Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 45 đến tiết 52

Bài thực hành số 6

SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILE.DO

 I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Viết chương trình Pascal sử dụng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng của các câu lệnh.

 3. Thái độ:

 - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.

 II. CHUẨN BỊ:

GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, phần mềm Geogebra.

HS: Sách, vở ,đọc bài ở nhà.

 III. PHƯƠNG PHÁP

 - Giải đáp, hướng dẫn.

 

doc14 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 45 đến tiết 52, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:21/02/2016	Ngày dạy:25/02/2016
Tiết 45 
Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Hiểu nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập trình;
- Hiểu ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn;
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh trong Pascal
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
HS: Sách, vở ,đọc bài ở nhà.
	III. PHƯƠNG PHÁP
	- Giải đáp, hướng dẫn.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ 1.
- Một ngày chủ nhật Long gọi điện cho Trang. Không có ai nhấc máy. Long quyết định gọi lại thêm 1 lần nữa. Như vậy Long đã biết trước là mình sẽ lặp lại gọi điện thêm 2 lần. 
GV: Chiếu ví dụ lên máy chiếu.
? Lần này Long sẽ lặp lại việc gọi điện mấy lần.
? Điều kiện để kết thúc hoạt động lặp đó là gì?
+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
+ Chưa thể biết trước được, có thể một lần, có thể hai lần hoặc nhiều hơn nữa.
+ Điều kiện để kết thúc hoạt động lặp đó là có người nhấc máy.
Hoạt động 2: Tìm hiểu ví dụ 2.
? Tìm hiểu các bước của thuật toán trong ví dụ này.
- Ta có sơ đồ khối
Nhận xét?
+ Đọc kĩ đề bài
+ Kí hiệu S là tổng cần tìm và ta có thuật toán như sau:
- Bước 1. S ¬ 0, n ¬ 0.
- Bước 2. Nếu S ≤ 1000, n ¬ n + 1; ngược lại chuyển tới bước 4.
-Bước 3. S ¬ S + n và quay lại bước 2.
- Bước 4. In kết quả : S và n là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho S > 1000. Kết thúc thuật toán.
* Nhận xét : Để viết chương trình chỉ dẫn máy tính thực hiện các hoạt động lặp như trong các ví dụ trên, ta có thể sử dụng câu lệnh có dạng lặp với số lần chưa biết trước
V. DẶN DÒ 
- Về nhà học bài, kết hợp SGK
Ngày soạn:21/02/2016	Ngày dạy:25/02/2016
Tiết 46 
Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (tt)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
- Biết được cú pháp và hoạt động của câu lệnh lặp với số lần không biết trước.
- Biết được một số lỗi lập trình cần tránh.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh lặp không xác định trong Pascal
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, phần mềm Geogebra.
HS: Sách, vở ,đọc bài ở nhà.
	III. PHƯƠNG PHÁP
	- Giải đáp, hướng dẫn.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ về lệnh lặp với số lần không biết trước.
- Câu lệnh lặp không biết trước trong Pascal có dạng:
* Cú pháp:
While do
;
- Trong đó:
 Điều kiện?
 Câu lệnh?
? Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => hoạt động của câu lệnh
+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
+ Điều kiện: thường là một phép so sánh
+ Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.
+ Học sinh nghiên cứu SGK => hoạt động:
- B1. Kiểm tra điều kiện.
- B2. Nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện câu
 lệnh
 lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại B1
+ Nghiên cứu chương trình ở SGK
 theo yêu cầu của giáo viên.
+ Kết quả nhận được sau khi chạy chương trình là n = 45 và tổng tiên lớn hơn 1000 là 1034.
- Đưa một số ví dụ lên máy chiếu
- Yêu cầu học sinh tìm hiểu
 chương trình ở SGK.
? Hãy cho biết kết quả nhận được sau khi chạy chương trình.
Hoạt động 2: Tìm hiểu lặp vô hạn và những lỗi lập trình cần tránh.
- Khi viết chương trình sử dụng cấu trúc lặp cần chú ý tránh tạo nên vòng lặp không bao giờ kết thúc. 
- GV chiếu chương trình lên máy chiếu và phân tích.
+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
V. DẶN DÒ 
- Về nhà học bài, kết hợp SGK
Ngày soạn:28/02/2016	Ngày dạy:03/03/2016
Tiết 47 
Bài thực hành số 6
SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILE...DO
 I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Viết chương trình Pascal sử dụng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng của các câu lệnh.
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.
 II. CHUẨN BỊ:
GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, phần mềm Geogebra.
HS: Sách, vở ,đọc bài ở nhà.
	III. PHƯƠNG PHÁP
	- Giải đáp, hướng dẫn.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Làm bài tập
1. Viết chương trình sử dụng lệnh lặp While  do để tính n số thực x1,x2,x3xn. Các số n và x1,x2,x3, xn được nhập từ bàn phím.
- Ý tưởng?
- Mô tả thuật toán của chương trình, các biến dự định sẽ sử dụng và kiểu của chúng
+ Sử dụng một biến đếm và lệnh lặp Whiledo để nhập và cộng dần các số vào một biến kiểu số thực cho đến khi nhập đủ n số.
+ Chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
1. Viết chương trình sử dụng lệnh lặp While  do để tính n số thực x1,x2,x3xn. Các số n và x1,x2,x3, xn được nhập từ bàn phím.
Gõ chương trình sau đây:
Program tinh_trung_binh;
Var n, dem: integer;
 X, tb: real;
Begin 
Dem:=0; tb:=0;
Writeln(‘nhap cac so can tinh n =’); 
- Gõ chương trình sau đây:
Program tinh_trung_binh;
Var n, dem: integer;
 X, tb: real;
Begin 
Dem:=0; tb:=0;
Writeln(‘nhap cac so can tinh n =’); 
Readln(n);
While dem < n do
Begin
Dem:= dem + 1;
Writeln(‘nha so thu’, dem,’=’); 
Readln(x);
Tb:= tb + x;
End;
Tb:=tb/n;
Witeln(‘Trung binh của’,n,’so là =’, tb:10:3);
Readln;
End.
- Lưu chương trình với tên tinh_tb.
- Đọc hiểu và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh. Dịch chương trình và sửa lỗi, nếu có. Chạy chương trình với các bộ dữ liệu được gõ từ bàn phím và kiểm tra kết quả nhận được.
+ Học sinh độc lập gõ chương trình vào máy.
+ Học sinh lưu chương trình theo yêu cầu của giáo viên.
+ Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Readln(n);
While dem < n do
Begin
Dem:= dem + 1;
Writeln(‘nha so thu’, dem,’=’); 
Readln(x);
Tb:= tb + x;
End;
Tb:=tb/n;
Witeln(‘Trung binh của’,n,’so là =’, tb:10:3);
Readln;
End.
V. DẶN DÒ: 
	- Tiết sau thực hành: “ Bài thực hành số 6 (tt)
Ngày soạn:28/02/2016	Ngày dạy:03/03/2016
Tiết 48 
Bài thực hành số 6
SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILE...DO (tt)
 I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Viết chương trình Pascal sử dụng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng của các câu lệnh.
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.
 II. CHUẨN BỊ:
GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, phần mềm Geogebra.
HS: Sách, vở ,đọc bài ở nhà.
	III. PHƯƠNG PHÁP
	- Giải đáp, hướng dẫn.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Làm bài tập 2 ở SGK
- Gọi học sinh đọc đề bài ở sách giáo khoa.
- Ý tưởng?
- Giáo viên đưa ra ý tưởng để học sinh tìm hiều.
Ý tưởng: Kiểm tra lần lượt N có chia hết cho các số tự nhiên 2 ≤ i ≤ N hay không. Kiểm tra tính chia hết bằng phép chia lấy phần dư (mod).
? Đọc và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình sau đây:
Uses Crt;
Var n,i:integer;
Begin Clrscr;
Bài 2. Tìm hiểu chương trình nhận biết một số tự nhiên N được nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không.
- Học sinh tìm hiểu ý tưởng theo sự hướng dẫn của giáo viên.
+ Học sinh đọc chương trình và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Bài 2. Tìm hiểu chương trình nhận biết một số tự nhiên N được nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không.
Uses Crt;
Var n,i:integer;
Begin
Clrscr;
 write('Nhap vao mot so nguyen: ');readln(n);
 If n<=1 then writeln('N khong la so nguyen to')
 else
 begin
 write('Nhap vao mot so nguyen: ');readln(n);
 If n<=1 then writeln('N khong la so nguyen to')
 else
 begin
 i:=2;
 while (n mod i0) do i:=i+1;
 if i=n then writeln(n,' la so nguyen to!')
 else writeln(n,' khong phai la so nguyen to!');
 end;
readln
end.
+ Gõ chương trình vào máy, chạy chương trình và kiểm tra kết quả.
+ Học sinh độc lập gõ chương trình vào máy.
+ Nhấn Ctrl + F9 để chạy và kiểm tra chương trình.
 i:=2;
 while (n mod i0) do i:=i+1;
 if i=n then writeln(n,' la so nguyen to!')
 else writeln(n,' khong phai la so nguyen to!');
 end;
readln
end.
V. DẶN DÒ: 
	- Tiết sau bài tập
Ngày soạn:06/03/2016	Ngày dạy:10/03/2016
Tiết 49 
Thực hành: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Biết được các công cụ làm việc chính của phần mềm: công cụ di chuyển, các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các công cụ làm việc chính của phần mềm.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, phần mềm Geogebra.
HS: Sách, vở ,đọc bài ở nhà.
	III. PHƯƠNG PHÁP
	- Giải đáp, hướng dẫn.
 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Khởi động phần mềm Geogebra
 - Khởi động phần mềm Geogebra ở trên máy tính.
- Yêu cầu học sinh kết thúc phần mềm.
- Yêu cầu học sinh khởi động phần mềm theo cách khác.
+ Kích đúp vào biểu tượng ở trên màn hình nền để khởi động phần mềm theo yêu cầu của giáo viên.
+ Học sinh kết thúc phần mềm theo yêu cầu của giáo viên.
+ Nháy chuột vào menu Start \ All Programs\ GeoGebra \ GeoGebra để khởi động phần mềm.
1. Khởi động phần mềm
Hoạt động 2: Nhận biết màn hình làm việc của phần mềm Geogebra.
Yêu cầu học sinh nhận biết các thành phần màn hình làm việc của phần mềm ở trên máy tính
+ Học sinh thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên
2. Nhận biết màn hình làm việc của phần mềm.
V. DẶN DÒ: 
- Xem trước các bài tập.
Ngày soạn:06/03/2016	Ngày dạy:10/03/2016
Tiết 50 
Thực hành: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Biết được các công cụ làm việc chính của phần mềm: công cụ di chuyển, các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các công cụ làm việc chính của phần mềm.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, phần mềm Geogebra.
HS: Sách, vở ,đọc bài ở nhà.
	III. PHƯƠNG PHÁP
	- Giải đáp, hướng dẫn.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động : Khởi động phần mềm.
Yêu cầu học sinh khởi động phần mềm Geogebra.
+ Kích đúp vào biểu tượng ở trên màn hình nền để khởi động phần mềm theo yêu cầu của giáo viên.
1. Khởi động phần mềm:
Hoạt động 2: Sử dụng phần mềm để làm một số bài tập
Sử dụng phần mềm để vẽ một số hình sau:
+ Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ các cạnh của tam giác.
+ Cho trước 3 đỉnh A, B, C. Dựng đỉnh D của hình than ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng và đường song song.
2. Sử dụng phần mềm để vẽ một số hình hình học:
- Vẽ hình tam giác
- Vẽ hình thang
+ Cho trước 3 đỉnh A, B, C. Dựng đỉnh D của hình thang cân ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng, đường thẳng, đường trung trực và phép biến đổi đối xứng qua trục.
Cho trước tam giác A, B, C. Dùng công cụ đường tròn vẽ đường tròn đi qua 3 điểm A,B,C
+ Cho trước tam giác A, B, C. Dùng các công cụ đường phân giác, đường vuông góc và đường tròn vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ABC
- Vẽ hình thang cân.
- Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác,
- Vẽ đường tròn nội tiếp tam giác.
Sử dụng phần mềm để vẽ một số hình sau:
Cho trước cạnh AB và một đường thẳng đi qua A. Hãy vẽ hình thoi ABCD lấy đường thẳng đã cho là đường chéo. Sử dụng các công cụ thích hợp đã học để dựng các đỉnh C, D của hình thoi.
2. Sử dụng phần mềm để vẽ một số hình hình học:
- Vẽ hình thoi
Sử dụng các công cụ thích hợp để vẽ một hình vuông nếu biết trước một cạnh
Cho trước cạnh BC, hãy vẽ tam giác đều ABC
Cho một hình và một đường thẳng trên mặt phẳng. Hãy dựng hình mới là đối xứng của hình đã cho qua trục là đường thẳng trên. Sử dụng công cụ đối xứng trục để vẽ hình.
- Vẽ hình vuông
 Vẽ hình tam giác đều
- Vẽ một hình là đối xứng trục của một đối tượng cho trước trên màn hình.
V - DẶN DÒ: 
- Xem lai bài :LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC để tiết sau làm bài tập
Ngày soạn: 13/03/2016	Ngày dạy:17/03/2016
Tiết 51,52 
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Viết chương trình Pascal sử dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện khả năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng và kết hợp các câu lệnh. 
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử. 
HS: Sách, vở ,đọc bài ở nhà.
	III. PHƯƠNG PHÁP
	 - Giải đáp, hướng dẫn.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Ôn tập câu lệnh lặp xác định For..do.
? Nêu cú pháp của vòng lặp xác định.
? Nêu hoạt động của vòng lặp.
+ Cú pháp: For := to do ;
+ Hoạt động của vòng lặp:
- B1: biến đếm nhận giá trị đầu
- B2: Chương trình kiểm tra biểu thức điều kiện, nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh.
- B3: Biến đếm tự động tăng lên 1 đơn vị và quay lại B2.
- B4: Nếu biểu thức điều kiện nhận giá trị sai thì thoát ra khỏi vòng lặp.
? Nêu cú pháp của vòng lặp xác định.
? Nêu hoạt động của vòng lặp
Hoạt động 2: Bài tập.
1. Các câu lệnh Pascal sau có hợp lệ không, vì sao?
for i:=100 to 1 do writeln('A');
for i:=1.5 to 10.5 do writeln('A');
for i=1 to 10 do writeln('A');
for i:=1 to 10 do; writeln('A');
var x: real; begin for x:=1 to 10 do writeln('A'); end.
2. Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây:
A = .
+ Trừ câu d), tất cả các câu lệnh đều không hợp lệ: 
a) Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối; 
b) Các giá trị đầu và giá trị cuối phải là số nguyên; 
c) Thiếu dấu hai chấm khi gán giá trị đầu; 
d) Thừa dấu chấm phẩy thứ nhất, nếu như ta muốn lặp lại câu lệnh writeln('A') mười lần, ngược lại câu lệnh là hợp lệ; 
e) Biến x đã được khai báo như là biến có dữ liệu kiểu số thực và vì thế không thể dùng để xác định giá trị đầu và giá trị cuối trong câu lệnh lặp.
* Thuật toán tính tổng: 
A = 
Bước 1. Gán A ¬ 0, i ¬ 1. 
Bước 2. A ¬ .
Bước 3. i ¬ i + 1. 
Bước 4. Nếu i £ n, quay lại bước 2. 
Bước 5. Ghi kết quả A và kết thúc thuật toán.
1. Các câu lệnh Pascal sau có hợp lệ không, vì sao?
for i:=100 to 1 do writeln('A');
for i:=1.5 to 10.5 do writeln('A');
for i=1 to 10 do writeln('A');
for i:=1 to 10 do; writeln('A');
var x: real; begin for x:=1 to 10 do writeln('A'); end.
V. DẶN DÒ: 
- Về nhà học bài kết hợp sách giáo khoa, tiết sau học bài làm bài tập (tt)

File đính kèm:

  • docBai_8_Lap_voi_so_lan_chua_biet_truoc.doc