Kiểm tra học kì I (tiết 35) môn: Tin học 6

10. Thông tin máy tính chưa xử lí được là:

a. Các loại mùi, vị. b. Các con số.

c. Các mẫu tự. d. Các hình ảnh.

11. Các thiết bị đưa dữ liệu vào máy tính là:

a. Loa và bàn phím. b. Màn hình, máy in.

c. Bàn phím, chuột. d. Đĩa mềm, chuột, loa.

12. Khi nhìn vào một tệp tin, người ta có thể biết một phần nội dung của nó nhờ:

a. Tên tệp tin và phần mở rộng của tệp tin.

b. Kích thước của tệp tin

c. Ngày khởi tạo tệp tin.

d. cả a, b, c đều đúng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 882 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì I (tiết 35) môn: Tin học 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lôùp: 6 	KIEÅM TRA HỌC KÌ I
Teân:	Moân: TIN HOÏC 6
(Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)
1. Maùy tính nhaän bieát hình aûnh nhôø:
a. Nhìn thaáy hình aûnh	b. Giaûi maõ hình aûnh
c. Maõ hoùa hình aûnh	d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng
2. Baûn nhaïc phaùt ra töø loa laø:
a. Moät daïng thoâng tin
b. Khoâng phaûi laø moät daïng thoâng tin
c. Moät daïng daønh cho nhaïc só
d. Caû a, b, c ñeàu sai
3. Daïng thoâng tin maø maùy tính chöa “nhaän bieát” ñöôïc laø:
a. Chöõ vieát tay	b. Chöõ in
c. Daõy soá	d. Tieáng nhaïc
4. Maùy tính coù theå “nhaän bieát” ñöôïc:
a. Nhöõng hình aûnh caùc loaøi hoa vaø muøi thôm cuûa caùc loaøi hoa ñoù.
b. Nhöõng baûn veõ, hình aûnh, aâm thanh, muøi vò.
c. Nhöõng coâng thöùc naáu aên, baûn nhaïc, boä phim.
5. Hoïc sinh lôùp 6:
a. Khoâng caàn hoïc tin hoïc	b. Neân hoïc tin hoïc
c. Baét buoäc phaûi hoïc tin hoïc	d. Caû a, b, c ñeàu sai
6. 100 kilo byte baèng:
a. 1024 byte	b. 2048 byte
c. 20480 byte	d. 102400 byte
7. Toác ñoä xöû lí thoâng tin cuûa maùy tính laø:
a. Chaäm	b. Vöøa phaûi
c. Nhanh	d. Caû a, b, c ñeàu sai
8. Thông tin có thể được thể hiện bằng:
a. Chữ viết	b. Tấm bảng hiệu
c. Lời nói	d. Cả a, b, c đều đúng
9. Cần phải có đơn vị đo thông tin để:
a. Biết sức chứa của CPU
b. Biết sức chứa của ROM
c. So sánh với các đơn vị đo lường khác
d. Cả a, b, c đều sai
10. Thông tin máy tính chưa xử lí được là: 
a. Các loại mùi, vị.	b. Các con số.
c. Các mẫu tự.	d. Các hình ảnh.
11. Các thiết bị đưa dữ liệu vào máy tính là:
a. Loa và bàn phím.	b. Màn hình, máy in.
c. Bàn phím, chuột.	d. Đĩa mềm, chuột, loa.
12. Khi nhìn vào một tệp tin, người ta có thể biết một phần nội dung của nó nhờ:
a. Tên tệp tin và phần mở rộng của tệp tin.
b. Kích thước của tệp tin
c. Ngày khởi tạo tệp tin.
d. cả a, b, c đều đúng.
13. Khi tạo một thư mục thì cần phải:
a. Gõ thêm ngày tháng tạo thư mục.
b. Gõ thêm phần mở rộng của thư mục.
c. Cả a, b đều đúng.
d. Cả a, b đều sai.
14. Máy tính điện tử nào cũng phải có:
a. Loa	b. Microphone
c. Màn hình	d.USB
15. Hệ điều hành Windows:
a. Có một phiên bản duy nhất là Windows XP.
b. Có phiên bản duy nhất là Windows 98.
c. Có hai phiên bản là Windows 98 và Windows XP.
d. Có nhiều phiên bản.
16. Khi tạo một thư mục thì cần phải chú ý đến cách đặt tên để:
a. Hệ điều hành dễ quản lí
b. Hệ điều hành không nhầm lẫn.
c. Để người sử dụng hiểu trong thư đó chứa gì.
d. Để người sử dụng không bao giờ quên.
17. Hệ điều hành dùng để làm gì?
a. Điều khiển các thiết bị phần cứng
b. Điều khiển các thiết bị lưu trữ thông tin, dữ liệu.
c. Các chương trình phần mềm.
d. Tất cả các câu trên đúng.
18. Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên vào máy tính?
a. Trò chơi	b. Tập gõ bàn phím
c. Hệ điều hành	d. Cả a, b, c đều sai
19. Trong một ổ đĩa cứng có thể tồn tại:
a. Một thư mụcvà một tệp tin.
b. Nhiều thư mục có cùng tên với nhau trên cùng một ổ đĩa.
c. Nhiều thư mục và tệp tin.
d. Cả a, b, c đều sai.
20. Các thao tác chính với tệp và thư mục là:
a. Xem, tạo thư mục và tệp tin.
b. Sao chép thư mục, tệp tin.
c. Xóa thư mục, tệp tin.
d. Cả a, b, c đều đúng.
- - - - HẾT - - - -
MA TRậN
Nội dung
Các cấp độ tư duy
Tổng cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Làm quen với Tin học và máy tính điện tử
1, 2, 3, 4, 10
5, 7, 8, 9
11, 12, 13, 14, 6
14
Hệ điều hành
15, 17, 18
16, 19
20
6
Tổng cộng
8
6
6
20
ĐÁP ÁN
Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
b
a
a
c
b
d
c
d
d
a
c
a
d
c
d
c
d
c
c
d

File đính kèm:

  • docTIET 35.doc