Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2014-2015 (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Phong trào yêu nước theo con đường dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX đã phát triển theo những xu hướng nào? Đại diện tiêu biểu của những xu hướng ấy là ai? Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa các xu hướng cứu nước đó.

Câu 2: (2,0 điểm)

Hãy nêu những cơ sở để hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sự hợp tác về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa diễn ra như thế nào?

Câu 3: (3,0 điểm)

Tại sao nói: “Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”? Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi tham gia ASEAN. Trước những tham vọng và hành động của Trung Quốc trên Biển Đông hiện nay, các nước ASEAN cần phải làm gì?

 Câu 4: (3,0 điểm)

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản đã đạt được sự phát triển “thần kì" như thế nào? Những nguyên nhân nào dẫn tới sự phát triển đó? Việt Nam có thể rút ra được những kinh nghiệm gì từ Nhật Bản để vận dụng vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay?

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 06/05/2023 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2014-2015 (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND huyÖn Kinh M«n
Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
®Ò thi chän häc sinh giái cÊp huyÖn
M«n: LÞch sö - Líp 9
N¨m häc: 2014-2015
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót)
§Ò thi gåm 01 trang
C©u 1: (2,0 ®iÓm) 
Phong trµo yªu n­íc theo con ®­êng d©n chñ t­ s¶n ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ XX ®· ph¸t triÓn theo nh÷ng xu h­íng nµo? §¹i diÖn tiªu biÓu cña nh÷ng xu h­íng Êy lµ ai? Nªu ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c xu h­íng cøu n­íc ®ã.
C©u 2: (2,0 ®iÓm)
H·y nªu nh÷ng c¬ së ®Ó h×nh thµnh hÖ thèng x· héi chñ nghÜa sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai. Sù hîp t¸c vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ qu©n sù gi÷a c¸c n­íc trong hÖ thèng x· héi chñ nghÜa diÔn ra nh­ thÕ nµo? 
C©u 3: (3,0 ®iÓm)
T¹i sao nãi: “Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kØ XX, mét ch­¬ng míi ®· më ra trong lÞch sö khu vùc §«ng Nam ¸”? Thêi c¬ vµ th¸ch thøc cña ViÖt Nam khi tham gia ASEAN. Tr­íc nh÷ng tham väng vµ hµnh ®éng cña Trung Quèc trªn BiÓn §«ng hiÖn nay, c¸c n­íc ASEAN cÇn ph¶i lµm g×?
	 C©u 4: (3,0 ®iÓm)
Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX, nÒn kinh tÕ NhËt B¶n ®· ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn “thÇn k×" nh­ thÕ nµo? Nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn tíi sù ph¸t triÓn ®ã? ViÖt Nam cã thÓ rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm g× tõ NhËt B¶n ®Ó vËn dông vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc hiÖn nay?
Hä vµ tªn thÝ sinhSè b¸o danh.
Ch÷ kÝ gi¸m thÞ 1:Ch÷ kÝ gi¸m thÞ 2:.
H­íng dÉn chÊm thi m«n lÞch sö 9
N¨m häc 2014-2015
	H/S cÇn tr×nh bµy ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau:
C©u
PhÇn néi dung
§iÓm
1
2.0 ®
- Phong trµo yªu n­íc theo con ®­êng d©n chñ t­ s¶n ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ XX ph¸t triÓn theo hai xu h­íng: B¹o ®éng vò trang vµ xu h­íng c¶i c¸ch v¨n ho¸ x· héi (bÊt b¹o ®éng)
0.25
- §¹i diÖn tiÓu biÓu:
+ Phan Béi Ch©u tiªu biÓu cho xu h­íng b¹o ®éng vò trang.
+ Phan Ch©u Trinh ®¹i diÖn cho xu h­íng bÊt b¹o ®éng (c¶i c¸ch v¨n ho¸ x· héi) 
0.25
* §iÓm gièng nhau:
- §Òu nh»m môc ®Ých cøu n­íc gi¶i phãng d©n téc khái ¸ch ¸p bøc thèng trÞ cña phong kiÕn vµ ®Õ quèc, x©y dùng n­íc ViÖt Nam ®éc lËp hïng c­êng 
0.25
- Hai xu h­íng nµy ®Òu theo t­ t­ëng míi "d©n chñ t­ s¶n", v× ®Òu chÞu ¶nh h­ëng cña NhËt B¶n, Trung Quèc vµ t­ t­ëng d©n chñ t­ s¶n ë ch©u ¢u 
0.25
* Kh¸c nhau:
- Xu h­íng b¹o ®éng cña Phan Béi Ch©u: LËp Héi Duy T©n, chñ tr­¬ng tËp hîp lùc l­îng, b¹o ®éng vò trang ®¸nh Ph¸p, lËp ra mét n­íc ViÖt Nam ®éc lËp. CÇu viÖn NhËt B¶n, vËn ®éng thanh niªn yªu n­íc tham gia vµo phong trµo §«ng du...
0.5
- Xu h­íng c¶i c¸ch cña Phan Ch©u Trinh: Chñ tr­¬ng bÊt b¹o ®éng, dùa vµo Ph¸p ®Ó ®¸nh phong kiÕn. §ßi Ph¸p c¶i c¸ch chÕ ®é cai trÞ. Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng duy t©n, më tr­êng d¹y häc, diÔn thuyÕt, tuyªn truyÒn, ®¶ ph¸ hñ tôc phong kiÕn, cæ ®éng më mang c«ng th­¬ng nghiÖp... 
0.5
2
2.0 ®
* Cë së h×nh thµnh
0.5
- Liªn X«, c¸c n­íc §«ng ¢u, Trung Quèc®Òu cã chung môc tiªu x©y dùng CNXH
0.25
- Cïng chung hÖ t­ t­ëng cña CN M¸c-Lª nin vµ ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña c¸c §¶ng Céng s¶n
0.25
* BiÓu hiÖn hîp t¸c
1.5
- VÒ kinh tÕ: 
+ N¨m 1949, Héi ®ång t­¬ng trî kinh tÕ (SEV) ®­îc thµnh lËp. 
+ Sù tham gia cña: Liªn X«, c¸c n­íc §«ng ¢u, M«ng Cæ, Cu Ba, ViÖt Nam nh»m ®Èy m¹nh sù hîp t¸c gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c n­íc XHCN... 
0.25
0,5
- VÒ chÝnh trÞ, qu©n sù: 
+ N¨m 1955, Liªn X« vµ c¸c n­íc XHCN §«ng ¢u thµnh lËp Tæ chøc HiÖp ­íc V¸c-sa-va...
+ §©y lµ mét liªn minh mang tÝnh chÊt phßng thñ vÒ qu©n sù vµ chÝnh trÞ, nh»m b¶o vÖ c«ng cuéc x©y dùng CNXH; duy tr× hoµ b×nh an ninh cña ch©u ¢u vµ thÕ giíi... 
0.25
0.5
3
3.0 ®
* Mét ch­¬ng míi më ra trong lÞch sö c¸c n­íc §«ng Nam ¸
1.0
- Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90, sau “chiÕn tranh l¹nh” vµ vÊn ®Ò Cam-pu-chia ®­îc gi¶i quyÕt, t×nh h×nh §NA ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. Xu h­íng næi bËt ®Çu tiªn lµ viÖc më réng khèi ®­îc ®Èy m¹nh 
0.25
- Ngµy 28/7/1995, ViÖt Nam lµ thµnh viªn thø 7. Th¸ng 9/1997, Lµo vµ Mianma ra nhËp ASEAN . Ngµy 30/4/1999 Campuchia lµ thµnh viªn thø 10 cña ASEAN.
0.25
- LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö khu vùc, 10 n­íc §NA cïng ®øng trong mét tæ chøc thèng nhÊt. ASEAN ®· chuyÓn träng t©m ho¹t ®éng sang hîp t¸c kinh tÕ, x©y dùng khu vùc §NA hoµ b×nh, æn ®Þnh, ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
0.25
- ASEAN 10 trë thµnh mét tæ chøc khu vùc ngµy cµng cã uy tÝn víi nh÷ng hîp t¸c kinh tÕ trong vµ ngoµi khu vùc (khu vùc mËu dÞch tù do AFTA n¨m 1992 vµ DiÔn ®µn khu vùc ARF n¨m 1994, trong ®ã cã nhiÒu nÒn kinh tÕ lín nh­ Trung Quèc, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Ên §é...) 
0.25
* Thêi c¬ vµ th¸ch thøc cña VN
1.0
- Më réng thÞ tr­êng, tiÕp thu KH-KT tiªn tiÕn, thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, rót ng¾n kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn, hîp t¸c giao l­u v¨n ho¸, gi¸o dôc...
0.25
- T¹o thuËn lîi ®Ó VN héi nhËp toµn diÖn víi khu vùc vµ thÕ giíi. Gãp phÇn cñng cè vµ n©ng cao vÞ thÕ cña ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ
0.25
- Sù chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn, ch­a ®ång nhÊt vÒ ng«n ng÷. Sù c¹nh tranh quyÕt liÖt khi më cöa héi nhËp
0.25
- Sù bÊt æn vÒ chÝnh trÞ cña mét sè n­íc trong khu vùc (Th¸i Lan, Phi lÝp pin). ViÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc khi më cöa héi nhËp...
0.25
* Hµnh ®éng cña c¸c n­íc ASEAN
1.0
- T¨ng c­êng ®oµn kÕt h÷u nghÞ, hîp t¸c toµn diÖn, hiÖu qu¶ gi÷a c¸c thµnh viªn trong khèi ®Ó x©y dùng tæ chøc ASEAN ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, æn ®Þnh
0.25
- Cã th¸i ®é kiªn quyÕt, nhÊt qu¸n ®Êu tranh chèng mäi ©m m­u, hµnh ®éng sai tr¸i cña Trung Quèc trªn biÓn §«ng
0.25
 - Gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ chñ quyÒn biÓn ®¶o b»ng th­¬ng l­îng, hßa b×nh; tuyÖt ®èi kh«ng dïng vò lùc hoÆc ®e däa trªn biÓn §«ng
0.25
- Tranh thñ sù ®ång t×nh ñng hé cña quèc tÕ, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò biÓn §«ng trªn c¬ së luËt ph¸p quèc tÕ, ®¶m b¶o tù do vµ an ninh hµng h¶i trªn biÓn §«ng
0.25
 4
3.0 ®
* DÉn chøng sù ph¸t triÓn thÇn kú
1.0
- Tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kØ XX, khi MÜ x©m l­îc ViÖt Nam, kinh tÕ NhËt cã c¬ héi míi ®¹t sù t¨ng tr­ëng “thÇn k×”, v­ît qua T©y ¢u, v­¬n lªn ®øng thø 2 thÕ giíi t­ b¶n
0.25
- Tæng s¶n phÈm quèc d©n n¨m 1950 ®¹t 20 tØ USD ®Õn 1968 ®¹t 183 tØ USD, ®øng thø hai thÕ giíi. N¨m 1990 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t cao, ®øng thø 2 thÕ giíi...
0.25
- C«ng nghiÖp: Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cao tõ 13,5 ®Õn 15%/n¨m. N«ng nghiÖp: §· cung cÊp ®­îc 80% nhu cÇu l­¬ng thùc trong n­íc, 2/3 nhu cÇu vÒ thÞt s÷a vµ nghÒ ®¸nh c¸ ph¸t triÓn ®øng thø hai thÕ giíi... 
0.25
- Tõ nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX, NhËt ®· trë thµnh mét trong ba trung t©m kinh tÕ-tµi chÝnh cña thÕ giíi
0.25
* Nguyªn nh©n ph¸t triÓn
1.0
+ Nh÷ng c¶i c¸ch d©n chñ tiÕn bé cña NhËt sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai: c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ban hµnh hiÕn ph¸p míi, ban hµnh quyÒn tù do d©n chñ...®· xo¸ bá nh÷ng rµng buéc cña x· héi cò.
0.25
+ TruyÒn thèng v¨n hãa, gi¸o dôc l©u ®êi cña ng­êi NhËt. Con ng­êi NhËt B¶n ®­îc ®µo t¹o chu ®¸o, cã ý chÝ v­¬n lªn, tù c­êng, cÇn cï lao ®éng, kØ luËt, tiÕt kiÖm vµ lu«n coi träng khoa häc kÜ thuËt 
0.25
+ HÖ thèng tæ chøc qu¶n lÝ cã hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp NhËt.Vai trß quan träng cña nhµ n­íc trong viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn, n¾m b¾t ®óng thêi c¬ vµ ®iÒu tiÕt kÞp thêi. 
0.25
+ Sù t¨ng tr­ëng nhanh cña kinh tÕ NhËt B¶n cßn g¾n liÒn víi nh÷ng ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi nh­: sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nh÷ng tiÕn bé cña cuéc c¸ch m¹ng KH-KT hiÖn ®¹i, sù sa lÇy cña MÜ trong cuéc chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn vµ ViÖt Nam. 
0.25
* Bµi häc kinh nghiÖm 
1.0
- NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña khoa häc-kÜ thuËt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Khoa häc-kÜ thuËt lµ kh©u then chèt nªn ViÖt Nam ph¶i tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu KH-KT míi nhÊt cña thÕ giíi
0.5
- C¸ch tæ chøc qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ mét c¸ch gän nhÑ, n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ vµ vai trß ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ cña Nhµ n­íc. §µo t¹o nguån lùc con ng­êi cã tay nghÒ cao vµ ý thøc tù c­êng; coi trong GD-§T vµ khoa häc c«ng nghÖ...
0.5
-------------------hÕt------------------

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_huyen_mon_lich_su_lop_9_nam_hoc_20.doc
Giáo án liên quan