Kế hoạch dạy học tuần 3 lớp 5

HĐ2: Tìm hiĨu truyện Chuyện của bạn Đức.

*Mục tiêu :HS thấy rõ diễn biến của sự việc và tâm trạng của Đức; biết phân tích, đưa ra quyết định đúng.

* Cách tiến hành:GV kể toàn bộ câu chuyện có minh hoạ tranh.

- Cho HS đọc thầm và suy nghĩ về câu chuyện.

- Cho HS thảo luận cả lớp theo 3 câu hỏi SGK.

- Cho HS trình bày các câu trả lời.

- GV liệt kê các ý kiến HS lên trên bảng.

- GV phân loại các ý kiến, tổng hợp các ý kiến nhận xét bổ sung.

- GV kết luận: Các em đã đưa ra giúp Đức một số cách giải quyết vừa có lý vừa có tình. Qua câu chuyện của Đức chúng ta rút ra điều cần ghi nhớ.

 

doc20 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học tuần 3 lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chép vần các tiếng vào mô hình.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, theo dõi, ghi nhớ và bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS viết từ khó trên giấy nháp.
- HS theo dõi SGK.
- HS viết bài chính tả.
- HS soát lỗi.
- 2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau để chấm.
- HS lắng nghe.
- 1 HS nêu yêu cầu của bài tập, theo dõi SGK.
- HS làm bài tập theo nhóm.
- 4 HS lên bảng thi trình bày kết quả.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời: Dấu thanh đặt ở âm chính ( dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên )
- HS nhắc lại.
- HS lắng nghe.
TiÕt 4: 	 TỐN 
LUYỆN TẬP
(THẦY NHẬT DẠY)
TiÕt 5	 ÂM NHẠC 
ƠN TẬP BÀI: REO VANG BÌNH MINH. TĐN SỐ 1
I. Mục tiêu: 
1. KiÕn thøc: BiÕt hát theo giai điệu vµ ®ĩng lêi ca. 
2. KÜ n¨ng: BiÕt h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹. BiÕt ®äc bµi T§N sè 1.
3. Th¸i ®é: GD HS yªu thÝch ©m nh¹c.
II. Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ quen dùng. Mét sè ®éng t¸c phơ ho¹.
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc:
 Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t; PP h¸t kÕt hỵp vËn ®éng; PP luyƯn tËp.
H×nh thøc: H¸t kÕt hỵp vËn ®éng; c¶ líp.
IV. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
TL
Hoạt động học
HĐ1: PhÇn më ®Çu
- GV giíi thiƯu bµi.
HĐ2: PhÇn ho¹t ®éng
a. Néi dung 1: ¤n hát bài: Reo vang b×nh minh.
- GV hát mẫu
- GV c¶ líp h¸t l¹i hai lÇn
- GV chia lµm hai d·y: Mét d·y h¸t vµ mét d·y gâ ®Ưm theo ph¸ch,theo nhÞp. Vµ ng­ỵc l¹i
b. Néi dung 2: Häc bµi T§N sè 1
GV gỵi ý ®Ĩ HS tr¶ lêi:
H: Trong bµi T§N sè 1 cã h×nh dÊu lỈng g× ?
- LuyƯn tËp cao ®é.
- LuyƯn tËp tiÕt tÊu
- GV h­íng dÉn HS ®äc nh¹c tõng c©u
- GV sưa ch÷a nh÷ng chç ch­a ®¹t.
- Cho HS tËp ghÐp lêi
- GV nhận xét
HĐ3: PhÇn kÕt thĩc.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
 1’
21’
10’
3’
- HS nhắc lại
- HS l¾ng nghe
- HS h¸t
- HS hát theo sự HD của GV
- HS tập hát gõ đệm theo phách, nhịp
- HS hát đối đáp
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ
- HS tr¶ lêi
- HS tËp ®äc
- HS tËp ghÐp lêi
- Cả lớp hát lại một lần
 Thø ba Ngày soạn: 25/8/ 2012. 
 Ngày dạy: 28/8/2012
TiÕt 1: 	 THỂ DỤC 
TẬP HỢP HÀNG DỌC,..(®éi h×nh ®éi ngị)TRỊ CHƠI: “ BỎ KHĂN”
I. Mục tiêu: 
1. KiÕn thøc: Thùc hiƯn ®­ỵc tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, c¸ch chµo, b¸o c¸o khi b¾t ®Çu vµ kÕt thĩc giê häc, c¸ch xin phÐp ra vµo líp. Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng®iĨm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­ỵc trß ch¬i”bỏ khăn”.
2. KÜ n¨ng: Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng ®éng t¸c vµ nãi to, râ rµng, ®đ néi dung.
3. Th¸i ®é: GD HS cã ý thøc tù gi¸c rÌn luyƯn.
II. Địa điểm, phương tiện: Trên sân trường, về sinh nơi tập, 3 l¸ cê.
III. Phương pháp - H×nh thøc :
Ph­¬ng ph¸p: PP gi¶ng gi¶i ; PP lµm mÉu; PP trß ch¬i; LuyƯn tËp thùc hµnh.
H×nh thøc: C¸ nh©n, nhãm, líp.
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động dạy
TL
Hoạt động học
1. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối, hơng vai.....
- §øng t¹i chç vç tay h¸t.
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ:
+ Ơn c¸ch chµo, b¸o c¸o khi b¾t ®Çu vµ kÕt thĩcgiê häc, c¸ch xin phÐp ra, vµo líp.TËp hỵp, dãng hµng, ®iĨm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau
- GV điều khiển lớp tập.
- Chia tổ tập luyện - tổ trưởng điều khiển
- Tập cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn. 
- Giáo viên quan sát, biểu dương thi đua.
 b. Trị chơi vận động:
- Ch¬i trị chơi "Bỏ khăn" 
+ GV nêu tên trị chơi, Tập hợp học sinh theo đội 
hình chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi theo hình thức thi đua giữa các tổ HS.
+ GV điều khiển, quan sát, nhận xét, biểu dương.
3. Phần kết thúc:
- Thực hiện một số động tác thả lỏng.
- Cho HS ®øng chỗ hát một bài theo nhịp vỗ tay.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà
3’
20’
7’
5’
 x x x x x x
 x x x x x x 
 x x x x x x
 GV
 x..x
 x..x
 x..x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x GV
 x x x x x x x x
 x x
 x GV x
 x x
TiÕt 2(5A)+ Tiết 3(5B)	 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN
 I. Mục tiêu:
1. KiÕn thøc: XÕp ®­ỵc tõ ng÷ cho tr­íc vỊ chđ ®iĨm Nh©n d©n vµo nhãm thÝch hỵp(BT1); n¾m ®­ỵc mét sè thµnh ng÷, tơc ng÷ nãi vỊ phÈm chÊt tèt ®Đp cđa ng­êi ViƯt Nam(BT2).
2. KÜ n¨ng: HiĨu nghÜa tõ ®ång bµo, t×m ®­ỵc mét sè tõ b¾t ®Çu b»ng tiÕng ®ång, ®Ỉt c©u víi mét sè tõ cã tiÕng ®ång võa t×m ®­ỵc ë (BT 3).
3. Th¸i ®é: GD HS gi÷ g×n b¶n chÊt tèt ®Đp cđa ng­êi ViƯt Nam.
* Mơc tiªu riªng 
Đèi víi HS K-G: ®Ỉt c©u víi c¸c tõ t×m ®­ỵc ë (BT 3c)
 Đối với HSY: Làm được bài tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên
* Điều chỉnh: Khơng làm bài tập 2
II. Đồ dùng dạy học: VBT, đồ dùng phục vụ kĩ thuật khăn trải bàn
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc:
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t; PP ®µm tho¹i; PP luyƯn tËp theo mÉu.
H×nh thøc: C¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
5’
1’
15’
15’
3’
1. ỉn ®Þnh líp:
2. Kiểm tra bài cũ:
 - Gọi 3 HS kiểm tra bài cũ.
 - GV nhận xét chung.
 3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài:
 Tiết Luyện từ và câu hôm nay sẽ giúp các em mở rộng vốn từ, cung cấp cho các em những thành ngữ ca ngợi những phẩm chất của nhân dân Việt Nam.
 b. Luyện tập: 
 HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1
 - GV giao việc: bài tập 1 cho sáu nhóm từ a,b,c,d. nhiệm vụ của các em là chọn các từ cho trong ngoặc đơn để xếp vào các nhóm đã cho sao cho đúng.
 - Cho HS làm bài theo nhóm (GV phát phiếu cho HS)
 - Cho HS trình bày kết quả bài làm.
 - GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng: 
 a. Công nh©n: thợ điện, thợ cơ khí
 b. Nông dân: thợ cấy, thợ cày.
 c. Doanh nhân: tiểu thương, nhà tư sản.
 d. Quân nhân: đại uý, trung sĩ.
 e. Học sinh: học sinh tiểu học, học sinh trung học.
 HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3
 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 3
 - GV giao việc: các em đọc thầm lại truyện Con Rồng cháu Tiên. Ở câu a, các em làm việc nhĩm, câu b các em làm việc theo cá nhân; ë câu c các em làm việc cá nhân.
a.
- Gv chia lớp thành 6 nhĩm và giao nhiệm vụ cho nhĩm, hướng dẫn cách làm việc.
CH thảo luận: Vì sao người Việt Nam ta gọi nhau là đồng bào?
- GV chốt lại ý đúng: Gọi là đồng bào vì: đồng là cùng; bào là cái rau nuôi thai. Ý nói tất cả đều sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.
 b. Tìm từ bắt đầu bằng tiếng đồng.
- Cho HS trình bày kết quả làm bài.
- GV nhận xét và chốt lại những từ HS đã tìm đúng
* Đồng hương: người cùng quê.
* Đồng chí: người cùng chí hướng.
* Đồng ca: cùng hát chung một bài
* Đồng diễn: cùng biểu diễn
 c. Cho HS đặt câu: HS K-G 
- Cho HS đọc câu mình đã đặt
 - GV nhận xét+khen những HS đặt câu hay.
4. Củng cố - DỈn dß:
 - Cho hs nhắc lại nội dung bài và tìm một số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.
 - GV nhận xét tiết học.
 - Yêu cầu HS về nhà làm bài tập.
 - Về nhà chuẩn bị tiết sau” Luyện tập về từ đồng nghĩa”
 - 3 HS lần lượt đọc đoạn văn miêu tả đã viết LTVC trước.
 - HS lắng nghe.
 - 1HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.
 - HS làm bài theo nhóm. Ghi kết quả và phiếu.
 - Đại diện nhóm lên dán kết quả bài làm lên bảng lớp.
 - Lớp nhận xét.
 - 1HS đọc yêu cầu + đọc 5
 câu a, b, c, d,e.
- Lắng nghe.
- Học sinh ghi ý kiến trả lời cá nhân của mình vào một mảnh giấy GV phát khoảng 3p sau đĩ yêu cầu HS thảo luận và tìm ra ý kiến đúng nhất dán hoặc ghi vào chính giữa KTB(Nếu ý kiến trùng nhau học sinh cĩ thể dán chồng lên nhau, ý kiến khơng trùng cần bảo lưu dán ở ngồi KTB)
- Đại diện trình bày kết quả của nhĩm mình, các nhĩm khác nhận xét, bổ sung
- 1HS đọc yêu cầu + đọc truyện Con rồng cháu Tiên.
 - Một vài HS trả lời.
 - HS nhận xét.
- HS tự chọn từ bắt đầu bằng tiếng đồng và đặt câu.
 - Một số HS
 - Lớp nhận xét.
- 2 HS nhắc lại.
TiÕt 3.	 TỐN 
LUYỆN TẬP CHUNG
( THẦY NHẬT DẠY)
Tiết 4. 	 	 KHOA HỌC 
CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐIỀU KHOẺ?
(THẦY TÝ DẠY)
TiÕt 5 	 MĨ THUẬT
VÏ tranh: ®Ị tµi Tr­êng em
I. Mục tiêu : 
1.KiÕn thøc: HS hiểu biÕt néi dung ®Ị tµi, biÕt c¸ch chän c¸c h×nh ¶nh vỊ nhµ tr­êng ®Ĩ vÏ tranh.
2.KÜ n¨ng: Học sinh cĩ thể tập vẽ tranh đề tài trường em.	
3. Th¸i ®é: GD HS yªu tr­êng líp, cĩ ý thức b¶o vƯ tr­êng líp.
 §èi víi HS K-G: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hỵp.
* Điều chỉnh: Học sinh cĩ thể tập vẽ tranh đề tài trường em
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục:
*GDBVMT: Biết: Vẻ đẹp của thiên nhiên, mơi trường Việt Nam. Yêu quý cảnh đẹp và cĩ ý thức giữ gìn cảnh quan, mơi trường. 
III. §å dïng d¹y häc: ChuÈn bÞ 1 sè bài vẽ của hoạ sĩ, giấy vẽ....
IV. Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc:
- Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t; PP trùc quan; PP gỵi më; PP luyƯn tËp.
- H×nh thøc: c¸ nh©n; Líp.
 V. Các họat động dạy học:
TG
Ho¹t ®éng cđa Gv
Ho¹t ®éng cđa HS
1’
3’
6’
20’
3’
2’
1. Giới thiệu bài 
2. Tìm chọn nội dung đề tài
*GDBVMT: Biết: Vẻ đẹp của thiên nhiên, mơi trường Việt Nam. 
- GV cho HS quan sát tranh về đề tài.
- Gợi ý HS nhận xét được những hình ảnh đúng hoặc sai ở tranh
3. Cách vẽ tranh:
- Cho HS quan sát tranh, tìm ra các bước vẽ tranh
- GV nhận xét chốt câu trả lời đúng
+ Sắp xếp và vẽ các hình ảnh
+ Vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau.
+ Điều chỉnh vẽ và vẽ thêm các chi tiết cho tranh sinh động. 
+ Vẽ mầu theo ý thích.
4. Thực hành:
- GV cho HS vÏ
- GV quan sát giúp đỡ những HS yếu.
5. Nhận xét, đánh giá sản phẩm:
- GV đưa tiêu chí đánh giá: bố cục, hình mảng, màu sắc.
Đánh giá theo 2 mức: A và B
** Củng cố- dặn dị:
*GDBVMT: Biết: Yêu quý cảnh đẹp và cĩ ý thức giữ gìn cảnh quan, mơi trường.
- DỈn dß.
- HS quan sát
- Một số HS trả lời.
- HS trả lời
- Lớp nhận xét
- HS thực hành vẽ tranh
- HS trưng bày sản phẩm
- Nhận xét bài của bạn.
	 Thø TƯ Ngày soạn: 1/9/ 2012. 
 Ngày dạy: 5/9/2012
Tiết 1: 	 TỐN 
LUYỆN TẬP CHUNG
( THẦY NHẬT DẠY)
TiÕt 2:	 	 TẬP ĐỌC
LÒNG DÂN (Tiếp theo )
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu nội dung, ý nghĩa của toàn bộ vở kịch: Trong cuộc đấu trí với giặc, để cứu cán bộ, mẹ con dì Năm vừa kiên trung vừa mưu trí. Vỏ kịch nói lên tấm lòng sắt son của người dân đối với cách mạng.
2. Kĩ năng: Biết đọc đúng một văn bản kịch cụ thể : Đọc đúng ngữ điệu của câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm trong bài. Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng nhân vật, hợp với tình huống căng thẳng, đầy kịch tính của vở kịch. Biết cùng các đọc phân vai, dựng lại toàn bộ vở kịch. (TL được các câu hỏi trong bài).
3. Thái độ: Học tập tinh thần dũng cảm, mưu trí, gan dạ của dì Năm.
* Mơc tiªu riªng: 
 §èi víi HS yÕu: HS ®äc ®ĩng vë kÞch với tố độ chậm
 §èi víi HS K-G: BiÕt ®äc diƠn c¶m vë kÞch theo vai, thĨ hiƯn ®­ỵc tÝnh c¸ch nh©n vËt.
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh Thøc:
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t, PP hái ®¸p; ®éng n·o; luyƯn tËp theo mÉu.
H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
 IV. Các hoạt động dạy – học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
1’
15’
9’
 7’
3’
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho một nhóm lên đọc phân vai đoạn 1. 
H: Em hãy nêu nội dung phần một của vở kịch ?
2. Bài mới: 
 a. Giới thiệu bài: 
- GV ghi tựa tựa bài lên bảng 
b. Luyện đọc:
HĐ1: GV đọc diễn cảm một lượt 
HĐ2: Hướng dẫn HS đọc đoạn 
H: Bµi nµy chia lµm mÊy ®o¹n?
 Đoạn 1: Từ đầu để tôi đi lấy.
 Đoạn2 : Tiếp theo .trói lại dẫn đi 
 Đoạn 3: Còn lại.
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp
- Cho HS luyện đọc từ ngữ dễ đọc sai: hiềm, miễn cưỡng, ngượng ngập.
- Cho HS đọc chú giải + giải nghĩa từ.
- Cho HS ®äc theo cỈp.
- GV đọc lại toàn bộ vở kịch 1 lần.
c. Tìm hiểu bài:
- Gọi 1 HS đọc bài 
H: An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào?
H: Những chi tiết nào cho thấy dì Năm ứng xử rất thông minh ? 
- GV h­íng dÉn HS t×m néi dung phÇn 2 cđa vë kÞch:
H: Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng dân?
- GV chốt lại: Vì vở kịch thể hiện tấm lòng của người dân đối với cách mạng sẵn sàng bảo vệ cách mạng. Người dân tin yêu cách mạng. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của cách mạng. 
d. Đọc diễn cảm:
HĐ1: GV hướng dẫn cách đọc:
- GV đưa bảng phụ hướng dẫn cách đọc.
- GV đọc mẫu đoạn luyện đọc.
HS yÕu: HS ®äc ®ĩng vë kÞch.
HS K-G: BiÕt ®äc diƠn c¶m vë kÞch theo vai, thĨ hiƯn ®­ỵc tÝnh c¸ch nh©n vËt.
HĐ2: Cho HS thi đọc
- GV chia nhóm 6.
- Cho thi đọc dưới hình thức phân vai (mỗi HS sắm một vai )
- GV nhận xét và khen nhóm đọc hay.
V. Củng cố- DỈn dß: 
H: Trong cuộc đấu trí với giặc để cứu cán bộ, mẹ con dì Năm phải làm gì?
- GV nhận xét tiết học, khen những HS đọc tốt.
- Các nhóm về nhà dựng lại vở kịch.
- Về nhà đọc trước bài “Những con sếu bằng giấy“
- 6 HS lên đọc đoạn 1theo hình thức phân vai.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe 
- 3 ®o¹n
- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn trong SGK.
- HS đọc nối tiếp 2 lượt.
- HS đọc từ ngữ khó dọc theo sự hướng dẫn của GV.
- 1HS đọc chú giải + 1HS giải nghĩa từ
- HS ®ọc theo cỈp.
- Cả lớp đọc thầm
- Bọn giặc hỏi An: chú cán bộ có phải tía An không 
- Dì vờ hỏi chú cán bộ để giấy tờ chỗ nào .
- HS phát biểu 
- HS nªu néi dung.
- Trong cuộc đấu trí với giặc, để cứu cán bộ, mẹ con dì Năm vừa kiên trung vừa mưu trí. Vỏ kịch nói lên tấm lòng sắt son của người dân đối với cách mạng.
- Nhiều HS đọc đoạn
- 6 HS một nhóm. Mỗi em sắm một vai để đọc thử trong nhóm.
- Hai nhóm lên thi đọc
- Lớùp nhận xét.
- Mẹ con dì Năm vừa kiên trung vừa mưu trí
Tiết 3. LỊCH SỬ
CUỘC PHẢN CƠNG Ở KINH THÀNH HUẾ
(THẦY MONG DẠY)
Tiết 4(5A) + Tiết 5( 5B) LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
LuyƯn tËp vỊ tõ ®ång nghÜa
I. Mục tiêu:
1. KiÕn thøc: Biết sử dụng tõ ®ång nghÜa mét c¸ch thÝch hỵp (BT1); hiĨu ý nghÜa chung cđa mét sè tơc ng÷ (BT2).
2. KÜ n¨ng: Dùa vµo ý mét khỉ th¬ trong bµi S¾c mµu em yªu, viÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n miªu t¶ sù vËt cã sư dơng 1,2 tõ ®ång nghÜa (BT3).
3. Th¸i ®é: GD HS biÕt dïng tõ ®ång nghÜa.
* Mơc tiªu riªng: 
§èi víi HS K-G: BiÕt dïng nhiỊu tõ ®ång nghÜa trong ®o¹n v¨n viÕt theo BT3.
§èi víi HS Y: Làm được bài tập 1,2 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
II. Đồ dùng dạy học: Bút dạ+ 3 b¶ng nhãm.
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc:
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t; PP ®µm tho¹i; PP luyƯn tËp theo mÉu.
H×nh thøc: C¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
4’
1’
8’
8’
15’
3’
1. ỉn ®Þnh líp:
 2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS kiểm tra bài cũ.
- GV nhận xét chung.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Luyện tập: 
HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1
 - GV giao việc:
 - Các em quan sát tranh trong SGK.
 - BT đã cho trước 1 đoạn văn và còn để trống một số chỗ. Các em chọn các từ xách, đeo, khiêng, hẹp, vác để điền vào các chỗ trống trong đoạn văn đó sao cho đúng.
 - Cho HS làm bài (nhắc HS lấy viết chì điền vào chố trống trong SGK, phát 3 b¶ng nhãm cho 3 HS)
 - Cho HS trình bày.
 - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng: các từ lần lượt cần điền vào chỗ trống là: xách, đeo, khiêng, hẹp, vác.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT2
 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2.
 - GV giao việc:Các em có nhiệm vụ chọn ý trong ngoặc đơn sao cho ý đó có thể giải thích nghĩa chung của cả 3 câu tục ngữ, thành ngữ đã cho.
 - Cho HS làm bài.
 GV gợi ý: Các em có thể lần lượt lắp các ý trong ngoặc đơn vào 3 câu a, b, c ý nào đúng nhất với cả 4 câu thì ý đó là ý chung.
 - Cho HS trình bày kết quả bài làm.
 - GV nhận xét và chốt lại: ý đúng nhất là: Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên. Yù này có thể giải thích nghĩa chung của cả 3 câu trên.
HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3
 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 3
 - GV giao việc: 
HS K-G: BiÕt dïng nhiỊu tõ ®ång nghÜa trong ®o¹n thơ để viÕt 
+ Các em đọc lại bài sắc màu em yêu.
+ Chọn một khổ thơ trong bài.
+ Viết một đoạn văn miêu tả màu sắc của những sự vật mà em yêu thích, trong đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa.
 - Cho HS làm bài.
 - Cho HS trình bày.
 - GV nhận xét và khen những HS viết đoạn văn hay, có sử dụng từ đồng nghĩa.
 4. Củng cố - DỈn dß:
 - Cho HS nhắc lại nội dung bài
 - GV nhận xét tiết học.
 - Yêu cầu HS cả lớp về nhà viết hoàn chỉnh bài tập 3 vào vở.
 - Về nhả chuẩn bị tiết sau “ Từ trái nghĩa”
 - 2 HS lần lượt lên làm bài tập 2, 3 của tiết luyện từ và câu trước.
- Giáo viên hướng dẫn HSY làm bài
- 1HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát tranh.
 - Làm bài cá nhân.
 - 3 HS làm bài vào b¶ng nhãm.
 - 3 HS đem dán bài làm của mình lên bảng.
 - Lớp nhận xét.
 - Lớp chép lời giản đúng vào vở.
- Giáo viên hướng dẫn HSY làm bài
 - 1HS đọc yêu cầu+đọc 3 câu a, b, c.
 - HS đọc lại 3 câu a, b, c và các ý cho trong ngoặc đơn.
 - HS lần lượt ghép ý vào 3 câu.
 - Một số HS phát biểu ý kiến.
 - Lớp nhận xét.
 - 1HS đọc, lớp lắng nghe.
 - HS lần lượt thực hiện 3 việc như cô giáo đã giao.
 - Một số HS đọc đoạn văn đã viết.
 - Lớp nhận xét.
- 2 HS nhắc lại
TiÕt 5: 	 KĨ THUẬT 
THÊU dÊu nh©n ( tiết1 )
I. Mục tiêu: 
1. KiÕn thøc: Biết cách thêu dÊu nh©n.
2. KÜ n¨ng: Thêu được các mũi thêu dÊu nh©n. C¸c mịi thªu t­¬ng ®èi ®Ịu nhau. Thªu ®­ỵc Ýt nhÊt 5 mịi thªu.
3. Th¸i ®é: Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận.
* Mơc tiªu riªng: §èi víi HS khÐo tay: Thªu ®­ỵc Ýt nhÊt 8 dÊu nh©n. C¸c mịi thªu ®Ịu nhau. §­êng thªu Ýt bÞ rĩm.
II. Đồ dùng dạy học: 
 Mẫu thêu dÊu nh©n.
 Hộp đồ dùng cắt may thêu
III. Ph­¬ng ph¸p - h×nh thøc:
 Ph­¬ng ph¸p: PP lµm mÉu; PPtrùc quan; PP luyƯn tËp
H×nh thøc: C¸ nh©n; líp.
IV. Các hoạt động dạy – học: 
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2’
1’
20’
10
3’
1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV nhận xét kết quả sản phẩm ở tiết học trước và kiểm tra đồ dùng học tập, vật liệu đã dặn ở tiết trước.
 2. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: Cho HS nhắc lại những kiểu thêu đã học ở lớp 4
 b. Giảng bài:
 HĐ1: Quan sát, nhận xét mẫu 
 - GV giới thiệu mẫu thêu dÊu nh©n, HS quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1 (SGK).
H: Em hãy quan sát hình 1 và nêu đặc điểm của đường thêu dÊu nh©n ở mặt phải, mặt trái đường thêu?
- GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc có thêu trang trí bằng mũi thêu dÊu nh©n và yêu cầu HS nêu ứng dụng của thêu dÊu nh©n
- GV tóm tắt nội dung của HĐ1.
HĐ2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
- Hướng dẫn HS đọc mục 2 trong sgk để nêu các bước thêu dÊu nh©n
H: Nêu cách vạch dấu đường thêu dÊu nh©n ?
- GV hướng dẫn HS cách vạch dấu đường thêu.
 Lưu ý : vạch dấu theo trình tự từ trái sang phải.
- Cho HS quan sát hình 3 và hình 4 (sgk)
- GV hướng dẫn các thao tác bắt đầu thêu.
- Gọi 2- 3 HS lên bảng thêu các mũi tiếp theo.
- GV quan sát, uốn nắn
3. Củng cố – DỈn dß: 
- HS nhắc lại cách thªu dÊu nh©n?
- GV nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau ®Ĩ thùc hµnh
 - HS lắng nghe.
 - HS quan sát vật mẫu kết hợp với quan sát hình 1.
 - Thêu dÊu nh©nlà cách thêu tạo thành các dÊu nh©n nối tiếp nh

File đính kèm:

  • doctuan 3 RỒI.doc