Giáo án Tin học lớp 6 tiết 22: Tổ chức thông tin trong máy tính

1. Tệp tin:

a) Khái niệm tệp tin: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

b) Các kiểu của tệp tin:

- Các tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video.

- Các tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ.

- Các tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát.

- Các chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi.

c) Tên tệp: Gồm 2 phần, phần tên và phần mở rộng, hai phần này được phân cách bằng một dấu chấm.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 833 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 6 tiết 22: Tổ chức thông tin trong máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baứi 11: TOÅ CHệÙC THOÂNG TIN TRONG MAÙY TÍNH
Ngaứy soaùn: ..../..../2014
Tiết theo PPCT: 22
Tuần :11
I. MUẽC TIEÂU
Kieỏn thửực:
Hoùc sinh bieỏt ủửụùc, Hieồu ủửụùc theỏ naứo laứ teọp tin.
Kyừ naờng :
Vaọn duùng ủửụùc nhửừng kieỏn thửực cuỷa mỡnh vaứo trong quaự trỡnh thửùc haứnh.
Thaựi ủoọ :
Chuự yự, nghieõm tuực, coự yự thửực hoùc taọp.
II. CHUAÅN Bề
Chuaồn bũ cuỷa Giaựo vieõn :
- Giaựo aựn, saựch giaựo khoa.
- Moọt soỏ hỡnh aỷnh veà teọp tin, toồ chửực thoõng tin.
Chuaồn bũ cuỷa Hoùc sinh :
Saựch giaựo khoa, vụỷ vieỏt
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Toồ chửực lụựp	
OÅn ủũnh lụựp
Kieồm tra sú soỏ hoùc sinh
Kieồm tra baứi cuừ	
 * Caõu hoỷi: 
Nhieọm vuù chớnh cuỷa heọ ủieàu haứnh laứ gỡ?
Giao dieọn ngửụứi duứng laứ gỡ ?
* ẹaựp aựn : 
- Nhieọm vuù chớnh cuỷa heọ ủieàu haứnh:
+ ẹieàu khieồn phaàn cửựng, toồ chửực thửùc hieọn caực chửụng trỡnh maựy tớnh.
+ Cung cấp giao diện cho người dùng. 
+ Toồ chửực , quaỷn lớ thoõng tin trong maựy tớnh.
- Giao dieọn ngửụứi duứng: Giao diện ngửụứi duứng laứ môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.
Giaỷng baứi mụựi :
* Giụựi thieọu baứi	
Nhử caực em bieỏt nhieọm vuù chớnh cuỷa maựy tớnh laứ xửỷ lớ thoõng tin, trong quaự trỡnh xửỷ lớ, maựy tớnh caàn truy caọp ủeỏn thoõng tin treõn thieỏt bũ lửu trửừ vaứ vieọc truy caọp aỏy seừ nhanh choựng neỏu thoõng tin ủửụùc toồ chửực moọt caựch hụùp lớ. ẹeồ giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà naứy, heọ ủieàu haứnh toồ chửực thoõng tin theo moọt caỏu truực hỡnh caõy, theỏ naứo laứ caõy, tieỏt hoùc naứy caực em seừ ủửụùc tỡm hieồu veà vaỏn ủeà naứy.
	* Tieỏn trỡnh baứi daùy
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Noọi dung
Hoaùt ủoọng 1: Gụựi thieọu teọp tin
a/ Phương phỏp............................................................................................................
 b/ Cỏc bước của hoạt động..........................................................................................
- Caỏu truực hỡnh caõy goàm nhieàu teọp tin vaứ thử muùc vaứ ủửụùc saộp xeỏp tửứ cao xuoỏng thaỏp. ẹeồ hieồu ủửụùc theỏ naứo laứ teọp tin và thư mục là gì, ta vào phần 1: Tệp tin.
- Thông tin có các dạng cơ bản nào? 
- Nhaọn xeựt
- Teọp tin duứng ủeồ lửu trửừ thoõng tin. Vaọy teọp tin coự maỏy daùng ?
- Nhaọn xeựt
- Quan saựt hỡnh moọt soỏ teọp tin trong maựy vaứ cho bieỏt teọp tin goàm coự nhửừng gỡ ?
- Nhaọn xeựt
Người ra thường đặt tên tệp với phần tên có ý nghĩa phản ảnh nội dung tệp, còn phần mở rộng phản ảnh loại tệp. Nhưng đa số phần mở rộng là do phần mềm tự tạo ra.
- Laộng nghe
- Phaựt bieồu: có ba dạng cơ bản: dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh.
HS trả lời: có các kiểu: hình ảnh, văn bản và âm thanh. 
- Quan saựt hỡnh
- Phaựt bieồu
- Chuự yự laộng nghe, ghi nhụự noọi dung chớnh.
1. Tệp tin:
a) Khái niệm tệp tin: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
b) Các kiểu của tệp tin:
- Các tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video...
- Các tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ...
- Các tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát...
- Các chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi...
c) Tên tệp: Gồm 2 phần, phần tên và phần mở rộng, hai phần này được phân cách bằng một dấu chấm. 
Hoaùt ủoọng 2: Giụựi thieọu thử muùc
 a/ Phương phỏp............................................................................................................
 b/ Cỏc bước của hoạt động..........................................................................................
ễÛ tieỏt hoùc trửụực chúng ta được biết đến khái niệm tệp tin và quy tắc đặt tên của nó. Để biết thư mục là gì ta tiếp tục sang mục 2) Thư mục.
- Giaỷ sửỷ coự 5 vieõn bi xanh, 10 vieõn bi ủoỷ, 8 vieõn bi vaứng boỷ vaứo moọt caựi hoọp, ta muoỏn laỏy ra ủuựng 5 vieõn bi ủoỷ thỡ laứm theỏ naứo?
- Nhaọn xeựt.
ẹeồ laỏy ra ủuựng 5 vieõn bi ủoỷ thỡ ta chia hoọp ra laứm ba ngaờn, boỷ ba loaùi bi vaứo. Tửụng tửù theỏ trong tin hoùc nhửừng teọp tin cuứng loaùi ta lửu chung moọt nhoựm nhửừng nhoựm ủoự ta goùi laứ thử muùc.
Thư mục gốc
- Quan saựt moõ hỡnh caõy thử muùc cho bieỏt coự gỡ?
Thử muùc
 C:\
Truong THCS Tieu Can
Khoi 6
Tệp Tin
6A1
 6A2
 6A3
Khoi 7
Tệp Tin
7A1
Thử muùc
7A2
7A3
7A4
- Nhaọn xeựt:
Treõn caõy thử muùc coự thử muùc Truong THCS Tieu Can , Khoi 6, Khoi 7 vaứ caực teọp tin. 
- Thử muùc vaứ teọp tin caựi naứo chửựa caựi naứo?
- Chuự yự laộng nghe
- Phaựt bieồu
- Laộng nghe
-Quan saựt caõy thử muùc
- Caõy thử muùc coự thử muùc vaứ teọp tin.
- Chuự yự, laờng nghe
-Phaựt bieồu: Thử muùc chửựa thử muùc, thử muùc chửựa teọp tin.
2.Thử muùc:
a) Khái niệm thử muùc: 
- Thử muùc laứ moọt hỡnh thửực saộp xeỏp treõn ủúa ủeồ lửu trửừ tửứng nhoựm caực teọp tin coự lieõn quan vụựi nhau.
VD: Khoỏi 6, Khoỏi 7
* Caõy thử muùc: laứ caực thử muùc toồ chửực phaõn caỏp vaứ caực thử muùc coự theồ loàng vaứo nhau.
VD: Caõy thử muùc veà Trửụứng THCS Tieu Can.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
1. Cuỷng coỏ	
- Heọ thoỏng laùi noọi dung baứi giaỷng.
- Teọp tin laứ gỡ? Vớ duù
- Caõy thử muùc laứ gỡ? Vớ duù
- Nhaọn xeựt
- Laộng nghe
- Phaựt bieồu
 2. Hướng dẫn về nhà
	- Veà nhaứ hoùc baứi cuừ. Xem trửụực baứi mụựi.
- Laứm baứi taọp SGK.
———ằ@@&??ô———

File đính kèm:

  • doctiet 22.doc