Giáo án các môn Lớp 5 - Tuần 1 - Năm học 2014-2015 - Trần Văn Tuyên

A – Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống TD Pháp xâm lược ở Nam Kì.

- Với lòng yêu nước, Trương Định đã không tuân theo lệnh vua, kiên quyết ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược.

- Giáo dục ý thức tự giác học tập.

B - Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ hành chính Việt Nam. Phiếu học tập.

C – Các hoạt động dạy – học:

 

doc29 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 21/12/2021 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án các môn Lớp 5 - Tuần 1 - Năm học 2014-2015 - Trần Văn Tuyên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ồ dùng:
Bản đồ địa lý Việt Nam ,quả địa cầu,lược đồ trống .
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy: 
A.Kiểm tra:GV nêu cách học môn Địa lí
B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài:
2,Hướng dẫn tìm hiểu bài:
HĐ1:Vị trí địa lý và giới hạn:
-Cho hs quan sát H1 sgk.
-Đất nước Việt Nam gồm những bộ phận nào?
-Chỉ phần đất liền của nước ta trên lượcđồ
-Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?
-Biển bao bọc phía nào của phần đất liền nước ta?Tên biển là gì?
-Kể tên một số đảo và quần đảo nước ta.
-Chỉ vị trí của nước ta trên quả địa cầu
-Vị trí của nước ta có những thuận lợi gì cho việc giao lưu với các nước khác?
HĐ2:Hình dạng và diện tích:
GV hướng dẫn và giao việc
+Phần đất liền của nước ta có đặc điểm gì?
+Từ Bắc vào Nam theo đường thẳng,phần đất liền nước ta dài bao nhiêu km?Nơi hẹp nhất là bao nhiêu km?
+Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu?
+So sánh diện tích nước ta với một số nước có trong bảng số liệu.
-Qua bài này em biết được những gì về đất nước ta?
HĐ3: Củng cố,dặn dò:
- Nêu vị trí ,hình dang,diện tích nước ta?
3,Nhận xét ,dặn dò:
Chuẩn bị bài sau
Hoạt động của trò:
*Biết giới hạn, vị trí địa lí Việt Nam
HĐcá nhân.
-HS quan sát
-Đất liền ,biển ,đảo và quần đảo
-HS lên bảng chỉ 
-Trung Quốc,Lào,Cam –Pu-Chia
-Đông,Nam và Tây nam
-Biển Đông
+Đảo :Cát Bà,Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Phú Quốc
+Quần đảo:Hoàng Sa,Trường Sa
-Thuận lợi giao lưu, buôn bán
*Biết được hình dáng đất nước, diện tích...
HĐ nhóm 2 nêu, bổ sung
-Có hình cong chữ s
-1650km ,nơi hẹp nhất chưa đầy 50 km.
-Đại diện nhóm trình bày
-HS trả lời kết hợp chỉ ở lược đồ trống.
-HS đoc ghi nhớ
Địa hình và khoáng sản
..............................................................................................................
Tieát 3.	§¹o ®øc: Em lµ häc sinh líp 5.
I. MUÏC TIEÂU:
	Sau khi hoïc baøi naøy, HS bieát:
	- Vò theá cuûa HS lôùp 5 so vôùi caùc lôùp tröôùc.
	- HS coù yù thöùc hoïc taäp toát ñeå khaéc saâu kieán thöùc.
	- Böôùc ñaàu coù kó naêng töï nhaän thöùc, kó naêng ñaët muïc tieâu.
	- Vui vaø töï haøo khi laø HS lôùp 5. Coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän ñeå xöùng ñaùng laø HS lôùp 5
II. CHUAÅN BÒ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	- Caùc baøi haùt veà chuû ñeà Tröôøng em
 III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. Giôùi thieäu baøi
- GV ghi ñeà baøi leân baûng
* Muïc tieâu: HS thaáy ñöôïc vò theá môùi cuûa HS lôùp 5, thaáy vui vaø töï haøo vì ñaõ laø HS lôùp 5
2. Quan saùt tranh vaø thaûo luaän
 GV treo tranh minh hoïa caùc tình huoáng nhö SGK, toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm ñeå tìm hieåu noäi dung cuûa töøng tình huoáng
- GV gôïi yù tìm hieåu tranh:
+ Böùc aûnh thöù nhaát chuïp caûnh gì? Neùt maët caùc baïn nhö theá naøo?
+ Böùc tranh thöù hai veõ gì? Coâ giaùo ñaõ noùi gì vôùi caùc baïn? Em thaáy caùc baïn coù thaùi ñoä nhö theá naøo?
+ Böùc tranh thöù ba veõ gì? Boá cuûa baïn HS ñaõ noùi gì vôùi baïn? Theo em, baïn HS ñoù ñaõ laøm gì ñeå ñöôïc boá khen?
- GV neâu caâu hoûi, yeâu caàu HS thaûo luaän
+ Em nghó gì khi xem caùc böùc tranh treân?
 + HS lôùp 5 coù gì khaùc so vôùi HS caùc khoái lôùp khaùc?
+ Theo em, chuùng ta caàn laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø HS lôùp 5?
+ Em haõy noùi caûm nghó cuûa nhoùm em khi ñaõ laø HS lôùp 5?
- GV keát luaän: Naêm nay caùc em ñaõ leân lôùp 5. Lôùp 5 laø lôùp lôùn nhaát tröôøng. HS lôùp 5 caàn phaûi göông maãu veà moïi maët ñeå cho caùc em HS caùc khoái lôùp khaùc hoïc taäp. 
3. Luyeän taäp
Höôùng daãn baøi taäp 1, SGK
* Muïc tieâu: Giuùp HS xaùc ñònh ñöôïc nhöõng nhieäm vuï cuûa HS lôùp 5
- GV neâu yeâu caàu baøi taäp
4. Chôi troø chôi Phoùng vieân
- Höôùng daãn baøi taäp 2, 3 SGK
* Muïc tieâu: Giuùp HS töï nhaän thöùc veà baûn thaân vaø coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän ñeå xöùng ñaùng laø HS lôùp 5
- GV neâu yeâu caàu töï lieân heä.
. Cuûng coá, daën doø
* Muïc tieâu: Cuûng coá noäi dung baøi hoïc
- GV nhaän xeùt vaø keát luaän
- Laéng nghe. 
- Ghi ñeà baøi vaøo vôû
- HS chia nhoùm, quan saùt tranh trong SGK , döïa vaøo nhöõng caâu hoûi gôïi yù cuûa GV, thaûo luaän vaø traû lôøi veà noäi dung cuûa töøng tình huoáng trong tranh.
- HS thaûo luaän nhoùm, sau ñoù moãi nhoùm cöû ñaïi dieän trình baøy tröôùc lôùp, caùc nhoùm khaùc theo doõi, boå sung.
- HS neâu suy nghó cuûa mình
+ HS lôùp 5 laø HS lôùn nhaát tröôøng neân phaûi göông maãu ñeå cho caùc em HS lôùp döôùi noi theo.
+ Chuùng ta caàn phaûi chaêm hoïc, töï giaùc trong coâng vieäc haøng ngaøy vaø trong hoïc taäp, phaûi reøn luyeän thaät toát
+ Em thaáy mình lôùn hôn, tröôûng thaønh hôn. Em thaáy vui, raát töï haøo vì ñaõ laø HS lôùp 5.
- HS thaûo luaän baøi taäp theo nhoùm ñoâi
- Moät vaøi nhoùm trình baøy tröôùc lôùp:
+ Caùc ñieåm a, b, c, d, e laø nhöõng nhieäm vuï cuûa HS lôùp 5 maø chuùng ta caàn phaûi thöïc hieän.
 HS thaûo luaän nhoùm ñoâi, suy nghó, ñoái chieáu nhöõng vieäc laøm cuûa mình töø tröôùc ñeán nay vôùi nhöõng nhieäm vuï cuûa HS lôùp 5.
 - Moät soá HS töï lieân heä tröôùc lôùp.
- HS thay phieân nhau ñoùng vai phoùng vieân ñeå phoûng vaán caùc HS khaùc veà moät soá noäi dung:
+ Theo baïn, HS lôùp 5 caàn phaûi laøm gì?
+ Baïn caûm thaáy theá naøo khi laø HS lôùp 5?
+ Baïn ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhöõng ñieåm naøo trong chöông trình "reøn luyeän ñoäi vieân"?
+ Haõy neâu nhöõng ñieåm baïn thaáy mình ñaõ xöùng ñaùng laø HS lôùp 5.
+ Neâu nhöõng ñieåm baïn thaáy mình caàn phaûi coá gaéng hôn ñeå xöùng ñaùng laø HS lôùp 5.
+ Baïn haõy haùt moät baøi haùt hoaëc ñoïc moät baøi thô veà chuû ñeà Tröôøng em
- 2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK
.
Tieát 4.	KÜ thuËt: §Ýnh khuy hai lç.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 - Biết cách đính khuy hai lỗ.
 - Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn.
II. ĐỒ DÙNG DAY HỌC :
- Mẫu đính khuy hai lỗ.
- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ.
- Vật liệu và công cụ cần thiết:
+  Mỗt số khuy hai lỗ được làm bằng vật liệu khác nhau (như vọ con trai, nhựa, gỗ,) với nhiều màu sắc, kích cỡ, hình dạng khác nhau.
+  2-3 chiếc khuy hai lỗ có kích thước lớn(có trong bộ dụng cụ khâu, thêu lớp 5 của GV).
+  Một mảnh có kích thước 20cm x 30cm.
+  Chỉ khâu, len hoặc sợi.
+  Kim khâu len và kim khâu thường.
+  Phấn vạch, thước (có cạch chia thành từng xăng- ti-mét), kéo.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – CHỦ YẾU :
1/. Ổn định lớp: Hát
2/. Kiểm tra bài cũ: SGK,đồ dùng học tập
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
3/. Bài mới: 
-GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học.
*Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu
- GV yêu cầu HS quan sát,  đặt câu hỏi định hướng quan sát và yêu cầu HS rút ra nhận xét về đặc điểm hình dáng, kích thước, màu sắc của khuy hai lỗ.
- GV hướng dẫn mẫu đính khuy hai lỗ, hướng dẫn sát mẫu kết hợp với quan sát H1 b (SGK)  và đặt câu hỏi yêu cầu. 
- Tổ chức cho HS quan sát khuy đính trên sản phẩm mây mặc như áo, vỏ, gói,  và đặt câu hỏi để HS nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy, so sánh vị trí giữa các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo.
 * Tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1: Khuy (hay còn gọi là cúc hoặc nút) được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như nhựa, trai, gỗ, với nhiều màu sắc, kích thước, hình dạng khác nhau. Khuy được đính vào vải bằng các đường khâu hai lỗ khuy để nối với vải (dưới khuy). Trên 2 nẹp áo, vị trí khuy ngang bằng với vị trí lỗ khuyết. Khuy được cài qua khuyết để gài 2 nẹp áo sản phẩm vào nhau.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
- GV hướng dẫn học sinh đọc lướt các nội dung mục II (SGK) và đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu tên các bước trên quy trình đính khuy (vạch dấu các điểm đính khuy và đính khuy cào các điểm vạch dấu).
- Hướng dẫn HS đọc nội dung mục 1 và quan sát hình 2 (SGK) và đặt câu hỏi để HS nêu các vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ.
- Gọi 1-2 HS lên bảng thực hiện các thao tác trong bước 1 (vì Hs đã được học cách thực hiện cá thao tác ở lớp 4). GV quan sát, uốn nắn và hướng dẫn nhanh lại một lượt các thao tác trong bước 1.
- Đặt câu hỏi để HS nêu cách chuẩn bị đính khuy trong mục 2a và hình 3. GV sử dụng khuy có kích thước lớn huớng dẫn cách chuẩn bị đính khuy. 
- Hướng dẫn học sinh đọc mục 2b và quan sát hình 4 (SGK) để nêu cách đính khuy. GV dùng khuy to và kim khâu len để hướng dẫn cách đính khuy hình 4 (SGK).
* Lưu ý HS : khi đính khuy mũi kim phải đâm xuyên qua lỗ khuy và phần vải dưới lỗ khuy. Mỗi khuy phải đính 3-4 lần cho chắc chắn.
- GV hướng dẫn lâu khâu đính thứ nhất (kim qua khuy thứ nhất, xuống kim qua lỗ khuy thứ hai). 
- Hướng dẫn HS quan sát hình 5, hình 6 (SGK). Đặt câu hỏi để HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy.
- Nhận xét và hướng dẫn HS thực hiện thao tác quấn chỉ quanh chân khuy. Lưu ý hướng dẫn HS cách lên kim nhưng qua lỗ khuy và cách quấn chỉ chắc chắn nhưng vải dúm. Sau đó, yêu cầu HS quan sát khuy được đính trên sản phẩm (áo) và hình 5 (SGK) để trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. Riêng đối với thao tác kết thúc đính khuy, GV có thể gợi ý HS nhớ lại kết thúc đường khâu đã học ở lớp 4, sau đó yêu cầu HS lên bảng thực hiện thao tác.
- Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các bước đính khuy.
- GV tổ chức thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy.
- HS để SHK,đồ dùng học tập lên bàn
- HS quan sát một số mẫu khuy hai lỗ và hình 1a (SGK)
- Rút ra nhận xét.
 -HS nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy đính trên sản phẩm.
- HS trả lời.
- Lắng nghe.
- HS nêu tên các bước trên quy trình đính khuy.
- Nêu các vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ.
-1-2 HS lên bảng thực hiện các thao tác.
- HS nêu cách chuẩn bị đính khuy.
- HS đọc SGK và quan sát H4.
- HS lên bảng thực hiện thao tác.
-HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy.
- HS quan sát khuy được đính trên sản phẩm (áo) và hình 5 (SGK) để trả lời câu hỏi.
  - HS lên bảng thực hiện thao tác.
  - 1-2 HS nhắc lại và lên bảng thực hiện thao tác đính khuy hai lỗ. 
4/. Củng cố:
-HS nhắc lại quy trình đính khuy hai lỗ
*Giáo dục học sinh tính cẩn thận
5/. Dặn dò:
-Nhắc học sinh mang dụng cụ của tiết 2
-Nhận xét tiết học.
.
Thø tư ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2014
Tieát 1. 	 To¸n: ¤n tËp so s¸nh hai ph©n sè.
I. MUÏC TIEÂU: Bieát so saùnh hai phaân soá coù cuøng maãu soá vaø khaùc maãu soá .bieát caùch saép xeáp ba phaân soá theo thöù töï .
- 	Bieát vaän duïng ñeå laøm baøi taäp 1,2.
- 	Giuùp hoïc sinh yeâu thích hoïc toaùn, caån thaän khi laøm baøi.
II. CHUAÅN BÒ: 
- 	Giaùo vieân: Phaán maøu, baûng phuï.
- 	Hoïc sinh: Vôû baøi taäp, baûng con, SGK. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoaït ñoäng daïy
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1. OÂn ñònh : 
2. Baøi cuõ: Tính chaát cô baûn PS
- GV kieåm tra lyù thuyeát 
3 . Baøi môùi: So saùnh hai phaân soá
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
* Hoaït ñoäng 1:
- Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp
- Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh: vaø 
 Giaùo vieân choát laïi ghi baûng
- Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh: vaø 
* Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 1: Ñieàn daáu thích hôïp .
GV toå chöùc cho HS laøm baøi theo hình thöùc thi 
ñua tieáp söùc .
GV nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc .
Baøi 2 : goïi HS ñoïc y/c .
Yeâu caàu Hs laøm vaøo vôû
Goïi moät HS leân chöõa .
Gv chaám moät soá baøi 
GV nhaän xeùt söõa sai
4. Cuûng coá –daën doø
Giaùo vieân choát laïi ND vöøa oân taäp .
_Lieân heä GD HS 
- Chuaån bò baøi sau.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
- 2 hoïc sinh
- Hoïc sinh söûa baøi 1, 2, 3 (SGK)
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm
Hoïc sinh nhaän xeùt vaø giaûi thích (cuøng maãu soá, so saùnh töû soá 4 vaø 3 3 vaø 4)
Hoïc sinh chia hai nhoùm thi ñua laøm baøi . 
- Hoïc sinh laøm baøi 
- Hoïc sinh ñoïc y/c baøi taäp .
HS laøm baøi vaøo vôû .
HS söûa baøi nhaän xeùt .
HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Tieát 2: 	KÓ chuyÖn:Lý Tù Träng.
I. MUÏC TIEÂU: 
- 	Döïa vaøo lôøi keå cuûa giaùo vieân vaø tranh minh hoïa ,keå ñöôïc toaøn caâu chuyeän vaø hieåu ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän .
-Hieåu y ùnghóa caâu chuyeän :Ca ngôïi Lyù Töï Troïng giaøu loøng yeâu nöôùc,duõng caûm baûo veä ñoàng ñoäi ,hieân ngang ,baát khuaát tröôùc keå thuø .
* HS khaù ,gioûi keå ñöôïc caâu chuyeän moät caùch sinh ñoäng , neâu ñuùng yù nghóa caâu chuyeän .
 - 	Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu nöôùc, keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc. 
II. CHUAÅN BÒ: - 	Giaùo vieân: Tranh minh hoïa cho truyeän (tranh phoùng to)
- 	Hoïc sinh: SGK 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoaït ñoäng daïy
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1. OÂn ñònh : 
2. Baøi cuõ: Kieåm tra SGK 
3. Baøi môùi: 
- Hoâm nay caùc em seõ taäp keå laïi caâu chuyeän veà anh “Lyù Töï Troïng”. 
 Caùc hoaït ñoäng: 
* Hoaït ñoäng 1: GV keå chuyeän laàn 1
- Giaûi nghóa moät soá töø khoù 
Saùng daï - Mít tinh - Luaät sö - Thaønh nieân - Quoác teá ca .
-GV keå laàn 2 minh hoaïtranh 
* Hoaït ñoäng 2: 
- Höôùng daãn hoïc sinh keå 
-GV toå chöùc cho HS keå chuyeän theo nhoùm 
- GV theo doõi neâu moät soá caâu hoûi gôïi yù nhoùm coøn luùng tuùng .
- GV löu yù hoïc sinh: khi thay lôøi nhaân vaät thì vaøo phaàn môû baøi caùc em phaûi giôùi thieäu ngay nhaân vaät em seõ nhaäp vai. 
- GV nhaän xeùt. 
* Hoaït ñoäng 3: Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän
- GV neâu moät soá caâu hoûi cho HS traû lôøi.
- GV choát laïi vaø ruùt ra noäi dung baøi 
-Goïi HS nhaéc laïi ND 
4. Toång keát - daën doø 
- Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän. Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc: Veà caùc anh huøng, danh nhaân cuûa ñaát nöôùc.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
KT só soá 
Hoïc sinh laéng nghe 
HS nghe vaø quan saùt tranh 
Hoaït ñoäng nhoùm .
HS keå trong nhoùm
Heát thôøi gian cöû ñaïi dieän leân keå tröôùc lôùp
- Hoïc sinh thi keå toaøn boä caâu chuyeän döïa vaøo tranh vaø lôøi thuyeát minh cuûa tranh. 
- Caû lôùp nhaän xeùt 
- Toå chöùc nhoùm baøn trao ñoåi ND caâu chuyeän .
- Caû lôùp nhaän xeùt 
lôùp nhaän xeùt choïn baïn keå hay nhaát.
- Hoïc sinh khaù gioûi coù theå duøng thay lôøi nhaân vaät ñeå keå. 
 ...........................................................................................................
Tieát 3.	TËp ®äc: Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa.
I. MUÏC TIEÂU: 
- 	Bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi ,nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ taû maøu vaøng cuûa caûnh vaät. 
 - Hieåu noäi dung :Böùc tranh laøng queâ vaøo ngaøy muøa raát ñeïp .( Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong saùch giaùo khoa ) .
* HS khaù . gioûi ñoïc dieãn caûm ñöôïc toaøn baøi , neâu ñöôïc taùc duïng gôïi taû cuûa töø ngöõ chæ maøu vaøng. 
- 	Giaùo duïc HS tình yeâu queâ höông, ñaát nöôùc, töï haøo laø ngöôøi Vieät Nam. 
II. CHUAÅN BÒ: 
- 	Giaùo vieân: Tranh veõ caûnh caùnh ñoàng luùa chín - baûng phuï 
- 	Hoïc sinh: SGK 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoaït ñoäng daïy
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1. OÂn ñònh : 
2. Baøi cuõ: 
- GV kieåm tra 2, 3 HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn vaên (yeâu caàu ), traû lôøi 1, 2 caâu hoûi veà noäi dung thö.
 Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: 
** Caùc hoaït ñoäng: 
* Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc 
- Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi
-Cho HS ñoïc tieáp noái ñoaïn
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc tieáp noái nhau theo töøng ñoaïn. 
- Gv giaûi nghóa moät soá töø môùi .
- Höôùng daãn hoïc sinh phaùt aâm. 
- Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
 -Cho HS ñoïc thaàm theo caëp
* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi
- Höôùng daãn tìm hieåu baøi:
- Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm cho caâu hoûi 1,3: 
Trong sgk vaø traû lôøi caâu hoûi theo nhoùm
 Giaùo vieân choát laïi ruùt ra noäi dung baøi .
* Hoaït ñoäng 3: Ñoïc dieãn caûm 
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc töøng ñoaïn, moãi ñoaïn neâu leân caùch ñoïc dieãn caûm.
Gv HD hoïc sinh ñoïc ñoaïn tieâu bieåu 
4: Cuûng coá :
 Tieáp tuïc reøn ñoïc cho toát hôn, dieãn caûm hôn
Goïi HS nhaéc laïi ND baøi .
5. Daën doø: 
Chuaån bò baøi : “Nghìn naêm vaên hieán”
 - Nhaän xeùt tieát hoïc
Troø chôi
- Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng ñoaïn 2 - hoïc sinh ñaët caâu hoûi – hoïc sinh traû lôøi.
- Hoaït ñoäng lôùp 
HS ñoïc baøi
- Laàn löôït hoïc sinh ñoïc trôn noái tieáp nhau theo ñoaïn.
- Hoïc sinh ñoïc töø caâu coù aâm s – x
-HS ñoïc thaàm theo caëp 
- Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp, caù nhaân 
- Caùc nhoùm ñoïc löôùt baøi 
- Cöû moät thö kyù ghi
- Ñaïi dieän nhoùm neâu leân.
Lôùp nhaän xeùt .
- Hoïc sinh laéng nghe.
 ND :böùc tranh laøng queâ vaøo ngaøy muøa raát ñeïp .
- Laàn löôït hoïc sinh ñoïc laïi
-HS laàn löôït ñoïc 
- Hoïc sinh neâu ñoaïn maø em thích vaø ñoïc leân
HS nhaéc laïi ND baøi 
HS nhaän xeùt tieát hoïc
 ............................................................................................................. 
Tieát 4.	Moân: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Baøi: LUYỆN ĐỌC
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
 I. Mục tiêu
- HS thể hiện đúng giọng đọc, biết ngắt nghỉ hơi đúng và đọc thuộc lòng bài “thư gửi các học sinh”.
- Trả lới được câu hỏi liên quan ở BT2 và BT3
B - Đồ dùng dạy học:
- Sách Seqap.
C – Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định
2. Bài mới
- Giới thiệu bài: Luyện đọc
Bài: thư gởi các học sinh 
* Bài 1: Gv dán bảng đoạn văn
- GV hướng dẫn Hs yếu
- Đọc yêu cầu
- GV chốt lại tuyên dương
- GV chốt lại tuyên dương
3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
1/.Hs lần lượt gạch từ nhấn giọng
- Xây dựng lại, trông mong, chờ đợi, tươi đẹp, sánh vai, phần lớn.
+ Hs xác định các cụm từ ngắt hơi và đọc lại đoạn
- Luyện đọc cặp
- Thi đọc
* Bài tập 2: cá nhân
- Đọc yêu cầu
- Hs nêu ý kiến d
*Bài tập 3: cá nhân
- Gv hướng dẫn tương tự 
- Hs nêu ý kiến b 
------------------------------------------------------------
Tieát 5.	Khoa häc: Nam hay n÷.
 A – Mục tiêu:
Sau bài học, HS biết:
- Phân biệt được các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ.
- Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam, bạn nữ.
B - Đồ dùng dạy học:
- Các tấm phiếu có nội dung như SGK(Tr.8). Giấy A0(3 tờ).
C – Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
- Nêu ý nghĩa của sự sinh sản?
2. Bài mới:* GTB:
1. HĐ 1: Thảo luận 
* Mục tiêu: HS xác định được sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu lớp thảo luận nhóm 3.
- GV nhận xét, kết luận.
- Nêu một số điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học?
- GV giảng và giới thiệu qua hình 2, 3.
2. HĐ 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
* Mục tiêu: HS phân biệt được các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ.
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn cách chơi.
+ Phát phiếu cho 3 tổ
+ Yêu cầu xếp các tấm phiếu vào bảng
Nam
Nữ
Cả nam & nữ
- GV nhận xét, đánh giá. Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
3. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài 3.
- 1, 2 em trả lời.
- HS đọc câu hỏi 1, 2, 3(Tr.6). Quan sát H.1.
- Thảo luận nhóm(3’).
- Đại diện mỗi nhóm trình kết quả một câu. Lớp nhận xét.
- HS đọc mục “Bạn cần biết”
- Cá nhân trả lời.
- HS nghe
- Lắng nghe.
- Thảo luận theo tổ.
- Các tổ dán bảng PBT. Giới thiệu cách sắp xếp.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
*********************************************
Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2014
Tieát 2.	TËp lµm v¨n:CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh. 
I. MUÏC TIEÂU: 
- 	Naém ñöôïc caáu taïo ba phaàn cuûa baøi vaên taû caûnh : môû baøi ,thaân baøi ,keát baøi (ND ghi nhôù ) 
- 	Chæ roõ ñöôïc caáu taïo ba phaàn cuûa baøi naéng tröa (muïc III ). 
- 	Giaùo duïc HS loøng yeâu thích veû ñeïp ñaát nöôùc vaø say meâ saùng taïo. 
II. CHUAÅN BÒ: 
- 	Giaùo vieân: Baûng phuï ghi phaàn ghi nhôù caáu taïo cuûa baøi vaên “Naéng tröa” 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoaït ñoäng daïy
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1. OÅn ñònh : 
2. Baøi cuõ: 
- Kieåm tra saùch vôû.
3. Baøi môùi: 
** Caùc hoaït ñoäng: 
* Hoaït ñoäng 1: 
- Phaàn nhaän xeùt 
 Baøi 1 :Goïi HS ñoïc 
Yeâu caàu hoïc sinh phaân ñoaïn môû baøi ,thaân baøi ,keát baøi.
. Giaùo vieân choát laïi
 Baøi 2 : Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
- Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt thöù töï cuûa vieäc mieâu taû
 Giaùo vieân nhaän xeùt choát laïi.
-Yeâu caàu HS neâu NX veà caáu taïo cuûa baøi vaên taû caûnh .
* Hoaït ñoäng 2: - Phaàn ghi nhôù 
Goïi HS ñoïc ghi nhôù .
* Hoaït ñoäng 3: H

File đính kèm:

  • docgiao_an_cac_mon_lop_5_tuan_1_nam_hoc_2014_2015_tran_van_tuye.doc