Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm khai thác sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học lớp 2 - Nguyễn Thị Là

1. Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm khai thác sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học -lớp 2 . M«n: To¸n vµ TiÕng ViÖt

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lớp 2

3. Tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Là (nữ)

Ngày/ tháng/năm sinh: 09 / 02 / 1965

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tiểu học.

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Lê Ninh.

Điện thoại: 01226290845

4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Lê Ninh.

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) : Trường Tiểu học Lê Ninh.

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với công việc của mình. Học sinh có thái độ đúng đắn trong việc học tập của mình.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: 15 / 9 / 2014.

 

doc21 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm khai thác sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học lớp 2 - Nguyễn Thị Là, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h ®óng h­íng vµ phong phó.
ë mçi tiÕt d¹y, c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc chØ ®­îc thùc hiÖn nhê cã sù hç trî cña c¸c thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng h×nh thøc d¹y häc nhÊt ®Þnh, phèi kÕt hîp nh÷ng thñ ph¸p hÕt søc phong phó ®a d¹ng. ThiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc tù lµm ®èng vai trß cung cÊp nguån th«ng tin häc tËp, t¹o ra nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó gi¸o viªn tr×nh bµy néi dung bµi häc mét c¸ch s©u s¾c vµ thuËn lîi trong tÊt c¶ c¸c bé m«n, träng t©m lµ hai m«n TiÕng ViÖt vµ To¸n. Mét trong nh÷ng yÕu tè ®Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay lµ ®æi míi thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc theo h­íng chuÈn hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. ViÖc khai th¸c sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc trong gi¶ng d¹y ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ë líp 2 lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c tr­êng TiÓu häc. §Æc biÖt lµ ®èi víi ng­êi gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp gi¶ng d¹y líp 2.
II. C¬ së thùc tiÔn:
Thùc tiÔn cho thÊy: ViÖc sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc trong gi¶ng d¹y ®· lµ mét trong truyÒn thèng tõ tr­íc ®Õn nay vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho gi¸o dôc. §Æc biÖt trong viÖc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng th× sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt. V× sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc chÝnh lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o viªn ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ ho¹t ®éng theo h­íng tÝch cùc hãa, c¸ thÓ hãa ng­êi häc trong ho¹t ®éng häc tËp, rÌn luyÖn ph¸t huy hÕt tµi n¨ng cña mçi gi¸o viªn vµ tiÒm n¨ng cña mçi häc sinh. 
Thùc tÕ ë c¸c nhµ tr­êng vµ b¶n th©n t«i nhËn thÊy: Trong mét tiÕt häc, c¸c em häc sinh ®­îc trùc tiÕp nh×n – nghe – nãi vµ lµm cïng thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc t«i thÊy kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi cña c¸c em cã hiÖu qu¶ cao h¬n. Nh­ vËy, ë c¸c tiÕt d¹y, ng­êi gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc, cã sù t×m tßi, s¸ng t¹o th× sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ cao. Song trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y chóng t«i thÊy nhiÒu ®å dïng d¹y häc cßn thiÕu, ch­a thËt phï hîp. H¬n n÷a, kh¶ n¨ng khai th¸c, sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc nhÊt lµ ®å dïng d¹y häc tù lµm trong gi¶ng dËy ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ®èi víi c¸c gi¸o viªn d¹y líp 2 cßn nhiÒu h¹n chÕ.
Tõ viÖc nhËn thøc, t×m hiÓu vÒ c¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· tr¨n trë nghiªn cøu t×m tßi vµ ®óc rót ®­îc mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc “Khai th¸c sö dông thiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc trong gi¶ng d¹y ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ë líp 2 m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt”
PhÇn thø hai
Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
A. Yªu cÇu vÒ viÖc sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng 
d¹y häc ë líp 2:
Trªn c¬ së danh môc thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc tèi thiÓu cña líp 2 ®­îc Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh sè 12/2003 Q§ - Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ngµy 24/3/2003 tr­êng t«i ®· ®­îc mua s¾m bæ sung c¸c thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc theo quy ®Þnh chung ®ã lµ c¸c thiÕt bÞ do C«ng ty thiÕt bÞ gi¸o dôc I – Bé GD -§T cung cÊp.
Yªu cÇu c¬ b¶n vÒ sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc ®ã lµ:
1. Khai th¸c sö dông hîp lý, cã hiÖu qu¶ c¸c thiÕt bÞ s½n cã cña C«ng ty thiÕt bÞ gi¸o dôc I Bé GD & §T cung cÊp.
2. KhuyÕn khÝch, ®éng viªn c¶i tiÕn vµ lµm míi mét sè ®å dïng d¹y häc theo yªu cÇu cña tõng ch­¬ng, tõng bµi trong mçi bä m«n nãi chung vµ hai bé m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt nãi riªng.
I. §¸nh gi¸ viÖc sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc líp 2 tõ n¨m häc 2003 -2004 ®Õn nay:
* T×nh h×nh chung:
Thùc tÕ, gi¸o viªn vµ häc sinh líp 2 ë tr­êng t«i trong nh÷ng n¨m qua nh­ sau:
1. Sè häc sinh giao ®éng tõ 80 ®Õn 89 häc sinh, chia ®Òu vµo 3 líp. Líp t«i chñ nhiÖm cã sè häc sinh lµ 28 em.
2. TØ lÖ gi¸o viªn 1, 15 gi¸o viªn/ líp. Tr×nh ®é - ®Òu cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i häc s­ ph¹m.
3. Sè bé thiÕt bÞ ®­îc c¸p vµ ®­îc mua:
- Bé ®å dïng thùc hµnh m«n To¸n cña GV: 1 bé/GV
- Bé ®å dïng thùc hµnh m«n To¸n cña HS: 1 bé/HS
- Bé mÉu ch÷ viÕt: 1 bé/ líp
- Bé ch÷ d¹y TËp viÕt: 1 bé/ líp
- C¸c lo¹i thiÕt bÞ kh¸c: C¶ khèi cã chung mét bé.
Nh­ vËy, C«ng ty thiÕt bÞ Gi¸o dôc I ®· cung cÊp thiÕt bÞ bé m«n To¸n cho gi¸o viªn vµ häc sinh kh¸ phong phó vµ cã kÌm theo s¸ch h­íng dÉn sö dông t­¬ng ®èi cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i bµi. Cßn ®èi víi bé m«n TiÕng ViÖt th× thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc qu¸ Ýt ái, gi¸o viªn vµ häc sinh phÇn lín sö dông kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ trong s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông nh÷ng ®å dïng d¹y häc tù lµm thñ c«ng.
II. §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh sö dông ®å dïng d¹y häc m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt ë líp 2:
Trong n¨m häc qua, gi¸o viªn líp 2 chóng t«i ®· thùc hiÖn viÖc sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc vµo gi¶ng d¹y To¸n vµ TiÕng ViÖt theo ®óng sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôcvµ thùc tÕ cho thÊy c¸c giê häc sinh ®éng h¬n, gi¸o viªn vµ häc sinh ho¹t ®éng nhÞp nhµng, häc sinh tÝch cùc h¬n trong viÖc t×m tßi lÜnh héi tri thøc.
Bªn c¹nh ®ã, kh«ng Ýt gi¸o viªn cßn lóng tóng trong khi sö dông vµ h­íng dÉn häc sinh sö dông bé thiÕt bÞ d¹y To¸n líp 2 trong mét sè néi dung nh­: So s¸nh hai sè cã 3 ch÷ sè; H×nh thµnh sèHay khi d¹y c¸c giê TËp ®äc; LuyÖn tõ vµ c©u; TËp lµm v¨nkh«ng cã ®å dïng gi¶ng d¹y nªn gi¸o viªn cã t©m lý ng¹i t×m tßi lµm thªm ®å dïng d¹y häc phôc vô bµi d¹y.
B. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc ë líp 2.
I. N©ng cao nhËn thøc, ph¸t huy n¨ng lùc cña b¶n th©n vµ ®ång nghiÖp.
 T«i nhËn thøc râ vai trß cña ng­êi gi¸o viªn TiÓu häc lµ lùc l­îng gi¸o dôc chÝnh, lµ ng­êi tæ chøc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña trÎ b»ng ph­¬ng thøc nhµ tr­êng. ChÝnh v× vËy mµ t«i hiÓu: N©ng cao chÊt l­îng gi¸o viªn lµ träng t©m, ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ then chèt.
Tõ nhËn thøc trªn, toi ®· nghiªn cøu kÜ néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa; t×m hiÓu xem cÇn sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc nµo ë mçi bµi, mçi tiÕt häc, ®Ó khai th¸c sö dông nh÷ng ®¬n vÞ kiÕn thøc g×? ®­a thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc ra vµo thêi ®iÓm nµo ®Ó ®¹t tÝnh hiÖu qu¶
TÝch cùc dù giê th¨m líp. Tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi sinh ho¹t tæ chuyªn m«n, trao ®æi, häc tËp vÌ c¸ch sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc. T×m ra nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm cña tõng thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc, ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®¬n vÞ kiÕn thøc vµ néi dung bµi häc cßn thiÕu sù hç trî cña thiÕt bÞ, cÇn ph¶i lµm thªm. Tõ ®ã cã h­íng suy nghÜ c¶i tiÕn mét sè ®å dïng d¹y häc cßn thiÕu tÝnh ­u viÖt vµ tù lµm míi mét sè ®å dïng d¹y häc nh­: tranh ¶nh, b¶ng biÓu, dông cô, mÉu vËt.
II. Sö dông hîp lý, s¸ng t¹o mét sè ®å dïng d¹y häc ®· cã vµ c¶i tiÕn, tù lµm ®å dïng d¹y häc ®¸p øng môc tiªu bµi häc. 
1. D¹y To¸n: 
a – D¹y vÒ phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100:
Thao t¸c sö dông ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn nh­ sau:
- §Æt 4 thÎ bã chôc vµ 7 que tÝnh rêi (c¸ch ra mét kho¶ng trèng ®Ó chç thªm hai thÎ bã chôc) trªn b¶ng nØ.
- LÊy tiÕp hai thÎ bã chôc vµ 5 que tÝnh rêi.
- Gép 7 que tÝnh víi 5 que tÝnh ®­îc 12 que tÝnh (gom l¹i cho 10 que tÝnh s¸t nhau råi thay 10 que rêi b»ng 1 thÎ bã chôc vµ ®Æt hai que tÝnh cßn l¹i h¬i t¸ch ra).
- Céng 4 chôc que tÝnh víi 2 chôc que tÝnh lµ 6 chôc que tÝnh, thªm 1 chôc ®­îc 7 chôc que tÝnh, 7 chôc que tÝnh thªm 2 que tÝnh ®­îc 72 que tÝnh.
VËy 47 + 25 = 72
Sau khi häc sinh thao t¸c trªn bé que tÝnh, gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em ®Æt tÝnh vµ nªu miÖng c¸ch tÝnh:
 47
7 céng 5 b»ng 12 viÕt 2 nhí 1
 25
4 céng 2 b»ng 6, thªm 1 b»ng 7, viÕt 7
 72
b – D¹y vÒ phÐp trõ cã nhí trong ph¹m vi 100:
Bµi 45: Sè trßn chôc trõ ®i mét sè
Thao t¸c sö dông ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn khi giíi thiÖu c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ 40 – 18 vµ tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh thao t¸c víi que tÝnh nh­ sau: - LÊy 4 thÎ bã 1 chôc ®Æt trªn b¶ng nØ (HS ®Æt tr­íc mÆt, trªn mÆt bµn)
- Tõ 4 thÎ bã 1 chôc, lÊy mét thÎ bã 1 chôc, cßn l¹ 3 thÎ bã 1 chôc, thay bã que tÝnh võa lÊy b»ng 10 que tÝnh rêi.
- Bít ®i 8 que tÝnh, cßn l¹i 2 que tÝnh.
- Tõ 3 thÎ bã 1 chôc que tÝnh cßn l¹i, lÊy tiÕp mét thÎ bã chôc n÷a, cßn l¹i 2 thÎ bã 1 chôc. Nh­ vËy, tõ 4 thÎ bã 1 chôc que tÝnh lÊy 1 chôc que tÝnh råi lÊy tiÕp 1 chôc que tÝnh n÷a. KÕt qu¶: cßn l¹i hai thÎ bã 1 chôc que tÝnh vµ 2 que tÝnh nªn cßn l¹i lµ 22 que tÝnh.
Häc sinh thao t¸c víi que tÝnh sau ®ã ®Æt tÝnh vµ tÝnh:
 40
0 kh«ng trõ ®­îc 8 lÊy 10 trõ 8 b»ng 2, viÕt 2 nhí 1 
 18
1 thªm 1 b»ng 2, 4 trõ 2 b»ng 2, viÕt 2.
 22
Nh­ vËy, kh¸c víi s¸ch gi¸o khoa líp 2 cña ch­¬ng tr×nh cò, phÇn bµi häc míi (trong c¸c tiÕt d¹y häc bµi míi) th­êng kh«ng nªu c¸c kiÕn thøc cã s½n mµ th­êng chØ nªu c¸c t×nh huèng gîi vÊn ®Ò (chñ yÕu b»ng h×nh ¶nh) ®Ó häc sinh ho¹t ®éng vµ tù ph¸t hiÖn ra kiÕn thøc míi theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn cïng sù trî gióp ®óng møc cña c¸c thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc, häc tËp, ®¸p øng theo yªu cÇu ®æi míi nãi chung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc bµi míi nãi riªng.
Häc sinh tù ph¸t hiÖn vµ tù gi¶i quyÕt nhiÖm vô cña bµi häc, tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi, h×nh thµnh ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p häc tËp ®Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p tù häc. MÆt kh¸c, cßn thiÕt lËp ®­îc c¸c mèi quan hÖ gi÷a kiÕn thøc míi vµ kiÕn thøc ®· häc. Ch¼ng h¹n, khi d¹y phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 ch­¬ng tr×nh ®· cÊu t¹o tõng bé ba c¸c bµi häc d¹ng: 8 + 5 ; 28 + 5 ; 38 + 25 hoÆc 7 + 5 ; 47 + 5 ; 47 + 25;
Hay khi d¹y phÐp trõ cã nhí trong ph¹m vi 100, cã bé ba c¸c bµi häc d¹ng: 14 – 8 ; 34 – 8 ; 54 – 8 hoÆc 13 – 5 ; 33 – 5 ; 53 – 15; .
Vµ mçi c«ng thøc cÇn ghi nhí ®Òu ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ víi c¸c kiÕn thøc ®· häc.
VÝ dô: 11 – 7 ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ víi phÐp céng 4 + 7 = 11 ; 7 + 4 = 11 ; vµ c¸ch t×m mét sè h¹ng khi biÕt tæng vµ sè h¹ng kia 7 = 11 – 4 ; 4 = 11 – 7 ®ång thêi víi qu¸ tr×nh sö dông c¸c ®å dïng häc tËp ®Ó t×m ra 11 – 7 = 4 häc sinh sö dông c¸c kiÕn thøc ®· häc nh­ 11 – 4 = 10 ; 10 – 6 = 4Häc sinh trong khi chiÕm lÜnh vËn dông kiÕn thøc míi cßn tiÒm Èn trong tõng bµi häc ; ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc t­ duy cña häc sinh theo nh÷ng ®iÒu kiÖn d¹y häc To¸n ë líp 2.
2. D¹y TiÕng ViÖt: 
Môc tiªu gi¸o dôc th­êng xuyªn cña m«n häc lµ: “H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh c¸c kÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt. Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc s¬ gi¶n vÒ TiÕng ViÖt. Båi d­ìng t×nh yªu TiÕng ViÖt vµ h×nh thµnh thãi quen gi÷ g×n sù trong s¸ng, giµu ®Ñp cña TiÕng ViÖt”.
§Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn gi¸o viªn cÇn n¾m v÷ng c¸c quan ®iÓm: d¹y giao tiÕp, d¹y häc tÝch cùc, tÝch cùc hãa ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh ®Ó thùc hiÖn tèt yªu cÇu d¹y kÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt (®äc , viÕt , nghe, nãi) ®Ó néi dung häc tËp cña häc sinh thªm phong phó, tù nhiªn vµ hÊp dÉn. Ph­¬ng ph¸p ®Æc tr­ng cña m«n häc ®ã lµ: Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh giao tiÕp, ph­¬ng ph¸p ®ãng vai, ph­¬ng ph¸p rÌn luyÖn theo mÉu, ph©n tÝch ng«n ng÷ vµ sö dông ph­¬ng tiÖn trùc quan.
§å dïng d¹y häc ®èi víi bé m«n TiÕng ViÖt líp 2 hiÖn nay míi chØ cã:
MÉu ch÷ viÕt trong tr­êng TiÓu häc – TTB§VTA – GC NXB gi¸o dôc 2002.
Bé ch÷ d¹y TËp viÕt trong tr­êng TiÓu häc TTB§VTA – GDNXB.
Hai lo¹i ®å dïng trªn dïng cho ph©n m«n TËp viÕt, chÝnh t¶ cßn c¸c ph©n m«n nh­ TËp ®äc, KÓ chuyÖn, LuyÖn tõ vµ c©u, TËp lµm v¨n, gi¸o viªn vµ häc sinh sö dông kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ trong s¸ch gi¸o khoa.
Ch¼ng h¹n: 
*Ph©n m«n TËp viÕt (phÇn bµi míi)
Bµi 17 : Ch÷ hoa S
Sau khi giíi thiÖu bµi, gi¸o viªn g¾n ch÷ mÉu S cì võa vµo b¶ng nØ hoÆc dïng nam ch©m g¾n trªn b¶ng tõ.
H­íng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt ch÷ S trªn b¶ng b»ng hÖ thèng c©u hái .
+ Ch÷ s cì võa cao mÊy li? Gåm mÊy nÐt? Lµ nh÷ng nÐt nµo? Nªu c¸ch viÕt cña tõng nÐt?
Sau ®ã gi¸o viªn viÕt mÉu ch÷ trªn b¶ng, võa viÕt võa nãi c¸ch viÕt vµ tiÕp tôc c¸c quy tr×nh cña mét tiÕt TËp viÕt.
* Ph©n m«n TËp ®äc: 
Dïng kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó giíi thiÖu bµi. Gi¸o viªn cã
thÓ to kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó häc sinh dÔ quan s¸t hoÆc cã ®iÒu kiÖn in sao trªn ®Üa h×nh.
Ngoµi ra, gi¸o viªn cã thÓ dïng tranh ¶nh s­u tÇm hoÆc läc ra tõ bé thiÕt bÞ cò ®Ó sö dông trong tiÕt d¹y.
HoÆc gi¸o viªn dïng mÉu vËt ®Ó gi¶ng tõ míi hay dïng b¨ng ghi ©m ®Ó gi¸o viªn luyÖn ®äc (ë nhµ hoÆc trong buæi sinh ho¹t chuyªn m«n) theo b¨ng hay giíi thiÖu giäng ®äc hay cho häc sinh nghe.
* Ph©n m«n KÓ chuyÖn:
§å dïng d¹y häc lµ c¸c kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ trong s¸ch gi¸o khoa. BiÖn ph¸p d¹y häc chñ yÕu ®ã lµ:
Sö dông tranh minh häa trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó gÞ më, h­íng ®Én häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn.
Sö dông c©u hái gîi ý hoÆc dµn ý ®Ó h­íng ®Én häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n, tiÕn tíi kÓ l¹i toµnbé c©u chuyÖn ..v.. v
* Ph©n m«n TËp lµm v¨n – LuyÖn tõ vµ c©u
§å dïng d¹y häc chñ yÕu lµ kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ trong s¸chgi¸o khoa.
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp qua nh÷ng h×nh thøc tæ chøc d¹y häc theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o häc tËp cña häc sinh theo c¸c b­íc lµm mÉu - nhËn xÐt - thùc hµnh luyÖn tËp.
Nh­ vËy, víi nh÷ng thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc s½n cã, t«i ®· nghiªn cøu, t×m tßi, khai th¸c vµ sö dông sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt ë tõng bé m«n, ë tõng bµi häc, tõng thiÕt bÞ.
3. Ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm cßn thiÕu tÝnh ­u viÖt cña bé ®å dïng hiÖn cã vµ c¸ch kh¾c phôc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong giê d¹y. Nghiªn cøu tù lµm ®å dïng d¹y häc m«n To¸n vµ m«n TiÕng ViÖt.
* §èi Víi bé m«n To¸n: 
Bé thiÕt bÞ d¹y häc biÓu diÔn m«n To¸n líp 2 kh¸ phong phó. Song chØ sö dông ®­îc khi t×m hiÓu kh¸m ph¸t hiÖn kiÕn thøc ë phÇn bµi míi vµ mét sè bµi thùc hµnh. V× vËy, ng­êi gi¸o viªn khi d¹y cÇn tù lµm thªm c¸c ®å dïng d¹y häc To¸n phôc vô cho viÖc thùc hµnh vµ luyÖn tËp, ch¬i trß ch¬i t¹o kh«ng khÝ vui t­¬i, tù nhiªn, hÊp dÉn trong giê häc, ch¼ng h¹n:
B¶ng nh©n chia, bé quay sèViÖc g¾n ®å dïng d¹y häc (que tÝnh, c¸c tÊm nhùa in c¸c chÊm trßn, .) trªn b¶ng nØ cã thÓ thay b»ng g¾n nam ch©m sau mçi tÊm nhùa, que tÝnh,.. rÊt thuËn tiÖn, khoa häc vµ cã tÝnh s­ ph¹m.
* §èi víi bé m«n TiÕng ViÖt:
ThiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc hiÖn cã lµ qu¸ Ýt, bÊt cËp víi yªu cÇu ®æi míi hiÖn nay. §Ó tiÕt kiÖm thêi gian chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc cho gi¸oviªn trong mét tiÕt lªn líp, ng­êi gi¸o viªn cÇn nghiªn cøu tù lµm thªm c¸c ®å dïng d¹y häc sao cho cã hiÖu qu¶ ë tõng ph©n m«n, tõng bµi häc.
Ch¼ng h¹n:
+ ViÕt s½n c¸c tõ vµo c©u øng dông ®Ó d¹y TËp viÕt hoÆc c¸c kiÓu ch÷ ®Ó häc sinh viÕt s¸ng t¹o.
+ Lµm tËp bµi viÕt mÉu (dïng cho chÝnh t¶ tËp chÐp).
+ Phãng to c¸c kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa.
+ Lµm thªm ®å dïng d¹y häc luyÖn tõ vµ c©u nh­: b¸ng quay më réng vèn tõ, bé thÎ g¾n h×nh c¸c lo¹i c©y cã tªn bÊt ®Çu b»ng ch÷ ch, tr®Ó häc sinh thùc hµnh khi lµm bµi tËp vµ ch¬i trß ch¬i.
4. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó c¶i tiÕn lµm míi ®å dïng d¹y häc “Bé ®Üa ghi h×nh gi¶ng d¹y m«n TiÕng ViÖt líp 2 ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ph©n m«n TËp ®äc + KÓ chuyÖn + TËp lµm v¨n”
Kªnh h×nh ®ãng vai trß rÊt quan träng trong s¸ch gi¸o khoa TiÓu häc, nhÊt lµ ë líp 2. H×nh vÏ ®Ñp, ngé nghÜnh, nhiÒu mµu s¾c cã søc hÊp dÉn rÊt lín víi häc sinh. C¸c h×nh minh häa ®Æc biÖt lµ trong c¸c bµi tËp ®äc cßn hç trî cho trÝ t­ëng t­îng cña häc sinh. HoÆc qua c¸c ¶nh chôp, tranh vÏ, häc sinh cã thÓ h×nh dung ®­îc phÇn nµo nh÷ng nh©n vËt, ®å vËt, c©y cèi, con vËt, hoÆc c¶nh vËt mµ c¸c em ch­a thÊy bao giê nh­ con S­ tö, s«ng H­¬ng, b·i biÓn, chó bÐ liªn l¹cHoÆc ®Þnh h­íng cho trÝ t­ëng t­îng cña c¸c em vÒ c¸c nh©n vËt lÞch sö nh­ S¬n Tinh Thñy tinh (ch¼ng h¹n: Bµi tËp ®äc S¬n Tinh Thñy Tinh, c¸c em nh×n hinh vÏ minh häa trong bµi cã thÓ t­ëng t­îng ra nh©n vËt S¬n Tinh vµ Thñy Tinh trong thÇn tho¹i thËt oai phong, cã søc m¹nh phi th­êng.)
Víi ph©n m«n kÓ chuyÖn th× tranh ¶nh trong s¸ch gi¸o khoa thùc sù lµ c«ng cô ®Ó c¸c em lµm viÖc.
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, t«i d· suy nghÜ ®Ó c¶i tiÕn, lµm míi ®å dïng d¹y häc mang tªn “§Üa ghi h×nh gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng ViÖt líp 2 ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ph©n m«n TËp ®äc + KÓ chuyÖn + TËp lµm v¨n”.
§©y lµ mét lo¹i b¨ng h×nh s¸ch gi¸o khoa gióp häc sinh quan s¸t ë nhiÒu gãc ®é sinh ®éng h¬n. bé ®Üa ghi h×nh ®· ®­îc in sao thµnh c«ng theo s¸ch gi¸o khoa b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i kÕt hîp víi sö dông c«ngnghÖ khoa häc tiªn tiÕn, b¶o ®¶m ®­îc c¸c yªu cÇu:
+ TÝnh khoa häc 
+ TÝnh S­ ph¹m 
+ TÝnh thÈm mÜ
+ TÝnh thõa kÕ
+ TÝnh hiÖu qu¶.
§Üa ghi h×nh ®· phÇn nµo kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ th­êng gÆp trong c¸c tiÕt d¹y ph©n m«n TËp ®äc + KÓ chuyÖn + TËp lµm v¨n. Ch¬i trß ch¬i theo s¸ch “Trß ch¬i TiÕng ViÖt 2” cña t¸c gi¶ TrÇn M¹nh H­ëng nh­: nh×n tranh kÓ ®o¹n, b¾t lçi kÓ sai, nèi d©y kÓ chuyÖn gi¸o viªn kh«ng cßn lóng tóng víi kªnh h×nh khæ nhá in trong s¸ch gi¸o khoa hoÆc phãng to hay thuª thî vÏ thñ c«ng (kh«ng ®¶m b¶o ®é chuÈn cña kªnh h×nh) ®Ó sö dông trong tiÕt d¹y. ViÖc in tranh trªn ®Üa h×nh ®· gãp phÇn kÝch thÝch sù høng thó häc tËp cña häc sinh t¹o ®­îc sù c¶m thô s©u s¾c trong nhËn thøc cña c¸c em ë tõng néi dung bµi häc. Gi¶m sè lÇn thao t¸c cña gi¸o viªn khi tr×nh bµy c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc theo môc tiªu cña tiÕt häc. §å dïng d¹y häc ®¶m b¶o ®­îc ®é bÒn ®Ñp theo h­íng hiÖn ®¹i hãa ®æi míi thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc hiÖn nay. N©ng hiÖu qu¶ giê d¹y vµ ®©y còng lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay. Thao t¸c sö dông ®å dïng d¹y häc nµy thËt ®¬n gi¶n. Ch¼ng h¹n: 
TiÕt: KÓ chuyÖn : Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim (phÇn bµi míi)
Giíi thiÖu bµi:
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh kÓ l¹i ®o¹n 1 theo tranh.
BÊm “Play” cho hiÖn lªn mµn h×nh tõ tranh 1 ®Õn tranh 4 ®Ó häc sinh kÓ.
BÊm nót “Pause” khi muèn cho mçi tranh dõng l¹i, bÊm nót >> khi muèn tua c¸c bøc tranh ®i vµ bÊm nót << khi muèn cÇn ®Õn c¸c bøc tranh tr­íc ®ã.
ViÖc chuyÓn ®Üa h×nh nµy vµo c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö, t¹o hiÖu øng xuÊt hiÖn, hiÖu øng chuyÓn ®éng, hiÖu øng kÕt thóc ®Ó sö dông tõng tranh còng rÊt ®¬n gi¶n. gi¸o viªn cã thÓ sö dông bÊt k× tranh nµo theo yªu cÇu cña bµi.
III. KÕt qu¶ cña viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc tù lµm 
KÕt qu¶ cô thÓ:
Sau khi xin phÐp Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng t«i ®· tiÕn hµnh thùc nghiÖm d¹y ë 2 líp 2A vµ 2C víi tiÕt KÓ chuyÖn: “Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim”, hai líp nµy cã sè häc sinh b»ng nhau vµ mÆt b»ng nhËn thøc ngang nhau. Líp 2A d¹y theo tranh vÏ, líp 2C d¹y cã sö dông ®Üa ghi h×nh. §©y lµ b¶ng thèng kª sè liÖu kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë hai líp :
Tæng sè HS
Giái
Kh¸
TB
 Líp
SL
TL(%)
SL
TL(%)
SL
TL(%)
Líp 2A: 30
3
9,7
10
32,2
17
58,1
Líp 2C: 31
10
32,2
15
48,4
6
19,4
Nh×n vµo b¶ng thèng kª ta thÊy viÖc sö dông ®Üa ghi h×nh vµo gi¶ng d¹y ph©n m«n KÓ chuyÖn ë líp 2C cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao h¬n h¼n líp 2A, häc sinh hµo høng tÝch cùc trong giê häc. Qua trao ®æi, trß chuyÖn víi c¸c em th× hÇu hÕt häc sinh ®Òu thÝch ®­îc häc tËp khi sö dông mµn h×nh, tr×nh chiÕu. “§Üa ghi h×nh gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng ViÖt líp 2 ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ph©n m«n TËp ®äc + KÓ chuyÖn + TËp lµm v¨n”.
Qua viÖc nghiªn cøu, t×m tßi khai th¸c sö dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc tù lµm t«i thÊy b¶n th©n m×nh ®­îc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ v÷ng vµng nªn nhiÒu, tù tin trong mçi tiÕt d¹y, hiÓu râ h¬n ý ®å trong s¸ch gi¸o khoa.
C¸c ®å dïng d¹y häc tù lµm ®· bæ sung vµo bé thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc cña líp 2 ngµy thªm phong phó h¬n.
Qua ®ã, gãp phÇn tÝch cùc vµo phong trµo sö dông vµ c¶i tiÕn tù lµm ®å dïng d¹y häc do nhµ tr­êng vµ cÊp trªn ph¸t ®éng.
PhÇn thø ba
KÕt thóc vÊn ®Ò
Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y võa qua, b»ng viÖc thùc hiÖn sö dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc ®Æc biÖt lµ ®å dïng d¹y häc tù lµm trong gi¶ng d¹y ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ë líp 2 t«i thÊy kh¶ n¨ng n¾m b¾t kiÕn thøc vµ vËn dông kiÕn thøc cña häc sinh tiÕn bé râ rÖt. C¸c em say mª víi nhiÖm vô häc tËp, thÝch ®­îc ®Õn tr­êng, ®Õn líp. Trong giê häc tÝch cùc, s«i næi. Qua viÖc thùc hiÖn sö dông c¸c ®å dïng, thiÕt bÞ d¹y häc ®· nªu ë trªn, t«i ®· cã ®­îc mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: 
I. Bµi häc kinh nghiÖm:
1. B¶n th©n mçi gi¸o viªn ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc sö dông dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc trong gi¶ng d¹y.
2. N¾m v÷ng nh÷ng néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa líp 2.
- Gi¸o viªn nghiªn cøu kÜ néi dung bµi, t×m hiÓu kÜ viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc cña tõng bµi, ¸p dông ph­¬ng ph¸p míi mét c¸ch linh ho¹t, nghiªn cøu t×m hiÓu ®èi t­îng häc sinh , lùa chän ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp ®Ó giê d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.
3. T¨ng c­êng häc tËp chuyªn m«n, cïng ®ång nghiÖp bµn b¹c trao ®æi, th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng bÊt cËp trong tiÕt d¹y, qua nh÷ng giê d¹y cÇn ph¸t hiÖn ra nh÷ng ­u ®iÓm cña ®ång nghiÖp ®Ó häc tËp, t×m ra nh÷ng thiÕu sãt ®Ó bæ sung gãp ý kÞp thêi ë tõng bé m«n, ph©n m«n.
4. Ng­êi gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn sö dông thiÕt bÞ ®

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_kinh_nghiem_khai_thac_su_dung_t.doc
Giáo án liên quan