Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 3, Tuần 8 - Năm học 2017-2018 - Bùi Thị Mai - Trường Tiểu học Thượng Quận

 - + Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : lùi dần, lộ rõ, sôi nổi,. Bước đầu đọc đúng các kiểu câu, biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

 + Kể lại được từng đoạn và toàn bộ của câu chuyện.

 - + Hiểu các từ ngữ : sếu, u sầu, nghẹn ngào.

 + Hiểu ý nghĩa : Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau.

- Xác định giá trị ; thể hiện sự cảm thông.

- GD HS phải luôn luôn quan tâm, yêu thương mọi người.

I - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 2 HS đọc thuộc lòng bài " Bận", và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

 - HS, GV nhận xét , đánh giá .

 

doc31 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 28/04/2023 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 3, Tuần 8 - Năm học 2017-2018 - Bùi Thị Mai - Trường Tiểu học Thượng Quận, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
anh chÞ ( tiÕp )
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- BiÕt ®­îc nh÷ng viÖc trÎ em cÇn lµm ®Ó thÓ hiÖn quan t©m; ch¨m sãc nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh. BiÕt ®­îc v× sao mäi ng­êi trong gia ®×nh cÇn quan t©m ch¨m sãc lÉn nhau.
- BiÕt ®­îc bæn phËn cña trÎ em lµ ph¶i quan t©m, ch¨m sãc nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh b»ng nh÷ng viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng.
- C¸c KNS ®­îc GD trong bµi: KN l¾ng nghe ý kiÕn cña ng­êi th©n. KN thÓ hiÖn sù c¶m th«ng tr­íc suy nghÜ, c¶m xóc cña ng­êi th©n; KN ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc ng­êi th©n trong nh÷ng viÖc võa søc .
- Häc sinh biÕt yªu quý, quan t©m, ch¨m sãc ch¨m sãc «ng bµ; cha mÑ, anh chÞ em trong cuéc sèng h»ng ngµy ë gia ®×nh.
II. chuÈn bÞ:
- Vë BT §¹o ®øc 3; Tranh ¶nh, bµi th¬, bµi h¸t, c¸c c©u ca dao, tôc ng÷, ... vÒ t×nh c¶m gia ®×nh, sù quan t©m, ch¨m sãc gi÷a nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh. CB quµ ®Ó tÆng ng­êi th©n nh©n dÞp sinh nhËt.
- C¸c PP/ KT d¹y häc: PP th¶o luËn nhãm, ®ãng vai.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra bµi cò:
- V× sao mäi ng­êi trong gia ®×nh cÇn quan t©m ch¨m sãc lÉn nhau ?
- H·y kÓ nh÷ng viÖc em cÇn lµm ®Ó thÓ hiÖn quan t©m; ch¨m sãc nh÷ng ng­êi th©n trong 
 gia ®×nh.
2. Bµi míi:
a) Giíi thiÖu bµi:
b) C¸c ho¹t ®éng: 
* H§ 1: Xö lý t×nh huèng vµ ®ãng vai.
 Môc tiªu: - BiÕt thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m sãc nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh trong cuéc sèng hµng ngµy.
 C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia nhãm, yªu cÇu mçi nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai mét t×nh huèng trong vë bµi tËp §¹o §øc - ( T. 11, 12).
->KL: - Lan cÇn ch¹y ra khuyªn ng¨n em kh«ng ®­îc nghÞch d¹i.
- Huy nªn dµnh thêi gian ®äc b¸o cho «ng, bµ nghe.
* H§ 2: Bµy tá ý kiÕn.
Môc tiªu: TrÎ em cã quyÒn ®­îc sèng víi gia ®×nh, cã quyÒn ®­îc cha mÑ quan t©m, ch¨m sãc vµ ng­îc l¹i trÎ em ph¶i cã bæ phËn quan t©m, ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em trong gia ®×nh.
C¸ch tiÕn hµnh: - Gi¸o viªn lÇn l­ît nªu c¸c ý kiÕn trong vë bµi tËp §¹o ®øc. 
- Yªu cÇu häc sinh suy nghÜ vµ bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh hay kh«ng.
- GVKL: ý ( a, c ) - ®óng ; ý ( b ) - sai: 
* H§ 3: Giíi thiÖu tranh vÏ vÒ c¸c mãn quµ mõng sinh nhËt ng­êi th©n.
Môc tiªu: T¹o c¬ héi cho HS ®­îc bµy tá t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh.
C¸ch tiÕn hµnh: 
- Yªu cÇu häc sinh tù giíi thiÖu tranh m×nh vÏ hoÆc kÓ vÒ nh÷ng mãn quµ em muèn tÆng «ng, bµ, cha mÑ, anh chÞ em vµo nhÞp sinh nhËt víi b¹n ngåi bªn c¹nh.
- Mét vµi HS giíi thiÖu víi c¶ líp. 
->KL: §©y lµ nh÷ng mãn quµ rÊt quý v× ®ã lµ nh÷ng mãn quµ mang t×nh c¶m, ®ã lµ t×nh c¶m cña c¸c em ®èi víi nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh.
3 . Cñng cè, dÆn dß: 
- HS móa h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò bµi häc.
- GVKL: ¤ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em lµ nh÷ng ngêi th©n yªu nhÊt cña em, lu«n yªu th­¬ng, quan t©m, ch¨m sãc vµ dµnh cho em nh÷ng g× tèt ®Ñp nhÊt. Em còng cã bæn phËn quan t©m ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em ®Ó cuéc sèng gia ®×nh thªm hßa thuËn, ®Çm Êm, h¹nh phóc. 
- NhËn xÐt giê häc, nh¾c HS ghi nhí vµ thùc hiÖn tèt néi dung bµi häc.
TiÕt 3: TËp viÕt
 «n ch÷ hoa g
I. MôC §ÝCH, Y£U CÇU:
 - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa G (1 dßng), C, Kh (1 dßng); viÕt ®óng tªn riªng Gß C«ng (2 dßng ) vµ c©u øng dông : Kh«n ngoan  chí hoµi ®¸ nhau (2 lÇn) b»ng cì ch÷ nhá. Ch÷ viÕt râ rµng, t­¬ng ®èi ®Òu nÐt vµ th¼ng hµng ; biÕt nèi nÐt gi÷a ch÷ viÕt hoa víi ch÷ viÕt th­êng trong ch÷ ghi tiÕng.
 - RÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng, ®ñ, ®Òu, ®Ñp c¸c cì ch÷ theo quy ®Þnh.
 - HS cã ý thøc gi÷ g×n VSC§.
II. chuÈn bÞ: MÉu ch÷ hoa G, C, Kh. Tªn riªng: Gß C«ng
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
KiÓm tra bµi cò: HS nh¾c l¹i quy tr×nh viÕt ch÷ hoa E, £.
Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§1: HD viÕt trªn b¶ng con
 - LuyÖn viÕt ch÷ hoa
+ 1HS t×m trong bµi nh÷ng ch÷ viÕt hoa : G, C, Kh.
+ HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt ch÷ hoa G, C, Kh.
+ GV võa viÕt mÉu, võa nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷ hoa.
+ HS tËp viÕt ch÷ G, C, Kh trªn b¶ng con.
+ GV nhËn xÐt, söa sai. 
 - LuyÖn viÕt tõ øng dông
+1 HS ®äc tõ øng dông: Gß C«ng
 + GV giíi thiÖu vÒ Gß C«ng.
+ HS tËp viÕt tõ Gß C«ng trªn b¶ng con. 
+ GV nhËn xÐt, söa sai.
 - LuyÖn viÕt c©u øng dông
+1 HS ®äc c©u øng dông: Kh«n ngoan  chí hoµi ®¸ nhau.
+ GV gióp HS hiÓu nghÜa c©u tôc ng÷ : Anh em trong nhµ ph¶i ®oµn kÕt, yªu th­¬ng nhau.
+ HS tËp viÕt trªn b¶ng con c¸c ch÷ Kh«n, Gµ.
* H§2: HD viÕt vµo vë tËp viÕt
- GV nªu yªu cÇu viÕt bµi nh­ ®· nªu ë phÇn môc ®Ých yªu cÇu.
- HS viÕt bµi vµo vë. GV theo dâi, nh¾c nhë HS viÕt chËm, ch÷ xÊu.
* H§3: ChÊm, ch÷a bµi
- Thu 1/3 sè bµi ®Ó chÊm.
- NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm trong tõng bµi viÕt.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- Nh¾c l¹i c¸ch viÕt ch÷ hoa G.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi HS.
TiÕt 4: Tù nhiªn - x· héi
 vÖ sinh thÇn kinh 
I. MôC §ÝCH, Y£U CÇU:
 - Nªu ®­îc mét sè viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ g×n, b¶o vÖ c¬ quan thÇn kinh. BiÕt tr¸nh nh÷ng viÖc lµm cã h¹i ®èi víi thÇn kinh.
 - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, th¶o luËn nhãm ®óng nhanh.
 - KÜ n¨ng nhËn thøc: §¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng viÖc lµm cña m×nh liªn quan ®Õn hÖ thÇn kinh. KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin: Ph©n tÝch, so s¸nh ph¸n ®o¸n mét sè viÖc lµm, tr¹ng th¸i thÇn kinh, c¸c thùc phÈm cã lîi hoÆc cã h¹i víi c¬ quan thÇn kinh.
 - Cã ý thøc b¶o vÖ c¬ quan thÇn kinh.
 II . ChuÈn bÞ:
 - C¸c h×nh trong SGK trang 32, 33. 
 - PhiÕu häc tËp H§1.
 - Th¶o luËn / lµm viÖc nhãm.
III . c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 
1. KiÓm tra bµi cò:
 2 HS Nªu vai trß cña n·o trong viÖc ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng cã suy nghÜ cña con ng­êi. GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi : a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§1 : Quan s¸t vµ th¶o luËn 
Môc tiªu : Nªu ®­îc mét sè viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh thÇn kinh. 
C¸ch tiÕn hµnh :
- B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm
 + Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n trong nhãm cïng quan s¸t c¸c h×nh ë trang 32 SGK ; ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi cho tõng h×nh nh»m nªu râ nh©n vËt trong mçi h×nh ®ang lµm g× ; viÖc lµm ®ã cã lîi hay cã h¹i ®èi víi c¬ quan thÇn kinh.
 + GV ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm ghi kÕt qu¶ th¶o luËn.
 - B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp
 + GV gäi mét sè HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. Mçi HS chØ nãi mét h×nh. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
* H§ 2 : §ãng vai 
 Môc tiªu: Ph¸t hiÖn nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lÝ cã lîi hoÆc cã h¹i ®èi víi c¬ quan thÇn kinh.
 C¸ch tiÕn hµnh:
 - B­íc 1: Tæ chøc
 + GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ chuÈn bÞ 4 phiÕu, mçi phiÕu ghi mét tr¹ng th¸i t©m lÝ : Tøc giËn. Vui vÎ. Lo l¾ng. Sî h·i.
 + GV ®i ®Õn tõng nhãm, ph¸t cho mçi nhãm mét phiÕu vµ yªu cÇu c¸c em tËp diÔn ®¹t vÎ mÆt cña ng­êi cã tr¹ng th¸i t©m lÝ nh­ ®­îc ghi trong phiÕu.
 - B­íc 2: Thùc hiÖn : Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.
 - B­íc 3: Tr×nh diÔn :
 + Mçi nhãm cö 1 b¹n lªn tr×nh diÔn vÎ mÆt cña ng­êi ®ang ë trong tr¹ng th¸i t©m lÝ mµ nhãm ®­îc giao. 
 + C¸c nhãm kh¸c quan s¸t vµ ®o¸n xem b¹n ®ã ®ang thÓ hiÖn tr¹ng th¸o t©m lÝ nµo vµ cïng th¶o luËn nÕu mét ng­êi lu«n ë tr¹ng th¸i t©m lÝ nh­ vËy th× cã lîi hay cã h¹i ®èi víi c¬ quan thÇn kinh ?
 + GV yªu cÇu HS rót ra bµi häc g× qua ho¹t ®éng nµy.
* H§3 : Lµm viÖc víi SGK 
 Môc tiªu: KÓ ®­îc tªn mét sè thøc ¨n, ®å uèng nÕu ®­a vµo c¬ thÓ sÏ g©y h¹i ®èi víi c¬ quan thÇn kinh.
 C¸ch tiÕn hµnh:
 - B­íc 1: Lµm viÖc theo cÆp
 Hai b¹n cïng bµn quan s¸t h×nh 9 trang 33 SGK vµ tr¶ lêi theo gîi ý : ChØ vµ nãi tªn thøc ¨n, ®å uèng ,...nÕu ®­a vµo c¬ thÓ sÏ g©y h¹i cho c¬ quan thÇn kinh.
- B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp
 + Gäi mét sè HS lªn tr×nh bµy. 
 + GV ®Æt vÊn ®Ò ®Ó c¶ líp cïng ph©n tÝch s©u : 
 . Trong sè c¸c thø g©y h¹i ®èi víi c¬ quan thÇn kinh, nh÷ng thø nµo tuyÖt ®èi ph¶i tr¸nh xa kÓ c¶ trÎ em vµ ng­êi lín ?
 . KÓ thªm nh÷ng t¸c h¹i kh¸c do ma tuý g©y ra ®èi víi søc khoÎ ng­êi nghiÖn ma tuý ?
3. Cñng cè , dÆn dß: 
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi.
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc. 
 - DÆn dß HS cã ý thøc b¶o vÖ c¬ quan thÇn kinh.
S¸ng Ngµy so¹n: 19 / 10 / 2017
 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 26/10/ 2017.
TiÕt 1: luyÖn tõ vµ c©u
 Tõ ng÷ vÒ céng ®ång. «n tËp c©u ai lµm g× ?
I. MôC §ÝCH, Y£U CÇU:
 - HiÓu vµ ph©n lo¹i ®­îc mét sè tõ ng÷ vÒ céng ®ång (BT1) ; biÕt t×m c¸c bé phËn cña c©u tr¶ lêi c©u hái : Ai (c¸i g×, con g×) ?Lµm g× ? (BT3). BiÕt ®Æt c©u hái cho c¸c bé phËn cña c©u ®· x¸c ®Þnh (BT4).
 - VËn dông vµo lµm c¸c BT theo yªu cÇu mét c¸ch chÝnh x¸c.
 - HS tÝch cùc trong häc tËp.
II. chuÈn bÞ: - B¶ng phô chÐp BT1.
 - B¶ng líp viÕt c¸c c©u v¨n trong bµi tËp 3, 4.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò: 1 HS lµm miÖng BT2 (tiÕt LTVC, tuÇn 7). HS vµ GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng:
* H§1: Bµi 1
 - HS nªu yªu cÇu BT. C¶ líp ®äc thÇm theo.
 - 1 HS lµm mÉu (xÕp 2 tõ céng ®ång vµ céng t¸c vµo b¶ng ph©n lo¹i).
 - GV cho c¶ líp lµm bµi vµo vë. 1 HS lµm trªn b¶ng phô, ®äc kÕt qu¶. C¶ líp vµ GV nhËn
xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
 - Cñng cè, më réng vèn tõ vÒ céng ®ång. 
* H§2: Bµi 2
 - 1 HS ®äc néi dung BT. C¶ líp theo dâi trong SGK.
 - GVgi¶i nghÜa tõ cËt (trong c©u Chung l­ng ®Êu cËt): l­ng, phÇn l­ng ë chç ngang bông (Bông ®ãi cËt rÐt).
 - HS trao ®æi theo nhãm.
 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ (t¸n thµnh th¸i ®é øng xö ë c©u a, c ; kh«ng t¸n thµnh víi th¸i ®é ë c©u b).
 - GV gi¶i nghÜa cña tõng c©u thµnh ng÷, tôc ng÷.
 - HS lµm bµi råi ch÷a. GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
 - HS häc thuéc 3 c©u thµnh ng÷, tôc ng÷.
* H§3 : Bµi 3 
 - 1 HS ®äc néi dung BT. C¶ líp ®äc thÇm theo.
 - GV gióp HS n¾m y/c cña bµi : §©y lµ nh÷ng c©u theo mÉu Ai lµm g× ? NhiÖm vô cña c¸c em lµ t×m bé phËn c©u TL cho c©u hái Ai (c¸i g×, con g×) ? vµ bé phËn TLcho c©u hái Lµm g× ?
 - HS lµm bµi vµo vë. 3 HS lµm trªn b¶ng líp. 
 - Ch÷a bµi, nhËn xÐt, bæ sung, chèt lêi gi¶i ®óng.
 C©u a) §µn sÕu ®ang s¶i c¸nh trªn cao.
 Con g× ? lµm g× ?
 C©u b) Sau mét cuéc d¹o ch¬i, ®¸m trÎ ra vÒ.
 Ai ? lµm g× ?
 C©u c) C¸c em tíi chç «ng cô, lÔ phÐp hái.
 Ai ? Lµm g× ?
 - Cñng cè c¸ch t×m bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai (c¸i g×, con g×) ? Lµm g× ?
* H§4: Bµi 4 
 - 2 HS nªu yªu cÇu BT. C¶ líp ®äc thÇm theo.
 - GV hái : Ba c©u v¨n ®­îc nªu trong bµi tËp ®­îc viÕt theo mÉu c©u nµo ? (Ai lµm g× ?)
 - HS lµm bµi. GV mêi 5- 7 HS ph¸t biÓu ý kiÕn. GV viÕt nhanh lªn b¶ng nh÷ng ý kiÕn vµo b¶ng líp. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
 - Cñng cè c¸ch ®Æt c©u hái cho bé phËn tr¶ lêi c©u hái Ai lµm g× ?
3. Cñng cè, dÆn dß:
 - NhÊn m¹nh néi dung bµi.
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi HS.
 - DÆn dß HS häc thuéc lßng c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷ ë BT2.
TiÕt 2: ChÝnh t¶ (nhí -viÕt)
 tiÕng ru
I. MôC ®Ých, yªu cÇu : 
 - Nhí -viÕt ®óng bµi CT, tr×nh bµy ®óng c¸c dßng th¬, khæ th¬ lôc b¸t.
 - Lµm ®óng bµi tËp ®iÒn tiÕng b¾t ®Çu b»ng r/d/gi (BT 2a).
 - Gi¸o dôc ý thøc viÕt ch÷ ®Ñp, gi÷ vë s¹ch.
II. ChuÈn bÞ : 
GV: B¶ng phô viÕt néi dung BT2a.
 HS: Vë BTTV in.
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y- HäC : 
1. KiÓm tra bµi cò: GV ®äc cho 2 HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo b¶ng con: giÆt giò, nhµn rçi, da dÎ, rÐt run. GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi : 
 b) C¸c ho¹t ®éng :
* H§1: H­íng dÉn HS nhí - viÕt
H­íng dÉn HS chuÈn bÞ:
 - GV ®äc khæ th¬ 1vµ 2 cña bµi TiÕng ru. 2 HS ®äc l¹i.
 - HD HS nhËn xÐt chÝnh t¶ :
 + Bµi th¬ viÕt theo thÓ th¬ g× ? 
 + C¸ch tr×nh bµy bµi th¬ lôc b¸t cã ®iÓm g× cÇn chó ý ?
 + Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm phÈy? 
 + Dßng th¬ nµo cã dÊu g¹ch nèi ? 
 + Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm hái ? 
 + Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm than ? 
- HS tËp viÕt nh÷ng ch÷ ghi tiÕng khã hoÆc dÔ lÉn ; ghi nhí nh÷ng chç cÇn ®¸nh dÊu c©u ; nhÈm HTL l¹i hai khæ th¬. 
- HS nhí- viÕt hai khæ th¬ : GVnh¾c HS nhí ghi tªn bµi ë gi÷a trang vë, viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng, ®Çu khæ th¬, ®¸nh dÊu c©u ®óng. 
- ChÊm, ch÷a bµi : HS ®äc l¹i bµi, so¸t lçi. GV thu chÊm mét sè bµi, nhËn xÐt ch÷a.
* H§2 : H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶
Bµi 2: - GV chän cho HS lµm BT phÇn a.
 - C¶ líp ®äc thÇm yªu cÇu bµi, lµm BT vµo vë.
 - 3 HS lµm bµi trªn b¶ng phô.
 - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. 1 sè HS ®äc l¹i kÕt qu¶ ®óng trªn b¶ng : a) r¸n - dÔ - giao thõa.
 - Cñng cè c¸c tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng r/d/gi.
3. Cñng cè, dÆn dß: 
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi HS viÕt ch÷ ®Ñp, nh¾c nhë HS kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt vÒ t­ thÕ ngåi viÕt, ch÷ viÕt, c¸ch gi÷ g×n vë s¹ch, ®Ñp,...
 - DÆn dß HS xem l¹i BT, viÕt l¹i nh÷ng lçi sai trong bµi.
 TiÕt 4 To¸n 
TiÕt 39: T×m sè chia 
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- BiÕt tªn gäi cña c¸c thµnh phÇn trong phÐp chia. BiÕt t×m sè chia ch­a biÕt.
- RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n.
- Gi¸o dôc HS lßng ham thÝch häc to¸n.
II. ChuÈn bÞ
- GV: phÊn mµu, 6 h×nh trßn b»ng nhùa; ... 
- HS: b¶ng con, bé ®å dïng, ...
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò 
- ViÕt b¶ng phÐp chia 6 : 3 = 2; HS gäi tªn c¸c thµnh phÇn trong phÐp tÝnh.
2. Bµi míi 
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§1: HD c¸ch t×m sè bÞ chia.
- Y/c lÊy 6 HV, xÕp nh­ SGK.
- Hái: Cã 6 HV, xÕp ®Òu thµnh 2 hµng, mçi hµng cã mÊy HV? Nªu phÐp chia t­¬ng øng.
- Che sè chia vµ hái: Muèn t×m sè chia ta lµm nh­ thÕ nµo?
- ViÕt b¶ng: 2 = 6 : 3.
- Gióp HS nªu KL nh­ SGK - 39.
- ViÕt tiÕp bµi to¸n: T×m x, biÕt: 30 : x = 5, y/c nhËn xÐt rót ra c¸ch lµm.
*H§2: LuyÖn tËp 
Bµi 1: - Gäi HS nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- HS c¶ líp lµm bµi c¸ nh©n vµo vë. HS nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶.
- Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a bµi. 
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
- Cñng cè vÒ c¸c phÐp chia ®· häc.
Bµi 2: - Gäi HS nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- HS c¶ líp lµm bµi c¸ nh©n vµo vë. HS làm bảng lớp.
- Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a bµi. 
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
- Cñng cè c¸ch t×m sè chia.
Bµi 3/: - Gäi HS nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- HS trao ®æi nhãm ®«i.
- HS nªu vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm nh­ SGV - 79.
3. Cñng cè, dÆn dß
- HÖ thèng kiÕn thøc bµi. H·y so s¸nh sè d­ vµ sè chia?
- GV nhËn xÐt tiÕt häc: Tuyªn d­¬ng HS lµm viÖc tÝch cùc trong giê häc. 
- DÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau: TiÕt 40. 
ChiÒu TiÕt 1: tù nhiªn - x· héi
 vÖ sinh thÇn kinh (tiÕp)
I. MôC §ÝCH, Y£U CÇU:
 - Nªu ®­îc vai trß cña giÊc ngñ ®èi víi søc khoÎ. BiÕt lËp vµ thùc hiÖn thêi gian biÓu h»ng ngµy.
 - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, th¶o luËn nhãm nhanh, ®óng. 
 - KÜ n¨ng nhËn thøc: §¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng viÖc lµm cña m×nh liªn quan ®Õn hÖ thÇn kinh. KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin: Ph©n tÝch, so s¸nh ph¸n ®o¸n mét sè viÖc lµm, tr¹ng th¸i thÇn kinh.KÜ n¨ng lµm chñ b¶n th©n: Qu¶n lÝ thêi gian ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu theo thêi gian biÓu hµng ngµy.
 - GD HS cã ý thøc b¶o vÖ c¬ quan thÇn kinh.
II. ChuÈn bÞ : 
 - H×nh vÏ trong SGK trang 34, 35. HS : Vë BT TN- XH in.
 -Th¶o luËn, ®éng n·o.
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. KiÓm tra bµi cò:
2HS nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ quan thÇn kinh
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng: 
* H§1: Th¶o luËn
 Môc tiªu : Nªu ®­îc vai trß cña giÊc ngñ ®èi víi søc khoÎ.
C¸ch tiÕn hµnh :
 - B­íc 1: Lµm viÖc theo cÆp
 GV yªu cÇu 2 HS quay mÆt l¹i víi nhau ®Ó th¶o luËn theo gîi ý sau :
 + Theo b¹n khi ngñ nh÷ng c¬ quan nµo cña c¬ thÓ ®­îc nghØ ng¬i ?
 + Cã khi nµo b¹n ngñ Ýt kh«ng ? Nªu c¶m gi¸c cña b¹n ngay sau ®ªm h«m ®ã.
 + Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó giÊc ngñ tèt .
 + H»ng ngµy, b¹n thøc dËy vµ ®i ngñ vµo lóc mÊy giê ? 
 + B¹n ®· lµm nh÷ng viÖc g× trong c¶ ngµy ?
 - B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp
 Mét sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc theo cÆp. Mçi HS chØ tr×nh bµy phÇn TL mét c©u hái.
=>KÕt luËn : SGV tr 55.
* H§2 : Thùc hµnh lËp thêi gian biÓu c¸ nh©n h»ng ngµy
Môc tiªu : HS lËp ®­îc thêi gian biÓu h»ng ngµy qua viÖc s¾p xÕp thêi gian ¨n, ngñ, häc tËp vµ vui ch¬i,...mét c¸ch hîp lÝ.
C¸ch tiÕn hµnh :
 - GV gi¶ng gi¶i thêi gian biÓu cho HS hiÓu. Cho HS viÕt thêi gian biÓu c¸ nh©n vµo b¶ng ë bµi tËp 3 trong vë BT TN- XH in tr 23.- HS trao ®æi thêi gian biÓu cña m×nh víi b¹n ngåi bªn c¹nh vµ cïng gãp ý cho nhau ®Ó hoµn thiÖn.
- GV gäi vµi HS lªn giíi thiÖu thêi gian biÓu cña m×nh tr­íc c¶ líp.
- GV hái : + T¹i sao chóng ta ph¶i lËp thêi gian biÓu ?
 + Sinh ho¹t vµ häc tËp theo thêi gian biÓu cã lîi g× ?
=> KÕt luËn : SGV trang 56.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- GV gäi 1 vµi HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt tr 35 SGK.
- NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS biÕt lËp thêi gian biÓu.
- DÆn dß HS cã ý thøc b¶o vÖ c¬ quan thÇn kinh.
 TiÕt 2: luyÖn tõ vµ c©u *
 Tõ ng÷ vÒ céng ®ång. «n tËp c©u ai lµm g× ?
I. MôC §ÝCH, Y£U CÇU:
 - Cñng cè c¸ch t×m tõ ng÷ vÒ céng ®ång; c¸ch sö dông c©u Ai lµm g× ?.
 - RÌn kÜ n¨ng lµm c¸c BT theo yªu cÇu nhanh, chÝnh x¸c.
 - HS ch¨m chØ häc tËp.
II. chuÈn bÞ: Vë BTTV in, néi dung «n tËp. 
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò:
 2 HS t×m tõ chØ sù ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i mµ em biÕt. GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng: 
* H§1: HD HS lµm trong vë BTTV in
 - HS më vë BTTV in trang 34, 35, 36.
 - HS ®äc yªu cÇu cña tõng bµi råi lµm lÇn l­ît tõng bµi tËp. GV theo dâi, gióp ®ì.
Bµi 1: - HS nªu yªu cÇu, néi dung BT. C¶ líp ®äc thÇm theo.
 - C¶ líp lµm bµi vµo vë sau ®ã trao ®æi theo nhãm ®Ó hoµn chØnh bµi lµm. GV theo dâi, gióp ®ì HS lóng tóng.
 - Ch÷a bµi, nhËn xÐt, bæ sung.
 - Vµi HS nh¾c l¹i tõ ng÷ ®· ®­îc xÕp ®óng. 
 + Nh÷ng ng­êi trong céng ®ång : céng ®ång, ®ång bµo, ®ång ®éi, ®ång h­¬ng.
 + Th¸i ®é, ho¹t ®éng trong céng ®ång : céng t¸c, ®ång t©m
 - Cñng cè tõ ng÷ vÒ céng ®ång. 
Bµi 2: - HS ®äc néi dung BT. C¶ líp ®äc thÇm theo.
 - Mêi 3 HS lªn b¶ng lµm bµi. D­íi líp lµm bµi vµo vë BT. GV theo dâi, gióp ®ì khi HS lµm bµi.
 - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bæ sung. GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng
 - HSG cã thÓ gi¶i nghÜa c©u tôc ng÷, thµnh ng÷ ®ã.
 - Cñng cè vèn tõ vÒ céng ®ång.
Bµi 3: - HS nªu yªu cÇu BT. C¶ líp ®äc thÇm theo.
 - HS chØ ra bé phËn : Ai ?, C¸i g× ? Con g× ? trong tõng c©u.
 - HS lµm bµi råi ch÷a. GV theo dâi, gióp ®ì HS lµm bµi.
 - Cñng cè c¸ch t×m bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái : Ai (C¸i g×, con g×) ? Lµm g× ? trong c©u.
Bµi 4: - HS nªu yªu cÇu BT. C¶ líp ®äc thÇm theo.
 - HSG nhËn diÖn c¸c c©u thuéc mÉu c©u nµo ®· häc ?
 - HS lµm bµi råi ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra bµi lÉn nhau.
 - Cñng cè c¸ch ®Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm theo mÉu : Ai lµm g× ?
* H§2 : HD HS lµm BT sau
 - GV yªu cÇu HS lµm BT sau :
Bµi tËp : §Æt c©u hái cho c¸c bé phËn ®­îc in ®Ëm 
 a) Em B×nh lµm ®­îc 3 bµi to¸n khã.
 b) MÑ em dÉn em Lan ®i häc.
 - HS lµm bµi råi ch÷a bµi. 
3. Cñng cè, dÆn dß:
 - NhÊn m¹nh néi dung bµi.
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß xem l¹i bµi. 
TiÕt 3: to¸n *
 LuyÖn tËp vÒ gi¶m ®i mét sè lÇn 
I. MôC §ÝCH, Y£U CÇU:
 - Cñng cè vÒ c¸ch gi¶i to¸n vÒ gi¶m ®i mét sè lÇn.
 - RÌn kÜ n¨ng lµm c¸c bµi tËp vÒ gi¶i c¸c bµi to¸n gi¶m ®i mét sè lÇn nhanh, chÝnh x¸c.
 - HS tÝch cùc, tù tin trong häc tËp.
II. chuÈn bÞ: Vë BTT in, néi dung «n tËp. 
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò:
 2 HS nªu c¸ch lµm gi¶m ®i mét sè lÇn. GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi:
 b) C¸c ho¹t ®éng: 
* H§1: Cñng cè kiÕn thøc
 - HS nªu c¸ch gi¶m ®i mét sè lÇn.
 - HS kh¸c theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung.
 - GV chuÈn x¸c kiÕn thøc ®Ó cho HS n¾m ch¾c c¸ch lµm.
 - HS lÊy VD minh ho¹. NhËn xÐt, ch÷a nhanh.
* H§2: HD HS lµm bµi tËp trong vë BTT in
 HS më vë BTT in trang 45 råi lµm lÇn l­ît tõng bµi sau ®ã ch÷a bµi.
Bµi 1: - HS nh¾c l¹i c¸ch gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn.
 - HS lµm bµi råi ch÷a. NhËn xÐt, bæ sung. 
 - Cñng cè vÒ c¸ch gi¶m ®i mét sè lÇn.
Bµi 2: - HS ®äc bµi to¸n.
 - HS nªu c¸ch lµm. GV nhËn xÐt.
 - HS lµm bµi råi ch÷a.
 - Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n gi¶m ®i mét sè lÇn.
Bµi 3: - HS ®äc bµi to¸n, x¸c ®Þnh c¸ch lµm.
 - HS lµm bµi, ch÷a bµi cho HS ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra bµi lÉn nhau.
 - Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n gi¶m ®i mét sè lÇn. 
Bµi 4: - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. HS tù lµm vµo vë.
 - GV theo dâi, gióp ®ì HS cßn lóng tóng.
 - Cñng cè c¸ch ®o vµ vÏ ®o¹n th¼ng.
3. Cñng cè, dÆn dß:
 - NhÊn m¹nh néi dung bµi.
 - NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS häc tËp tÝch cùc.
 S¸ng 	Ngµy so¹n: 20 / 10 / 2017
 Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 27/10/ 2017
TiÕt 1	 tËp lµm v¨n 
KÓ vÒ ng­êi hµng xãm
I. Môc ®Ých yªu cÇu 
- BiÕt kÓ vÒ ng­êi hµng xãm theo gîi ý (BT1). ViÕt l¹i nh÷ng ®iÒu võa kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 5 c©u ) (BT2).
- RÌn kÜ n¨ng kÓ râ rµng, m¹ch l¹c; kÜ n¨ng viÕt chÝnh x¸c nh÷n

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_3_tuan_08_nam_hoc_2017_2018_bui_thi_mai_truong_t.doc
Giáo án liên quan