Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 3 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 3 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 3 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

doc17 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 3 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- HS ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 5 vµ tõ 5 ®Õn 1.
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau . 
 tiÕng viÖt
 TiÕt 1+ 2: ¢m / ch /
( S¸ch thiÕt kÕ trang 128)
 Buæi chiÒu LuyÖn viÕt
LuyÖn viÕt bµi 2
I - Môc ®Ých - yªu cÇu 
- Cñng cè cho HS cÊu t¹o ch÷ b.
- HS viÕt ®­îc ®óng ch÷ b. HS viÕt chuÈn nÐt, ®óng cì, chuÈn theo dßng.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Ñp.
II - §å dïng: - HS : vë « li + bót .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1, KiÓm tra bµi cò : 
- Nªu cÊu t¹o ch÷ e. 
- HS viÕt b¶ng con ch÷ e.
- GV nhËn xÐt, söa sai.
2, Bµi míi : 	a, Giíi thiÖu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : ViÕt b¶ng con.
- GV kÎ b¶ng viÕt mÉu ch÷ b.
- HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- H ph©n tÝch ch÷ mÉu. - GV HD c¸ch viÕt.
- HS luyÖn viÕt b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, söa sai.
Gi¶i lao : 
Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn viÕt 
- HS më vë luyÖn viÕt bµi 2
- GV HD HS c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt. 
- HS luyÖn viÕt ch÷ b.
- GV kÌm, uèn n¾n HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót.
- L­u ý ®é cao, kho¶ng c¸ch.
- GV chÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cña HS.
 3. Cñng cè, dÆn dß:
- HS nªu c¸ch viÕt ch÷ b.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
 - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
tiÕng viÖt*
LuyÖn tËp: ¢m / ch /
 ( T¨ng c­êng viÖc 4: ViÕt chÝnh t¶ )
Tù nhiªn x· héi
TiÕt 3 : NhËn biÕt c¸c vËt xung quanh
I - Môc ®Ých - yªu cÇu:
- HS nhận xét và mô tả được các vật xung quanh.
- Hiểu được mắt mũi, tai, lưỡi, tay (da)là các bộ phận giúp ta nhận biết được các vật xung quanh. Rèn HS nhận biết các vật xung quanh bằng các giác quan.
- GDHS có ý thức bảo vệ và giữ gìn các bộ phận của cơ thể.
II - §å dïng: - GV: Tranh SGK
 - HS: SGK, vở bài tập.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò : - Các em tuy bằng tuổi nhau nhưng lớn lên như thế nào?
 - Chóng ta cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ?
2. Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi : 
 b, C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t tranh, vËt thËt 
- Môc tiªu : Quan s¸t m« t¶ ®­îc c¸c vËt xung quanh. 
- C¸ch tiÕn hµnh :
- GV cho HS quan sát hình dáng, màu sắc, sự nóng lạnh, sần sìu, nhẵn bóngcủa các vật xung quanh mà các em nhìn thấy.
- 2 HS là một nhóm quan sát các hình trong SGK, vật thật và trả lời.
- Một số HS chỉ và nói về từng vật mà các em quan sát được. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
*Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2 : Thảo luận nhóm. 
- Môc tiªu : Bộ phận trên cơ thể giúp ta nhận biết được các vật xung quanh . 
- C¸ch tiÕn hµnh :
- GV hướng dẫn HS tập đặt câu hỏi để thảo luận nhóm.
+ Bạn nhận ra màu sắc của các vật bằng gì? mùi vị của các vật bằng gì?
+ Bạn nhận ra tiếng của các con vật như: chim hót, tiếng chó sủa bằng bộ phận nào?
+ Nhờ đâu bạn biết được hình dáng của một vật?
+ Nhờ đâu bạn biết được một vật là cứng hay mềm, sần sùi, nóng lạnh?
- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu mắt chúng ta bị hỏng? tai chúng ta bị điếc? mũi, lưỡi, tay (da) chúng ta bị mất cảm giác?
- GV kết luận.
3, Cñng cè - dÆn dß :
- HS nh¾c l¹i tªn bµi häc.
- Nêu tên các giác quan tham gia nhận biết các vật xung quanh.
- GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 17 / 8 / 2016
	Ngµy d¹y: Thø ba ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2016
Buæi s¸ng 	 tiÕng viÖt
TiÕt 3 + 4: ¢m / d /
( S¸ch thiÕt kÕ trang 132)
To¸n
TiÕt 10 : BÐ h¬n , dÊu <
I - Môc ®Ých - yªu cÇu 
HS n¾m ®­îc c¸ch so s¸nh sè l­îng hai nhãm ®å vËt vµ sö dông dÊu bÐ khi so s¸nh 
HS biÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5 . HS kh«ng lµm bµi tËp 2.
HS yªu thÝch häc to¸n .
II - §å dïng : - GV : B¶ng phô .
 - HS : SGK , b¶ng con .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1, KiÓm tra bµi cò : - HS viÕt c¸c sè tõ 1 ®Õn 5 .
 - HS ®Õm c¸c sè tõ 0 ®Õn 5, tõ 5 ®Õn 0.
2, Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1 : NhËn biÕt quan hÖ bÐ h¬n 
- GV cho HS quan s¸t h×nh vÏ SGK hái :Tranh vÏ g× ? 
- HS nh×n tranh vµ nªu ®­îc : Mét « t« Ýt h¬n hai « t«.
- GV ghi b¶ng 1 < 2 vµ cho HS luyÖn ®äc .
- GV h­íng dÉn HS lµm t­¬ng tù c¸c tranh cßn l¹i .
- GV l­u ý HS : Khi viÕt dÊu bÐ ®Çu nhän lu«n quay vÒ sè bÐ .
- HS luyÖn ®äc : 1 < 2 , 2 < 3 , 3 < 4 , 4 < 5.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
* Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp 
Bµi 1 : - HS luyÖn dÊu bÐ vµo SGK. - GV nhËn xÐt, chØnh söa cho HS.
Bµi 3 : - GV nªu yªu cÇu bµi, h­íng dÉn HS lµm bµi vµo SGK.
 - HS lµm xong ®æi bµi kiÓm tra chÐo. 
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi cho HS. 
Bµi 4 : -GV treo b¶ng phô ; h­íng dÉn HS c¸ch lµm .
 - HS lªn b¶ng thi ®iÒn dÊu nhanh .
 - GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng .
Bµi 5 : - GV h­íng dÉn HS nèi « trèng víi sè thÝch hîp.
 - HS dïng bót ch× nèi vµo SGK ®Ó cã 1 < 2 , 2 < 3 , 3 < 4 , 4 < 5.
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3, Cñng cè - dÆn dß :
- HS nh¾c l¹i tªn bµi häc
- HS ®äc c¸c sè tõ 1 -> 5 vµ tõ 5 - > 1 .
- GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 17 / 8 / 2016
	Ngµy d¹y: Thø t­ ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2016
Buæi s¸ng THÓ DôC
TiÕt 3: §éi h×nh ®éi ngò - Trß ch¬i vËn ®éng
I.Môc ®Ých - yªu cÇu:
- HS «n trß ch¬i "DiÖt c¸c con vËt cã h¹i". ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng; lµm quen víi ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
- HS tham gia ch¬i chñ ®éng; thùc hiÖn dãng hµng ®iÓm sè nhanh, trËt tù; ®øng nghiªm, nghØ thùc hiÖn khÈu lÖnh ë møc c¬ b¶n ®óng.
- HS cã ý thøc rÌn luyÖn th©n thÓ.
II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n tr­êng.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1.PhÇn më ®Çu.
- GV tËp hîp líp - Giíi thiÖu néi dung giê häc.
- HS ®øng t¹i chç vç tay h¸t.
- HS giËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1-2, 1-2.
2.PhÇn c¬ b¶n.
a, TËp hîp hµng däc, dãng hµng däc :
- HS tËp theo sù chØ huy cña GV.
- HS tËp theo ®iÒu khiÓn cña c¸n sù.
- GV tuyªn d­¬ng HS tËp tèt.
b, T­ thÕ ®øng nghiªm :
- GV lµm mÉu sau ®ã h« ®Ó HS thùc hiÖn.
- HS tËp theo khÈu lÖnh cña c¸n sù ; GV bao qu¸t söa sai.
c, T­ thÕ ®øng nghØ :
- TiÕn hµnh t­¬ng tù.
d, Trß ch¬i -DiÖt c¸c con vËt cã h¹i :
- GV phæ biÕn l¹i luËt ch¬i.
- HS ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc.
 3. PhÇn kÕt thóc.
- HS giËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1-2, 1-2. §øng vç tay vµ h¸t.
- GV cïng HS hÖ thèng bµi..
- GV nhËn xÐt giê häc.
To¸n
TiÕt 11: Lín h¬n. DÊu >
I - Môc ®Ých - yªu cÇu 
- HS biÕt so s¸nh sè l­îng, biÕt sö dông tõ lín h¬n vµ dÊu l¬n h¬n ®Ó so s¸nh..
- HS rÌn kÜ n¨ng so s¸nh c¸c sè. HS lµm bµi 1,2,3,4. HS nµo nhanh lµm c¶ 5 bµi.
- Gi¸o dôc HS biÕt sö dông trong thùc tÕ. 
II - §å dïng: - GV: B¶ng phô ( Baif4). - HS : Bé §DTH to¸n 1.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1, KiÓm tra bµi cò : - HS lµm b¶ng con: 1  2 	2  3 	3  4 
2, Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1 : NhËn biÕt quan hÖ lín h¬n : 
- GV cho HS quan s¸t h×nh vÏ SGK hái : Tranh vÏ g×?
- HS nh×n tranh vµ nªu ®­îc : Hai chÊm trßn nhiÒu h¬n mét chÊm trßn. 
- GV : Ghi b¶ng 2 > 1 vµ cho HS luyÖn ®äc.
- GV HD HS lµm t­¬ng tù c¸c bøc tranh cßn l¹i.
- GV l­u ý HS: Khi viÕt dÊu lín ®Çu nhän lu«n quay vÒ sè bÐ.
- HS luyÖn ®äc : 2 > 1, 3 > 2, 4 > 3, 5 > 4 .
* Gi¶i lao .
* Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp : 
Bµi 1: - HS luyÖn viÕt dÊu lín vµo SGK. - GV nhËn xÐt, chØnh söa cho HS.
Bµi 2: - HS nªu yªu cÇu bµi. 
 - GV HD HS ®Õm sè l­îng ®å vËt råi ghi sè vµo « trèng.
 - HS ®äc c¸c phÐp tÝnh võa ®iÒn.
Bµi 3: - GV HD HS lµm t­îng tù bµi 2.
 - HS lµm bµi xong 2 em ®æi bµi kiÓm tra chÐo. 
Bµi 4: - GV treo b¶ng phô HD HS c¸ch lµm. -HS lªn b¶ng thi ®iÒn dÊu nhanh.
GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng em nµo ®iÒn ®óng vµ nhanh.
Bµi 5: - GV nªu yªu cÇu bµi. - HS nµo nhanh th× lµm tiÕp lµm bµi 5.
3.Cñng cè - DÆn dß :
- HS nh¾c l¹i tªn bµi häc.
- HS ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 5 vµ tõ 5 ®Õn 1.
- GV nhËn xÐt giê häc . - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau . 
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau . 
	 tiÕng viÖt
 TiÕt 5 + 6: ¢m / ® /
( S¸ch thiÕt kÕ trang 136)
Buæi chiÒu tiÕng viÖt*
LuyÖn tËp: ¢m / ® /
 ( T¨ng c­êng viÖc 4: ViÕt chÝnh t¶ )
To¸n*
¤n: BÐ h¬n. DÊu <
I- Môc ®Ých- yªu cÇu:
- Cñng cè cho HS nhËn biÕt vµ so s¸nh ®­îc sè l­îng c¸c sè trong ph¹m vi 5.
- HS viÕt ®­îc dÊu < , vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp. (HS lÊy vÝ dô thªm)
- HS cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
II- §å dïng: - HS : Bé ®å dïng + VBT To¸n.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt d·y sè 1, 2, 3, 4, 5 vµ 5, 4, 3, 2, 1 vµo b¶ng con
 - HS : §iÒn sè vµo chç chÊm: 1 <  < .
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
Ho¹t ®éng 1: Cñng cè ®äc viÕt dÊu < .
- HS nªu cÊu t¹o dÊu < .
- HS viÕt b¶ng con dÊu < råi ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 5 vµ tõ 5 ®Õn 1. 
- GV nhËn xÐt, söa sai
Gi¶i lao
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
- GV ghi bµi tËp lªn b¶ng: §iÒn sè vµo chç chÊm:
 1 < .< 3 < . < 4 < . 
- HS lµm vµo vë « li
- GV nhËn xÐt , ch÷a bµi HS 
Ho¹t ®éng 1: HD HS lµm bµi tËp.
- HS më VBT To¸n.
- HS nªu yªu cÇu bµi råi tù lµm bµi
- GV HD HS nµo cßn lóng tóng
- GVnhËn xÐt mét sè bµi cña HS. 
3. Cñng cè- dÆn dß:
- HS ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 5 vµ tõ 5 ®Õn 1.
- HS lÊy vÝ dô vÒ so s¸nh, ®iÒn dÊu <.
- GV nhËn xÐt giê häc.
 - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau
 Ngµy so¹n : 17 / 8 / 2016
	Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2016
Buæi s¸ng tiÕng viÖt
 TiÕt 7 + 8: ¢m / e /
( S¸ch thiÕt kÕ trang 140)
To¸n
TiÕt 12 : LuyÖn tËp
I - Môc ®Ých - yªu cÇu 
- HS biÕt sö dông c¸c dÊu vµ c¸c tõ bÐ h¬n, lín h¬n khi so s¸nh hai sè.
- HS b­íc ®Çu biÕt diÔn ®¹t sù so s¸nh theo quan hÖ bÐ h¬n vµ lín h¬n (cã 2 2 ). HS kh«ng lµm bµi tËp 3.
- Gi¸o dôc HS biÕt sö dông trong thùc tÕ. 
II - §å dïng: - GV: B¶ng phô.
 - HS : Bé §DTH to¸n 1, SGK, b¶ng con, vë « li.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1, KiÓm tra bµi cò : - HS lµm b¶ng con : §iÒn dÊu vµo chç chÊm: 5 ... 4 , 4  3.
 - HS §iÒn sè vµo chç chÊm: 5 >  > ... > .... .> 1 
2, Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi :
 b, LuyÖn tËp :
Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn tËp
Bµi 1: - GV nªu yªu cÇu bµi.
 - GV ghi phÐp tÝnh lªn b¶ng, HDHS c¸ch lµm.
 - HS 2 em lªn b¶ng ®iÒn, d­íi líp lµm vµo SGK.
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Gi¶i lao .
Bµi 2: - HS nªu yªu cÇu bµi.
 - HS quan s¸t h×nh vÏ SGK ®Õm sè l­îng ®å vËt råi viÕt sè t­¬ng øng vµ dÊu vµo « trèng.
 - HS lµm xong ®æi bµi cho nhau so¸t lçi.
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3.Cñng cè - DÆn dß :
- HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt dÊu > , dÊu <.
- HS ®äc c¸c sè 1, 2, 3, 4, 5 - 5, 4, 3, 2, 1.
- GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Buæi chiÒu tiÕng viÖt*
LuyÖn tËp: ¢m / e /
 ( T¨ng c­êng viÖc 4: ViÕt chÝnh t¶ )
To¸n*
¤n: Lín h¬n. DÊu >
I- Môc ®Ých- yªu cÇu:
- Cñng cè cho HS nhËn biÕt vµ so s¸nh ®­îc sè l­îng c¸c sè trong ph¹m vi 5.
- HS viÕt ®­îc dÊu > , vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp. (HS K-G lÊy vÝ dô thªm)
- HS cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
II- §å dïng: - HS : Bé ®å dïng + VBT To¸n.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt d·y sè 1, 2, 3, 4, 5 vµ 5, 4, 3, 2, 1 vµo b¶ng con
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
 *Ho¹t ®éng 1: Cñng cè ®äc viÕt dÊu > .
- HS nªu cÊu t¹o dÊu > .
- HS viÕt b¶ng con dÊu > råi ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 5 vµ tõ 5 ®Õn 1. 
- GV nhËn xÐt, söa sai
*Gi¶i lao
 *Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
- GV ghi bµi tËp lªn b¶ng: §iÒn sè vµo chç chÊm:
 5 > . .> 3 > .... > 1 
- HS lµm vµo vë « li
- GV nhËn xÐt , ch÷a bµi HS 
 *Ho¹t ®éng 1: HD HS lµm bµi tËp.
- HS më VBT To¸n.
- HS tù nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
- GV HD HS lµm bµi chËm.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cña HS. 
3. Cñng cè- dÆn dß:
- HS ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 5 vµ tõ 5 ®Õn 1.
- HS lÊy vÝ dô vÒ so s¸nh, ®iÒn dÊu >.
- GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Ho¹T §«ng ngoµi giê lªn líp
ATGT : Bµi 2 : T×m hiÓu ®­êng phè
I - Môc ®Ých - yªu cÇu:
- HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña ®­êng phè gÇn tr­êng häc vµ n¬i em ë.
- HS m« t¶ ®­îc con ®­êng n¬i em ë, ph©n biÖt ®îc ©m thanh trªn ®­êng phè.
- HS cã ý thøc kh«ng ch¬i trªn ®­êng phè vµ ®i bé d­íi lßng ®­êng.
II - §å dïng: - GV: 3 tÊm b×a cã vÏ s½n tÝn hiÖu ®Ìn, h×nh vÏ SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò :- KÓ tªn mét sè t×nh huèng an toµn vµ kh«ng an toµn.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiÖu bµi : 
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu ®êng phè. 
* Môc tiªu : - HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña ®­êng phè gÇn tr­êng häc vµ n¬i em ë.
* C¸ch tiÕn hµnh :
- GV nªu c©u hái - HS tr¶ lêi:
+ Em biÕt ®­êng phè ®ã ë ®©u?+ Con ®­êng ®ã nhiÒu xe hay Ýt xe ®i l¹i?
+ Cã nh÷ng lo¹i xe nµo ®i l¹i trªn ®­êng?
+ Con ®­êng ®ã cã vØa hÌ kh«ng? Cã ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng kh«ng?
+ Em cã ®­îc ch¬i ®ïa trªn ®­êng phè kh«ng? V× sao?
 - GV+HS nhËn xÐt, bæ sung, kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t tranh. 
* Môc tiªu : - HS n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña ®­êng phè
* C¸ch tiÕn hµnh :
 - GV ®­a ra tranh ®­êng phè ®Ó HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái:
	 + §­êng trong tranh lµ lo¹i ®­êng g×?+ Hai bªn ®­êng em thÊy nh÷ng g×?
	 + Lßng ®­êng réng hay hÑp? TiÕng cßi xe b¸o hiÖu cho chóng ta ®iÒu g×?
- GV ®a ra tranh ®­êng ngâ hÑp ®Ó HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái:
 + §­êng nµy cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c ®­êng phè?
 + Em ®i bé vµo phÇn ®­êng nµo trªn con ®­êng nµy?
- GV+HS nhËn xÐt, bæ sung, kÕt luËn.
Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 3: VÏ tranh. - GV ph¸t giÊy cho HS thi vÏ theo nhãm 4.
- HS th¶o luËn vµ vÏ tranh ®­êng phè vµ t« mµu theo ý thÝch.
- GV tuyªn d­¬ng nhãm nµo vÏ nhanh vµ ®Ñp
 Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i: Hái ®êng.
- GV ®­a ra tranh ®­êng phè cã sè nhµ.
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái theo cÆp ®«i:
 + BiÓn ®Ò tªn phè ®Ó lµm g×?+ Sè nhµ ®Ó lµm g×?
 + Gia ®×nh em cã ai ë gÇn ®­êng phè kh«ng?
- GV+ HS nhËn xÐt, bæ sung, kÕt luËn.
3, Cñng cè - dÆn dß :
- HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a ®­êng phè vµ ®­êng ë quª gÇn nhµ em. 
- V× sao ph¶i ®i bé trªn vØa hÌ vµ s¸t nÒ ®­êng? - GV nhËn xÐt giê häc . 
 Ngµy so¹n : 17 / 8 / 2016
	Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2016
Buæi s¸ng tiÕng viÖt
 TiÕt 9 + 10: ¢m / ª /
( S¸ch thiÕt kÕ trang 123)
§¹o ®øc
Bµi 2 : Gän gµng, s¹ch sÏ ( TiÕt 1 )
I- Môc ®Ých - yªu cÇu 
- HS hiÓu thÕ nµo lµ ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ; Ých lîi cña viÖc ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ. 
- HS nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cô thÓ vÒ ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ, HS ph©n biÖt gi÷a ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ vµ ch­a gän gµng s¹ch sÏ.
- Gi¸o dôc HS biÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, ®Çu tãc gän gµng, s¹ch sÏ
II - §å dïng: - GV : Tranh vÏ SGK.
 - HS : VBT.
III -C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1, KiÓm tra bµi cò: - 2 HS lªn b¶ng tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh.
 - Trë thµnh HS líp 1 em ph¶i lµm g× ? 
2, Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1 : NhËn biÕt vÒ gän gµng, s¹ch sÏ
- GV yªu cÇu HS kÓ tªn c¸c b¹n ¸o quÇn, ®Çu tãc gän gµng, s¹ch sÏ..
- GV : V× sao em cho b¹n ®ã lµ gän gµng, s¹ch sÏ? 
- HS nhËn xÐt vÒ ®Çu tãc, quÇn ¸o cña b¹n.
* Ho¹t ®éng 2 : Bµi tËp 1
- HS quan s¸t tranh vÏ SGK.
- HS trao ®æi theo cÆp : NhËn xÐt b¹n trong tranh.
- HS : §¹i diÖn mét sè em tr×nh bµy tr­íc líp.
- HS, GV : nhËn xÐt, bæ sung.
* Gi¶i lao : 
* Ho¹t ®éng 3 : Bµi tËp 2
- HS quan s¸t tranh vµ chän cho mçi b¹n nam, n÷ mét bé quÇn ¸o cho phï hîp råi nèi b»ng bót ch×.
- GV : nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS nèi nhanh, ®óng.
3, Cñng cè - DÆn dß :
- H«m nay häc bµi g× ?
- Em ®· ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ ch­a?
- GV cho HS tù chØnh ®èn l¹i trang phôc, ®Çu tãc.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DÆn HS vÒ chuÈn bÞ bµi sau .
Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp
ATGT :Bµi 3 : §Ìn tÝn hiÖu giao th«ng
I - Môc ®Ých - yªu cÇu:
- HS nhËn biÕt t¸c dông, ý nghÜa hiÖu lÖnh cña c¸c tÝn hiÖu ®Òn giao th«ng. BiÕt n¬i cã tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng.
- HS cã ph¶n øng ®óng víi tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng trªn ®­êng.
- §i theo ®óng tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn.
II - §å dïng: - GV: 3 tÊm b×a cã vÏ s½n tÝn hiÖu ®Ìn, h×nh vÏ SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò :
- HS kÓ l¹i c¸c t×nh huèng an toµn vµ kh«ng an toµn.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiÖu bµi : 
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng. 
* Môc tiªu : HS n¾m ®­îc ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng ®­îc ®Æt ë n¬i cã ®­êng giao nhau gåm 3 mµu ®á, vµng, xanh. HS biÕt cã 2 lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu ( ®Ìn tÝn hiÖu dµnh cho c¸c lo¹i xe vµ ®Ìn tÝn hiÖu dµnh cho ng­êi ®i bé. 
* C¸ch tiÕn hµnh : GV nªu c©u hái - HS tr¶ lêi:
+ §Ìn tÝn hiÖu giao th«ng ®­îc ®Æt ë ®©u?
+ TÝn hiÖu ®Ìn cã mÊy mµu, thø tù c¸c mµu nh­ thÕ nµo?
- GV gi¬ c¸c tÊm b×a cã vÏ tÝn hiÖu ®Ìn.
- HS quan s¸t, ph©n biÖt ®©u lµ ®Ìn tÝn hiÖu dµnh cho c¸c lo¹i xe? §©u lµ ®Ìn dµnh cho ng­êi ®i bé.
 - GV+HS nhËn xÐt, bæ sung, kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t h×nh vÏ SGK. 
* Môc tiªu : N¾m ®­îc t¸c dông cña ®Ìn tÝnhiÖu giao th«ng vµ néi dung hiÖu lÖnh cña c¸c mµu tÝn hiÖu ®Ìn. 
* C¸ch tiÕn hµnh : HS lÇn l­ît quan s¸t h×nh 1, 2 trong SGK vµ tr¶ lêi c©u hái:
	+ TÝn hiÖu ®Ìn dµnh cho c¸c lo¹i xe mµu g×?
	+ §Ìn tÝn hiÖu giao th«ng ®Ó lµm g×?
	+ Khi gÆp tÝn hiÖu ®Ìn ®á (xanh, vµng) th× ng­êi ®i bé ph¶i lµm g×?
- GV+HS nhËn xÐt, bæ sung, kÕt luËn.
Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i :§Ìn xanh, ®Ìn ®á.
- GV phæ biÕn c¸ch ch¬i, cho HS ch¬i thö.
- HS ch¬i trß ch¬i theo hiÖu lÖnh cña GV.
- GV tuyªn d­¬ng HS cã ph¶n øng ®óng vµ lµm ®óng theo hiÖu lÖnh tÝn hiÖu ®Ìn.
3, Cñng cè - dÆn dß :
- Cã mÊy lo¹i tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng? §Ìn tÝn hiÖu giao th«ng ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ nµo. 
- V× sao ph¶i ®i theo tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng?
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau .
Buæi chiÒu tiÕng viÖt*
LuyÖn tËp: ¢m / ª /
 ( T¨ng c­êng viÖc 4: ViÕt chÝnh t¶ )
To¸n *
¤n luyÖn- TuÇn 3
I, Môc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tôc cñng cè cho HS vÒ : BÐ h¬n, dÊu .
- HS vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : - HS : Vë «n luyÖn To¸n .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiÓm tra bµi cò : - HS ®äc c¸c sè 1, 2, 3,4, 5 theo thø tù xu«i, ng­îc .
2. Bµi míi : a, giíi thiÖu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1: Cñng cè BÐ h¬n, dÊu .
- GV lÇn l­ît ®­a ra phÐp tÝnh: 1....3 ; 3 .....1
- HS so s¸nh, ®iÒn dÊu > hay dÊu < vµo chç chÊm.
- GV cñng cè cho HS c¸ch viÕt dÊu >, dÊu <.
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyÖn to¸n- tuÇn 3.
- HS nªu yªu cÇu bµi 1, 2 råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lóng tóng.
Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp
- HS lÇn l­ît nªu yªu cÇu bµi tËp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 råi tù lµm bµi vµo vë.
- HS lµm xong ®æi bµi cho nhau kiÓm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi cña HS.
3. Cñng cè - dÆn dß :
- HS ®Õm xu«i, ng­îc c¸c sè 1, 2, 3, 4, 5. - GV nhËn xÐt giê häc .
	 To¸n *
Tù kiÓm tra - TuÇn 3
I, Môc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tôc cñng cè cho HS vÒ : BÐ h¬n, dÊu . HS biÕt ®Õm sè l­îng ®å vËt råi ®iÒn sè vµ dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm.
- HS vËn dông kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : - HS : Vë «n luyÖn To¸n .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiÓm tra bµi cò : - HS lµm b¶ng con: §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm:
 2 .....4 4 ......3 1..... 2......3
2. Bµi míi : a, giíi thiÖu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1: Cñng cè BÐ h¬n, dÊu .
- GV lÇn l­ît ®­a ra phÐp tÝnh: 2....3 .....4 .... 5 ; 5 .....4 ....3 .... 2....1
- HS so s¸nh, ®iÒn dÊu > hay dÊu < vµo chç chÊm.
- GV cñng cè cho HS c¸ch viÕt dÊu >, dÊu <.
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyÖn to¸n phÇn tù kiÓm tra- tuÇn 3( Trang 18) .
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lóng tóng.
- HS lµm xong ®æi bµi cho nhau kiÓm tra chÐo.
- GVnhËn xÐt mét sè bµi cña HS.
3. Cñng cè - dÆn dß:
- HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt dÊu >, dÊu <.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DÆn HS vÒ chuÈn bÞ bµi sau .
Sinh ho¹t t©p thÓ
KiÓm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn
I.Môc ®Ých- yªu cÇu:
- §iÓm l¹i nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm mµ HS ®· thùc hiÖn trong tuÇn.
- HS thÊy râ ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm ®ã ®Ó söa sai vµ ph¸t huy .
- HS thªm yªu tr­êng, líp.
II.Néi dung :
1. KiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 3:
a, Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
b, ý kiÕn c¸c thµnh viªn trong líp.
2. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
* ­u ®iÓm:
- HS chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp.
- HS b­íc ®Çu lµm quen víi nÒ nÕp ho¹t ®éng cña tr­êng, líp.
- Tham gia mét sè ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng
- VÖ sinh líp häc, vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ.
- HS tÝch cùc tham gia trang trÝ líp häc th©n thiÖn.
- HS thùc hiÖn tèt luËt An toµn giao th«ng.
* Tå

File đính kèm:

  • docgiao_an_chuong_trinh_giang_day_lop_1_tuan_3_nam_hoc_2016_201.doc