Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 5, Tuần 1 - Năm học 2017-2018 - Phạm Thị Hoa - Trường Tiểu học Thượng Quận

Giáo án lớp 5 - Tuần 01 Năm học 2017-2018 - Phạm Thị Hoa - Trường Tiểu học Thượng Quận

Giáo án lớp 5 - Tuần 01 Năm học 2017-2018 - Phạm Thị Hoa - Trường Tiểu học Thượng Quận

doc23 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 28/04/2023 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 5, Tuần 1 - Năm học 2017-2018 - Phạm Thị Hoa - Trường Tiểu học Thượng Quận, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 t×m ®­îc).
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS nªu néi dung bµi.
- GV NX tiÕt häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
TiÕt 2: ChÝnh t¶ ( Nghe-viÕt)
ViÖt Nam th©n yªu
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- HS nghe vµ viÕt ®óng bµi " ViÖt Nam th©n yªu "; Tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi th¬ lôc b¸t. Lµm ®óng c¸c bµi tËp ®Ó cñng cè quy t¾c viÕt chÝnh t¶ víi ng/ngh, g/gh, c/k.
- RÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng, ®Ñp bµi viÕt. 
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc gi÷ g×n VSC§.
II. CHUẨN B Ị
- B¶ng phô ghi néi dung BT2.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò
- KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS.
- GV nhËn xÐt chung.
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi 
b. C¸c ho¹t ®éng
*H§1: H­íng dÉn nghe viÕt:
a) ChuÈn bÞ :
- GV ®äc lÇn 1 bµi chÝnh t¶.
- Cho 2HS ®äc l¹i.
- GV cho HS nhËn xÐt chÝnh t¶:
+ HS: Trong bµi cã ch÷ nµo cÇn viÕt hoa? V× sao? Bµi th¬ thuéc thÓ th¬ g×? 
+ HS : C¶nh ®Ñp cña ®Êt n­íc? 
- GV HD luyÖn viÕt ch÷ khã:
+ HS nªu mét sè tiÕng khã trong bµi: dËp dên, vÊt v¶, nghÌo,... 
+ HS : ph©n tÝch c¸ch viÕt. 
b) HS viÕt bµi vµo vë:
- GV ®äc mÉu lÇn 2.
- GV ®äc cho HS viÕt bµi.
- §äc l¹i cho HS so¸t lçi.
c) ChÊm, ch÷a bµi: 
- GV chÊm 5 - 7 bµi, nhËn xÐt. 
*H§2: H­íng dÉn lµm bµi tËp
+ BT2: - 1HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- HS ph©n tÝch yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm bµi vµo vë.
- GV gäi HS tiÕp nèi nhau viÕt b¶ng tiÕng cã ng/ngh, g/gh, c/k.
- GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. 
+ BT3: - 1HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm bµi vµo vë.
- GV gäi HS lªn b¶ng thi lµm nhanh.
- GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
- HS líp theo dâi.
- 2HS ®äc l¹i, líp theo dâi.
- HS tr¶ lêi. 
- HS nhËn xÐt. 
- HS viÕt b¶ng líp.
- HS nhËn xÐt. 
- HS theo dâi.
- HS viÕt bµi.
- HS so¸t lçi b»ng ch×.
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm vµo VBT.
- HS lªn b¶ng tiÕp nèi nhau thi viÕt nhanh; HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.
- HS : ph¸t ©m l¹i nh÷ng tõ võa t×m ®­îc.
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm vµo VBT.
- HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3. Cñng cè, dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DÆn HS vÒ nhµ luyÖn viÕt l¹i nh÷ng ch÷ khã.
TiÕt 3: To¸n
TiÕt 2: «n tËp tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè
I Môc ®Ých yªu cÇu 
- Gióp HS nhí l¹i tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
- BiÕt vËn dông tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè ®Ó rót gän, quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè.
- Cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp.
II. CHUẨN B Ị
- PhÊn mµu. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò
- Ph¸t biÓu KN c¬ b¶n cña PS.
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi 
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§1: ¤n tËp tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè 
- GV tæ chøc cho HS hái ®¸p theo cÆp ®Ó «n l¹i kiÕn thøc vÒ PS.
- GV nhÊn m¹nh tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
*H§2: øng dông tÝnh chÊt c¬ b¶n cña PS
- Yªu cÇu HS rót gän: 
- Yªu cÇu HS quy ®ång: vµ 
- GV l­u ý c¸ch quy ®ång nhanh.
*H§3: Thùc hµnh
Bµi 1: - Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch rót gän c¸c PS.
Bµi 2: - Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi vµ ch÷a bµi.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch tr×nh bµy quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè.
Bµi 3: 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- GV tæ chøc HS lµm bµi råi ch÷a bµi. 
- GV nhÊn m¹nh c¸ch t×m c¸c ph©n sè b»ng nhau.
- HS lÊy VD so s¸nh råi tù «n l¹i tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
- HS «n tËp quy t¾c theo cÆp.
- HS n¾m ch¾c c¸ch tr×nh bµy.
- HS lµm bµi vµ KT chÐo kÕt qu¶.
- HS nh¾c l¹i tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- HS nhËn xÐt.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS lµm vµ ch÷a bµi
- HS nh¾c l¹i quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS lµm vµ ch÷a bµi.
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS hÖ thèng kiÕn thøc bµi.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Buæi chiÒu:	 
TiÕt 1: khoa häc
Sù sinh s¶n
I. môc ®Ých yªu cÇu
- NhËn ra mçi trÎ em ®Òu do bè, mÑ sinh ra vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng víi bè, mÑ cña m×nh.
- Nªu ý nghÜa cña sù sinh s¶n.
- Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch vµ ®èi chiÕu c¸c ®Æc ®iÓm cña bè, mÑ vµ con c¸i ®Ó rót ra nhËn xÐt bè mÑ vµ con c¸i cã ®Æc ®iÓm gièng nhau.
- HS yªu con ng­êi, x· héi, bè mÑ.
II. CHUẨN B Ị
- Bé phiÕu dïng cho trß ch¬i "BÐ lµ con ai?" 
- H×nh trang 4, 5/ sgk.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò
- GV kiÓm tra s¸ch vë cña häc sinh .
- GV nhËn xÐt chung.
2. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§1: Trß ch¬i "BÐ lµ con ai?"
- GV ph¸t phiÕu cho HS.
- GV phæ biÕn c¸ch ch¬i.
- GV tæ chøc cho HS ch¬i. 
- GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái:
+ T¹i sao chóng ta t×m ®­îc bè, mÑ cho c¸c em bÐ?
+ Qua trß ch¬i, c¸c em rót ra ®­îc ®iÒu g×?
- GVkÕt luËn SGK.
*H§2: Ho¹t ®éng theo cÆp 
- GV yªu cÇu HS:
+ Quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3 trang 4, 5/ SGK vµ ®äc lêi tho¹i gi÷a c¸c nh©n vËt trong h×nh.
+ Liªn hÖ ®Õn gia ®×nh m×nh. 
+ H·y nãi vÒ ý nghÜa cña sù sinh s¶n ®èi víi mçi gia ®×nh, dßng hä?
+ §iÒu g× cã thÓ x¶y ra nÕu con ng­êi kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n ?
- GV KÕt luËn: SGK.
- HS l¾ng nghe.
- HS ch¬i.
- HS tr¶ lêi c©u hái.
+HS tr¶ lêi. 
+HS tr¶ lêi. 
- Mét sè HS tr¶ lêi.
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
- HS th¶o luËn theo cÆp, tr¶ lêi c©u hái ?
3. Cñng cè, dÆn dß 
- HS nªu l¹i kÕt luËn SGK.
- GV nhËn xÐt giê häc. HS vÒ chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 2: To¸n*
¤n Kh¸i niÖm vÒ ph©n sè
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- Cñng cè kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ ph©n sè; ®äc, viÕt ph©n sè. 
- ¤n tËp c¸ch viÕt th­¬ng, viÕt sè tù nhiªn d­íi d¹ng ph©n sè.
- Gi¸o dôc lßng ham thÝch m«n häc.
II. CHUẨN B Ị
- C¸c tÊm b×a vµ vÏ nh­ c¸c h×nh vÏ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò 
- KT ®å dïng, s¸ch vë cña HS.
2. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng
*H§1: ¤n tËp lý thuyÕt 
- GV cho HS quan s¸t tõng tÊm b×a.
- Gäi vµi HS nh¾c l¹i.
- T­¬ng tù víi c¸c tÊm b×a cßn l¹i. 
- GV ®äc mét vµi vÝ dô theo SGK.
- GV chèt ý, gäi HS nªu chó ý trong SGK.
- C¸c phÇn 2, 3, 4 thùc hiÖn t­¬ng tù.
*H§ 2: LuyÖn tËp 
- Yªu cÇu HS tù lµm c¸c bµi tËp trong VBT råi ch÷a.
- Cho HS lµm thªm c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1 : Cho c¸c ph©n sè sau:
Nªu tö sè, mÉu sè cña tõng ph©n sè ®ã.
- Gäi HS ®äc c¸c ph©n sè, nªu tö vµ mÉu cña tõng ph©n sè.
Bµi 2 : ViÕt c¸c th­¬ng sau d­íi d¹ng ph©n sè.
 6:7 ; 84:100 ; 15:3 ; 16:19
- Yªu cÇu HS nªu ®Ò bµi .
- Gäi HS nhËn xÐt
- HS quan s¸t vµ nªu tªn gäi tõng ph©n sè, tù viÕt ph©n sè ®ã vµo giÊy nh¸p. 1 HS lªn b¶ng viÕt.
VÝ dô : 
; ®äc lµ: ba phÇn n¨m. 
- 2 HS ®äc l¹i toµn bé c¸c ph©n sè ®· viÕt trªn b¶ng.
- HS viÕt nh¸p vµ nªu miÖng.
VÝ dô: 1:5 = (1 chia 5 cã th­¬ng lµ 1 phÇn 5)
Ho¹t ®éng c¸ nh©n .
- 1 HS ®äc ®Ò bµi .
- HS ®äc nèi tiÕp c¸c ph©n sè; Nªu tö sè vµ mÉu sè cña tõng ph©n sè.
- HS kh¸c nhËn xÐt 
- HS lªn b¶ng lµm.
- HS viÕt vµ ®äc ph©n sè.
- HS kh¸c nhËn xÐt.
3. Cñng cè, dÆn dß 
- Gäi HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
- Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm viÖc tÝch cùc trong giê häc. 
- DÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
TiÕt 3: TIẾNG VIỆT * 
LuyÖn tõ vµ c©u: «n vÒ tõ ®ång nghÜa
I. môc ®Ých yªu cÇu
- Cñng cè cho HS vÒ tõ ®ång nghÜa, tõ ®ång nghÜa hoµn toµn vµ tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn.
- RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh t×m tõ ®ång nghÜa, ®Æt c©u, viÕt ®o¹n v¨n sã sö dông tõ ®ång nghÜa.
- Gi¸o dôc HS ý thøc sö dông TV.
II. CHUẨN B Ị
- B¶ng phô ghi s½n bµi tËp.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò
- 2HS , mçi HS t×m 1 tõ ®ång nghÜa víi tõ: ¨n, viÕt? §Æt c©u víi mçi tõ ®ã?
2. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng 
* H§1: HD HS luyÖn tËp
- Yªu cÇu HS tù lÊy vÝ dô vÒ tõ ®ång nghÜa.
- GV yªu cÇu HS nªu vÒ:
+ Tõ ®ång nghÜa.
+ Tõ ®ång nghÜa hoµn toµn.
+ Tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn.
- GV kh¾c s©u kiÕn thøc.
*H§2: LuyÖn tËp 
Bµi 1:T×m tõ ®ång nghÜa víi tõ:
a. Ch¨m chØ. 
b. Yªu th­¬ng. 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- GV cho HS lµm bµi råi ch÷a.
- GV chèt ®¸p ¸n ®óng. 
Bµi 2: §Æt c©u víi 2tõ võa t×m ®­îc ë BT1- mçi phÇn 1tõ (Hs ®Æt c©u víi mçi phÇn 2-3tõ )
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- GV cho HS lµm bµi råi ch÷a.
- GVKL vµ tuyªn d­¬ng HS lµm bµi tèt. 
Bµi 3: H·y viÕt 1®o¹n v¨n ng¾n miªu t¶ c©y cèi mïa xu©n, trong ®ã cã sö dông mét sè tõ ®ång nghÜa chØ mµu s¾c. 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- GV cho HS lµm bµi råi ch÷a.
- HD HS viÕt tõ 2-3 c©u. 
- HS nèi tiÕp ®äc bµi vµ chØ râ c¸c tõ ®ång nghÜa cã trong ®o¹n v¨n. 
- Líp NX.
- GV NX vµ tuyªn d­¬ng HS viÕt ®­îc ®o¹n v¨n hay.
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS hÖ thèng kiÕn thøc bµi .- GVNX tiÕt häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi 
 Ngµy so¹n: . .2017
 Ngµy d¹y: Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 2017
Sáng: 
TiÕt 1: TËp ®äC
Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa
I. môc ®Ých yªu cÇu 
- HS ®äc ®óng vµ l­u lo¸t toµn bµi, biÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n trong bµi, HS ®äc diÔn c¶m toµn bµi vµ nªu t¸c dông cña c¸c tõ ng÷ chØ mµu vµng.
- HiÓu tõ khã vµ néi dung: Bøc tranh lµng quª vµo ngµy mïa rÊt ®Ñp. 
- Yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc.
II. CHUẨN B Ị
- Tranh minh ho¹ SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò
- HS ®äc vµ nªu néi dung bµi: Th­ göi c¸c häc sinh.
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi: SD tranh minh ho¹.
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§ 1: LuþÖn ®äc 
- Gäi 1-2HS ®äc toµn bµi.
- HS chia đoạn.
- GV chia bµi thµnh 4phÇn. 
- HS luyªn ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n. 
- GV theo dâi vµ söa cho HS kÕt hîp HD HS t×m hiÓu tõ khã.
- HS luyện đọc lại từ khó cho đúng.
- Luyện đọc lần 2: 4 HS đọc nối tiếp bài.GV kết hợp cho HS giải nghĩa từ trong bài.
- GV ®äc mÉu. 
- Líp theo dâi SGK. 
- HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n 2-3 l­ît. 
- 1 HS ®äc. 
*H§ 2: T×m hiÓu bµi 
- GV tæ chøc cho HS ®äc thÇm, ®äc l­ít tõng ®o¹n råi trao ®æi theo cÆp ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK 
C©u 1: 
C©u 2: 
+ GV gi¶ng nghÜa mét sè tõ ng÷ chØ mµu vµng. 
C©u 3:
+Nh÷ng chi tiÕt vÒ thêi tiÕt?
+Nh÷ng chi tiÕt vÒ con ng­êi?
C©u 4:
- GV chèt néi dung bµi 
- HS nêu ND bài. Bøc tranh lµng quª vµo ngµy mïa rÊt ®Ñp.
- HS khác nh ắc lại.
*H§ 3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m.
- HS đọc thầm và nêu cách đọc từng đoạn.
- GVchèt c¸ch ®äc vµ HDHS ®äc diÔn c¶m.
- GV tæ chøc cho HS thi ®äc diÔn c¶m.
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt, b×nh chän b¹n ®äc hay.
3. Cñng cè, dÆn dß
- 1HS nªu néi dung bµi; Liªn hÖ thùc tÕ.
- GVNX tiÕt häc.
- Nh¾c HS chuÈn bÞ tiÕt sau.
TiÕt 2: KỂ CHUYỆN 
 LÝ tù träng
I. môc ®Ých yªu cÇu 
- Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹, kÓ ®­îc toµn bé c©u chuyÖn vµ hiÓu ®­îc ý nghÜa c©u chuyÖn; HS kÓ toµn truyÖn 1 c¸ch sinh ®éng vµ nªu ®óng néi dung truyÖn. 
- HiÓu néi dung: Ca ngîi LÝ Tù Träng giµu lßng yªu n­íc, dòng c¶m b¶o vÖ ®ång ®éi, hiªn ngang, bÊt khuÊt tr­íc kÎ thï.
- Gi¸o dôc HS lßng yªu n­íc, dòng c¶m.
II. CHUẨN B Ị
- Tranh minh ho¹/SGK. 
- ViÕt s½n lêi thuyÕt minh cho 6 tranh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§1: GV kÓ chuyÖn
- GV kÓ chuyÖn 2 hoÆc 3 lÇn: Tõ giäng håi hép ®Õn nhanh trÝ b×nh tÜnh, dòng c¶m (§ 1+2); Giäng kh©m phôc ë §3.
- HS l¾ng nghe GV kÓ. 
+LÇn 1: KÓ xong, GV ghi b¶ng tªn c¸c nh©n vËt 
+LÇn 2: Võa kÓ võa chØ tranh phãng to. 
- HS nghe kÓ kÕt hîp quan s¸t tranh. 
+GV kÓ lÇn 3(nÕu cÇn )
*H§2: HDHS kÓ chuyÖn vµ trao ®æi ý nghÜa c©u chuyÖn .
Bµi 1: 
- GV yªu cÇu HS: H·y t×m cho mçi tranh 1-2 c©u thuyÕt minh .
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi 1.
- HS lµm viÖc theo cÆp. 
- §¹i diÖn mét sè nhãm ph¸t biÓu. 
- 1HS ®äc l¹i c¸c lêi thuyÕt minh
- GV chèt vµ treo b¶ng phô.
Bµi 2, 3: 
- GV yªu cÇu HS kÓ chuyÖn, kÓ xong trao ®æi ý nghÜa c©u chuyÖn.
- Gäi 2-3 HS thi kÓ tr­íc líp. 
- 1HS ®äc yªu cÇu BT2+3.
- HS kÓ chuyÖn theo nhãm 3.
- HS thi kÓ chuyÖn tr­íc líp:Theo ®o¹n, toµn truyÖn. 
- HS kÓ toµn truyÖn 1 c¸ch sinh ®éng vµ nªu ®óng néi dung truyÖn. 
- Tæ chøc cho HS NX vµ b×nh chän b¹n kÓ hÊp dÉn, b¹n hiÓu néi dung truyÖn. 
- HS trao ®æi vµ nªu ý nghÜa truyÖn. 
- HS nªu ý nghÜa truyÖn. 
- HDHS nªu ý nghÜa truyÖn.
- HS trao ®æi vµ nªu ý nghÜa truyÖn. 
- HS nªu ý nghÜa truyÖn. 
- GV chèt néi dung. 
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS nªu ý nghÜa truyÖn.
- HS liªn hÖ b¶n th©n. 
- GVNX tiÕt häc. - DÆn dß HS chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn sau. 
TiÕt 3 TOÁN 
TiÕt 3: «n tËp: so s¸nh hai ph©n sè
I. Môc ®Ých yªu cÇu 
- HS nhí l¹i c¸ch so s¸nh hai PS cã cïng MS, kh¸c MS, so s¸nh ph©n sè víi ®¬n vÞ.
- HS thùc hiÖn ®­îc so s¸nh c¸c ph©n sè vµ s¾p xÕp c¸c ph©n sè theo yªu cÇu.
- Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc cuéc sèng.
II. CHUẨN B Ị
- PhiÕu häc tËp. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò
- Ph¸t biÓu TC c¬ b¶n cña PS.
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi 
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§1: ¤n tËp c¸ch so s¸nh hai PS:
-Yªu cÇu HS lÊy VD vÒ hai PS cïng mÉu sè råi so s¸nh.
- Lµm t­¬ng tù víi so s¸nh hai PS kh¸c mÉu sè.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch so s¸nh.
*H§2: Thùc hµnh:
Bµi 1:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
-Tæ chøc cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi.
- GV chèt l¹i c¸ch lµm. c¸ch so s¸nh hai PS cã cïng MS, kh¸c MS, so s¸nh ph©n sè víi ®¬n vÞ.
Bµi 2:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi 2
- GV tæ chøc ch÷a bµi cho HS.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch tr×nh bµy.
- GV chèt l¹i c¸ch lµm. c¸ch so s¸nh hai PS cã cïng MS, kh¸c MS, so s¸nh ph©n sè víi ®¬n vÞ.
Bµi 3: 
- XÕp c¸c ph©n sè sau theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ :
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi 3.
- GV tæ chøc ch÷a bµi cho HS.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch tr×nh bµy.
- HS lÊy VD so s¸nh råi tù «n l¹i quy t¾c so s¸nh.
- HS «n tËp quy t¾c theo cÆp.
- HS n¾m ch¾c c¸ch tr×nh bµy.
- HS lµm bµi vµ hái ®¸p theo nhãm.
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- §æi vë KT chÐo.
- Hai HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- HS nhËn xÐt.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS lµm vµ ch÷a bµi
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS hÖ thèng kiÕn thøc bµi.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n: . .2017
 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2017
Buæi s¸ng:
TiÕt 1: tËp lµm v¨n
cÊu t¹o CỦA bµi v¨n t¶ c¶nh
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- HS n¾m v÷ng ®­îc cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh. 
- BiÕt ph©n tÝch cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh.
- Gi¸o dôc HS yªu thÝch m«n häc.
II. CHUẨN B Ị
- VBTV.
- SGK TV tËp I.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§1: «n tËp
- Gäi HS nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh?
- HS tr¶ lêi.
- HS nhËn xÐt, nh¾c l¹i cÊu t¹o 3 phÇn cña bµi v¨n t¶ c¶nh.
- GV nhËn xÐt.
*H§2: LuyÖn tËp
Bµi tËp: 
NhËn xÐt cÊu t¹o cña bµi v¨n “ Châ b¸nh khóc cña d× t«i.”( SGK TV -TËp I).
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Cho HS ®äc thÇm bµi v¨n. - HS ®äc thÇm bµi v¨n.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS trao ®æi cÆp
- Tæ chøc cho HS trao ®æi theo cÆp ®Ó nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh nµy.
- Yªu cÇu HS:
+ §äc kÜ bµi v¨n.
+ X¸c ®Þnh tõng phÇn.
+ T×m néi dung chÝnh tõng phÇn.
- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn.
- Nhãm kh¸c bæ sung.
- HS lµm vµo VBT.
+ X¸c ®Þnh tr×nh tù miªu t¶.
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
- HS nh¾c l¹i cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh: th­êng cã 3 phÇn:
+ Më bµi.
+ Th©n bµi.
+ KÕt bµi
- GV nhËn xÐt.
- Yªu cÇu HS lµm vµo VBT.
- GV cñng cè cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh.
- Yªu cÇu HS tù lµm thªm vÒ cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh: Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa
3. Cñng cè, dÆn dß
- HÖ thèng kiÕn thøc bµi. 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ tiÕt sau. 
TiÕt 2 KHOA HỌC
Nam hay n÷ ? (TiÕt 1)
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- Ph©n biÖt c¸c ®Æc ®iÓm vÒ mÆt sinh häc vµ x· héi gi÷a nam vµ n÷.
- NhËn ra sù cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi mét sè quan niÖm x· héi vÒ vai trß cña nam vµ n÷. 
- Cã ý thøc t«n träng c¸c b¹n cïng giíi vµ kh¸c giíi: kh«ng ph©n biÖt b¹n nam, b¹n n÷.
II. CHUẨN B Ị
- H×nh trang 6, 7 SGK.
- C¸c tÊm phiÕu cã néi dung nh­ trang 8 SGK. 
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò
- TrÎ em do ai sinh ra vµ cã ®Æc ®iÓm gièng ai ? 
- Nªu ý nghÜa cña sù sinh s¶n? 
2. Bµi míi 
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§ 1: Th¶o luËn nhãm 
- GV yªu cÇu nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh th¶o luËn c¸c c©u hái 1, 2, 3 trang 6 SGK.
- GV kÕt luËn: SGK
*H§ 1: Th¶o luËn nhãm 
- GV yªu cÇu nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh th¶o luËn c¸c c©u hái 1, 2, 3 trang 6 SGK.
- GV kÕt luËn: SGK
+ Nªu mét sè ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc?
*H§ 2: Trß ch¬i "Ai nhanh, Ai ®óng ?"
- GV ph¸t cho mçi nhãm c¸c tÊm phiÕu, h­íng dÉn HS c¸ch ch¬i.
- Cho HS c¸c nhãm thi xÕp c¸c tÊm phiÕu vµo b¶ng nh­ SGK vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i s¾p xÕp nh­ vËy.
- Yªu cÇu tõng nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn.
- GV kÕt luËn.
- GVNX ®¸nh gi¸, kÕt luËn vµ tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc.
- HS th¶o luËn nhãm ®«i.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
- Nam th­êng cã r©u, c¬ quan sinh dôc nam t¹o ra tinh trïng.
- N÷ cã kinh nguyÖt, c¬ quan sinh dôc n÷ t¹o ra trøng.
 Nam
Nam vµ N÷
 N÷
- HS th¶o luËn theo nhãm.
- §¹i diÖn mçi nhãm tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch .
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS nªu bµi häc.
- Nªu sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc?
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- HD vÒ nhµ chuÈn bÞ tiÕt sau.
TiÕt 3 To¸n 
T 4: ¤n tËp : So s¸nh hai ph©n sè ( tiÕp )
i. môc ®Ých yªu cÇu: 	
- So s¸nh ph©n sè víi ®¬n vÞ .
- So s¸nh hai ph©n sè cã cïng tö sè .
- Gi¸o dôc lßng ham thÝch m«n häc .
II. ChuÈn bÞ: 
- VBT 
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò: Gäi 2 HS - HS 1 : so s¸nh ph©n sè vµ 
 - HS 2 : so s¸nh ph©n sè vµ 
- HS d­íi líp nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n . 
2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: - Nªu M§,YC cña giê häc.
 b. C¸c ho¹t ®éng:
* H§ 1: H­íng dÉn HS luyÖn tËp 
Bµi 1: Nªu ®Æc ®iÓm cña ph©n sè lín h¬n 1 , bÐ h¬n 1 , b»ng 1.
GV chèt l¹i ý : NÕu ph©n sè cã tö lín h¬n mÉu th× ph©n sè lín h¬n 1 , NÕu ph©n sè cã tö bÐ h¬n mÉu th× ph©n sè bÐ h¬n 1, NÕu ph©n sè cã tö b»ng mÉu th× ph©n sè ®ã b»ng 1 . 
Bµi 2: Nªu yªu cÇu bµi 
- Gäi HS nªu miÖng c¸ch so s¸nh hai ph©n sè cã cïng tö sè . GV chèt ý : Trong hai ph©n sè cã tö sè b»ng nhau ph©n sè nµo cã mÉu bÐ h¬n th× ph©n sè ®ã lín h¬n. 
Bµi 3: Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë, GV chÊm bµi 
Bµi 4 : Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi 
+ ®Ò bµi cho biÕt g× ? yªu cÇu g× ?
GV chèt ý nªu c¸ch lµm: ph¶i ®ua hai ph©n sè ®ã vÒ cïng mÉu sè råi míi so s¸nh ®­îc . 
HS tù lµm c¸c bµi tËp .
- HS nªu yªu cÇu bµi .
- HS nªu ngay kÕt qu¶ so s¸nh .
- HS tr¶ lêi , HS kh¸c nhËn xÐt .
- HS lµm vµo vë nh¸p 
- 3 HS lªn b¶ng ch÷a bµi 
 - HS kiÓm tra vë nh¸p cña nhau.
- KhuyÕn khÝch HS kh¸ khi lµm phÇn c nªn lµm theo nhiÒu c¸ch .
- HS th¶o luËn nhãm ®«i , nªu c¸ch lµm: ph¶i ®a hai ph©n sè ®ã vÒ cïng mÉu sè råi míi so s¸nh ®­îc . 
- 1 HS giái lªn b¶ng ch÷a bµi .
3. Cñng cè, dÆn dß: 
- GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc .Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm viÖc tÝch cùc trong giê häc.
Buæi chiÒu:	 
TiÕt 1 LuyÖn tõ vµ c©u 
LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
I. Môc ®Ých yªu cÇu 
- T×m ®­îc nhiÒu tõ ®ång nghÜa víi tõ ®· cho.
- C¶m nhËn ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn, tõ ®ã biÕt c©n nh¾c ,lùa chän phï hîp víi v¨n c¶nh. 
- Biết cách dùng từ ngữ đúng.
II. CHUẨN B Ị
- B¶ng phô bµi 1,3
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò 
-ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa ?ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa hoµn toµn? VD?
- ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn? VD?
2. Bµi míi 
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng
*H§1: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu vÇu bµi tËp sè 1,
X¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
*H§1: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp
- GV treo bảng phụ ghi nội dung bài tập
- Gäi 1 HS ®äc yªu vÇu bµi tËp sè 1,
X¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
 Lµm mÉu phÇn a
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm lµm phÇn cßn l¹i 
Bµi 2:Gäi HS tr×nh bµy miÖng.
- C¶m nhËn ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn, tõ ®ã biÕt c©n nh¾c ,lùa chän phï hîp víi v¨n c¶nh. 
Bµi 3:
- Gäi HS ®äc ®Ò bµi-X§ yªu cÇu
cña ®Ò
- Gäi HS lªn ®iÒn vµo b¶ng phô
- V× sao em l¹i chän tõ nh« mµ kh«ng dïng tõ ngoi hay mäc?
VËy khi dïng c¸c tõ ®ång nghÜa ,c¸c em ph¶i l­u ý dïng tõ cho phï hîp víi v¨n c¶nh.
Líp ®äc thÇm theo
Xanh : xanh biÕc, xanh bãng.
Th¶o luËn nhãm ®«i
Nhãm kh¸c NX, bæ sung
®¸p ¸n :SGVtr58
HS vÒ ng÷ ph¸p ,vÒ nghÜa.
Chän tõ thÝch hîp .
Líp lµm VBT
Líp NX, bæ sung
3. Cñng cè, dÆn dß
 -NX tiÕt häc. VÒ nhµ ®äc l¹i ®o¹n v¨n C¸ håi v­ît th¸c ®Ó nhí c¸ch lùa chän tõ ®ång nghÜa.
TiÕt 2: TIẾNG VIỆT * 
«n : luyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
I. môc ®Ých yªu cÇu
- Cñng cè néi dung kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa.
- BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã lµm ®óng c¸c bµi tËp.
- Tù gi¸c häc tËp
II. CHUẨN B Ị
-

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_5_tuan_01_nam_hoc_2017_2018_pham_thi_hoa_truong.doc
Giáo án liên quan