Giáo án Tin học lớp 6 tiết 20: Hệ điều hành làm những việc gì?

Như em đã biết , HĐH có vai trò rất quan trọng. Vậy em nào cho biết vai trò đó là gì?

- Nhaọn xeựt

- Đây chính là nhiệm vụ hệ thống và là nhiệm vụ quan trọng nhất của HĐH. Để thực hiện nhiệm vụ này, HĐH chạy thường trực trên máy tính, luôn kiểm tra để đảm bảo chắc chắn rằng từng thiết bị của máy tính như bộ nhớ, màn hình, bàn phím và chuột đều vận hành tốt, phối hợp hài hòa với các thiết bị khác tránh xung đột và sẵn sàng hoạt động.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 871 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 6 tiết 20: Hệ điều hành làm những việc gì?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baứi 10: HEÄ ẹIEÀU HAỉNH LAỉM NHệếNG VIEÄC Gè ?
Ngaứy soaùn: ..../..../2014
Tiết theo PPCT: 20
Tuần :11
I. MUẽC TIEÂU
Kieỏn thửực:
Hoùc sinh bieỏt ủửụùc: Heọ ủieàu haứnh laứ phaàn meàm maựy tớnh ủửụùc caứi ủaởt ủaàu tieõn trong maựy tớnh vaứ ủửụùc chaùy ủaàu tieõn khi khụỷi ủoọng maựy tớnh.
Kyừ naờng :
Hoùc sinh bieỏt ủửụùc hai nhieọm vuù chớnh cuỷa heọ ủieàu haứnh laứ ủieàu khieồn hoaùt ủoọng maựy tớnh vaứ cung caỏp moõi trửụứng giao tieỏp giửừa ngửụứi vaứ maựy tớnh.
Thaựi ủoọ :
Nghieõm tuực trong giụứ hoùc, coự tinh thaàn phaựt bieồu tham gia xaõy dửùng baứi.
II. CHUAÅN Bề
Chuaồn bũ cuỷa Giaựo vieõn :
- Giaựo aựn, saựch giaựo khoa.
- Moọt soỏ hỡnh aỷnh veà heọ ủieàu haứnh.
Chuaồn bũ cuỷa Hoùc sinh :
Saựch giaựo khoa, vụỷ vieỏt
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Toồ chửực lụựp	
OÅn ủũnh lụựp
Kieồm tra sú soỏ hoùc sinh
Kieồm tra baứi cuừ	
 * Caõu hoỷi: 
Caựi gỡ ủieàu khieồn maựy tớnh hoaùt ủoọng?
Heọ ủieàu haứnh laứ phaàn cửựng hay phaàn meàm? Em haừy giụựi thieọu vaứi teõn phaàn meàm maứ em bieỏt.
* ẹaựp aựn : 
- Heọ ủieàu haứnh ủieàu khieồn maựy tớnh hoaùt ủoọng. Noự ủieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng cuỷa phaàn cửựng vaứ phaàn meàm tham gia quaự trỡnh xửỷ lớ thoõng tin.
- Heọ ủieàu haứnh laứ phaàn meàm maựy tớnh. Moọt soỏ phaàn meàm maứ em bieỏt: Word, nghe nhaùc, games
Giaỷng baứi mụựi :
* Giụựi thieọu baứi	
Qua baứi trửụực ta ủaừ bieỏt ủửụùc sửù lieõn quan giửừa heọ ủieàu haứnh vụựi caực thieỏt bũ cuừng nhử caực phaàn meàm cuỷa maựy tớnh. Nhửng heọ ủieàu haứnh laứ thieỏt bũ hay phaàn meàm vaứ noự ủửụùc ủaởt ụỷ choó naứo trong maựy tớnh vaứ noự ủieàu khieồn maựy tớnh nhử theỏ naứo? Trong baứi naứy ta seừ giaỷi quyeỏt nhửừng vaỏn ủeà neõu treõn.
	* Tieỏn trỡnh baứi daùy
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Noọi dung
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu veà heọ ủieàu haứnh
a/ Phương phỏp............................................................................................................
 b/ Cỏc bước của hoạt động..........................................................................................
- Bài trước ta đã thấy vai trò quan trọng của hệ điều hành. Vậy hệ điều hành là gì? Nó có phải là một thiết bị lắp đặt trong máy tính hay không? Hình thù của nó ra sao? Chúng ta vào phần 1. Hệ điều hành là gi?
? Theo em, hệ điều hành có phải là thiết bị được lắp ráp trong máy tính không?
- Nhaọn xeựt:
 Đúng vậy, Heọ ủieàu haứnh khoõng phaỷi laứ moọt thieỏt bũ laộp vaứo trong maựy tớnh maứ noự laứ moọt chửụng trỡnh, là một phần mềm hệ thống maựy tớnh vaứ ủửụùc caứi ủaởt ủaàu tieõn treõn maựy tớnh.
- Em haừy nhaộc laùi phaàn meàm coự maỏy loaùi? Trong nhửừng loaùi ủoự phaàn meàm naứo quan troùng nhaỏt? Vỡ sao ?
- Nhaọn xeựt: 
Phaàn meàm heọ thoỏng coự vai troứ raỏ quan troùng ủeỏn moùi hoaùt ủoọng cuỷa maựy tớnh, heọ ủieàu haứnh cuừng laứ moọt phaàn meàm heọ thoỏng.
- Trong hai loaùi phaàn meàm phaàn meàm naứo seừ ủửụùc caứi ủaởt trửụực? Vỡ sao?
- Lý do vì sao HĐH được cài đặt đầu tiên trong máy tính?
- Nhaọn xeựt: HĐH điều khiển tất cả các thieỏt bũ và chương trình trong máy tính. 
- Khoõng coự HẹH maựy tớnh coự hoaùt ủoọng khoõng?
- Nhaọn xeựt
- Laộng nghe
- Phaựt bieồu: Khoõng
- Chuự yự laộng nghe vaứ ghi nhụự noọi dung chớnh.
- Phaựt bieồu: Phaàn meàm ủửụùc chia laứm hai loaùi:
Phaàn meàm heọ thoỏng vaứ phaàn meàm ửựng duùng. 
Phaàn meàm heọ thoỏng laứ quan troùng vỡ khoõng coự phaàn meàm heọ thoõng thỡ maựy tớnh khoõng theồ hoaùt ủoọng ủửụùc.
- Phaàn meàm heọ thoỏng seừ ủửụùc caứi ủaởt trửụực. Vỡ khoõng coự phaàn meàm heọ thoỏng maựy tớnh seừ khoõng hoaùt ủoọng ủửụùc.
- HẹH laứ phaàn meàm heọ thoỏng ủieàu khieồn moùi hoaùt ủoọng cuỷa maựy tớnh
- Khoõng hoaùt ủoọng
- Chuự yự, ghi nhụự kieỏn thửực.
1. Hệ điều hành là gì?
- Hệ điều hành là một chương trình máy tính. 
- Hệ điều hành được cài đặt đầu tiên trong máy tính. 
Chuự yự: Khoõng coự HẹH maựy tớnh khoõng theồ sửỷ duùng ủửụùc.
Hoaùt ủoọng 2: Giụựi thieọu nhieọm vuù chớnh cuỷa HẹH
a/ Phương phỏp............................................................................................................
 b/ Cỏc bước của hoạt động..........................................................................................
Như em đã biết , HĐH có vai trò rất quan trọng. Vậy em nào cho biết vai trò đó là gì?
- Nhaọn xeựt
- Đây chính là nhiệm vụ hệ thống và là nhiệm vụ quan trọng nhất của HĐH. Để thực hiện nhiệm vụ này, HĐH chạy thường trực trên máy tính, luôn kiểm tra để đảm bảo chắc chắn rằng từng thiết bị của máy tính như bộ nhớ, màn hình, bàn phím và chuột đều vận hành tốt, phối hợp hài hòa với các thiết bị khác tránh xung đột và sẵn sàng hoạt động.
- Khi ta laứm vieọc vụựi maựy tớnh ta nhỡn thaỏy keỏt quaỷ ụỷ ủaõu?
- Nhiệm vụ cung cấp giao diện cho người dùng là cho phép người sử dụng tương tác với máy tính bằng chuột và bàn phím hoặc các thiết bị nhập khác. Nhờ có giao diện, người dùng có thể chọn các đối tượng bằng chuột và thao tác với chúng bằng cách nháy chuột.
	Lưu ý rằng người dùng không thể thấy được các công việc mà HĐH thực hiện mà chỉ thấy được kết quả công việc trên màn hình. 
- Ngoaứi 2 nhieọm vuù treõn maựy tớnh coự moọt nhieọm vuù quan troùng hụn toồ chửực, quaỷ lớ thoõng tin treõn maựy tớnh
- Phaựt bieồu: HĐH có vai trò rất quan trọng, nó điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
- Laộng nghe vaứ ghi nhụự noọi dung chớnh.
- Treõn maứn hỡnh
- Chuự yự vaứ ghi nhụự noọi dung chớnh.
2. Nhieọm vuù chớnh cuỷa HẹH

- ẹieàu khieồn phaàn cửựng, toồ chửực thửùc hieọn caực chửụng trỡnh maựy tớnh.
- Cung cấp giao diện cho người dùng. 
Chú ý:
+ Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.
- Toồ chửực , quaỷn lớ thoõng tin trong maựy tớnh.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
1. Cuỷng coỏ	
- Heọ thoỏng laùi noọi dung baứi giaỷng.
- Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
- Nhaọn xeựt
- Laộng nghe
- Phaựt bieồu
 2. Hướng dẫn về nhà
	- Veà nhaứ hoùc baứi cuừ. Xem trửụực baứi mụựi.
- Laứm baứi taọp SGK.
———ằ@@&??ô———

File đính kèm:

  • doctiet 20.doc