Giáo án Sinh học 9 tuần 35, 36

TỔNG KẾT CHƯƠNG TOÀN CẤP

i. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điểm các nhóm thực vật và các nhóm động vật.

- Học sinh nắm đơợc sự tiến hoá của giới động vật, sự phát sinh, phát triển của thực vật.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tươ duy lí luận, trong đó chủ yếu là kĩ năng so sánh tổng hợp, hệ thống hoá.

3. Thái độ:

- Biết vân dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

 

doc10 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 03/05/2016 | Lượt xem: 499 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 9 tuần 35, 36, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH TIấN HẢI
Tuaàn 35	Ngaứy soaùn: 23/4/2014
Tieỏt 69	
OÂN TAÄP HOẽC Kè II
I. MUẽC TIEÂU:
 Hoùc xong baứi naứy HS phaỷi:
 1. Kieỏn thửực:
 - HS tửù heọ thoỏng hoựa kieỏn thửực cụ baỷn veà Sinh vaọt vaứ Moõi trửụứng (chửụng I, II, III, IV), baứi 34-37.
 - Bieỏt vaọn duùng lớ thuyeỏt vaứo thửùc tieón saỷn xuaỏt vaứ ủụứi soỏng.
 2. Kyừ naờng:
 - Reứn kyừ naờng tử duy, toồng hụùp, heọ thoỏng hoựa kieỏn thửực.
 - Reứn kyừ naờng hoaùt ủoọng nhoựm.
 3. Thaựi ủoọ: 
Coự yự thửực baỷo veọ moõi trửụứng.
II. CHUẨN BỊ:
 1. Chuaồn bũ cuỷa GV: 
 Caực noọi dung cụ baỷn cuỷa caực baứi 34-37, 41-44, 47-50, 53-55, 58-61.
 2. Chuaồn bũ cuỷa HS: 
 OÂn laùi caực baứi 34-37, 41-44, 47-50, 53-55, 58-61. 
III. TIEÁN TRèNH:
1. Kiểm tra bài cũ: Khụng kiểm tra
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Hửụựng daón HS traỷ lụứi:
1. Trỡnh baứy nguyeõn nhaõn daón tụựi suy thoaựi moõi trửụứng do hoaùt ủoọng cuỷa con ngửụứi?
2.Vai troứ cuỷa con ngửụứi trong vieọc baỷo veọ vaứ caỷi taùo moõi trửụứng tửù nhieõn?
3. OÂ nhieóm moõi trửụứng laứ gỡ? Nguyeõn nhaõn chuỷ yeỏu gaõy oõ nhieóm moõi trửụứng.
4. Caực bieọn phaựp haùn cheỏ oõ nhieóm moõi trửụứng
1. Nhửừng hoaùt ủoọng cuỷa con ngửụứi daón tụựi suy thoaựi moõi trửụứng: saờn baột ủoọng vaọt hoang daừ, ủoỏt rửứng laỏy ủaỏt troàng troùt, chaờn thaỷ gia suực, khai thaực khoaựng saỷn, phaựt trieồn nhieàu khu vửùc daõn cử, chieỏn tranh...
2. Haùn cheỏ taờng nhanh daõn soỏ, sửỷ duùng coự hieọu quaỷ caực nguoàn taứi nguyeõn, baỷo veọ caực loaứi sinh vaọt, phuùc hoài vaứ troàng rửứng mụựi, kieồm soaựt vaứ giaỷm thieồu caực nguoàn chaỏt thaỷi gaõy oõ nhieóm, caỷi taùo nhieàu gioỏng caõy troàng, vaọt nuoõi coự naờng suaỏt cao.
3. OÂ nhieóm moõi trửụứng laứ hieọn tửụùng moõi trửụứng tửù nhieõn bũ baồn, caực tớnh chaỏt vaọt lớ, hoựa hoùc, sinh hoùc thay ủoồi gaõy taực haùi ủeỏn con ngửụứi vaứ caực sinh vaọt khaực. Nguyeõn nhaõn chuỷ yeỏu do hoaùt ủoọng cuỷa con ngửụứi gaõy ra: thaỷi caực khớ thaỷi, sửỷ duùng hoựa chaỏt baỷo veọ thửùc vaọt, chaỏt phoựng xaù, chaỏt thaỷi raộn, ...
4. Xửỷ lớ chaỏt thaỷi, caỷi tieỏn coõng ngheọ ủeồ coự theồ saỷn xuaỏt ớt gaõy oõ nhieóm, sửỷ duùng naờng lửụùng saùch, xaõy dửùng nhieàu coõng vieõn caõy xanh,... Taờng cửụứng coõng taực tuyeõn truyeàn giaựo duùc ủeồ naõng cao hieồu bieỏt vaứ yự thửực cuỷa moùi ngửụứi veà phoứng choỏng oõ nhieóm.
Chửụng III. Con ngửụứi, daõn soỏ vaứ moõi trửụứng
Baứi 53. Taực ủoọng cuỷa con ngửụứi ủoỏi vụựi moõi trửụứng
Baứi 54-55.
OÂ nhieóm moõi trửụứng
Hửụựng daón HS traỷ lụứi:
5. Vỡ sao phaỷi sửỷ duùng tieỏt kieọm vaứ hụùp lớ taứi nguyeõn thieõn nhieõn
6. Haừy neõu nhửừng bieọn phaựp chuỷ yeỏu ủeồ baỷo veọ thieõn nhieõn hoang daừ?
7. Vỡ sao caàn baỷo veọ heọ sinh thaựi rửứng? Neõu bieọn phaựp baỷo veọ.
8. Cho bieỏt moọt soỏ noọi dung cụ baỷn cuỷa Luaọt Baỷo veọ Moõi trửụứng
5. Taứi nguyeõn thieõn nhieõn khoõng phaỷi laứ voõ taọn neõn phaỷi sửỷ duùng tieỏt kieọm vaứ hụùp lớ: sửỷ duùng vửứa ủaựp ửựng nhu caàu taứi nguyeõn cuỷa xaừ hoọi hieọn taùi, vửứa baỷo ủaỷm duy trỡ laõu daứi caực nguoàn taứi nguyeõn cho caực theỏ heọ mai sau. 
6. Caực bieọn phaựp chuỷ yeỏu ủeồ baỷo veọ thieõn nhieõn hoang daừ: baỷo veọ caực khu rửứng giaứ, rửứng ủaàu nguoàn; xaõy dửùng caực khu baỷo toàn, vửụứn quoỏc gia; troàng caõy, gaõy rửứng; khoõng saờn baộn ủoọng vaọt hoang daừ; ửựng duùng coõng ngheọ sinh hoùc ủeồ baỷo toàn nguoàn gen quyự hieỏm.
7. Baỷo veọ rửứng laứ baỷo veọ caực loaứi sinh vaọt, ủieàu hoứa khớ haọu, giửừ caõn baống sinh thaựi cuỷa Traựi ẹaỏt. Caực bieọn phaựp baỷo veọ: xaõy dửùng keỏ hoaùch khai thaực rửứng; xaõy dửùng caực khu baỷo toàn, vửụứn quoỏc gia; troàng rửứng vaứ phoứng chaựy rửứng; vaọn ủoọng ủoàng baứo ớt ngửụứi ủũnh canh, ủũnh cử; phaựt trieồn daõn soỏ hụùp lớ; taờng cửụứng coõng taực tuyeõn truyeàn vaứ giaựo duùc veà baỷo veọ rửứng.
8. Caực toồ chửực caự nhaõn coự traựch nhieọm giửừ cho moõi trửụứng trong laứnh, saùch ủeùp, caỷi thieọn moõi trửụứng, baỷo ủaỷm caõn baống sinh thaựi, ngaờn chaởn, khaộc phuùc haọu quaỷ xaỏu; khai thaực, sửỷ duùng hụùp lớ taứi nguyeõn thieõn nhieõn.
Caỏm nhaọp khaồu caực chaỏt thaỷi vaứo Vieọt Nam.
Caực toồ chửực vaứ caự nhaõn phaỷi coự traựch nhieọm xửỷ lớ chaỏt thaỷi baống coõng ngheọ thớch hụùp.
Caực toồ chửực vaứ caự nhaõn gaõy ra sửù coỏ moõi trửụứng phaỷi boài thửụứng.
Chửụng IV. 
Baỷo veọ moõi trửụứng
Baứi 58. Sửỷ duùng hụùp lớ taứi nguyeõn thieõn nhieõn
Baứi 59. Khoõi phuùc moõi trửụứng vaứ gỡn giửừ thieõn nhieõn hoang daừ
Baứi 60. Baỷo veọ ủa daùng caực heọ sinh thaựi
Baứi 61. Luaọt Baỷo veọ Moõi trửụứng
3. Củng cố - Luyện tập: 
- Nhắc lại một số nội dung chớnh của từng chương.
4. Daởn doứ: 
 - Hoùc theo noọi dung caõu hoỷi.
	 - Chuaồn bũ duùng cuù laứm baứi kieồm tra.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM – BỔ SUNG:
TRƯỜNG TH TIấN HẢI
Tuaàn 35 	
Tieỏt 70 	
KIỂM TRA HỌC Kè II
(Đề phũng GD&ĐT Thị xó Hà Tiờn)
DUYỆT CỦA BGH 	DUYỆT CỦA TCM
HIỆU TRƯỞNG	TỔ TRƯỞNG
TRƯỜNG TH TIấN HẢI
Tuaàn 36	Ngaứy soaùn: 29/4/2014
Tieỏt 71, 72	
TỔNG KẾT CHƯƠNG TOÀN CẤP
i. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điểm các nhóm thực vật và các nhóm động vật.
- Học sinh nắm đợc sự tiến hoá của giới động vật, sự phát sinh, phát triển của thực vật.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng tư duy lí luận, trong đó chủ yếu là kĩ năng so sánh tổng hợp, hệ thống hoá.
3. Thỏi độ:
- Biết vân dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
ii. Chuẩn bị.
1. Giỏo viờn:
Khổ giấy A0
2. Học sinh:
- Bảng 64.1 đến 64.5.
III. TIEÁN TRèNH:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
- GV chia lớp thành 2 nhóm
- Giao việc cho từng nhóm: mỗi nhóm hoàn thành 1 bảng trong 15 phút.
- GV chữa bài bằng cách chiếu phim của các nhóm.
- GV để các nhóm trình bày lần lợt nhng sau mỗi nội dung của nhóm, GV đa ra đánh giá và đa kết quả đúng.
- Các nhóm tiến hành thảo luận nội dung đợc phân công.
- Thống nhất ý kiến, ghi vào phim trong hoặc khổ giấy to.
- Đại diện nhóm trình bày ý kiến trên máy chiếu hoặc trên giấy khổ to.
- Các nhóm khác theo dõi, bổ sung hoặc hỏi thêm vấn đề cha rõ.
1: Đa dạng sinh học
- GV yêu cầu HS:
+ Hoàn thành bài tập mục s SGK trang 192 + 193.
- GV chữa bài bằng cách gọi đại diện từng nhóm lên viết bảng.
- Sau khi các nhóm thảo luận và trình bày, GV thông báo đáp án.
- GV yêu cầu HS lấy VD về động vật và thực vật đại diện cho các ngành động vật và thực vật.
- Các nhóm tiếp tục thảo luận để hoàn thành 2 bài tập SGK.
- Đại diện 2 nhóm lên viết kết quả lên bảng để lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.
- Các nhóm so sánh bài với kết quả GV đa ra và tự sửa chữa.
- HS tự lấy VD.
2: Sự tiến hoá của thực vật và động vật
- Yờu cầu HS thảo luận, tỡm thụng tin hoàn thành bảng 65.2 
- Yờu cầu HS lờn bảng chữa 
- Bổ sung nội dung bảng 65.1 
HS : Thảo luận và hoàn thành bảng 65.1 
III . Sinh học cỏc thể
	Bảng 65.1: Chức năng của cỏc cơ quan của cõy cú hoa 
Cơ quan 
 Chức năng 
Rễ 
Hấp thụ nước và muối khoỏng cho cõy 
Thõn 
V/c nước và muối khoỏng từ rễ lờn lỏ và chất hữu cơ từ lỏ đến cỏc bộ phận khỏc của cõy 
Lỏ
Thu nhận a/sđể quạng hợp tạo chất hữu cơ cho cõy, trao đổi khớ với mụi trường bờn ngoài và thoỏt hơi nước 
Hoa 
Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả 
Quả 
Bảo vệ hạt và gúp phần phỏt tỏn hạt 
Hạt 
Nảy mầm thành cõy con và duy trỡ phỏt triển nũi giồng 
Bảng 65.2 : Chức năng của cỏc cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người
CQ và hệ CQ 
 Chức năng 
Vận động 
Năng đỡ và bảo vệ cơ thể, tạo cử động và di chuyển cơ thể 
Tuần hoàn 
Vận chuyển chất DD, oxi vào TB và chuyển SP phõn giải từ TB tới hệ bài tiết theo dũng mỏu 
Hụ hấp 
Thực hiện trao đổi khớ với MT bờn ngoài : nhận oxi và thải khớ cacbonic
Tiờu hoỏ 
Phõn giải chất hữu cơ phức tạp thành cỏc chất đơn giản 
Bài tiết 
Thải ra ngoài cơ thể cỏc chất khụng cần thiết hay độc hại cho cơ thể 
Da 
Cảm giỏc, bài tiết, điều hoà thõn nhiệt và bảo vệ cơ thể 
TK và cỏc giỏc quan 
Điều khiển, điều hoà, và phối hợp hoạt động của cỏc cơ quan, bảo đảm cho cơ thể là 1 thể thống nhất toàn vẹn
Tuyến nội tiết 
Điều hoà ccỏc quỏ trỡnh sinh lớ của cơ thể, đặc biệt là quỏ trỡnh TĐC, chuyển hoỏ vật chất và năng lượng bằng con đường thể dịch (đường mỏu) 
S Sản 
Sinh con, và duy trỡ phỏt triển nũi giống 
IV. Sinh học TB
 Bảng 65.3 : Chức năng cỏc bộ phận ở TB
Cỏcbộ phận 
 Chức năng 
Thành TB
 Bảo vệ TB 	
Màng TB
TĐC giữa trong và ngoài TB
Chất TB
Thực hiện cỏc hoạt động sống của TB
Ti thể 
Thực hiện sự chuyển hoỏ năng lượng của TB
Lục lạp 
Tổng hợp chất hữu cơ ( QHợp ) 
Ribụxụm
Tổng hợp Prụtờin
K.bào 
chứa dịch TB 
Nhõn 
Chứa v/c di truyền (AND, NST), điều khiển mọi hoạt sống của TB
 Bảng 65.4: Cỏc hoạt động sống của TB 
Cỏc quỏ trỡnh 
 Vai trũ 
Quang hợp 
 Tổng hợp chất hữu cơ 
Hụ hấp 
Phõn giải chất hữu cơ và giải phúng năng lượng 
Tổng hợp Prụtờin
Tạo prụtờin cung cấp cho Tb
Cỏc loại biến dị
BDTH
Đột biến 
Thường biến 
Khỏi niệm 
Sự tổ hợp cỏc gen của bố mẹ tạo ra cỏc thế hệ lai những kiểu hỡnh khỏc bố mẹ 
Nhữnh biến đổi về cấu trỳc, số lượng của ADNvà NST, khi biểu hiện thành KH là thể đột biến 
Những biến đổi của KH của 1 KG, phỏt sinh trong quỏ trỡnh phỏt triển cỏ thể dưới ảnh hưởng của MT
Nguyờn nhõn 
Phõn li độc lập và tổ hợp tự do của cỏc cặp gen trong GP và thụ tinh 
Tỏc động của cỏc nhõn tụs ở MT trong và ngoài cơ thể vào ADNvà NST 
Ảnh hưởng của cỏc điều kiện MT chứ khụng do biến đổi trong KG
Tớnh chất và vai trũ 
XH với tỉ lệ khụng nhỏ, di truyền được, là nguyờn liệu cho chọn giống và tiến hoỏ 
Mang tớnh cỏc biệt, ngẫu nhiờn, cú lợi hoặc hại, di truyền được là nguyờn liệu cho chọn giống và tiến hoỏ .
Mang thớnh đồng loạt định hướng, cú lợi, khụng di truyền được, nhưng đảm bảo cho sự thớch nghi của cỏ thể .
Sinh vật và mụi trường
Giải thớch sơ đồ H66 ( SGK )
Sự tỏc động qua lại giữa MT và cỏc cấp độ tổ chức sống được thể hiện qua sự tương tỏc giữa cỏc NTST với từng cấp độ tổ chức sụng 
Tập hợp cỏc cỏ thể cựng loài tạo nờn cỏc đặc trưng của quần thể : mạt độ, tỉ lệ giới tớnh, thành phần nhúm tuổi và chỳng quan hệ với nhau đặc biệt về sinh sản 
Tập hợp cỏc quần thể thuộc cỏc loài khỏc tại 1 khụng gian xỏc định tạo nờn quần xó, chỳng cú những mối quan hệ, trong đú đặc biệt là mối quan hệ dinh dưỡng thụng qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xó . 
Bảng 66.5 : Đặc điểm của quần thể, quần xó và hệ sinh thỏi
 Quần thể(QT)
 Quần xó (QX) 
 Hệ sinh thỏi (HST)
Khỏi niệm 
Bao gồm những cỏ thể cựng loài, cựng sống trong 1 khu vực nhất định, ở 1 thời điểm nhất định, giao phối tự do với nhau tạo ra thế hệ mới 
Bao gồm những quần thể thuộc cỏc loài khỏc nhau, cựng sống trong 1 khụng gian xỏc định, cú mối quan hệ sinh thỏi mật thiết với nhau 
Bao gồm quàn xó và khu vực sống ( sinh cảnh ) của nú, trong đú cỏc SV luụn cú sự tương tỏc lẫn nhau, và với cỏc nhõn tạo khụng sống tạo thành 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định 
Đặc điểm 
Cú cỏc đặc trưng về mật đọ, tỉ lệ giới tớnh, thành phần nhúm tuổi cỏc cỏ thể cú mỗi quan hệ sinh thỏi hỗ trợ hoặc cạnh tranh, số lượng cỏc thể cú thể biến động hoặc khụng biến động theo chu kỡ, thường được điều chỉnh ở mức độ cõn bằng 
Cú cỏc tớnh chất cơ bản về số lượng và thành phần cỏc loài : luụn cú sự khống chế tạo nờn cõn bằng sinh học về số lượng cỏc thể .Sự thay thế kế tiếp nhau của cỏc QX theo thời gian là diễn thế sinh thỏi 
Cú những mối quan hệ nhưng quan trọng là về mặt dinh dưỡng thụng qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn . Dũng năng lượng trong hệ sinh thỏi được vận chuiyển qua cỏc bậc dinh dưỡng của cỏc chuỗi thức ăn :
SVSXàSVTTàSVPG
3. Củng cố - Luyện tập:
ễn lại cỏc kiến thức đó học.
4. Dặn dũ:
Xem lại kiến thức ụn.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM – BỔ SUNG:
Tuần 37
DỰ PHềNG
DUYỆT CỦA BGH 	DUYỆT CỦA TCM
 HIỆU TRƯỞNG 	TỔ TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docSINH 9.doc