Bài giảng Lớp 5 - Môn Tiếng Việt - Tuần 6 - Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-thai (tiếp theo)

Đọc đúng các tên người nước ngoài, bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa bài: Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan phát xít Đức hống hách một bài học sâu sắc. (Trả lời được những câu hỏi 1,2,3).

- Giáo dục Hs thấy được dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào thì những kẻ làm việc phi nghĩa, mang lại chiến tranh, đau khổ cho người khác đều bị lên án.

 

doc25 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1802 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lớp 5 - Môn Tiếng Việt - Tuần 6 - Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-thai (tiếp theo), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Hs chia 3 đội, mỗi đội 3 hs lên chơi trò chơi tiếp sức bài tập 3 Sgk. 
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I-Mục tiêu:
_ Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hòa bình chống chiến tranh, biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
II/ Chuẩn bị:
_ Sách, báo, truyện gắn với chủ điểm hòa bình.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
A. Kiểm tra bìa cũ:
_ Tiết trước các em kể chuyện gì?
_ Gọi HS kể lại 1 câu chuyện đã nghe đã đọc.
_ Gv nhận xét
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn hs:
* HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của đề:
_ Cho hs đọc yêu cầu của đề bài trong SGK.
_ Gạch dưới những từ ngữ quan trọng
Đề: kể lại 1 câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc ca ngợi hòa bình, chống tranh.
_ Gv lưu ý hs: để kể chuyện hay, hấp dẫn các em cần lưu ý 1, 2, 3 trong SGK
_ Cho hs nêu câu chuyện mình sẽ kể
* HĐ 2: Hướng dẫn kể chuyện
_ Cho hs kể chuyện trong nhóm 4
_ Gọi 3 hs kể chuyện
_ Các em thi kể theo nhóm
_ Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện, có thể đặt câu hỏi cho nhóm khác trả lời
_ Gv nhận xét 
3. Củng cố:
-Qua câu chuyện em có suy nghĩ gì chiến tranh và hòa bình 
4. Dặn dò:
-Hs nêu tựa bài cũ 
_ 1 hs kể
-Hs nghe, nhắc lại tựa bài 
_ 1 hs đọc to đề bài
_ Hs nêu câu chuyện sẽ kể
-Hs kể trong nhóm 
-3 hs kể 
_ Đại diện các nhóm kể chuyện
_ Đại diện các nhóm thi kể, nói ý nghĩa câu chuyện
_ Lớp nhận xét
-Hs nêu – nxbs
-Hs nghe và thực hiện 
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
BUỔI CHIỀU
ĐẠO ĐỨC: CÓ CHÍ THÌ NÊN (TIẾT 2)
I/ Mục tiêu : 
- Biết được người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống. 
- Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 
- Xác định được thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và biết lập kế hoạch vượt khó khăn.
II/ Chuẩn bị:
- Một số mẩu chuyện về những tấm gương vượt khó (ở địa phương càng tốt) như Nguyễn Ngọc Ký..
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
1.Bài cũ:
+ 1 hs nêu ghi nhớ của bài
+ Gv đánh giá.
2. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: trực tiếp.
Hoạt động 1: làm bài tập 3, SGK.
+ GV chia hs thành các nhóm 4.
. GV có thể ghi tóm tắc trên bảng theo mẫu sau:
Hoàn cảnh
Những tấm gương
Khó khăn của bản thân
Khó khăn về gia đình
Khó khăn khác
. Gv cần gợi ý để hs hiểu được các hoàn cảnh khó khăn:
_ Khó khăn của bản thân như: sức khỏe bị yếu, bị khuyết tật.
_ Khó khăn về gia đình như: nhà nghèo, sống thiếu sự chăm sóc của bố hoặc mẹ.
_ Khó khăn khác như: đường đi học xa
+ Gv gợi ý để hs phát hiện những bạn có khó khăn ở ngay trong lớp mình, trường mình và có kế hoạch để giúp bạn vượt khó.
* Hoạt động 2: tự liên hệ ( bài tập 4 SGK)
+ H/Đ nhóm tổ 
+ Mỗi nhóm chọn 1 bạn có điều kiện khó khăn hơn trình bày trước lớp
+ Cả lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ những bạn có nhiều khó khăn ở trong lớp.
+ Gv kết luận:
_ Lớp ta có một vài bạn có những khó khăn như: bạn Thông, Cúc, Ân, C.Thanh bản thân các bạn đó cần nỗ lực cố gắng để tự mình vượt khó. Như sự cảm thông, chia sẻ, động viên, giúp đỡ của bạn tập thể cũng hết sức cần thiết để giúp đỡ các bạn vượt qua khó khăn vươn lên
3. Củng cố:
+ Nêu những tấm gương vượt khó mà em đã gặp ?
_ Giáo dục tinh thần, ý chí vương lên trong cuộc sống cũng như trong học tập .
4.Dặn dò: 
Gv nhận xét tiết học, dặn hs về chuẩn bị bài sau:
_ Hs nêu
_ Lớp nhận xét, bổ sung
-Hs nghe 
_ Hs thảo luận nhóm về những tấm gương đã sưu tầm được
-Hs nghe gợi ý 
+ Đại diện tững nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm
-Hoạt động nhóm tổ làm phiếu học tập theo mẫu 
STT
Khó khăn
Biện pháp khắc phục
1
2
3
4
+ Hs trao đổi những khó khăn của nhóm tìm ra những bạn gặp khó khăn nhiều nhất .Tìm cách động viên, an ủi chia sẻ giúp bạn vượt qua khó khăn đó .
- Hs khá giỏi : Xác định được thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và biết lập kế hoạch vượt khó khăn
-Hs nêu nối tiếp 
-Hs nghe 
-Hs nghe và thực hiện yêu cầu 
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
KÓ THUAÄT: CHUAÅN BÒ NAÁU AÊN
I. Muïc ñích, yeâu caàu: HS caàn phaûi
- Neâu ñöïôc nhöõng coâng vieäc chuaån bò naáu aên
- Bieát caùch thöïc hieän moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên.
- Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giuùp ñôõ gia ñình.
II. Chuaån bò:
Tranh aûnh moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng. 
Moät soá rau xanh, cuû, quaû coøn töôi.
Dao thaùi, dao goït.
Phieáu ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp.
III. Caùc hoaït ñoäng d aïy hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Baøi cuõ: Goïi 5 hs leân baûng neâu taùc duïng 5 nhoùm duïng cuï naáu aên.
- GV nhaän xeùt vieäc hoïc baøi ôû nhaø cuûa hs.
2. Baøi môùi:
a. GTB: GV giôùi thieäu-ghi ñeà baøi
b. Noäi dung:
* Hoaït ñoäng 1: Xaùc ñònh moät soá coâng vieäc chuaån bò n aáu aên:
- Yeâu caàu hs ñoïc noäi dung sgk vaø neâu teân caùc coâng vieäc caàn chuaån bò naáu aên.
- GV nhaän xeùt, toùm taét noäi dung.
- HS thöïc hieän yeâu caàu
* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch thöïc hieän moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên
- Tìm hieåu caùch choïn thöïc phaåm
+ Yeâu caàu hs ñoïc noäi dung muïc 1; quan saùt H.1 sgk ñeå traû lôøi caâu hoûi.
- Muïc ñích, yeâu caàu cuûa vieäc choïn thöïc phaåm cho böõa aên.
- Caùch choïn thöïc phaåm ñaûm baûo ñuû löôïng, ñuû chaát dinh döôõng cho böõa aên.
+ GV nhaän xeùt vaø toùm taét noäi dung chính (nhö sgk)
+ Höôùng daãn hs caùch choïn thöïc phaåm thoâng thöôøng nhö rau, cuû, caù, thòt qua tranh.
- Tìm hieåu caùch sô cheá thöïc phaåm:
+ Höôùng daãn hs ñoïc noäi dung muïc 2 sgk
+ Neâu mhöõng coâng vieäc thöôøng laøm tröôùc khi naáu moät moùn aên mhö rau muoáng, kho thòt.
+ GV nhaän xeùt vaø choát laïi
+ Neâu muïc ñích cuûa vieäc sô cheá thöïc phaåm sgk ?
+ ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá rau caûi nhö theá naøo tröôùc khi naáu?
+ Sô cheá rau khaùc vaø gioâng vôùi sô cheá cuû, quaû? 
+ S ô cheá caù nhö theá naøo?
+ GV nhaän xeùt vaø toùm taét theo nhö noäi dung sgk
+ GV höôùng daãn hs sô cheá rau ñem leân lôùp
+ Toùm taét noäi dung hoaït ñoäng 2.
3. Cuûng coá. Daën doø:
- Yeâu caàu hs traû lôøi moät soá caâu hoûi cuoái baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën doø veà nhaø.
- HS thaûo luaän caëp ñoâi vaø traû lôøi caâu hoûi
+ HS traû lôøi caâu hoûi muïc 1 sgk
- HS quan saùt nhôù ñeå thöïc haønh caùch löïa choïn thöïc phaåm.
- 2 hs ñoïc, lôùp theo doõi vaø neâu.
+ Tröôùc khi cheá bi eán ta thöôøng boû nhöõng phaàn khoâng aên ñöôïc vaø laøm saïch.
+ HS döïa vaøo sgk ñeå traû lôøi
+ HS laøm vieäc theo 3 nhoùm traû lôøi 3 caâu hoûi. Ñaïi dieän traû lôøi.
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
Thứ tư, ngày 8 tháng 10 năm 2014
BUỔI SÁNG
TẬP ĐỌC: TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT
I/ Mục tiêu : 
- Đọc đúng các tên người nước ngoài, bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa bài: Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan phát xít Đức hống hách một bài học sâu sắc. (Trả lời được những câu hỏi 1,2,3). 
- Giáo dục Hs thấy được dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào thì những kẻ làm việc phi nghĩa, mang lại chiến tranh, đau khổ cho người khác đều bị lên án.
II/ Chuẩn bị :
-Gv: Tranh minh họa, ảnh nhà văn Đức Si – le, bảng phụ ghi đoạn kịch cần luyện đọc.
- Hs: Tìm hiểu bài ở nhà.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Kiểm tra đọc bài “Sự sụp đổ của chế độ A – pác – thai” theo từng đoạn.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài: 
Luyện đọc:
- Hs khá giỏi đọc bài.
-Gv nx, lưu ý cách đọc.
- Gv chia 3 đoạn. Yêu cầu hs đọc nối tiếp theo đoạn. 
- HD đọc từ khó: Si – le, Pa – ri, Hít – le, Vim – hem – tem, Ooc – lê - ăng ,  
-Đọc từng đoạn và kết hợp giải nghĩa một số từ ngữ có trong phần chú giải 
-Yêu cầu Hs đọc thầm và TLCH: Câu chuyện xảy ra ở đâu? Tên Phát – xít nói gì khi gặp những người trên tàu?
- Gv đọc mẫu diễn cảm toàn bài, nêu giọng đọc của bài.
Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Hs đọc đoạn 1: 
- Câu 1: Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?
- Tại sao ông cụ người Pháp không đáp lời tiến sĩ quan bằng tiếng Đức?
- Câu 2: Nhà văn Si – le được ông cụ đánh giá như thế nào?
- Nêu nội dung đoạn 2?
 - Câu 4: Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện có ngụ ý gì?
- Câu 3: Em hiểu thái độ của ông cụ đối với tên phát – xít Đức và tiếng Đức ntn?
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm : 
- Yêu cầu hs đọc nối tiếp cả bài.
-Y/cầu nhận xét giọng đọc từng đoạn.
- Treo bảng phụ đoạn cần luyện đọc diễn cảm – Gạch dưới những từ cần nhấn giọng, ngắt đoạn.
- Hs luyện đọc.
- Hs thi đọc diễn cảm theo vai.
- Gv nx nhóm đọc hay. 
4. Củng cố - dặn dò : 
- Nêu nội dung của bài?
- Gv kết hợp giáo dục hs như mục đích.
- Yêu cầu về nhà đọc theo phân vai, chuẩn bị bài “Những người bạn tốt ”.
- Nhận xét tiết học.
- Hát.
- Hs đọc theo đoạn.
-Hs nghe. 
-1 Hs – Lớp đọc thầm theo.
- Mỗi hs một đoạn.
- 1 số Hs đọc. 
- Hs đọc chú giải và giải nghĩa từ - lớp nxbs.
-Hs đọc thầm và TLCH.
-Hs nghe.
- Hs đọc.
- Hs trả lời – lớp nxbs.
-Hs trả lời – nxbs 
- Thảo luận nhóm đôi, phát biểu. 
- Hs đọc nối tiếp theo đoạn.
- Hs nhận xét.
- Yêu cầu Hs nêu cách đọc và đọc.
- Nhiều Hs đọc đoạn.
- Thi đua theo nhóm theo vai.
- Hs trả lời – nxbs.
- Hs lắng nghe.	
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
TOÁN: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu : Giúp Hs biết:
-Tên gọi, kí hiệu và mqh của các đơn vị đo diện tích đã học. Vận dụng để chuyển đổi, so sánh số đo diện tích .
- Giải các bài toán có liên quan đến diện tích .
II/Chuẩn bị: 
-Giáo viên: bảng phụ 
-Học sinh: làm bài ở nhà 
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Bài cũ:
-Hỏi về các đơn vị đo diện tích đã học
-Nhận xét
B.Bài mới
1.Giới thiệu
2.Hướng dẫn luyện tập
¶Bài 1:a,b ( Phần c dành cho hs khá giỏi )
-Gọi HS đọc đề
-Yêu cầu HS làm bài
-Nhận xét bài làm của HS
¶Bài 2:
-Bài yêu cầu làm gì?
-Để so sánh được em phải làm gì trước?
-Cho HS làm bài
-Nhận xét bài làm của HS
¶Bài 3:
-Gọi HS đọc đề
-Tìm hiểu đề bài –tóm tắt
-Cho HS tự giải
-Nhận xét –sửa chữa
Bài 4 : dành cho hs khá giỏi 
-Yêu cầu hs đọc đề toán – Bài toán thuộc dạng gì ? 
-Yêu cầu hs làm vở .
3.Củng cố –dặn dò
-Nhắc lại cách tính S hình chữ nhật
-Quan hệ 1 số đơn vị đo diện tích như m2; dam2; hm2, ha
-Chuẩn bị bài T29
-Nhận xét giờ học
-2 HS
-Lớp nhận xét
-Nghe 
-1 em đọc
-2 em lên bảng,lớp làm bảng con, phần c hs khá giỏi làm them vào bảng con 
-HS nêu
-HS trả lời(đổi cùng đơn vị đo)
-Lớp làm vở, 1em lên bảng
-Lớp nhận xét
-1 em đọc
-2 HS hỏi-đáp
-Lớp giải vào vở ,1 em lên bảng
-Hs đọc yêu cầu – Hs khá giỏi nêu dạng toán tìm Ps của 1 số rồi làm vào vở .
-2 HS nêu
-2 HS
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ -HỢP TÁC
I/ Mục tiêu : 
- Hiểu được các từ có tiếng hữu, tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm thích hợp theo yêu cầu của (BT1, BT2). Biết đặt câu với 1 từ hoặc 1 thành ngữ theo yêu cầu của (BT3,4). 
-Qua bài học giáo dục cho hs về tình hữu nghị, hợp tác quốc tế với bạn bè trên thế giới.
II/ Chuẩn bị:
- Hs :Từ điển Hs 
- Gv : Tranh, ảnh thể hiện tình hữu nghị, sự hợp tác giữa các quốc gia, bảng phụ 
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
A. Bài cũ : 
- Thế nào là từ đồng âm? cho VD để đặt câu phân biệt
* Nhận xét – ghi điểm
B. Bài mới : 
1. Giới thiệu – ghi tựa bài
2. Hướng dẫn hs làm bài tập:
a. Bài 1 : 
- Gọi Hs đọc và nêu yêu cầu bài 1?
- Cho hs nêu nghĩa của từ “Hữu”
- Yêu cầu hs làm bài 
- Trình bày kết quả
- Nhận xét giải nghĩa từ
- Gv chốt lại:
b. Bài 2 :
- Tương tự như bài 1 
-“Họp” có nghĩa như thế nào?
- Sử dụng từ điển cho biết nghĩa của từng từ
- Hs làm bài
- Gv nhận xét và chốt:
c. Bài 3 : 
- Gọi Hs nêu yêu cầu bài 3
- Cho hs làm bài
- Trình bày và Nhận xét kết quả
- Gv nhận xét-giới thiệu những câu văn hay
d. Bài 4 : 
- Hs đọc và nêu yêu cầu
- Yêu cầu hs làm bài (Hs khá giỏi đặt 2-3 câu với 2-3 thành ngữ) 
- Nhận xét-bổ sung
- Gv nhận xét-chốt lại
- Nêu ý nghĩa của các thành ngữ trên
3. Củng cố và dặn dò
- Giáo dục tư tưởng-liên hệ thực tế cho Hs 
- Về học thuộc lòng các câu thành ngữ, tục ngữ.
- 2 Hs lên bảng làm 
- Hs lắng nghe.
- 2Hs đọc – lớp đọc thầm.
- Hs tra từ điển.
- Sử dụng từ điển và xét.
- Hs trình bày.
- Hs nhận xét nêu nghĩa.
- Hs theo dõi.
- Hs nêu.
- Hs sử dụng từ điển để tra và nêu.
- Làm theo nhóm 4.
- Hs nhận xét.
- 1 hs nêu.
- 2 hs lên bảng – lớp làm vở.
- Nhận xét.
- Hs theo dõi.
- Vài hs đọc
- 3 Hs lên bảng- lớp làm vở
-Hs khá giỏi đặt được 2,3 câu với 2,3 thành ngữ ở BT4 
- Hs nhận xét.
- Hs lắng nghe.
-Hs nghe.
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
BUỔI CHIỀU
TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I/ Mục tiêu : 
-Biết viết một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết , trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng .
-Vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống như viết đơn xin nghỉ học, 
 * KNS: Ra quyết định (làm đơn trình bày nguyện vọng), thể hiện sự cảm thông (chia sẻ cảm thông với nỗi bất hạnh của nạn nhân chất độc màu da cam)
II/Chuẩn bị: 
GV: Phiếu ghi điểm của mỗi HS, một số mẫu thống kê đơn giản.
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
A. Bài cũ:
-Kiểm tra việc chữa bài KT của hs ở nhà
-Gv nhận xét chung
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài :
2. Hướng dẫn hs luyện tập
a. bài 1 :
Hd sử dụng mẫu đơn
-Cho hs đọc thầm bài văn thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng
-Giới thiệu tranh ảnh về thảm họa do chất độc màu da cam gây ra; mọi hoạt động của hội chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam
→ Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì với con người? 
→ Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam
-Cho hs đọc phần ghi chú SGK
-Đưa bảng phụ đã kẻ sẵn mẫu đơn cho hs quan sát
-Hs quan sát
→Phần quốc hiệu tiêu ngữ ta viết ở vị trí nào trong trang giấy ? ta cần viết hàng chữ nào ? vì sao ?
*Giáo viên lưu ý hs cách viết ngày, tháng, năm : cách viết tên lá đơn
Người làm đơn
Phần lý do; viết ngắn gọn, rõ ràng thể hiện rõ nguyện vọng cá nhân
-Y/c hs dựa vào bài văn để xd lá đơn
b. Bài 2 : Hd hs tập viết lá đơn
-Cho cả lớp đọc lại bài văn
-Đọc lại yêu cầu bài tập 2
-Nhắc lại những điểm cần lưu ý về thể thức đơn
-Cho hs làm bài
-Trình bày bài viết
-Hướng dẫn nhận xét
∙ Đơn viết có đúng thể thức không ? 
∙ Trình bày có sai ý không ? 
. Lý do nguyện vọng có rõ ràng không
* Gv chấm 1 số đơn-nhận sét về kỹ năng viết đơn của hs 
3.Củng cố dặn dò
- Chọn những bài viết tốt đọc cho cả lớp nghe và học tập 
- Về hoàn thiện lá đơn và quan sát cảnh sông nước ghi lại những gì đã quan sát được
-Nhận xét tiết học
-Hs nộp vở
-Hs lắng nghe
-2 hs đọc to-lớp đọc thầm. Nhóm đôi thảo luận và nêu
-Hs đọc phần ghi chú .
-Hs quan sát mẫu đơn
-Hs quan sát và nêu
-Hs suy nghĩ xây dựng ra nháp
-Hs đọc thầm
-1 hs nêu
-2 hs lên bảng-lớp làm vở
-Hs nối tiếp nhau đọc đơn
-Hs nhận xét 
-1 số hs nộp bài
-Hs đọc bài viết tốt 
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
TOÁN SE QAP: TIẾT 1	- TUẦN 6
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hs biết đổi đơn vị đo diện tíchgiải bài toán có lời văn về diện tích hình chữ nhật
II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ viết sẵn BT1 và BT4
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
- Cho HS nêu bảng đơn vị đo diện tích
3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập toán tiết 1.
4. Phát triển các hoạt động: 
	* Bài 1: GV đính bảng lớp bài 1
- Sửa bài tuyên dương
 *Bài 2: Trò chơi Ai nhanh - Ai đúng
 *Bài 3 
GV gợi ý
*Bài 4 GV đính bảng lớp
- Sửa bài tuyên dương
5. Củng cố - dặn dò: 
Về xem bài
Chuẩn bị bài sau
Nhận xét tiết học 
Hát 
- 2 HS nhắc lại
Đọc yêu cầu đề.
HS nêu bảng đơn vị đo diện tích
Nêu kết quả câu a), b)
- Cho HS đọc đề bài.
HS nêu cách thực hiện
- Nêu yêu cầu 
Nêu so sánh để điền dấu.	 
+ HS laøm vôû
- HS nêu tóm tắt bài toán
-Nêu cách giải.
- Thực hiện
TIẾNG VIỆT SE QAP: TIẾT 1	- TUẦN 6
LUYỆN ĐỌC: Ê-MÊ-LI, CON ; SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI
I. Yêu cầu cần đạt
- HS thể hiện đúng giọng đọc, biết ngắt nghỉ hơi đúng và đọc thuộc lòng bài “Ê-mê-li, con”, đọc rõ ràng rành mạch nhấn giọng số liệu thống kê.
- Trả lời được câu hỏi liên quan ở BT2 của hai bài đọc.
II. Chuẩn bị
 -Sách Tiếng Việt 5 tập 1.
III. Các hoạt động
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1.Ổn định
2. Bài mới
- Giới thiệu bài: Luyện đọc
Bài: Ê-mê-li, con 
* Bài tập 1: 
- GV hướng dẫn Hs yếu
* Bài tập 2: cá nhân
- Gv chốt lại tuyên dương học sinh
Bài: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai 
* Bài tập 1: 
- GV hướng dẫn Hs yếu
* Bài tập 2: 
- Gợi ý.
 3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
Luyện đọc.
Nhận xét
HS khoanh tròn chữ cái c
Hs nêu từ ngữ cần nhấn giọng
 HS khoanh tròn chữ cái b 
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
Thứ năm, ngày 9 tháng 10 năm 2014
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG ÂM.
I. Mục tiêu:
- Củng cố, hệ thống hoá cho HS vốn kiến thức về từ đồng âm.
- Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập thành thạo.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2.Kiểm tra: Cho HS nhắc lại những kiến thức về từ đồng âm. Cho ví dụ?
 - Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Cho HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài tập1: 
Bài tập 1: Tìm từ đồng âm trong mỗi câu câu sau và cho biết nghĩa của mỗi từ.
 a.Bác(1) bác(2) trứng.
 b.Tôi(1) tôi(2) vôi.
 c.Bà ta đang la(1) con la(2).
 d.Mẹ tôi trút giá(1) vào rổ rồi để lên giá(2) bếp.
 e.Anh thanh niên hỏi giá(1) chiếc áo len treo trên giá(2). 
Bài tập 2: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm : đỏ, lợi, mai, đánh.
a. Đỏ: 
b. Lợi: 
c. Mai: 
Đánh : 
Bài tập 3: Đố em biết câu sau có viết có đúng ngữ pháp không?
 Con ngựa đá con ngựa đá.
4. Củng cố, dặn dò: 
- Giáo viên hệ thống bài. 
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
- HS nêu.
- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập
- HS lên lần lượt chữa từng bài 
Bài giải:
 + bác(1) : dùng để xưng hô.
 bác(2) : Cho trứng đã đánh vào chảo, quấy đều cho sền sệt.
 + tôi(1) : dùng để xưng hô.
 tôi(2) : thả vôi sống vào nước cho nhuyễn ra dùng trong việc xây dựng.
 + la(1) : mắng mỏ, đe nẹt.
 la(2) : chỉ con la.
 + giá(1) : đỗ xanh ngâm mọc mầm dùng để ăn.
 giá(2) : giá đóng trên tường ở trong bếp dùng để các thứ rổ rá.
 + giá(1) : giá tiền một chiếc áo.
 giá(2) : đồ dùng để treo quần áo.
Bài giải:
a) Hoa phượng đỏ rực cả một góc trường.
 Số tôi dạo này rất đỏ.
b) Bạn Nam xỉa răng bị chảy máu lợi.
 Bạn Hương chỉ làm những việc có lợi cho mình.
c) Ngày mai, lớp em học môn thể dục.
 Bạn Lan đang cầm một cành mai rất đẹp.
d) Tôi đánh một giấc ngủ ngon lành.
 Chị ấy đánh phấn trông rất xinh
- Câu này viết đúng ngữ pháp vì : con ngựa thật đá con ngựa bằng đá.
- đá(1) là động từ, đá(2) là danh từ.
 - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau
RÚT KINH NGHIỆM: 
========================================
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu : Giúp Hs biết :
-Tính diện tích các hình đã học .
-Giải các bài toán liên quan đến diện tích .
II/Chuẩn bị: 
-Giáo viên: Bảng phụ 
-Học sinh: làm bài ở nhà 
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Bài cũ:
-Hỏi về mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học
-Nhận xét –ghi điểm
B.Bài mới: 1.Giới thiệu
2.Hướng dẫn luyện tập: ¶Bài 1:
-Gọi HS đọc đề bài-Phân tích tóm tắt đề
-Yêu cầu HS tự làm bài
-Nhận xét, sửa chữa bài của HS – ghi điểm
ªChốt cách tìm số viên gạch
¶Bài 2:
-Gọi HS đoc đề bài
-Phân tích và tóm tắt đề
-Hãy xác định bài toán thuộc dạng nào?
-Yêu cầu HS tự làm
-Nhận xét bài trên bảng
ªChốt :+cách giải to

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 6 CHUONG TRINH SEQAP(1).doc