Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 28 đến tuần 35

I. MỤC TIÊU

- Nêu được ý nghĩa của việc cho hỏi, tạm biệt.

- Biết cho hỏi, tạm biệt trong cc tình huống cụ thể, quen thuộc hằng ngy.

- Có thái độ tơn trọng, lễ độ với người lớn tuổi; than i với bạn b v em nhỏ

- GDHS Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống giao tiếp hằng ngày

-GDKNS:- Kỹ năng giao tiếp/ứng xử với mọi người, biết chào hỏi khi gặp gỡ và tạm biệt khi chia tay.

Điều chỉnh :Khơng yu cầu học sinh đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp.

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:_Đồ dung để hóa trang đơn giản khi chơi sắm vai

_Bài hát “ Con chim vành khuyên” (Nhạc và lời : Hoàng Vân).

 

doc40 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 28 đến tuần 35, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ểu nội dung câu chuyện: Sóc là con vật thông minh nên đã thoát được nguy hiểm
-GDHS yeâu thích con vaät.Bieát söû duïng trí thoâng minh cuûa mình trong cuoäc soáng
GDKNS : Hình thaønh cho HS caùc kyõ naêng :- Xaùc ñònh giaù trò baûn thaân.- Theå hieän söï töï tin.
- Laéng nghe tích cöïc.- Ra quyeât ñònh.- Thöông löôïng.- Tö duy pheâ phaùn. (baèng caùc hoaït ñoäng :- Ñoäng naõo, töôûng töôïng.- Traûi nghieäm, ñaët caâu hoûi, thaûo luaän nhoùm, chia seû thoâng tin, phaûn hoài tích cöïc, ñoùng vai.)
Ñieàu chænh :: Chöa yeâu caàu keå laïi toaøn boä caâu chuyeän; chöa yeâu caàu phaân vai taäp keå laïi caâu chuyeän.
B-ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:_Tranh veõ trong SGK - phoùng to tranh 
_Baûng ghi gôïi yù 4 ñoaïn cuûa caâu chuyeän_Maët naï Soùi vaø Soùc
C-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Kieåm tra baøi cuõ: (5’)
_Cho HS keå laïi caâu chuyeän “Nieàm vui baát ngôø” 
2.Giôùi thieäu baøi: (2’)
3. Giaùo vieân keå: (5’)
_Keå laàn 1: ñeå HS bieát caâu chuyeän
_Keå laàn 2, 3 keát hôïp vôùi töøng tranh minh hoaï- giuùp HS nhôù caâu chuyeän
Noäi dung:
 1.Moät chuù Soùc ñang chuyeàn treân caønh caây boãng rôi truùng ñaàu moät laõo Soùi ñang ngaùi nguû. Soùi choàm daäy, ñònh cheùn thòt Soùc. Soùc van naøi:
_Haõy thaû toâi ra naøo!
 Soùi noùi:
_Ñöôïc, ta seõ thaû, nhöng ngöôi haõy noùi cho ta bieát: Vì sao boïn Soùc caùc ngöôi cöù nhaûy nhoùt vui ñuøa suoát ngaøy, coøn ta, luùc naøo cuõng thaáy buoàn böïc?
Soùc baûo: 
_Thaû toâi ra ñaõ, roài toâi seõ noùi
2. Soùi thaû Soùc ra. Soùc nhaûy toùt leân caây cao, roài ñaùp voïng xuoáng:
_Anh buoàn vì anh ñoäc aùc. Söï ñoäc aùc thieâu ñoát tim gan anh. Coøn chuùng toâi luùc naøo cuõng vui vì chuùng toâi toát buïng, khoâng laøm ñieàu aùc cho ai caû
* Chuù yù kó thuaät keå:
+Lôøi môû ñaàu chuyeän: keå thong thaû. Döøng laïi ôû caùc chi tieát Soùi ñònh aên thòt Soùc. Soùc van naøi
+Lôøi Soùc: meàm moûng, nheï nhaøng (khi coøn trong tay Soùi), oân toàn nhöng raén roûi, maïnh meõ (ñöùng treân caây giaûi thích)
+Lôøi Soùi: theå hieän söï baên khoaên
_Coù theå theâm thaét lôøi mieâu taû laøm caâu chuyeän theâm sinh ñoäng nhöng khoâng laøm thay ñoåi noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän
3. Höôùng daãn HS keå töøng ñoaïn caâu chuyeän theo tranh: (10’)
_Cho HS quan saùt tranh, ñoïc caâu hoûi döôùi tranh
_Cho caùc toå thi keå laïi ñoaïn truyeän döïa theo tranh
5. Giuùp HS hieåu yù nghóa truyeän:_GV hoûi:
+Soùi vaø Soùc, ai laø ngöôøi thoâng minh? Haõy neâu moät vieäc chöùng toû söï thoâng minh ñoù
4. Cuûng coá- daën doø: (3’)_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò: Deâ con nghe lôøi meï
_2 HS tieáp noái nhau keå laïi 4 ñoaïn caâu chuyeän
Quan saùt tranh, ñoïc caâu hoûi döôùi tranh
_Moãi toå cöû ñaïi dieän thi keå ñoaïn 1
-HS khá, giỏi kể được toàn bộ câu chuyện theo tranh.
Caû lôùp laéng nghe, nhaän xeùt
_1, 2 HS
+ Soùc laø nhaân vaät thoâng minh. Khi Soùi hoûi, Soùc höùa traû lôøi nhöng ñoøi ñöôïc thaû tröôùc, traû lôøi sau. Nhôø vaäy Soùc ñaõ thoaùt khoûi nanh vuoát cuûa Soùi sau khi traû lôøi
_Cho HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän( Daønh cho HS khaù gioûi
Thöù naêm , ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2012
THEÅ DUÏC Tieát 30: 
TROØ CHÔI VAÄN ÑOÄNG
I. MUÏC TIEÂU:
_ Böôùc ñaàu bieát chuyeàn caàu theo nhoùm 2 ngöôøi (baèng baûng caù nhaân hoaëc vôït goã.)
 _ Böôùc ñaàu bieát caùch chôi troø chôi (co ùkeát hôïp vaàn ñieäu)
ÑC:Thay trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người bằng nội dung tâng cầu.
II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: _ Treân saân tröôøng._ GV chuaån bò 1 coøi vaø coù ñuû cho 2 HS coù 1 quaû caàu trinh vaø cuøng HS chuaån bò duïng cuï.
III. NOÄI DUNG: 
NOÄI DUNG
Ñ.LÖÔÏNG
TOÅ CHÖÙC LUYEÄN TAÄP
1/ Phaàn môû ñaàu: -GV nhaän lôùp.
-Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc
-Khôûi ñoäng: 
 + Chaïy nheï nhaøng thaønh moät haøng doïc 
 + Ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu.- Xoay caùc khôùp coå tay, caúng tay, caùnh tay, ñaàu goái, hoâng 
2/ Phaàn cô baûn: 
a) Troø chôi “ Keùo cöa löøa xeû”: 
_ Cho HS chôi khoaûng 1 phuùt ñeå nhôù laïi caùch chôi.
_ Daïy cho HS ñoïc vaàn ñieäu:
 “ Keùo cöa löøa xeû,
 Keùo cho thaät khoeû
 Cho thaät nhòp nhaøng
 Cho ngöïc nôû nang
 Chaân tay cöùng caùp
 Hoø doâ! Hoø doâ!”
_ Cho HS chôi keát hôïp vôùi vaàn ñieäu.
b) Taâng caàu: 
_ Cho HS quay maët vaøo nhau taïo thaønh töøng ñoâi moät caùch nhau 1.5 - 3m.
 _ Choïn 2 HS coù khaû naêng thöïc hieän ñoäng taùc toát, chæ daãn baèng lôøi cho 2 HS ñoù laøm maãu, ñoàng thôøi giaûi thích caùch chôi cho caû lôùp bieát, roài cho töøng nhoùm töï chôi. 
 3/ Phaàn keát thuùc:
_ Thaû loûng. + Ñi thöôøng theo nhòp.
 + OÂn ñoäng taùc vöôn thôû vaø ñieàu hoøa cuûa baøi theå duïc._ Cuûng coá._ Nhaän xeùt giôø hoïc.
1-2 phuùt
1 phuùt
1-2 phuùt
50-60m
1 phuùt
2 phuùt
8-10 phuùt
8-10 phuùt
2-3 phuùt
1-2 phuùt
1-2 phuùt
-Caùn söï lôùp ñieàu khieån lôùp baùo caùo só soá.
- Taäp hôïp haøng doïc.
- Töø 1 haøng doïc chaïy thaønh hình voøng troøn.
- Ñoäi hình voøng troøn.
Ñoäi hình haøng doïc (2-4 haøng)
-Ñoäi hình haøng doïc 2-4 haøng.
-Moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp
- Taäp laïi baøi theå duïc vaø taäp chôi “ keùo cöa löøa xeû”
TAÄP ÑOÏC Tieát 35 – 36
Baøi : NGÖÔØI BAÏN TOÁT
A-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- Ñoïc trôn caû baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ: buùt chì, lieàn ñua, söûa laïi, ngay ngaén, ngöôïng nghòu. Böôùc ñaàu bieát ngaét hôi ôû choã coù daáu caâu.
- Hieåu noäi dung baøi: Nuï vaø Haø laø nhöõng ngöôøi baïn toát, luoân giuùp ñôõ baïn raát hoàn nhieân vaø chaân thaønh. Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi 1,2 ( SGK )
-GDHS luoân thöông yeâu giuùp ñôõ baïn beø
GDKNS : Hình thaønh cho HS caùc kyõ naêng :- Xaùc ñònh giaù trò.- Töï nhaän thöùc veà baûn thaân.- Hôïp taùc.
- Ra quyeát ñònh.- Phaûn hoài, laéng nghe tích cöïc (baèng caùc hoaït ñoäng:- Ñoäng naõo.- Traûi nghieäm, thaûo luaän nhoùm, chia seû thoâng tin, trình baøy yù kieán caù nhaân, phaûn hoài tích cöïc)
B-ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:_Phoùng to tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc _Boä chöõ HVTH (HS) 
C-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:Tieát 1
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
I.Kieåm tra baøi cuõ: (5’)
_Cho HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô “Meøo con ñi hoïc” vaø traû lôøi caâu hoûi:+Meøo kieám côù gì ñeå ñònh troán hoïc?
+Vì sao Meøo con laïi ñoàng yù ñi hoïc? Nhaän xeùt
II.Daïy baøi môùi:
1.Giôùi thieäu baøi: (2’)
2. Höôùng daãn HS luyeän ñoïc: (15’)
a) GV ñoïc toaøn baøi: 
b) HS luyeän ñoïc:* Luyeän ñoïc tieáng, töø:_: lieàn, söûa laïi, naèm, ngöôïng nghòu+Cho HS gheùp töø: ngöôïng nghòu
*Luyeän ñoïc caâu:
_Cho HS luyeän ñoïc nhieàu laàn caâu ñeà nghò cuûa Haø, caâu traû lôøi cuûa Cuùc
_Taäp ñoïc caâu “Haø thaáy vaäy treân löng baïn” vaø caâu “Cuùc ñoû maëtcaûm ôn Haø”, chuù yù caùch ngaét hôi sau daáu phaåy
*Luyeän ñoïc ñoaïn, baøi: 
_Ñoaïn 1: “Trong giôø veõ  ñöa buùt cuûa mình cho Haø”: Ñoïc theo caùch phaân vai ( moät em ñoùng vai ngöôøi daãn truyeän, moät em ñoùng vai Haø, moät em ñoùng vai Cuùc, moät em ñoùng vai Nuï)
_Ñoaïn 2: Phaàn coøn laïi. Chuù yù nghæ hôi sau daáu chaám, ngaét hôi sau daáu phaåy.
_Cho HS thi ñoïc caû baøi
_Lôùp ñoïc ñoàng thanh caû baøi
3. OÂn caùc vaàn uc, ut: (13’)(thöïc hieän caùc yeâu caàu) trong SGK:
a) Tìm tieáng trong baøi coù vaàn uc, ut:
Vaäy vaàn caàn oân laø vaàn uc, ut
b) Cho caû lôùp thi noùi caâu coù vaàn uc hoaëc ut
+Cho HS ñoïc maãu trong SGK
+2 Nhoùm thi noùi vôùi nhau
-Vaàn uc: Hoa cuùc nôû vaøo muøa thu
-Vaàn ut: Kim phuùt chaïy nhanh hôn kim giôø, 
Tieát 2
4. Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi:
a) Tìm hieåu baøi, keát hôïp luyeän ñoïc: (20’)
_ Cho HS ñoïc ñoaïn 1, traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
+Haø hoûi möôïn buùt, ai ñaõ giuùp Haø?
_Cho HS ñoïc ñoaïn 2, vaø traû lôøi caâu hoûi:
+Baïn naøo giuùp Cuùc söûa daây ñeo caëp?
_Cho HS ñoïc caû baøi, traû lôøi caâu hoûi:
+Em hieåu theá naøo laø ngöôøi baïn toát?
b) Luyeän noùi: (10’)
_Ñeà taøi: Keå veà ngöôøi baïn toát cuûa em.
_Gôïi yù lôøi keå döïa theo tranh:
+Trôøi möa Tuøng ruû Tuaán cuøng khoaùc aùo möa ñi veà
+Haûi oám, Hoa ñeán thaêm vaø mang theo vôû ñaõ cheùp baøi giuùp baïn
+Tuøng coù chuoái. Tuøng môøi Quaân aên cuøng
+Phöông giuùp Lieân hoïc oân. Hai baïn ñeàu ñöôïc ñieåm 10
_GV chæ ñònh 2 HS keå veà ngöôøi baïn toát tröôùc lôùp
5.Cuûng coá- daën doø: (5’)+2, 3 HS ñoïc laïi caû baøi
+Yeâu caàu HS veà nhaø nhìn tranh minh hoaï, keå laïi caùc vieäc hai baïn nhoû ñaõ giuùp nhau nhö theá naøo
_Daën doø: Chuaån bò baøi taäp ñoïc: “Ngöôõng cöûa”
_2, 3 HS ñoïc 
+Duøng boä chöõ ñeå gheùp
_Töøng HS ñoïc
_Thi ñua ñoïc: caù nhaân, giöõa caùc toå
_HS ñoïc nhaåm caû baøi
_3 HS
_Cuùc, buùt
+Lôùp nhaän xeùt
_2 HS
+Cuùc töø choái, Nuï cho Haø möôïn
_2 HS
+Haø töï ñeán giuùp Cuùc söûa daây ñeo caëp
+Laø ngöôøi saün saøng giuùp ñôõ baïn
_Töøng baøn trao ñoåi, keå vôùi nhau veà ngöôøi baïn toát
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 4 naêm 2012
TOAÙN Tieát 120 
COÄNG, TRÖØ (khoâng nhôù) TRONG PHAÏM VI 100
I.MUÏC TIEÂU- Biết cộng , trừ các số có hai chữ số không nhớ ; cộng , trừ nhẩm ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ; giải được bài toán có lời văn trong phạm vi các phép tính đã học .
 _	Giaùo duïc HS yeâu thích moân Toaùn, tính caån thaän- chính xaùc
Ñ/c : Khoâng laøm baøi taäp 1 (coät 2), baøi taäp 2 (coät 2).
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC: _Baûng con, Vôû baøi taäp toaùn, SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
A. Baøi cuõ : (5’)Kieåm tra 3 HS : Moät tuaàn leã coù maáy ngaøy?
 Trong moãi tuaàn leã em ñi hoïc vaøo caùc ngaøy naøo? Em ñöôïc nghæ maáy ngaøy?
B. Baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Cho HS thöïc haønh:
 Baøi 1: Coät 1, 3 (6’)Tính nhaåm
_2 coät ñaàu tieân, yeâu caàu HS:
_Cho HS laøm tieáp caùc coät coøn laïi
Baøi 2:(coät 1) (7’)Ñaët tính roài tính
_Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn
_Löu yù:+Kieåm tra caùch ñaët tính cuûa HS
+Cuûng coá kó thuaät coäng, tröø (khoâng nhôù) caùc soá coù hai chöõ soá
+Qua laøm tính böôùc ñaàu cho HS nhaän bieát “moái quan heä giöõa hai pheùp tính coäng vaø tröø”
 Baøi 3: (6’)Toaùn giaûi
_Cho HS ñoïc ñeà toaùn
_Cho HS töï toùm taét baèng lôøi
_Cho HS giaûi
Baøi 4: (6’)Toaùn giaûi
_Höôùng daãn töông töï baøi 3
3. Nhaän xeùt –daën doø: (5’)_Cuûng coá:Cho HS ñaët tính roài tính36+12 48-36 85-5 _Nhaän xeùt tieát hoïc
_Chuaån bò baøi 117: Luyeän taäp
_Töï laøm roài chöõa baøi
+HS nhaéc laïi kó thuaät coäng, tröø nhaåm caùc soá troøn chuïc
_Cho vaøi HS gioûi giaûi thích caùch coäng nhaåm
_Töï laøm vaø chöõa baøi
_Toùm taét 
_Giaûi 
Caû hai baïn coù taát caû laø:
35 + 43 = 78 (que tính)
Ñaùp soá: 78 que tính
_Giaûi
Soá boâng hoa Lan haùi ñöôïc laø:
68 – 34 = 34 (boâng hoa)
Ñaùp soá 34 boâng hoa
HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ
 Tieát 30 SINH HOAÏT LÔÙP 
 I.Muïc tieâu: - HS thaáy ñöôïc nhöõng öu, khuyeát ñieåm trong tuaàn
 - Bieát khaéc phuïc nhöôïc ñieåm, phaùt huy öu ñieåm
 - GDHS yù thöùc pheâ vaø töï pheâ. 
 II. Caùch tieán haønh :
1 . Lôùp tröôûng : Nhaän xeùt caùc HÑ cuûa lôùp trong tuaàn qua veà caùc maët : 
 Hoïc taäp, lao ñoäng, veä sinh, neà neáp, caùc hoaït ñoäng khaùc 
2 . Giaùo vieân : Nhaän xeùt theâm tuyeân döông khuyeán khích vaø nhaéc nhôû .
- Neà neáp : Caùc em ñaõ thöïc hieän nghieâm tuùc 
– Truy baøi ñaàu giôø coøn oàn - Xeáp haøng : xeáp haøng nhanh nheïn thaúng.
– Coù yù thöùc giöõ veä sinh caù nhaân	
- Veä sinh tröôøng lôùp saïch seõ
- Hoïc taäp : Coù chuaån bò baøi ôû nhaø, coù phaùt bieåu xaây döïng baøi. 
 Tuyeân döông : Haèng ,Vuõ, Loäc, Nhaät Anh, Baûo 
 Nhaéc nhôû caùc toå, nhoùm thöïc hieän chöa toát.
3 .Keá hoaïch tuaàn tôùi :
- Thöïc hieän “ muøa thi nghieâm tuùc”
-Thi ñua laäp nhieàu thaønh tích chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn 16/4, 30/4, 1/5
4. SINH HOAÏT SAO : Chôi troø chôi “ Chim ñoåi loàng”
TUAÀN 31
Thöù hai ngaøy 16 thaùng 4 naêm 2012
ÑAÏO ÑÖÙC
Tieát 31: BAÛO VEÄ HOA VAØ CAÂY NÔI COÂNG COÄNG (tieát 2) 
(GDBVMT+GDSDNLTK&HQ)
I. MUÏC TIEÂU: 1. Hoïc sinh hieåu:
- Kể được một vài lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống của con người.
- Nêu được một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
- Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên.
-GDBVMT: GDHS bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác; biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
-GDSDNLTK&HQ:(lieân heä) 
GDKNS :- Kyõ naêng ra quyeát ñònh vaø giaûi quyeát vaán ñeà trong tình huoáng ñeå baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng.- Kyõ naêng tö duy pheâ phaùn nhöõng haønh vi phaù hoaïi caây vaø hoa nôi coâng coäng
II. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN:_HS: Vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc 1 – GV : tranh minh hoaï
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
A. Baøi cuõ :(5’) Taïi sao phaûi baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng ?
B. Baøi môùi : 25’) 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
* Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi taäp 3.
_GV giaûi thích vaø yeâu caàu baøi taäp 3
_GV môøi moät soá HS trình baøy
GV keát luaän: Nhöõng tranh chæ vieäc laøm goùp phaàn taïo moâi tröôøng trong laønh laø tranh 1, 2, 4.
*Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän vaø ñoùng vai theo tình huoáng BT 4.
GDKNS :- Kyõ naêng ra quyeát ñònh vaø giaûi quyeát vaán ñeà trong tình huoáng ñeå baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng.
_GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm HS.
GV keát luaän:( GD BVMT)
 Neân khuyeân ngaên baïn hoaëc maùch ngöôøi lôùn khi khoâng caûn ñöôïc baïn. Laøm nhö vaäy laø goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng trong laønh, laø thöïc hieän quyeàn ñöôïc soáng trong moâi tröôøng trong laønh
*Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh xaây döïng keá hoaïch baûo veä caây vaø hoa.
GDKNS :-- Kyõ naêng tö duy pheâ phaùn nhöõng haønh vi phaù hoaïi caây vaø hoa nôi coâng coäng
_Höôùng daãn HS thaûo luaän:
+Nhaän baûo veä, chaêm soùc caây vaø hoa ôû ñaâu?
+Vaøo thôøi gian naøo?+Baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå naøo?
+Ai phuï traùch töøng vieäc?
GV keát luaän:(GDBVMT)
 Moâi tröôøng trong laønh giuùp caùc em khoûe maïnh vaø phaùt trieån. Caùc em caàn coù caùc haønh ñoäng baûo veä, chaêm soùc caây vaø hoa
GDSDNLTK&HQ:Baûo veä caây vaø hoa laø goùp phaàn BV taøi nguyeân thieân nhieân, khoâng khí trong laønh, moâi tröôøng trong saïch, goùp phaàn giaûm caùc chi phí veà naêng löôïng phuïc vuï caùc hoaït ñoäng naøy.
* Hoaït ñoäng 4: - HS cuøng giaùo vieân ñoïc ñoaïn thô trong vôû BT
C.Cuûng coá- daën doø:(5’)- Chaêm soùc , baûo veä caây vaø hoa coù ích lôïi gì?
_Nhaän xeùt tieát hoïc_Daën doø: OÂn taäp cuoái naêm
_HS laøm baøi taäp.
_Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung
_HS thaûo luaän, chuaån bò ñoùng vai
_Caùc nhoùm leân ñoùng vai
_Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung
HS khá giỏi:Nêu được lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với môi trường sống 
_Töøng toå hoïc sinh thaûo luaän:
_Ñaïi dieän caùc toå leân ñaêng kí vaø trình baøy keá hoaïch haønh ñoäng cuûa mình
_Caû lôùp trao ñoåi, boå sung.
“Caây xanh cho boùng maùt
Hoa cho saéc, cho höông
Xanh, saïch, ñeïp moâi tröôøng
Ta cuøng nhau gìn giöõ.”	
Thöù tư , ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2012
KEÅ CHUYEÄN: Tiết 7
DEÂ CON NGHE LÔØI MEÏ
A-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 
-KÓ l¹i ®­îc mét ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý d­íi tranh.
-HiÓu ®­îc néi dung c©u chuyÖn: Dª con do kh«ng biÕt nghe lêi mÑ nªn ®· kh«ng m¾c m­u Sãi. Sãi bÞ thÊt b¹i, tiu nghØu bá ®i. 
- GDHS yêu thương loài vật
-GDKNS: Hình thaønh cho HS caùc kyõ naêng:- Xaùc ñònh giaù trò.- Laéng nghe tích cöïc.- Ra quyeát ñònh.
- Tö duy pheâ phaù (baèng caùc hoaït ñoäng:- Ñoäng naõo, töôûng töôïng.- Traûi nghieäm, ñaët caâu hoûi, thaûo luaän nhoùm, chia seû thoâng tin, phaûn hoài tích cöïc, ñoùng vai.)
Ñieàu chænh :Chöa yeâu caàu keå laïi toaøn boä caâu chuyeän; chöa yeâu caàu phaân vai taäp keå laïi caâu chuyeän.
B-ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:_ Phoùng to tranh minh hoaï caâu chuyeän Deâ con nghe lôøi meï trong SGK - _Chuaån bò maët naï Deâ meï, Deâ con, Soùi
C-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
A.Kieåm tra baøi cuõ:(5’)
_Cho HS keå laïi caâu chuyeän “Soùi vaø Soùc” 
B. Baøi môùi ( 25’)Giôùi thieäu baøi:
. Giaùo vieân keå:*Cho HS töï nhìn tranh vaø keå
_Keå laàn 1: ñeå HS bieát caâu chuyeän
_Keå laàn 2: keát hôïp vôùi duøng tranh minh hoaï- giuùp HS nhôù ñöôïc caùc chi tieát Noäi dung:
 1.Saép ñi kieám coû, Deâ meï daën caùc con:
_Meï ñi vaéng, caùc con phaûi ñoùng chaët cöûa. Ai laï goïi cöûa, caùc con khoâng ñöôïc môû.
 Khi trôû veà, Deâ meï caát tieáng haùt vaø goõ cöûa:
 Caùc con ngoan ngoaõn 
 Mau môû cöûa ra 
 Meï ñaõ veà nhaø
 Cho caùc con buù
 Deâ con môû cöûa toan meï vaøo. Chuùng buù meï no neâ. Theá roài Deâ meï laïi ñi
2. Moät con Soùi ñöùng rình ñaõ laâu. Ñôïi Deâ meï ñi roài, noù roùn reùn ñeán tröôùc cöûa, vöøa goõ cöûa vöøa giaû gioïng Deâ meï haùt baøi haùt maø noù vöøa nghe loûm:
 Caùc con ngoan ngoaõn 
Mau môû cöûa ra
Meï ñaõ veà nhaø
 Cho caùc con buù
 Baày deâ laéng nghe tieáng haùt. Chuùng nhaän ra gioïng haùt khaøn khaøn, khoâng trong treûo nhö gioïng meï. Chuùng ñoaùn ñoù laø gioïng Soùi neân nhaát quyeát khoâng môû cöûa.
 Ñôïi maõi chaúng laøm ñöôïc, Soùi ñaønh cuùp ñuoâi luûi maát
3. Deâ meï veà goõ cöûa vaø haùt. Ñaøn deâ nhaän ra gioïng meï ngay. Chuùng môû cöûa, tranh nhau keå cho meï nghe chuyeän Soùi ñeán nhöng chuùng khoâng bò maéc löøa. Deâ meï aâu yeám khen caùc con thaät khoân ngoan vaø bieát nghe lôøi meï.
* Chuù yù kó thuaät keå:
+Ñoaïn môû ñaàu, gioïng Deâ meï aâu yeám daën con
+Tieáng haùt cuûa Deâ meï vöøa trong treûo, vöøa chaân thaät
+Tieáng haùt cuûa Soùi khoâ khan, khoâng coù tình caûm. Gioïng oàm oàm
+Ñoaïn cuoái keå gioïng vui veû, ñaàm aám
. Höôùng daãn HS keå töøng ñoaïn caâu chuyeän theo tranh:
_Cho HS keå_Toå chöùc cho moãi toå thi keå 
. Höôùng daãn HS keå toaøn truyeän
 Cho HS thi keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän taïo theâm höùng thuù
_Caùc em coù bieát vì sao Soùi tiu nghæu, cuùp ñuoâi boû ñi khoâng?
C. Cuûng coá- daën doø:(5’) Truyeän khuyeân ta ñieàu gì?
_Nhaän xeùt tieát hoïc-Daën doø:Chuaån bò: Con Roàng chaùu TieânVeà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân
_1 HS keå, 1 HS neâu yù nghóa caâu chuyeän
_HS döïa vaøo tranh vaø caâu hoûi gôïi yù ñeå keå
Caû lôùp laéng nghe, nhaän xeùt
_1, 2 HS
HS giái kÓ ®­îc toµn bé c©u chuyÖn
_Vì Deâ con bieát nghe lôøi meï neân khoâng maéc möu Soùi. Soùi bò thaát baïi ñaønh tiu nghæu boû ñi. 
_Truyeän khuyeân ta phaûi bieát vaâng lôøi ngöôøi lôùn_
Thöù naêm , ngaøy 20 thaùng 4 naêm 2012
TAÄP ÑOÏC Tieát 41-42
HAI CHÒ EM
A-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
-§äc tr¬n c¶ bµi. TËp ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ : vui vÎ, mét l¸t, hÐt lªn, d©y cãt, buån. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬I ë chç cã dÊu c©u.
-HiÓu ®­îc néi dung bµi: CËu em kh«ng cho chÞ ch¬i ®å ch¬i cña m×nh vµ c¶m thÊy buån ch¸n v× kh«ng cã ng­êi cïng ch¬i. - Tr¶ lêi c©u hái 1, 2 (SGK)
- Caâu chuyeän khuyeân em khoâng neân ích kæ
GDKNS:Hình thaønh cho HS caùc kyõ naêng:- Xaùc ñònh giaù trò.- Ra quyeát ñònh.- Phaûn hoài, laéng nghe tích cöïc.- Tö duy saùng taïo.(baèng caùc hoaït ñoäng:- Thaûo luaän nhoùm.- Trình baøy 1 phuùt.)
B-ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:_Phoùng to tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc vaø phaàn taäp noùi;
_Boä chöõ HVTH (HS) 
C-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:Tieát 1
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
I.Kieåm tra baøi cuõ:(5’)_Cho HS ñoïc baøi “Keå cho beù nghe” vaø traû lôøi caâu hoûi:+Con choù, caùi coái coù ñaëc ñieåm gì ngoä nghónh? Nhaän xeùt
II.Daïy baøi môùi: Giôùi thieäu baøi
Höôùng daãn HS luyeän ñoïc:(30’)
a) GV ñoïc toaøn baøi: Gioïng caäu em khoù chòu
b) HS luyeän ñoïc:
* Luyeän ñoïc tieáng, töø:
_Luyeän ñoïc caùc tieáng, töø: vui veû, moät laùt, heùt leân, daây coùt, buoàn.
 +Cho HS gheùp töø: vui, daây, buoàn
*Luyeän ñoïc caâu:_Luyeän ñoïc caâu noùi cuûa caäu em nhaèm theå hieän thaùi ñoä ñaønh hanh cuûa caäu em
*Luyeän ñoïc ñoaïn, baøi: _ Cho HS ñoïc theo ñoaïn:
+Ñoaïn 1: töø “Hai chò em  gaáu boâng cuûa em”
+Ñoaïn 2: töø “Moät laùt sau  cuûa chò aáy”
+Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi_Ñoïc caû baøi
3. OÂn caùc vaàn et, oet: (thöïc hieän caùc yeâu caàu) trong SGK:
a) Tìm tieáng trong baøi coù vaàn et:
b) Thi tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn et hoaëc oet
_Chia nhoùm thi vieát tieáng coù vaà

File đính kèm:

  • docGABS 28-35.doc