Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp Trung học cơ sở Lớp 7 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường

I- Mục đích:

 Rèn luyện trí nhớ, ý thức và tác phong kỉ luật và chấp hành lệnh của người chỉ huy.

II. Chuẩn bị:

 Tập hợp lớp thành 2 – 4 hàng ngang. Khoảng cách giữa các em trong hàng là một sải tay GV đứng cách hàng đầu khoảng 3m. Nếu tổ chức chơi theo vòng tròn thì GV đứng ở tâm vòng tròn,

 III. Cách chơi:

 - Khi GV nói “Theo lênh tôi hai tay đưa ra trước !” tất cả HS thực hiện theo GV ai không đưa hai tay ra trước là không đúng. Khi GV hô tiếp “Đưa hai tay đưa dang ngang ” nhưng trước câu đó không có “Theo lênh tôi”, ai đưa dang ngang là không đúng, trò chơi cứ tiếp tục như vậy. Những HS thực hiện không đúng phải chạy hoặc lò cò một vòng quanh các bạn của lớp mình rồi về đứng ở vị trí cũ

 

doc60 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp Trung học cơ sở Lớp 7 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ần lượt nêu các vấn đề cần thảo luận và động viên cả lớp tích cực phát biểu ý kiến.
- Người dẫn chương trình tóm tắt các ý kiến và kết luận.
- Trong quá trình thảo luận nên giới thiệu xen kẽ các tiết mục văn nghệ, các lời phát biểu cảm tưởng, những tâm sự hoặc những câu chuyện cảm động về thầy cô giáo.
4. Kết thúc hoạt động ;
- Phát biểu của giáo viên chủ nhiệm.
- Nhận xét kết quả hoạt động.
HOẠT ĐỘNG 2. 
Th¶o luËn theo chñ ®Ò “T×nh nghÜa thÇy trß”
I. Mục tiêu :
HS có khả năng :
- Kh¾c s©u t×nh nghÜa thÇy trß vµ c«ng ¬n ®èi víi thÇy c« gi¸o.
- Yªu quý vµ tin t­ëng c¸c thÇy c« gi¸o.
- KÝnh träng, lÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o.
II. Qui mô: 
 Có thể tổ chức theo khối lớp hoặc lớp.
III. Nội dung:
- Nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c vÒ t×nh c¶m cña häc sinh víi thÇy c« gi¸o.
- Nh÷ng chuyÖn kÓ, bµi th¬, bµi h¸t ca ngîi thÇy c« gi¸o, ca ngîi t×nh nghÜa thÇy trß.
IV. Hình thức tổ chức:
Trao ®æi, th¶o luËn, kÓ chuyÖn, sinh ho¹t v¨n nghÖ.
V. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
+ Nªu ý nghÜa, néi dung vµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cho häc sinh.
+ Gîi ý, h­íng dÉn cho c¸n bé líp vµ chi ®éi:
* Lùa chän c¸c c«ng viÖc phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña líp (nh­ b¸o t­êng, tËp san hoÆc triÓn l·m, trao ®æi th¶o luËn hoÆc liªn hoan v¨n nghÖ…)
* H­íng dÉn c¸ch ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lÝ (chia nhãm vµ ph©n c«ng cô thÓ theo néi dung cña c«ng viÖc).
+ §éng viªn vµ khuyÕn khÝch toµn thÓ häc sinh chñ ®éng tham gia vµo nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nguyÖn väng cña mçi em.
2. Học sinh:
+ Häp tæ chia nhãm s­u tÇm vµ s¾p xÕp t­ liÖu theo chñ ®Ò.
+ Nhí l¹i nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c cña c¸ nh©n ®èi víi thµy c« gi¸o. TËp mét sè bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi t×nh nghÜa thµy trß.
+ Ph©n c«ng ng­êi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ (trang trÝ, tr­ng bµy t­ liÖu, dÉn ch­¬ng tr×nh…)
VI. Tiến trình tổ chức:
1. Khởi động:
- Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nhho¹t ®éng.
2. Tr­ng bµy vµ giíi thiÖu kÕt qu¶ s­u tÇm.
- C¸c tæ tr­ng bµy s¶n phÈm ë vÞ trÝ quy ®Þnh.
- §¹i diÖn c¸c tæ giíi thiÖu kh¸I qu¸t kÕt qu¶ s­u tÇm ®­îc (vÒ sè l­îng, néi dung, thµnh tÝch cña nh÷ng c¸ nh©n tÝch cùc vµ ®ãng gãp nhiÒu nhÊt). Mçi tæ giíi thiÖu ng¾n gän tõ 3 ®Õn 5 phót.
3. Trao ®æi, th¶o luËn:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu c©u hái.
- Häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn, trao ®æi, th¶o luËn nh»m kh¾c s©u nhËn thøc vÒ “T×nh nghÜa thÇy trß” vµ “C«ng ¬n thÇy c« gi¸o”.
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh tãm t¾t kh¸i qu¸t kÕt qu¶ th¶o luËn.
- Trong qu¸ tr×nh trao ®æi, th¶o luËn cã thÓ xen nh÷ng t©m sù cña häc sinh vÒ nh÷ng kØ niÖm “T×nh thÇy trß”.
4. V¨n nghÖ.
Tr×nh diÔn mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ (th¬, ca h¸t, móa) vÒ t×nh nghÜa thµy trß vµ c«ng ¬n thµy c« gi¸o.
5. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn nh»m ®éng viªn, gi¸o dôc vµ kh¾c s©u nhËn thøc cña häc sinh vÒ t×nh nghÜa thÇy trß.
- NhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ tinh thÇn tham gia cña c¸c thµnh viªn, nhãm, tæ trong líp.
B- HOẠT ĐỘNG ĐOÀN-ĐỘI
I-Tên hoạt động: Nhớ công ơn các thầy cô giáo.
 II-Mục tiêu 
- HS hiểu được truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.
- Giáo dục HS ý nghĩa sâu sắc ý thức nhớ công lao thầy cô đã dạy dỗ mình
III-Nội dung hoạt động
Thi viết, vẽ sáng tác về thầy cô trong nhà trường
Phân công từng phân đội, chi đội sáng tác văn, thơ, vẽ hình ảnh thầy cô giáo mà em yêu quý. Phân công ban biên tập, cử những cán sự học tập để duyệt và chấm bài.
Tập hợp và tổ chức chấm cấp chi, Liên đội.
Trao giải cho cá nhân, tập thể.
 IV-Phương thức hoạt động.
Thi theo chi đội. 
Nộp bài về Liên đội.
C- TRÒ CHƠI
SẴN SÀNG CHỜ LỆNH 
I. Mục đích:
	Rèn luyện khả năng tập trung chú ý, giáo dục ý thức và tác phong kỉ luật và chấp hành theo người chỉ huy, nhanh nhẹn và tinh thần tập thể. 
II. Chuẩn bị:
	Tập hợp lớp thành 2 – 4 hàng dọc hay hàng ngang hoặc vòng tròn. Từng hàng điểm số thứ tự từ 1 đến hết để từng HS nhận biết số của mình. Nếu chuẩn bị chơi theo vòng tròn thì điểm số thứ tự theo cả lớp. 
III. Cách chơi:
	- Khi chỉ huy gọi đến số nào, thì tất cả những em có số đó phải chạy hoặc lò cò (do GV thống nhất với HS) một vòng quanh các bạn của tổ mình rồi về đứng ở vị trí cũ 
AI NHANH HƠN 
I. Mục đích:
	Rèn luyện khả năng tập trung chú ý, giáo dục ý thức, tính kỉ luật và chấp hành theo người chỉ huy, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn 
II. Chuẩn bị:
	Tập hợp lớp thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau, hàng nọ cách hàng kia 1,5 – 2m trong hàng em nọ cách em kia 1m. Từng hàng điểm số thứ tự từ 1 đến hết 
III. Cách chơi:
	- Khi chỉ huy gọi đến số nào (nên gọi 2 – 3 số bất kì), thì tất cả những em có số đó phải chạy một vòng quanh các bạn cả lớp (chạy theo chiều kim đồng hồ) về vị trí cũ, ai nhanh hơn thì thắng cuộc 
CHẠY NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ 
I. Mục đích:
	Rèn luyện khả năng tập trung chú ý, và theo lệnh của người điều khiển, tác phong nhanh nhẹn. 
II. Chuẩn bị:
	- Một chiếc còi 
- Tập hợp lớp thành 1 hoặc 2 vòng tròn thì phải đồng tâm em nọ cách em kia 1,5m – 2m. 
III. Cách chơi:
	- Khi chỉ có lệnh tất cả HS chạt theo vòng tròn với tốc độ tăng dần (do người điều khiển dùng lời hoặc tiếng vỗ tay để thúc giục HS tăng tốc độ). Khi đang chạy mà nghe thấy tiếng còn của người điều khiển thì chạy ngược lại (vẫn theo vòng tròn). 
D. TỔ CHỨC VĂN NGHỆ
 Tháng 11 là tháng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Các hoạt động đều hướng đến ngày kỉ niệm 20-11 với các hình thức phong phú và đa dạng. 
 Chương trình văn nghệ chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngoài những bài ca ngợi về quê hương, đất nước… những bài hát ca ngợi về thầy cô sẽ là điểm nhấn trong chương trình văn nghệ. 
I. Mục tiêu 
 Các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
II. Qui mô
Qui mô tổ chức theo lớp.
III. Nội dung
 - Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
 - Tập một số bài hát mới có nội dung viết về thầy, cô giáo.
IV. Hình thức tổ chức: Thực hành
V. Chuẩn bị
1. Giáo viên
 - Chuẩn bị các dự kiến hoạt động văn nghệ của tháng.
 - Lên chương trình văn nghệ chào mừng ngày 20-11.
 - Chuẩn bị một số bài hát mới theo chủ đề ngày 20-11 cho học sinh tập.
2. Học sinh
 -Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.
 - Tập các bài hát mới về ngày 20-11
 VI. Tiến trình tổ chức
 - Giáo viên ổn định tổ chức lớp, giới thiệu kế hoạch của tháng 11. 
 - Nhận xét về hoạt động văn nghệ của lớp, của Câu lạc bộ trong thời gian qua.
 - Cho học sinh tập một số bài hát theo chủ điểm: Biết ơn thầy cô (Sáng tác: Hùng Khanh), Bụi phấn (Nhạc: Vũ Hoàng- Lời: Vũ Hoàng-Lê Văn Lộc)
CHỦ ĐIỂM THÁNG 12
Uống nước nhớ nguồn
A- HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I. Mục tiêu chủ điểm: 
HS có khả năng:
Hiểu về truyền thống vẻ vang của quân đội ta, của cha ông, tổ tiên ta.
Biết ơn và tự hào với truyền thống vẻ vang đó.
Biết giữ gìn và phát huy truyền thống.
II. Nội dung hoạt động:
 1. Những con người anh hùng của quê hương, đất nước.
III. Gợi ý tổ chức hoạt động :
 NHỮNG CON NGƯỜI ANH HÙNG CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC
I. Mục tiêu :
HS có khả năng :
- Hiểu rõ truyền thống cách mạng của quê hương và ý nghĩa của truyền thống đó đối với sự phát triển của quê hương, gia đình và bản thân.
- Tự hào về quê hương, biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu để bảo vệ và xây dựng quê hương.
- Tự giác học tập tốt, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đia phương, góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.
II. Qui mô: 
 Có thể tổ chức theo khối lớp hoặc lớp.
III. Nội dung:
- Các phong trào cách mạng của địa phương trong chiến đấu chống ngoại xâm và trong lao động xây dựng đất nước.
- Các bài hát, bài thơ, truyện kể về quê hương.
IV. Hình thức tổ chức:
- Viếng tượng đài liệt sĩ.
- Thăm gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng.
V. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
+ Phân công cho từng tổ tìm hiểu truyền thống của quê hương thuộc một giai đoạn lịch sử cụ thể:
* Trong cách mạng tháng Tám.
* Trong kháng chiến chống Pháp.
* Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
* Trong hoà bình xây dựng hiện nay…
+ Thống nhất chương trình hoạt động.
2. Học sinh:
+Viếng tượng đài liệt sĩ.
+ Thăm gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng.
VI. Tiến trình tổ chức:
1. Khởi động:
- GVCN tập trung, kiểm diện sĩ số..
- Lớp trưởng tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu .
2. Viếng tượng đài liệt sĩ:
-Tập trung, kiểm diện sĩ số..
- Thắp hương tại tượng đài liệt sĩ ở địa phương.
- Tìm hiểu truyền thống đáu trnh của các người lính anh hùng..
3. Thăm gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng:
- Giới thiệu lí do
- Giao lưu và tặng quà cho những bà mẹ VN anh hùng ở địa phương.
5. Kết thúc hoạt động :
GVCN nhận xét, đánh giá ý thức tham gia hoạt động của HS.
B- HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI
I. Tên hoạt động: 
Nghe nói chuyện về ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam
II-Mục tiêu:
- Hiểu được ý nghĩa thành lập QĐND Việt Nam cũng như vẻ đẹp của anh bộ đội cụ Hồ qua các giai đoạn lịch sử.
Giáo dục HS lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì quê hương đất nước.
Biết giữ gìn và bảo vệ các truyền thống tốt đẹp của quê hương học tập và rèn luyện theo gương thế hệ các anh.
 III- Nội dung hoạt động
Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
Giới thiệu báo cáo viên nói chuyện (có thể dùng những hình ảnh tư liệu trình chiếu để thu hút HS )
HS có thể tham gia câu hỏi trong chương trình, trao đổi về kiến thức lịch sử....
Văn nghệ xen kẽ hoặc các tiểu phẩm về chiến dịch lịch sử
IV. Phương thức hoạt động
- Hoạt động giáo dục truyền thống: Tổ chức buổi nghe nói chuyện cấp Liên đội
Văn nghệ xen kẽ
C- TRÒ CHƠI
THEO LỆNH TÔI 
I. Mục đích:
	Rèn luyện trí nhớ, ý thức và tác phong kỉ luật và chấp hành theo người chỉ huy. 
II. Chuẩn bị:
	Tập hợp lớp thành 2 – 4 hàng ngang. Khoảng cách giữa các em trong hàng là một sải tay GV đứng cách hàng đầu khoảng 3m. Nếu tổ chức chơi theo vòng tròn thì GV đứng ở tâm vòng tròn,
III. Cách chơi:
	- Khi GV nói “Theo lênh tôi…hai tay đưa ra trước !” tất cả HS thực hiện theo GV ai không đưa hai tay ra trước là không đúng. Khi GV hô tiếp “Đưa hai tay đưa dang ngang ” nhưng trước câu đó không có “Theo lênh tôi”, ai đưa dang ngang là không đúng, trò chơi cứ tiếp tục như vậy. Những HS thực hiện không đúng phải chạy hoặc lò cò một vòng quanh các bạn của lớp mình rồi về đứng ở vị trí cũ 
GÁC BAN ĐÊM 
I. Mục đích:
	Rèn luyện sự tập trung chú ý, phản ứng nhanh, và khả năng phán đoán tác phong kỉ luật và chấp hành lệnh của người chỉ huy. 
II. Chuẩn bị:
	- Hai khăn bịt mắt và 1 – 2 còi có dây đeo dài
	- Tập hợp lớp thành một vòng tròn, mặt quay vào tâm, GV chỉ định 1 – 2 HS làm người gác đêm. Những em này đứng trong vòng tròn, bịt mắt và mỗi em đeo 1 còi trước bụng, hai em đứng cố định quay lưng vào nhau cách nhau khoảng 3m làm bộ đội gác doanh trại ban đêm.
III. Cách chơi:
	- GV chọn 2 – 3 HS giả làm “trinh sát”, khi có lệnh, những em này đi hết sức nhẹ nhàng đến người gác đêm và khéo léo thổi còi của “người gác” , nếu để người gác đêm phát hiện và bắt được là thua, trò chơi cứ tiếp tục như vậy, có thể thay thế người gác, hoặc thay thế “trinh sát” 
BÁO ĐỘNG 
I. Mục đích:
	Rèn luyện phản ứng nhanh, tinh thần tập thể 
II. Chuẩn bị:
	Tập hợp lớp thành 2 – 4 hàng dọc hoặc một vòng tròn, mặt quay theo chiều vòng tròn HS, em nọ cách em kia 1m – 1,5m 
III. Cách chơi:
	- Khi có lệnh, các em đi bình thường hoặc chạy nhẹ nhàng (theo hàng dọc hoặc vòng tròn, khi GV thổi một hồi còi báo động, HS nhanh chóng ẩn nấp bằng cách ngồi, cúi đầu, hoặc nằm chống hai tay không động đậy. GV đếm 1,2,3,4,5. Sau khi hô xong số 5 HS nào còn động đậy thì coi như địch đã phát hiện, bị loại khỏi cuộc chơi sau 30 – 60 giây, GV thổi hồi còi thứ hai để kết thúc báo động, trò chơi lại tiếp tục từ đầu. 
D. TỔ CHỨC VĂN NGHỆ
 Tháng 12 là tháng kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. Các hoạt động đều hướng đến chủ đề Uống nước nhớ nguồn với các hình thức phong phú và đa dạng. Chương trình văn nghệ cần có những bài hát về quân đội, ca ngợi anh bộ đội cụ Hồ. 
I. Mục tiêu 
 Các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày thành lập Quân đội 22-12.
II. Qui mô
Qui mô tổ chức theo lớp.
III. Nội dung
 - Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập Quân đội 22-12.
 - Tập một số bài hát mới có nội dung viết anh bộ đội cụ Hồ.
IV. Hình thức tổ chức: Thực hành
V. Chuẩn bị
1. Giáo viên
 - Chuẩn bị các dự kiến hoạt động văn nghệ của tháng.
 - Lên chương trình văn nghệ chào mừng ngày 22-12.
 - Chuẩn bị một số bài hát mới theo chủ đề ngày 22-12 cho học sinh tập.
2. Học sinh:
 -Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.
 - Tập các bài hát mới về ngày 22-12
 VI. Tiến trình tổ chức
 - Giáo viên ổn định tổ chức lớp, giới thiệu kế hoạch của tháng 12. 
 - Nhận xét về hoạt động văn nghệ của lớp, của Câu lạc bộ trong thời gian qua.
 - Cho học sinh tập một số bài hát theo chủ điểm: Em nhớ ơn các anh (Sáng tác:Trần Ngọc Thành), Cháu yêu chú Giải phóng quân (Sáng tác: Vũ Thanh)
CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 – 2
Mừng đảng, mừng xuân
A. HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊNLỚP
I. Mục tiêu chủ điểm: 
HS có khả năng:
Hiểu rõ vai trò, công ơn của Đảng đối với quê hương, đất nước
Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tự hào và yêu mến quê hương, đất nước.
Tự giác học tập tốt, rèn luyện tốt để đền đáp công ơn của Đảng; biết tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hoá của dân tộc mình.
II. Nội dung hoạt động:
 1. Ca ngợi Đảng quang vinh, mừng mùa xuân tươi đẹp.
 2. Em là mầm non của Đảng.
III. Gợi ý tổ chức hoạt động :
HOẠT ĐỘNG 1. CA NGỢI ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG MÙA XUÂN TƯƠI ĐẸP.
I. Mục tiêu :
HS có khả năng :
- Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, biết được nhiều bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân của dân tộc.
- Càng tin yêu Đảng, yêu quê hương đất nước.
- Rèn luyện phong cách biểu diễn văn nghệ, tự tin, lạc quan, yêu cuộc sống.
II. Qui mô: 
 Có thể tổ chức theo khối lớp hoặc lớp.
III. Nội dung:
Các bài hát, bài thơ, điệu múa,… ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân.
IV. Hình thức tổ chức:
Các cá nhân, nhóm, tổ biểu diễn các tiết mục đã được đăng kí và chọn lọc.
V. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
- Nêu nội dung, hình thức hoạt động, yêu cầu cả lớp tham gia.
- Yêu cầu các tổ nhóm, đội văn nghệ của lớp lập kế hoạch chuẩn bị và tập luyện, sau đó đăng kí các tiết mục cho ban tổ chức.
- Thành lập ban tổ chức và điều hành, xây dựng chương trình biểu diễn, cử người dẫn chương trình.
2. Học sinh:
- Dự kiến mời đại biểu.
- Chuẩn bị hoa tặng.
VI. Tiến trình tổ chức:
1. Khởi động:
- Hát tập thể.
- Tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu chương trình biểu diễn.
2. Biểu diễn văn nghệ.
- Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu các cá nhân hoặc nhóm lên trình diễn (thể hiện phong cách tự tin, trang phục đẹp…)
- Sau mỗi tiết mục có tặng hoa, cả lớp cổ vũ, động viên.
5. Kết thúc hoạt động.
 GVCN nhận xét, đánh giá ý thức tham gia hoạt động của HS.
 HOẠT ĐỘNG 2. EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG.
I. Mục tiêu:
HS có khả năng:
- Hiểu biết những nét cơ bản về chi bộ và các đảng viên ưu tú của chi bộ Đảng nhà trường hoặc của cơ sở Đảng địa phương.
- Tôn trọng, tin tưởng, tự hào và chi bộ nhà trường, cơ sở Đảng địa phương, tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Học tập, rèn luyện theo các gương tốt đảng viên.
II. Qui mô: 
 Có thể tổ chức theo khối lớp hoặc lớp.
III. Nội dung:
- Tìm hiểu công tác Đảng của trường và của địa phương, hiểu nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên…, truyền thống của chi bộ nhà trường, của cơ sở Đảng địa phương.
- Học tập các tấm gương đảng viên tốt của trường hoặc của địa phương.
IV. Hình thức tổ chức:
Giao lưu và vui văn nghệ.
V. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
- Liên hệ với chi bộ nhà trường hoặc cơ sở Đảng địa phương để mời các đảng viên ưu tú tham gia hoạt động giao lưu với lớp.
- Nêu nội dung hoạt động giao lưu với các đảng viên ưu tú của trường hoặc của địa phương. Yêu cầu cả lớp tham gia, thống nhât kế hoạch và thời gian tiến hành.
- Hội ý với cán bộ lớp, với ban chỉ huy đội để thống nhất về yêu cầu, hình thức giao lưu.
2. Học sinh :
Phân công chuẩn bị các công việc cụ thể như:
+ Xây dựng chương trình giao lưu.
+ Cử người dẫn chương trình.
+ Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
+ Chuẩn bị hoa tặng.
- Gửi cho người dẫn chương trình các câu hỏi giao lưu với đảng viên của trường hoặc của địa phương (có thể gửi trước hoặc trong quá trình giao lưu, gặp gỡ).
VI. Tiến trình tổ chức:
1. Khởi động:
- Hát tập thể.
- Tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu, người dẫn chương trình.
 - Giới thiệu nội dung chương trình.
2. Giao lưu trực tiếp hoặc gián tiếp:
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi (của các học sinh trong lớp) để các đại biểu đảng viên trả lời.
- Học sinh có thể nêu câu hỏi để giao lưu trực tiếp với đại biểu đảng viên.
- Các đại biểu trả lời câu hỏi, giải thích, kể chuyện… theo yêu cầu của học sinh trong lớp. Đồng thời đại biểu cũng có thể đặt câu hỏi hoặc đưa ra một yêu cầu nào đó đối với lớp, lớp sẽ cử đại diện học sinh trả lời hoặc đáp ứng các yêu cầu đó.
3. Văn nghệ:
 Lớp cùng với các đại biểu đảng viên cùng thể hiện chung vui các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.
5. Kết thúc hoạt động :
- GVCN phát biểu ý kiến ( cám ơn sự tham gia của các vị đại biểu ), đánh giá sự chuẩn bị và tham gia của HS.
B- HOẠT ĐỘNG ĐOÀN- ĐỘI
I. Tên hoạt động: Ngày Tết quê em
	II. Mục tiêu:
 HS hiểu được những phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, của dân tộc.
Tự hào về quê hương, về phong tục truyền thống tốt đẹp.
Có ý thức thái độ giữ gìn và phát huy những nét đẹp truyền thống.
Rèn KN làm việc theo nhóm.
 III. Nội dung hoạt động
Tìm hiểu những phong tục tập quán của quê hương đất nước qua những bài văn, thơ, bài hát, ca dao, tục ngữ.... 
Sưu tầm các tài liệu về phong tục tập quán các vùng quê khác nhau.
Phân công các tổ nhóm (phân đội) để trình bày, chuẩn bị phần thưởng cho các nhóm trình bày đạt hiểu quả cao. 
GVCN phân công BGK (có thể mời GV dạy bộ môn dạy tại lớp).
Các nhóm lần lượt lên trình bày sản phẩm của mình, BGK chấm điểm.
Có thể tổ chức các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian xen kẽ.
 IV. Phương thức hoạt động
Hoạt động nhóm.
C- TRÒ CHƠI
THEO LỆNH TÔI 
I- Mục đích:
	Rèn luyện trí nhớ, ý thức và tác phong kỉ luật và chấp hành lệnh của người chỉ huy. 
II. Chuẩn bị:
	Tập hợp lớp thành 2 – 4 hàng ngang. Khoảng cách giữa các em trong hàng là một sải tay GV đứng cách hàng đầu khoảng 3m. Nếu tổ chức chơi theo vòng tròn thì GV đứng ở tâm vòng tròn,
 III. Cách chơi:
	- Khi GV nói “Theo lênh tôi…hai tay đưa ra trước !” tất cả HS thực hiện theo GV ai không đưa hai tay ra trước là không đúng. Khi GV hô tiếp “Đưa hai tay đưa dang ngang ” nhưng trước câu đó không có “Theo lênh tôi”, ai đưa dang ngang là không đúng, trò chơi cứ tiếp tục như vậy. Những HS thực hiện không đúng phải chạy hoặc lò cò một vòng quanh các bạn của lớp mình rồi về đứng ở vị trí cũ 
GÁC BAN ĐÊM 
I. Mục đích:
	Rèn luyện sự tập trung chú ý, phản ứng nhanh, và khả năng phán đoán tác phong kỉ luật và chấp hành theo người chỉ huy. 
II. Chuẩn bị:
	- Hai khăn bịt mắt và 1 – 2 còi có dây đeo dài
	- Tập hợp lớp thành một vòng tròn, mặt quay vào tâm, GV chỉ định 1 – 2 HS làm người gác đêm. Những em này đứng trong vòng tròn, bịt mắt và mỗi em đeo 1 còi trước bụng, hai em đứng cố định quay lưng vào nhau cách nhay khoảng 3m làm bộ đội gác doanh trại ban đêm.
III. Cách chơi:
	- GV chọn 2 – 3 HS giả làm “trinh sát”, khi có lệnh, những em này đi hết sức nhẹ nhàng đến người gác đêm và khéo léo thpooir được cọi của “người gác” , nếu để người gác đêm phát hiện và bắt được là thua, trò chơi cứ tiếp tục như vậy, có thể thay thế người gác , hoặc thay thế “trinh sát” 
BÁO ĐỘNG 
I. Mục đích:
	Rèn luyện phản ứng nhanh, tinh thần tập thể 
II. Chuẩn bị:
	Tập hợp lớp thành 2 – 4 hàng dọc hoặc một vòng tròn, mặt quay theo chiều vòng tròn HS, em nọ cách em kia 1m – 1,5m 
III. Cách chơi:
	- Khi có lệnh, các em đi bình thường hoặc chạy nhẹ nhàng (theo hàng dọc hoặc vòng tròn, khi GV thổi một hồi còi báo động, HS nhanh chóng ẩn nấp bằng cách ngồi, cúi đầu, hoặc nằm chống hai tay không động đậy. GV đếm 1,2,3,4,5. Sau khi hô xong số 5 HS nào còn 

File đính kèm:

  • docGiao an HDGDNGLL cua Bo(3).doc
Giáo án liên quan