Đề kiểm tra toán cuối năm

Bài 2 : (1đ) Tìm y : 0,8 x y = 1,2 x 10

Bài 3: (2đ)Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 0,3 km và chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích sân trường đó với đơn vị là mét vuông, là hec-ta?

Bài 4: (3đ) Một xe máy đi từ A lúc 8giờ 37phút Đến B lỳc 11giờ 7phút, với vận tốc 36km/giờ. Tớnh quóng đường AB.

 

doc7 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra toán cuối năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..........................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 4: (3đ) Một xe máy đi từ A lúc 8giờ 37phút Đến B lỳc 11giờ 7phút, với vận tốc 36km/giờ. Tớnh quóng đường AB.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 4: (1,5đ) Một người bán 120kg gạo trong đó có 35% là gạo nếp. Tính số gạo tẻ mà người đó đã bán?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM
Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dưới đây:
1) Phân số được rút gọn bằng : 
A) 	 B) C) D) 
2) Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:
A) 0,4 B) 0,8 C) 0,04 D) 0,08
3) Một tấm bìa hình tam giác có đáy bằng 7,2dm, chiều cao kém cạnh đáy 2,7dm, thì có diện tích là bao nhiêu dm2?
A) 19,44 B) 16,2 C) 32,4 D) 35,64
4) giờ = . phút ?
A) 25 B) 12 C) 17 D) 22
5) 35% của 90kg là :
A) 31,5 B) 315 C) 315kg D) 31,5kg
6) 8m3 4dm3 = ..m3 ?
A) 8,004 B) 8,04 C) 8,4 D) 84
Phần 2: 
Bài 1: (1,5đ) Tính : 
a) 1 - ( ) b) c) 3 : 6,25
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 : (1đ) Tìm y : 210 : y = 14,75 + 6,25
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện : 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,1
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: (2đ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 12,5m và có diện tích bằng diện tích một hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi của thửa ruộng đó.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (2đ) May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM
Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dưới đây:
1) Trong các phân số sau phân số nào bằng ?
A) 	 B) C) D) 
2) Số thập phân 0,06 được viết thành phân số thập phân là: 
A) B) C) D) 
3) Một hình thang có chiều cao 12cm, trung bình cộng độ dài 2 đáy là 22cm thì có diện tích là bao nhiêu cm2?
A) 132 B) 204 C) 192 D) 264
4) 5,4phút = giây ?
A) 54 B) 540 C) 324 D) 304
5) Tỉ số phần trăm của 7 và 40 là :
A) 0,175% B) 1,75% C) 17,5% D) 175%
6) 0,03% =  ?
A) B) C) D) 3
Phần 2: 
Bài 1: (1,5đ) Tính : 
a) 483 : 35 b) c) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:(2đ) 144phút = .giờ phút
150cm2 = dm2 c
0,2dm3 = cm3 
657g = ..kg
Bài 3: (2đ) Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6giờ 15phút và đến Hải Phòng lúc 8giờ 56phút, giữa đường ô tô nghỉ 25phút. Tính quãng đường Hà Nội - Hải Phòng biết vận tốc của ô tô là 45km/giờ.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (2đ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng chiều dài. Trung bình cứ 0,01ha thu hoạch đợc 55kg thóc . Tính số thóc thu đợc trên thửa ruộng đó?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM
Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dưới đây:
1) Hỗn số được viết thành số thập phân nào?
A) 3,05 	 B) 3,5 C)3,02 D) 3,2
2) 3,2 : 0,1 = ..?
A)32 B)3,2 C)320 D) 0,32
3) Chữ số 5 trong số 1,258 có giá trị là:
A) 5 B) C) D) 
4) Một cái hồ hình tròn có r = 4cm thì có chu vi là .cm?
A) 12,56 B) 25,12 C) 50,24 D) 11,14
5) 25% của một ngày thì bằng bao nhiêu giờ?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
6) 16,5m2 = .dm2 ?
A)165 B)1650 C)1605 D) 16005
Phần 2: 
Bài 1: (1,5đ) Tính : 
 a)19,72 : 58 b) c) 69 - 7,85
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 : (1đ) Tìm y : x - 1,27 = 13,5 : 4,5
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (2đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
12,44m = .m cm
 8m2 5dm2 = m2
3cm3 44mm3 = mm3
Bài 4: (2đ) Người ta sơn tất cả các mặt của cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Tính diện tích được sơn?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (1đ)Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đú?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM
Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dưới đây:
1) giờ = phút ?
A) 15	 B)12 C)25 D) 45
2) Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 nam. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ? 
A) 150 B) 60 C) 66 D) 40
3) gấp bao nhiêu lần ?
A) B) C) D) 
4) 3,5 : 10 = .?
A) 3,5 B) 0,35 C) 0,035 D) 35
5) Số nào có 45% bằng 81?
A) 120 B) 180 C) 140 D) 150
6) 5m 7dm =  m?
A) 5,7 B) 57 C) 5,07 D) 5,007
Phần 2: 
Bài 1: (2 đ) Tính : 
 a) b) c) 2 : 12,5
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Bài 2: (1đ) Tìm y : 9,5 x y = 399
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
 6m3 272m3 = .m3 0,5m2 = .dm2 
 65 000m2 = ha 53cm = .m
Bài 3: (2đ) Biết 5,2 lít dầu hoả cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu hoả nếu chúng cân nặng 5,32kg?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Bài 4: (2đ) Một hình tam giác có diện tích bằng m2 và chiều cao bằng m. Tính độ dài đáy của tam giác đó.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM
Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dưới đây:
1) 25% của 120 là :
A) 25	 B) 30 C) 300 D) 480
2) 650kg = tấn ? 
A) 65 B) 6,5 C) 0,65 D) 0,065
3) Lớp 5A có 12 học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh của lớp đó bằng phép tính nào dưới đây ?
A)12 : 100 x 40 B)40 : 12 x 100 C)40 x 10 : 100 D) 12 : 40 x 100
4) Chữ số 2 trong số 196,472 có giá trị là :
A) hai B) hai phần mười C) hai phần trăm D) hai phần nghìn
5) Từ 9giờ kém 10phút đến 9giờ 30phút có :
A) 10phút B) 20phút C) 30phút D) 40phút
6) Thể tích của hình lập phương có cạnh 5dm là.dm3 ?
A) 125 B) 152 C) 1250 D) 1520
Phần 2: 
Bài 1: (2đ) Tính : 
a) 13năm 8tháng - 8năm 10tháng b)17,03 x 0,25
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 c) 4ngày 21giờ + 5ngày 15giờ d) 10,6 : 4,24 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
19,76 cm3 = .dm3 5m2 6dm2= .dm2 
 2năm 6tháng = tháng 12phút = giây
Bài 3: (2đ) Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Tính dịên tích quét vôi biết diện tích các cửa là 8,5m2 .
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 4: (1đ) Hiện nay tổng số tuổi hai mẹ con là 72 tuổi. Biết rằng tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi người.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM
Phần 1: (3đ) Chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dới đây:
1) Một hình thang có độ dài hai đáy là 9,4m và 6,6m, chiều cao là 10,5m. Diện tích của hình thang đó là.m2 ?
A) 168	 B)84 C) 160 D) 78,75
2) Một hình trìn có r = 8cm thì có chu vi là .cm ? 
A) 50,24 B) 25,12 C) 12,56 D) 200,96
3) Một hình tòn có d = 6dm thì có diện tích là .dm2 ?
A) 113,04 B) 18,84 C) 28,26 D) 28,36
4) được viết thành phân số thập phân là: 
A) B) C) D) 
5) Biết số bi trong hộp là 12 viên. Vậy hộp bi có tất cả bao nhiêu viên bi ?
A) 18 B) 24 C) 60 D) 30
6) 32m =  km?
A) 0,32 B) 0,032 C) 3,2 D) 32
Phần 2: 
Bài 1: (1đ) Tính : 
 a) 21,76 x 2,05 b) 75,95 : 3,5 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 2: (2đ) Tính giá trị biểu thức : 
a) ( 6,24 + 1,26 ) : 0,75 b) 30,8 - 6,25 x 14,4 : 3
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 3: (2đ) Tìm y a) 3,75 : y = 15 : 10 b) 3,2 x y = 22,4 x 8
...............................................................................................................................................
........................

File đính kèm:

  • docDE_ON_TOAN_L5.doc