Lµm ®­îc bµi tËp 1; 2. 
II/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
1- KiÓm tra bµi cò: 
- Cho HS nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng ®­êng, thêi gian.
2- Bµi míi:
2.1- Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc.
2.2- LuyÖn tËp:
*Bµi tËp 1:
+ Cã mÊy chuyÓn ®éng ®ång thêi trong bµi to¸n?
+ ChuyÓn ®éng cïng chiÒu hay ng­îc chiÒu nhau?
- GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch mÉu, rót ra c¸ch tÝnh thêi gian gÆp nhau trong chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu.
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi.
- Cho HS lµm vµo nh¸p.
- Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2: 
- Mêi mét HS nªu c¸ch lµm.
- Cho HS lµm nh¸p. Mét HS lµm vµo b¶ng nhãm.
- HS treo b¶ng nhãm.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
3- Cñng cè, dÆn dß: 
GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ «n c¸c kiÕn thøc võa luyÖn tËp.
- 2 HS thùc hiÖn yªu cÇu.
- 1 HS ®äc bµi tËp 1a.
+ 2 chuyÓn ®éng.
+ ChuyÓn ®éng ng­îc chiÒu.
- 1 HS ®äc bµi tËp 1b.
 *Bµi gi¶i:
 Sau mçi giê c¶ hai « t« ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ:
 42 + 50 = 92 (km)
 Thêi gian ®i ®Ó hai « t« gÆp nhau lµ:
 276 : 92 = 3 (giê)
 §¸p sè: 3 giê.
- 1 HS nªu yªu cÇu.
 *Bµi gi¶i:
 Thêi gian ®i cña ca n« lµ:
 11 giê 15 phót – 7 giê 30 phót = 3 giê 45 phót
 3 giê 45 phót = 3,75 giê.
 Qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña ca n« lµ:
 12 3,75 = 45 (km)
 §¸p sè: 45 km.
--------------------------------------------------------------------
LuyÖn tõ vµ c©u
¤n tËp gi÷a häc k× II
(tiÕt 3)
I/ Môc ®Ých yªu cÇu
- §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t bµi tËp ®äc ®· häc; tèc ®é kho¶ng 115 tiÕng/ phót; ®äc diÔn c¶m ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n; thuéc 4- 5 bµi th¬ (®o¹n th¬, ®o¹n v¨n) dÔ nhí; hiÓu néi dung chÝnh, ý nghÜa c¬ b¶n cña bµi th¬, bµi v¨n.
- T×m ®­îc c¸c c©u ghÐp, c¸c tõ ng÷ ®­îc lÆp l¹i, ®­îc thay thÕ trong ®o¹n v¨n (BT2).
II/ §å dïng d¹y häc
- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL (nh­ tiÕt 1).
- Ba tê phiÕu viÕt 3 c©u v¨n ch­a hoµn chØnh cña BT2.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
1. KiÓm tra bµi cò
- KiÓm tra néi dung bµi giê tr­íc cña HS.
2. Bµi míi
2.1. Giíi thiÖu bµi.
- GV nªu môc tiªu cña bµi häc.
2.2. KiÓm tra bµi ®äc.
- Cho HS lªn b¶ng bèc th¨m bµi ®äc.
- GV yªu cÇu HS ®äc bµi bèc th¨m ®­îc vµ tr¶ lêi tõ 1 – 2 c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.
- Cho ®iÓm trùc tiÕp tõng HS.
2.3. H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Bµi tËp 2.
- Yªu cÇu HS ®äc bµi v¨n.
- GV chia HS thµnh c¸c nhãm, yªu cÇu HS ®äc thÇm, trao ®æi, th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
- GV yªu cÇu HS nªu kÕt qu¶.
- C©u hái:
+ T×m nh÷ng tõ ng÷ trong ®o¹n 1 thÓ hiÖn t×nh c¶m cña t¸c gi¶ víi quª h­¬ng?
+ §iÒu g× ®· g¾n bã t¸c gi¶ víi quª h­¬ng?
+ T×m c¸c c©u ghÐp trong mét ®o¹n cña bµi v¨n?
+ T×m c¸c tõ ng÷ ®­îc lÆp l¹i, ®­îc thay thÕ cã t¸c dông liªn kÕt c©u trong bµi v¨n?
- Yªu cÇu HS ph©n tÝch c¸c vÕ c©u cña c©u ghÐp, dïng dÊu g¹ch chÐo ®Ó ph©n t¸ch c¸c vÕ c©u, g¹ch 1 g¹ch d­íi chñ ng÷, 2 g¹ch d­íi vÞ ng÷.
- NhËn xÐt bµi lµm cña HS.
3. Cñng cè – DÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DÆn HS vÒ nhµ häc bµi luyÖn ®äc vµ häc thuéc lßng, xem tr­íc tiÕt 4.
- HS nghe.
- LÇn luît tõng häc sinh bèc th¨m bµi, vÒ chç chuÈn bÞ, GV cho 1 HS gi÷ hép phiÕu bµi tËp ®äc, khi cã mét b¹n kiÓm tra xong th× gäi b¹n kh¸c lªn bèc th¨m bµi ®äc.
- HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái.
- 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc thµnh tiÕng.
- 4 HS ngåi 2 bµn trªn d­íi cïng ®äc thÇm, trao ®æi, tr¶ lêi c©u hái.
- HS b¸o c¸o kÕt qu¶.
a. Nh÷ng tõ ng÷: §¨m ®¾m nh×n theo, søc quyÕn rò, nhí th­¬ng m·nh liÖt, day døt.
b. Nh÷ng kØ niÖm tuæi th¬ ®· g¾n bã t¸c gi¶ víi quª h­¬ng.
c. tÊt c¶ c¸c c©u trong bµi ®Òu lµ c©u ghÐp.
d. 
* C¸c tõ ng÷ ®­îc lÆp l¹i: T«i, m¶nh ®Êt.
* C¸c tõ ng÷ ®­îc thay thÕ: 
+ Côm tõ M¶nh ®Êt cäc c»n thay cho lµng quª t«i. 
+ Côm tõ m¶nh ®Êt quª h­¬ng thay thÕ cho m¶nh ®Êt cäc c»n.
+ Côm tõ m¶nh ®Êt Êy thay thÕ cho M¶nh ®Êt quª h­¬ng.
- HS ph©n tÝch :
1)Lµng quª t«i / ®· khuÊt h¼n // nh­ng t«i/ vÉn ®¨m ®¾m nh×n theo.
2) T«i / ®· ®i nhiÒu n¬i, ®ãng qu©n nhiÒu chç phong c¶nh ®Ñp h¬n ®©y nhiÒu, nh©n d©n coi t«i nh­ ng­êi lµng vµ còng cã nh÷ng ng­êi yªu t«i tha thiÕt,// nh­ng sao søc quyÕn rò, nhí th­¬ng/ vÉn kh«ng m·nh liÖt, day døt b»ng m¶nh ®Êt cäc c»n nµy.
3) Lµng m¹c/ bÞ tµn ph¸// nh­ng m¶nh ®Êt quª h­¬ng/ vÉn ®ñ søc nu«i sèng t«i nh­ ngµy x­a nÕu t«i/ cã ngµy trë vÒ.
4) ë m¶nh ®Êt Êy, th¸ng giªng, t«i ®i ®èt b·i, ®µo æ chuét;// th¸ng t¸m n­íc lªn, t«i// ®¸nh giËm, óp c¸, ®¬m tÐp;// th¸ng chÝn, th¸ng m­êi, ®i mãc con da d­íi vÖ s«ng.
5) ë m¶nh ®Êt Êy, nh÷ng ngµy chî phiªn; d× t«i l¹i mua mét vµi c¸i b¸nh rîm;/ ®ªm n»m víi chó, chó g¸c ch©n lªn t«i mµ lÈy KiÒu, ng©m th¬;/ nh÷ng tèi liªn hoan x·, nghe c¸i Tþ h¸t chÌo/ vµ ®«i lóc l¹i ®­îc ngåi nãi chuyÖn víi Cón Con, nh¾c l¹i nh÷ng kØ niÖm ®Ñp ®Ï thêi th¬ Êu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø t­ ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2013
TËp ®äc
¤n tËp gi÷a häc k× II
(tiÕt 4)
I/ Môc ®Ých yªu cÇu
- §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t bµi tËp ®äc ®· häc; tèc ®é kho¶ng 115 tiÕng/ phót; ®äc diÔn c¶m ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n; thuéc 4- 5 bµi th¬ (®o¹n th¬, ®o¹n v¨n) dÔ nhí; hiÓu néi dung chÝnh, ý nghÜa c¬ b¶n cña bµi th¬, bµi v¨n.
- KÓ tªn c¸c bµi tËp ®äc lµ v¨n miªu t¶ ®· häc trong 9 tuÇn ®Çu häc k× II (BT2).
II/ §å dïng d¹y häc
- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL (nh­ tiÕt 1).
- Bót d¹, b¶ng nhãm.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
1. KiÓm tra bµi cò
- KiÓm tra bµi häc cña HS.
2. Bµi míi 
2.1. Giíi thiÖu bµi.
- GV nªu néi dung yªu cÇu bµi häc.
2.2. KiÓm tra ®äc.
- Cho HS lªn b¶ng bèc th¨m bµi ®äc.
- GV yªu cÇu HS ®äc bµi bèc th¨m ®­îc vµ tr¶ lêi tõ 1 – 2 c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.
- Cho ®iÓm trùc tiÕp tõng HS.
2.3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp
Bµi 2:
- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp. GV nh¾c HS gië môc lôc s¸ch ®Ó t×m cho nhanh.
- GV gäi HS ph¸t biÓu.
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
Bµi 3.
- Yªu cÇu HS lµm bµi tËp.
- Gäi HS lµm ra giÊy d¸n lªn b¶ng, GV cïng HS c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.
- GV nhËn xÐt khen gîi HS .
- GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
3. Cñng cè- DÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DÆnk HS vÒ nhµ hoµn thµnh dµn ý vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- HS nghe.
- LÇn luît tõng häc sinh bèc th¨m bµi, vÒ chç chuÈn bÞ, GV cho 1 HS gi÷ hép phiÕu bµi tËp ®äc, khi cã mét b¹n kiÓm tra xong th× gäi b¹n kh¸c lªn bèc th¨m bµi ®äc.
- HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng bµi tËp.
- HS ph¸t biÓu: C¸c bµi tËp ®äc lµ v¨n miªu t¶: Phong c¶nh ®Òn Hïng, Héi thæi c¬m thi ë §ång V©n, Tranh lµng Hå.
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
- 3 HS lµm vµo giÊy khæ to c¶ líp lµm vµo vë.
VD:
1. Phong c¶nh ®Òn Hïng: (§©y lµ mét ®o¹n trÝch chØ cã phÇn th©n bµi).
- §o¹n 1: §Òn Th­îng trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh (tr­íc ®Òn, trong ®Òn).
- §o¹n 2: Phong c¶nh xung quanh ®Òn:
+ Bªn tr¸i lµ ®Ønh Ba V×.
+ Ch¾n ngang bªn ph¶i lµ d·y Tam §¶o.
+ PhÝa xa lµ Sãc S¬n.
+ Tr­íc mÆt lµ Ng· Ba H¹c.
- §o¹n 3: C¶nh vËt trong khu ®Òn:
+ Cét ®¸ An D­¬ng V­¬ng.
+ §Òn Trung.
+ §Òn H¹, Chïa Thiªn Quang vµ ®Òn GiÕng.
2. Héi Thæi C¬m thi ë §ång V©n:
- Më bµi: Nguån ngèc héi thæi c¬m thi ë §ång V©n.
- Th©n bµi: 
+ Ho¹t ®éng lÊy löa vµ chuÈn bÞ nÊu c¬m. 
+ Ho¹t ®éng nÊu c¬m.
- KÕt bµi: ChÊm thi. NiÒm tù hµo cña nh÷ng ng­êi ®o¹n gi¶i.
3: Tranh Lµng Hå: 
- §o¹n 1: C¶m nghÜ chung cña t¸c gi¶ vÒ tranh lµng Hå vµ nghÖ sÜ d©n gian.
- §o¹n 2: Sù ®éc ®¸o cña néi dung tranh lµng Hå.
- §o¹n 3: Sù ®éc ®¸o cña kÜ thuËt tranh lµng Hå.
- HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi theo ý kiÕn cña m×nh.
- HS tiÕp nèi nhau nªu chi tiÕt hoÆc c©u v¨n em thÝch.
--------------------------------------------------------------------
To¸n
LuyÖn tËp chung
I/ Môc tiªu
- BiÕt gi¶i bµi to¸n chuyÓn ®éng cïng chiÒu.
- BiÕt tÝnh vËn tèc, thêi gian, qu·ng ®­êng.
- Lµm ®­îc bµi tËp 1; 2. 
II/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
1- KiÓm tra bµi cò: 
2- Bµi míi:
2.1- Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc.
2.2- LuyÖn tËp:
*Bµi tËp 1:
- H­íng dÉn HS gi¶i bµi:
+ Cã mÊy chuyÓn ®éng ®ång thêi trong bµi to¸n?
+ ChuyÓn ®éng cïng chiÒu hay ng­îc chiÒu nhau?
- GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch mÉu, rót ra c¸ch tÝnh thêi gian gÆp nhau trong chuyÓn ®éng cïng chiÒu.
- Cho HS lµm vµo nh¸p.
- Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2: 
- Mêi mét HS nªu c¸ch lµm.
- Cho HS lµm vë. Mét HS lµm vµo b¶ng nhãm.
- HS treo b¶ng nhãm.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
3- Cñng cè, dÆn dß: 
GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ «n c¸c kiÕn thøc võa luyÖn tËp.
- 2 HS nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng ®­êng, thêi gian.
- 1 HS ®äc BT 1a.
+ 2 chuyÓn ®éng.
+ ChuyÓn ®éng cïng chiÒu.
- 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 1b.
 *Bµi gi¶i:
 Khi b¾t ®Çu ®i xe m¸y c¸ch xe ®¹p sè km lµ:
 12 3 = 36 (km)
 Sau mçi giê xe m¸y gÇn xe ®¹p lµ:
 36 – 12 = 24 (km)
 Thêi gian ®Ó xe m¸y ®uæi kÞp xe ®¹p lµ:
 36 : 24 = 1,5 (giê) 
 1,5 giê = 1 giê 30 phót.
 §¸p sè: 1 giê 30 phót.
- 1 HS nªu yªu cÇu.
 *Bµi gi¶i:
 Qu·ng ®­êng b¸o gÊm ch¹y trong giê lµ:
 120 = 4,8 (km)
 §¸p sè: 4,8 km.
 .
--------------------------------------------------------------------
KÓ chuyÖn
¤n tËp gi÷a häc k× II 
(tiÕt 5)
I/ Môc ®Ých yªu cÇu
- Nghe- viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Bµ cô b¸n hµng n­íc chÌ, tèc ®é viÕt kho¶ng 100 ch÷/ 15 phót.
- ViÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u t¶ ngo¹i h×nh cô giµ, biÕt chän nh÷ng nÐt ngo¹i h×nh tiªu biÓu ®Ó miªu t¶.
II/ §å dïng d¹y häc
Mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c cô giµ.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
1- Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc.
2- Nghe- viÕt:
- GV ®äc bµi viÕt.
+ Bµi chÝnh t¶ nãi ®iÒu g×?
- Cho HS ®äc thÇm l¹i bµi.
- GV ®äc nh÷ng tõ khã, dÔ viÕt sai cho HS viÕt b¶ng con: g¸o dõa, n¨m chôc tuæi, diÔn viªn tuång chÌo,
- Em h·y nªu c¸ch tr×nh bµy bµi? 
- GV ®äc tõng c©u (ý) cho HS viÕt.
- GV ®äc l¹i toµn bµi. 
- GV thu mét sè bµi ®Ó chÊm.
- NhËn xÐt chung, ch÷a lçi.
3- Bµi tËp 2: 
- GV hái:
+ §o¹n v¨n c¸c em võa viÕt t¶ ngo¹i h×nh hay tÝnh c¸ch cña bµ cô b¸n hµng n­íc?
+ T¸c gi¶ t¶ ®Æc ®iÓm nµo vÒ ngo¹i h×nh?
+ T¸c gi¶ t¶ bµ cô rÊt nhiÒu tuæi b»ng c¸ch nµo?
- GV nh¾c HS:
+ Miªu t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i t¶ tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm mµ chØ t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu.
+ Trong bµi v¨n miªu t¶, cã thÓ cã 1, 2, 3 ®o¹n v¨n t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bæ sung; b×nh chän b¹n lµm bµi tèt nhÊt.
 4- Cñng cè, dÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- Nh¾c HS vÒ nhµ viÕt l¹i hoµn chØnh ®o¹n v¨n miªu t¶ ®· chän.
- DÆn nh÷ng HS ch­a kiÓm tra tËp ®äc, HTL hoÆc kiÓm tra ch­a ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc.
- HS theo dâi SGK.
+ Bµi chÝnh t¶ nãi vÒ bµ cô b¸n hµng n­íc chÌ.
- HS viÕt b¶ng con.
- HS viÕt bµi.
- HS so¸t bµi.
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
+ T¶ ngo¹i h×nh.
+ T¶ tuæi cña bµ.
+ B»ng c¸ch so s¸nh víi c©y bµng giµ.
- HS viÕt ®o¹n v¨n vµo vë. 
- Mét sè HS ®äc ®o¹n v¨n.
VD: Em rÊt yªu bµ ngo¹i. Bµ em n¨m nay ®· gÇn b¶y m­¬i tuæi. M¸i tãc bµ ®· b¹c tr¾ng nh­ c­íc. Nh÷ng nÕp nh¨n h»n s©u trªn khu«n mÆt phóc hËu. Mçi khi ngo¹i c­êi, ¸nh m¾t to¸t lªn vÎ hiÒn tõ, Êm ¸p. Da bµ ®· cã nhiÒu chÊm ®åi måi. Giäng bµ trÇm Êm nh­ giäng bµ tiªn trong nh÷ng c©u chuyÖn cæ tÝch. Nh÷ng kØ niÖm vÒ bµ cßn ®äng m·i trong t©m trÝ em. Bµ lµ ng­êi d¹y cho em nh÷ng nÐt ch÷ ®Çu tiªn.
--------------------------------------------------------------------
Đạo đức 
 «n tËp bµi 10, 11, 12
 I/ môc tiªu 
-Giá trị của hoà bình ; trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gi các hoạt động bảo vệ hoà bình.
-Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình do nhà trường, địa phương tổ chức.
- GDHS : Yêu hoà bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh cho hoà bình ; ghét chiến tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.
II/ ®å dïng : - Phiếu học tập.
Iii/ ho¹t ®éng d¹y häc 
1-Kiểm tra bài cũ: 
- Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 12.
- GV nhận xét đánh giá.
2-Bài mới:
2.1-Giới thiệu bài: ghi đầu bài lên bảng.
2.3-Hoạt động 2: Vẽ cây hoà bình
-GV hướng dẫn và cho HS vẽ tranh theo nhóm :
+Rễ cây là các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, là các việc làm, các cách ứng xử thể hiện tình yêu hoà bình trong sinh hoạt hằng ngày.
+Hoa, quả, lá cây là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã mang lại cho trẻ em nói riêng và mội người nói chung.
-Mời đại diện các nhóm HS lên giới thiệu về tranh của nhóm mình. 
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét, khen các nhóm vẽ tranh đẹp và
3.Củng cố, dặn dò: 
-Cho HS nối tiếp nêu phần ghi nhớ.
-GV nhận xét giờ học, nhắc HS tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình phù hợp với khả năng của bản thân.
1-2 HS nêu
- HS lắng nghe
- HS thực hành vẽ tranh theo nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2013
TËp lµm v¨n
¤n tËp gi÷a häc k× II 
(tiÕt 6)
I/ Môc ®Ých yªu cÇu
- §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t bµi tËp ®äc ®· häc; tèc ®é kho¶ng 115 tiÕng/ phót; ®äc diÔn c¶m ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n; thuéc 4- 5 bµi th¬ (®o¹n th¬, ®o¹n v¨n) dÔ nhí; hiÓu néi dung chÝnh, ý nghÜa c¬ b¶n cña bµi th¬, bµi v¨n.
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c biÖn ph¸p liªn kÕt c©u. BiÕt dïng c¸c tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó liªn kÕt c©u theo yªu cÇu cña BT2.
II/ §å dïng d¹y häc
- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ HTL (nh­ tiÕt 1).
- Ba tê giÊy khæ to pho t« 3 ®o¹n v¨n ë bµi tËp 2 (®¸nh sè tt c¸c c©u v¨n).
- GiÊy khæ to viÕt vÒ ba kiÓu liªn kÕt c©u.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
1- Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc.
2- KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng (sè HS cßn l¹i):
- GV ®Æt 1 c©u hái vÒ ®o¹n, bµi võa ®äc, HS tr¶ lêi.
3- Bµi tËp 2: 
- GV nh¾c HS: Sau khi ®iÒn tõ ng÷ thÝch hîp víi « trèng, c¸c em cÇn x¸c ®Þnh ®ã lµ liªn kÕt c©u theo c¸ch nµo.
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i tõng ®o¹n v¨n, suy nghÜ, lµm bµi vµo vë, mét sè HS lµm bµi trªn b¶ng. 
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng.
4- Cñng cè, dÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh ®­îc ®iÓm cao trong phÇn kiÓm tra ®äc.
- Tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi (sau khi bèc th¨m ®­îc xem l¹i bµi kho¶ng 1- 2 phót).
- HS ®äc trong SGK (hoÆc ®äc thuéc lßng) 1 ®o¹n hoÆc c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu.
- 3 HS ®äc nèi tiÕp yªu cÇu cña bµi.
*Lêi gi¶i:
a) Tõ cÇn ®iÒn: nh­ng (nh­ng lµ tõ nèi c©u 3 víi c©u 2).
b) Tõ cÇn ®iÒn: chóng (chóng ë c©u 2 thay thÕ cho lò trÎ ë c©u 1).
c) Tõ cÇn ®iÒn lÇn l­ît lµ: n¾ng, chÞ, n¾ng, chÞ, chÞ.
- n¾ng ë c©u 3, c©u 6 lÆp l¹i n¾ng ë c©u 2.
- chÞ ë c©u 5 thay thÕ Sø ë c©u 4.
- chÞ ë c©u 7 thay thÕ Sø ë c©u 6.
--------------------------------------------------------------------
To¸n
¤n tËp vÒ sè tù nhiªn
I/ Môc tiªu
- BiÕt ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè tù nhiªn vµ dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 3, 5, 9.
- Lµm ®­îc bµi tËp 1; 2; 3(cét 1); 5. 
II/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
1- KiÓm tra bµi cò: 
- Yªu cÇu HS nªu dÊu hiÖu chia hÕt cho: 2, 3, 5, 9.
2- Bµi míi:
2.1- Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc.
2.2- LuyÖn tËp:
*Bµi tËp 1:
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2: 
- Gv nhÊn m¹nh yªu cÇu.
- Gäi 1 sè HS tr×nh bµy.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 3: 
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm. 
- Cho HS lµm vµo nh¸p, sau ®ã ®æi nh¸p chÊm chÐo.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 5: 
- L­u ý HS c¸ch thùc hiÖn. 
- Cho HS lµm vµo vë.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
3- Cñng cè, dÆn dß: 
- GV nhËn xÐt giê häc.
- 4 HS thùc hiÖn yªu cÇu.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
a, HS tiÕp nèi nhau ®äc c¸c sè.
b, HS trao ®æi theo nhãm ®«i vµ b¸o c¸o kÕt qu¶. 
- 1 HS nªu yªu cÇu.
- HS dïng bót ch× lµm vµo SGK.
 * KÕt qu¶:
C¸c sè cÇn ®iÒn lÇn l­ît lµ:
a) 1000 ; 7999 ; 66 666
b) 100 ; 998 ; 1000 ; 2998
c) 81 ; 301 ; 1999
- 1 HS nªu yªu cÇu.
 * KÕt qu¶:
 1000 > 997 
 6987 < 10087 
 7500 : 10 = 750 
- 1 HS nªu yªu cÇu.
- HS nªu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 5, 3, 9; nªu ®Æc ®iÓm cña sè võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 5;
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
--------------------------------------------------------------------
LuyÖn tõ vµ c©u
KiÓm tra ®äc gi÷a häc k× II 
(KiÓm tra theo ®Ò cña nhµ tr­êng)
--------------------------------------------------------------------
§Þa lÝ
«n tËp C¸c n­íc L¸ng giÒng cña ViÖt Nam
I/ Môc tiªu: 
- Dùa vµo lîc ®å, b¶n ®å nªu ®îc vÞ trÝ ®Þa lÝ cña Cam-pu-chia, Lµo, Trung Quèc vµ ®äc tªn thñ ®« cña ba n­íc nµy.
- BiÕt s¬ l­îc ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh vµ tªn nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña nÒn kinh tÕ Cam-pu-chia vµ Lµo:
+ Lµo kh«ng gi¸p biÓn, ®Þa h×nh phÇn lín lµ nói vµ cao nguyªn; Cam-pu-chia cã ®Þa h×nh chñ yÕu lµ ®ång b»ng d¹ng lßng ch¶o.
+ Cam-pu-chia s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn nhiÒu lóa g¹o, cao su, hå tiªu, ®êng thèt nèt, ®¸nh b¾t nhiÒu c¸ n­íc ngät; Lµo s¶n xuÊt quÕ, c¸nh kiÕn, gç vµ lóa g¹o.
- BiÕt Trung Quèc cã sè d©n ®«ng nhÊt thÕ giíi, nÒm kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh víi nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i.
- GDBVMT : ¤ nhiÔm kh«ng khÝ, nguån n­íc, §Êt do d©n sè ®«ng.(LH)
II/ §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å tù nhiªn ch©u ¸.
	 - B¶n ®å c¸c níc ch©u ¸.
 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- KiÓm tra bµi cò
2- Bµi míi
- Giíi thiÖu bµi
 2.1, Cam- pu- chia (Lµm viÖc theo nhãm)
- GV yªu cÇu tõng HS quan s¸t h×nh 3 ë bµi 17 vµ h×nh 5 ë bµi 18, ®äc ®o¹n v¨n vµ NX:
+ Cam- pu- chia thuéc khu vùc nµo cña ch©u ¸, gi¸p nh÷ng níc nµo?
+ Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ ®Þa h×nh vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña Cam- pu- chia?
- GV bæ sung vµ kÕt luËn: Cam - pu - chia n»m ë §NA, gi¸p VN, ®ang ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ chÕ biÕn n«ng s¶n.
2.2, Lµo (Ho¹t ®éng nhãm)
+ Lµo thuéc khu vùc nµo cña ch©u ¸, gi¸p nh÷ng níc nµo?
+ Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ ®Þa h×nh vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña Lµo?
* Hai n­íc cã sù kh¸c nhau vÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa h×nh; c¶ hai níc nµy ®Òu lµ n­íc n«ng nghiÖp, míi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.
2.3- Trung Quèc (Lµm viÖc theo nhãm vµ c¶ líp)
- B1: Cho HS quan s¸t h×nh 5 bµi 18 vµ gîi ý trong SGK.
+ Trung Quèc cã diÖn tÝch vµ sè d©n NTN?
+ PhÝa nµo níc ta gi¸p víi Trung Quèc?
- B2: §¹i diÖn nhãm HS tr×nh bµy kÕt qu¶ tríc líp.
- B3: GV nhËn xÐt, bæ sung: TQ cã diÖn tÝch lín nhÊt, cã sè d©n ®«g hÊt thÕ giíi, nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh víi mét sè mÆt hµng c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp næi tiÕng.
B4: Cho HS quan s¸t h×nh 3 vµ t×m hiÓu vÒ V¹n lÝ Trêng Thµnh.
- B5: GV cung cÊp thªm mét sè th«ng tin vÒ kinh tÕ cña Trung Quèc (SGV – Trang 124)
3- Cñng cè, dÆn dß
- GDBVMT : ¤ nhiÔm kh«ng khÝ, nguån níc, §Êt do d©n sè ®«ng.(LH)
- GV nhËn xÐt giê häc.
- 2 Hs tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi cò.
+ Thuéc khu vùc §NA, gi¸p VN, Lµo, Th¸i Lan, biÓn.
+ §Þa h×nh chñ yÕu lµ ®ång b»ng d¹ng lßng ch¶o tròng; C¸c ngµnh SX chÝnh lµ trång lóa g¹o, cao su, hå tiªu, lµm ®êng thèt nèt, ®¸nh b¾t c¸.
+ Thuéc khu vùc §NA, gi¸p VN, TQ, Mi- an- ma, Th¸i Lan, kh«ng gi¸p biÓn.
+ §Þa h×nh chñ yÕu lµ nói vµ cao nguyªn; C¸c s¶n phÈm chÝnh lµ quÕ, c¸nh kiÕn, gç, lóa g¹o.
+ TQ cã diÖn tÝch lín thø ba thÕ giíi, sè d©n ®«ng nhÊt TG.
+ TQ lµ níc l¸ng giÒng phÝa B¾c níc ta.
--------------------------------------------------------------------
ThÓ dôc
m«n thÓ thao tù chänTrß ch¬i “hoµng anh- hoµng yÕn”
I/ Môc tiªu:
- ¤n nÐm bãng 150g tróng ®Ých (§Ých cè ®Þnh hoÆc di chuyÓn ). Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch.
- Trß ch¬i “Hoµng Anh- Hoµng YÕn”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc.
II/ §Þa ®iÓm- Ph­¬ng tiÖn.
 - Trªn s©n tr­êng vÖ sinh n¬i tËp.
III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu giê häc.
- Xoay c¸c khíp cæ ch©n ®Çu gèi, h«ng, vai.
- ¤n bµi thÓ dôc.
*Ch¬i trß ch¬i khëi ®éng. (BÞt m¾t b¾t dª )
2. PhÇn c¬ b¶n
*M«n thÓ thao tù chän : NÐm bãng
- ¤n nÐm bãng 150 gam tróng ®Ých.
- Thi nÐm bãng tróng ®Ých.
* Ch¬i trß ch¬i “Hoµng Anh- Hoµng YÕn”.
3. PhÇn kÕt thóc
- GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi.
6- 10 phót
1 phót
2-3 phót
1 lÇn
1 -2 phót
18- 22 phót
14 – 15 phót
10- 12 phót
3- 4 phót
5- 6 phót
4- 6 phót
- §éi h×nh nhËn líp:
 * * * * * * *
 * * * * * * * 
- Gi¸o viªn vµ c¸n sù ®iÒu khiÓn.
- §éi h×nh tËp luyÖn:
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- Gv nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu vµ nh¾c l¹i nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña ®éng t¸c.
- Cho HS tËp luyÖn theo tæ. Gv theo dâi, nhËn xÐt, söa sai.
- C¸c tæ cö ®¹i diÖn ra thi xem tæ nµo nÐm ®óng ®éng t¸c vµ nÐm tróng ®Ých nhiÒu nhÊt.
- Gv nªu tªn trß ch¬i.

File đính kèm:

  • docTuan 28.doc