Giáo án Lớp 4 soạn theo VNEN - Tuần 27 - Năm học 2015-2016 - Ngô Thị Chanh

TIẾT 2

III TIẾN TRÌNH

1. Tán thành hay không tán thành

* Hoạt động nhóm

- Các nhóm trưởng điều hàng nhóm thảo luận BT1 trang 38 SGK

*Hoạt động lớp

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến và cho biết lý do vì sao tán thành hay không tán thành ( Mỗi nhóm 1 ý)

2. Thảo luận và xöû lí tình huống ( Bài taäp 2 , SGK )

* Hoạt động nhóm

a) Các nhóm trưởng bốc thăm chọn tình huống và điều hành nhóm thảo luận theo tình huống đã chọn ở BT2 trang 38 SGK

* Hoạt động lớp

b) Các nhóm trình báy kết quả thảo luận về cách ứng xử của nhóm mình ( mỗi nhóm 1 tình huống) và chỉ định nhóm tiếp theo trình bày

c) Các nhóm khác bổ sung bằng cách giơ thẻ mặt cười/ mếu

d) GV đánh giá KQ thảo luận của các nhóm

3. Bày tỏ ý kiến

* Hoạt động cá nhân

Yêu cầu HS khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng

a. Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả

b. Chỉ cần tham gia vào các hoạt động nhân đạo do trường tổ chức

c. Điều quan trọng nhất khi tham gia các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỷ.

d. Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác.

*Hoạt động nhóm

 b) Các thành viên trong nhóm đổi bài kiểm tra , đánh giá cho nhau ( viết chữ Đ nếu bạn trả lời đúng , hướng dẫn lại nếu bạn trả lời sai)

 c) Cả nhóm thảo luận thống nhất câu trả lời đúng

 d) Các nhóm thông báo kết quả với GV

* Hoạt động nhóm (Bài tập 4 , SGK )

 - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận

 - Báo cáo KQ thảo luận với GV

C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

 - Cùng bạn bè người thân tìm hiều những người có hoàn cảnh khó khăn ở nơi em sống và tìm cách giúp đỡ họ

 - Sưu tầm những câu ca da, tục ngữ, tấm gương, mẫu chuyện nói về việc làm nhân đạo

IV: ĐÁNH GIÁ

 - Yêu cầu HS tự đánh giá bản thân và giơ tay nếu thấy mình đã biết tham gia các hoạt dđộng nhân đạo .Mỗi HS kể một việc làm nhân đạo của bản thân.

 - GV yêu cầu mỗi HS nói một điều mới mẻ mà em vừa học thêm được khi tham gia hoạt động

 

doc12 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 soạn theo VNEN - Tuần 27 - Năm học 2015-2016 - Ngô Thị Chanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 27
Thø hai ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2016 
TiÕt 1: Ho¹t ®éng GIÁO DỤC tËp thÓ
CHÀO CỜ TOÀN TRƯỜNG
______________________________ 
TiÕt 2: To¸n
Bài 83: em «n l¹i nh÷ng g× ®· häc 
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 88 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em nhí l¹i c¸ch céng, trõ, chia, nh©n, chia ph©n sè, vËn dông vµo lµm c¸c BT.
 - TiÕp cËn gióp c¸c em nhí l¹i c¸ch rót gän ph©n sè, nhËn biÕt c¸c ph©n sè b»ng nhau, c¸ch gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n liªn quan ®Õn ph©n sè, vËn dông vµo lµm c¸c BT.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giờ d¹y:...........................................................................................
________________________________ 
TiÕt 3,4: TIẾNG VIỆT
Bµi 27A: b¶o vÖ ch©n lÝ (T1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 141 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ®äc yÕu ®äc bµi vµ n¾m ND bµi 
* HSK-G: - Đäc diÔn c¶m vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi .
 - Nội dung: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã từng dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lý khoa học.
Bµi 27A: b¶o vÖ ch©n lÝ (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 141 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em em x¸c ®Þnh ®­îc c©u cÇu khiÕn; ®Æt ®­îc c©u cÇu khiÕn, hoµn thµnh c¸c BT.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Rèn kĩ năng đặt câu khiến
 - Cuối mỗi câu khiến thường có dấu gì?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
......................................................................................... 
_______________________________________________________________________
Thø ba ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bài 84: em ®· häc ®­îc nh÷ng g×?
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 91 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em thùc hiÖn ®­îc c¸c BT.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Nêu cách rút gọn phân số?
 - Bạn hiểu ntn về phân số bằng nhau?
 - Muốn tìm phân số của 1 số, em làm ntn? 
 - Vận dụng phép nhân, phép trừ phân số để giải bài toán có lời văn
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:...........................................................................................
_______________________________________
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 27A: b¶o vÖ ch©n lÝ (T3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 141 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em - Nhí- viÕt ®óng 3 khæ th¬ cuèi bµi: Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh; viÕt ®óng tõ ng÷ chøa tiÕng cã dÊu hái/ng·, t×m ®­îc tõ chØ viÕt víi s, chØ viÕt víi x
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - H đọc thầm đoạn chính tả, viết ra nháp những từ dễ viết sai.
 - Đại diện H nêu từ dễ viết sai -> G viết trên bảng -> H phân tích 
 - Bài tập: Từ điền đúng: sai, sấm, sửa, suôn
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 27B: søc m¹nh cña t×nh mÉu tö (T1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 148 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ®äc yÕu luyÖn ®äc vµ n¾m néi dung cña bµi.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Biết đọc diễn cảm bài văn. Chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện: hồi hộp, căng thẳng(ở đoạn đầu - Tả sự đối đầu giữa sẻ mẹ và chó săn). Chậm rãi thán phục (ở đoạn sau - Sự ngưỡng mộ của tác giả trước tình mẹ con thiêng liêng, hành động dũng cảm bảo vệ con của sẻ mẹ)
 - Nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm, xả thân cứu con của sẻ già.
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
 *Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................................
......................................................................................................
____________________________________ 
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
Bài 12: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
1. Mục tiêu:
- Neâu ñöôïc ví duï veà hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
- Thoâng caûm vôùi baïn beø vaø nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên, hoạn naïn ôû lôùp,ôû tröôøng vaø coäng ñoàng.
- Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo ôû lôùp,ôû tröôøng,ôû ñòa phöông phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø vaän ñoäng baïn beø,gia ñình cuøng tham gia
- Qua baøi naøy reøn cho caùc em kyõ naêng ñaûm nhaän traùch nhieäm khi tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo
- KTDH:thaûo luaän 
2. Chuẩn bị
* HS : - SGK - Thẻ mặt cười , mặt mếu
TIẾT 2
III TIẾN TRÌNH
1. Tán thành hay không tán thành
* Hoạt động nhóm
- Các nhóm trưởng điều hàng nhóm thảo luận BT1 trang 38 SGK
*Hoạt động lớp
- Đaïi dieän nhoùm trình baøy yù kieán và cho biết lý do vì sao tán thành hay không tán thành ( Mỗi nhóm 1 ý)
2. Thảo luận và xöû lí tình huoáng ( Baøi taäp 2 , SGK )
* Hoạt động nhóm
a) Các nhóm trưởng bốc thăm chọn tình huống và điều hành nhóm thảo luận theo tình huống đã chọn ở BT2 trang 38 SGK 
* Hoạt động lớp
b) Các nhóm trình báy kết quả thảo luận về cách ứng xử của nhóm mình ( mỗi nhóm 1 tình huống) và chỉ định nhóm tiếp theo trình bày
c) Các nhóm khác bổ sung bằng cách giơ thẻ mặt cười/ mếu
d) GV đánh giá KQ thảo luận của các nhóm
3. Bày tỏ ý kiến 
* Hoạt động cá nhân
Yêu cầu HS khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng
Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả
Chỉ cần tham gia vào các hoạt động nhân đạo do trường tổ chức
Điều quan trọng nhất khi tham gia các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỷ.
Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác.
*Hoạt động nhóm
 b) Các thành viên trong nhóm đổi bài kiểm tra , đánh giá cho nhau ( viết chữ Đ nếu bạn trả lời đúng , hướng dẫn lại nếu bạn trả lời sai)
 c) Cả nhóm thảo luận thống nhất câu trả lời đúng
 d) Các nhóm thông báo kết quả với GV
* Hoạt động nhóm (Bài tập 4 , SGK )
 - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận
 - Báo cáo KQ thảo luận với GV
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 - Cùng bạn bè người thân tìm hiều những người có hoàn cảnh khó khăn ở nơi em sống và tìm cách giúp đỡ họ
 - Sưu tầm những câu ca da, tục ngữ, tấm gương, mẫu chuyện nói về việc làm nhân đạo
IV: ĐÁNH GIÁ
 - Yêu cầu HS tự đánh giá bản thân và giơ tay nếu thấy mình đã biết tham gia các hoạt dđộng nhân đạo .Mỗi HS kể một việc làm nhân đạo của bản thân.
 - GV yêu cầu mỗi HS nói một điều mới mẻ mà em vừa học thêm được khi tham gia hoạt động
___________________________________________________________________
Thø t­ ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
 Bài 85. EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 93 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em hoàn thành c¸c BT.
* HSK-G: - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
 - Cách tính diện tích hình bình hành.
 - Giải bài toán tìm phân số của một số.
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
.........................................................................................
_________________________________
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 27B: søc m¹nh cña t×nh mÉu tö (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 148 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em kÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ lßng dòng c¶m.
* HSK-G: - KÓ ®­îc c©u chuyÖn, kÕt hîp cö chØ, ®iÖu bé thÝch hîp. 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 27B: søc m¹nh cña t×nh mÉu tö (T3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 148 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em chän vµ viÕt ®­îc bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi theo c¸c ®Ò bµi kiÓm tra ë SHD.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Rèn kĩ năng viết văn 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giờ d¹y:
......................................................................................................
......................................................................................... 
____________________________________
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẬP THỂ
CHỦ ĐỀ: YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
HOẠT ĐỘNG 1: TRÒ CHƠI “MÁI ẤM GIA ĐÌNH”
I. Mục tiêu
- HS nắm được cách chơi và luật chơi của trò chơi “Mái ấm gia đình”.
- Giáo dục HS tình cảm yêu quý, gắn bó với gia đình; biết cảm thông với những bạn nhỏ không được sống trong mái ấm gia đình.
II. Quy mô hoạt động
Tổ chức theo quy mô lớp.
III. Tài liệu và phương tiên
Khoảng không gian rộng để tổ chức trò chơi.
IV. Các bước tiến hành
- GV phổ biến tên trò chơi và cách chơi, luật chơi cho HS
+ Tên trò chơi “Mái ấm gia đình”.
+ Cách chơi:
Tất cả đứng thành hình vòng tròn và điểm danh từ 1 đến 3. Sau đó cứ 3 người làm thành một gia đình: người số 1 và số 2 là bố và mẹ, số 3 là con. Từng cặp bố và mẹ sẽ đứng đối diện nhau, nắm hai tay nhau và giơ lên cao làm thành một “mái nhà”, cho con đứng ở trong.
Quản trò đứng ở giữa vòng tròn cùng với 1 – 2 người “không có nhà” (do bị lẻ, không đủ nhóm 3 người để làm thành một gia đình). Bắt đầu chơi, Quản trò hô “Đổi nhà!”. Khi đó tất cả những “người con” phải chạy đổi sang một mái nhà khác. Ai chậm chân sẽ bị những người không có nhà chạy vào chiếm mất “nhà”. Khi đó người bị mất nhà sẽ lại phải đứng vào giữa vòng tròn và Quản trò lại tiếp tục hô “Đổi nhà” , Cứ như vậy trò chơi tiếp tục cho đến khi hết thời gian chơi.
+ Luật chơi:
 - Khi có hiệu lệnh “Đổi nhà” của Quản trò, tất cả những “người con” đều phải chạy đổi sang nhà khác. Ai không đổi nhà sẽ bị phạt.
- Một mái nhà chỉ có một “người con”. Vì vậy, nếu nhà nào đã có người chạy vào trước thì không ai được vào nữa.
- Tổ chức cho HS chơi thử.
+ Tổ chức cho HS chơi thật.
- Thảo luận sau trò chơi:
1) Em nghĩ gì khi luôn có một “mái nhà”?
2) Em nghĩ gì khi bị mất “nhà”?
3) Qua trò chơi này em có thể rút ra điều gì?
- GV kết luận: Được sống trong một mái ấm gia đình là niềm hạnh phúc của mỗi chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải yêu quí gia đình của mình, yêu thương và quan tâm đến những người thân trong gia đình mình. Đồng thời, chúng ta cũng cần cảm thông chia sẻ với những bạn nhỏ thiệt thòi không được sống cùng gia đình. 
___________________________________________________________________
Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bài 86: h×nh thoi
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 3
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm h×nh thoi, vËn dông vµo lµm c¸c BT.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - H dùng ê-ke kiểm tra các cạnh của hình thoi
 - Hình thoi có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
......................................................................................... 
___________________________________ 
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 27C: nãi ®iÒu em mong muèn (t1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 88 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ®Æt ®­îc c©u khiÕn trong c¸c tr­êng hîp giao tiÕp kh¸c nhau.
 * HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Nhận xét về cách chuyển câu kể thành câu khiến?
 - Có những cách nào để đặt câu khiến?
 - Củng cố cách đặt câu khiến
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 27C: nãi ®iÒu em mong muèn (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 88 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em söa chöa c¸c lçi trong bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi cña m×nh.
* HSK-G: - H đọc lại bài của mình và chữa lỗi trong bài của mình
 - H chọn 1 đoạn trong bài của mình và viết lại cho hay hơn – đọc bài
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
............................................................................................................
............................................................................................................... 
________________________________ 
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC
(Giáo viên bộ môn dạy)
______________________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2016
TiÕt 1: To¸n
Bµi 87: diÖn tÝch h×nh thoi(t1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 88 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em n¾m c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thoi th«ng qua c¸c BT.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Nêu cách tính diện tích hình thoi?
 - H thực hành ghép hình tam giác để được hình thoi
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
......................................................................................................
.........................................................................................
_________________________________________ 
TiÕt 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT
Tiết 27: LẮP CÁI ĐU 
I. Mục tiêu:
 - HS chọn đúng và đủ được số các chi tiết để lắp cái đu. 
 - Lắp được cái đu theo mẫu.
 - Rèn tính cẩn thận, làm việc theo quy trình.
II. Tài liệu và phương tiện:
GV: - Mục tiêu bài
 - Mẫu cái đu lắp sẵn 
 - Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật.
HS: dụng cụ học môn kĩ thuật
III. Tiến trình
Tiết 1
1.Ổn định lớp:hát vui
2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập.
3.Dạy bài mới:
 a.Giới thiệu bài: Lắp cái đu và nêu mục tiêu bài học.
 b.HS các nhóm đọc mục tiêu bài ( ghi ở bảng lớp) - 1 bạn đọc to trước lớp
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 * Hoạt động lớp
1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.
 - GV giới thiệu mẫu cái đu lắp sẵn và hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận của cái đu
 -> HS quan sát vật mẫu
 - Hỏi:
 + Cái đu có những bộ phận nào?
 + Nêu tác dụng của cái đu trong thực tế?
 - GV Chốt: cái đu có ba bộ phận : giá đỡ, ghế đu, trục đu.Ở các trường mầm non hay công viên, ta thường thấy các em nhỏ ngồi chơi trên các ghế đu.
2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật 
 a. GV hướng dẫn HS chọn các chi tiết
 - GV và HS chọn các chi tiết theo SGK và để vào hộp theo từng loại.
 - GV cho HS lên chọn vài chi tiết cần lắp cái đu.
b. Lắp từng bộ phận
 - Lắp giá đỡ đu (H.2 SGK trong quá trình lắp).GV có thể hỏi:
 + Lắp giá đỡ đu cần có những chi tiết nào ?
 ->Cần 4 cọc đu, 1 thanh thẳng 11 lỗ, giá đỡ trục.
 + Khi lắp giá đỡ đu em cần chú ý điều gì ?
 - > Chú ý vị trí trong ngoài của các thanh thẳng 11 lỗ và thanh chữ U dài.
 - Lắp ghế đu( H.3 SGK.) GV hỏi:
 + Để lắp ghế đu cần chọn các chi tiết nào? Số lượng bao nhiêu ?
 -> Chọn tấm nhỏ, 4 thanh thẳng 7 lỗ, tấm 3 lỗ, 1 thanh chữ U dài.
 - Lắp trục đu vào ghế đu (H.4 SGK.)
 + GV gọi 1 em lên lắp. GV nhận xét, uốn nắn bổ sung cho hoàn chỉnh.
 + GV hỏi: Để cố định trục đu, cần bao nhiêu vòng hãm?
 -> 4 vòng hãm.
 + GV kiểm tra sự dao động của cái đu.
 d. Hướng dẫn HS tháo các chi tiết
 - Khi tháo phải tháo rời từng bộ phận, sau đó mới tháo từng chi tiết theo trình tự ngược lại với trình tự ráp.
 - Tháo xong phải xếp gọn các chi tiết vào trong hộp.
 4.Nhận xét- dặn dò:
 - Nhận xét sự chuẩn bị và tinh thần thái độ học tập của HS. 
 - HS chuẩn bị dụng cụ học tiết sau.
____________________________________
TiÕt 3: BỔ TRỢ ĐẠO ĐỨC
TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
1. Mục tiêu:
- Thoâng caûm vôùi baïn beø vaø nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên, hoạn naïn ôû lôùp,ôû tröôøng vaø coäng ñoàng.
- Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo ôû lôùp ,ôû tröôøng,ôû ñòa phöông phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø vaän ñoäng baïn beø,gia ñình cuøng tham gia
- Qua baøi naøy reøn cho caùc em kyõ naêng ñaûm nhaän traùch nhieäm khi tham gia caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo
- KTDH:thaûo luaän 
2. Tiến trình
TIẾT 2
* Hoạt động nhóm
a) Các nhóm trưởng bốc thăm chọn tình huống và điều hành nhóm thảo luận theo tình huống đã chọn ở BT2 trang 38 SGK 
* Hoạt động lớp
b) Các nhóm trình báy kết quả thảo luận về cách ứng xử của nhóm mình ( mỗi nhóm 1 tình huống) và chỉ định nhóm tiếp theo trình bày
c) Các nhóm khác bổ sung bằng cách giơ thẻ mặt cười/ mếu
d) GV đánh giá KQ thảo luận của các nhóm
* Hoạt động cá nhân
Yêu cầu HS khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng
Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả
Chỉ cần tham gia vào các hoạt động nhân đạo do trường tổ chức
Điều quan trọng nhất khi tham gia các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỷ.
Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác.
*Hoạt động nhóm
 b) Các thành viên trong nhóm đổi bài kiểm tra , đánh giá cho nhau ( viết chữ Đ nếu bạn trả lời đúng , hướng dẫn lại nếu bạn trả lời sai)
 c) Cả nhóm thảo luận thống nhất câu trả lời đúng
 d) Các nhóm thông báo kết quả với GV
* Hoạt động nhóm 
 - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận
 - Báo cáo KQ thảo luận với GV
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 - Cùng bạn bè người thân tìm hiều những người có hoàn cảnh khó khăn ở nơi em sống và tìm cách giúp đỡ họ
 - Sưu tầm những câu ca da, tục ngữ, tấm gương, mẫu chuyện nói về việc làm nhân đạo
IV: ĐÁNH GIÁ
 - Yêu cầu HS tự đánh giá bản thân và giơ tay nếu thấy mình đã biết tham gia các hoạt dđộng nhân đạo .Mỗi HS kể một việc làm nhân đạo của bản thân.
 - GV yêu cầu mỗi HS nói một điều mới mẻ mà em vừa học thêm được khi tham gia hoạt động
____________________________________ 
TiÕt 4: TIẾNG ANH
(Giáo viên bộ môn dạy)
___________________________________________________________________

File đính kèm:

  • docGiao_an_lop_4_soan_theo_vnen_tuan_27.doc
Giáo án liên quan