Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 3, Tuần 3 - Năm học 2017-2018 - Phạm Thị Hoa - Trường Tiểu học Thượng Quận

Giáo án lớp 3 - Tuần 03 Năm học 2017-2018 - Phạm Thị Hoa - Trường Tiểu học Thượng Quận

Giáo án lớp 3 - Tuần 03 Năm học 2017-2018 - Phạm Thị Hoa - Trường Tiểu học Thượng Quận

doc22 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 28/04/2023 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 3, Tuần 3 - Năm học 2017-2018 - Phạm Thị Hoa - Trường Tiểu học Thượng Quận, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sè.
- RÌn kü n¨ng chuyÓn ®æi ph©n sè, hçn sè, sè ®o cã tªn hai ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o cã mét tªn ®¬n vÞ ®o.
- Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng.
II. ChuÈn bÞ: 
- PhÊn mµu; B¶ng phô ghi bµi 3. 
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiÓm tra bµi cò: 
- Tæ chøc cho HS hái ®¸p nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ céng, trõ PS.
2. Bµi míi:
 a. Giíi thiÖu bµi: - Nªu M§,YC cña giê häc.
 b. C¸c ho¹t ®éng:
*H§1: Bµi 1 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm ®«i ®Ó chän c¸ch lµm hîp lý nhÊt, lµm bµi råi ch÷a bµi.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS lµm bµi vµ KT chÐo kÕt qu¶.
- HS th¶o luËn nhãm ®«i ®Ó chän c¸ch lµm hîp lý nhÊt.
VÝ dô : = = 
- HS nh¾c l¹i.
- HS lµm víi 2 hçn sè ®Çu.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch chuyÓn ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n.
*H§2: Bµi 2 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi vµ ch÷a bµi.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- HS lªn b¶ng ch÷a bµi. NhËn xÐt.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè. 
*H§3: Bµi 3: - GV ®­a ra b¶ng phô. 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- GV HD HS ph©n tÝch c¸ch lµm.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS ph©n tÝch ®Ò bµi.
- HS lµm bµi vµo vë.
- HS nhËn xÐt.
- GV tæ chøc HS lµm bµi råi ch÷a bµi. 
- GV nhÊn m¹nh c¸ch lµm. chuyÓn ®æi ph©n sè, hçn sè, sè ®o cã tªn hai ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o cã mét tªn ®¬n vÞ ®o.
*H§4: Bµi 4 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi theo mÉu vµ ch÷a bµi.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- HS nhËn xÐt.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch tr×nh bµy bµi lµm. chuyÓn ®æi ph©n sè, hçn sè, sè ®o cã tªn hai ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o cã mét tªn ®¬n vÞ ®o.
*H§5: Bµi 5: - Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi vµ ch÷a bµi.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch tr×nh bµy bµi lµm.
3. Cñng cè, dÆn dß: - HS hÖ thèng kiÕn thøc bµi.
 - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
 - DÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
Buæi chiÒu:	 
TiÕt 1: khoa häc
cÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ bÐ ®Òu kháe?
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- Nªu nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®èi víi phô n÷ cã thai ®Ó ®¶m b¶o mÑ kháe vµ thai nhi kháe.
- X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ng­êi chång vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh lµ ph¶i ch¨m sãc,gióp ®ì phô n÷ cã thai.
- BiÕt ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n víi mÑ vµ em bÐ. BiÕt c¶m th«ng, chia sÎ vµ cã ý thøc gióp ®ì phô n÷ cã thai.
- Cã ý thøc gióp ®ì phô n÷ cã thai.
II. chuÈn bÞ
- H×nh trang 12, 13 SGK.
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò
- Nªu sù thô tinh? hîp tö? Sù ph¸t triÓn cña thai nhi?
2. Bµi míi 
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng 
*H§ 1: Lµm viÖc víi SGK
- GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo cÆp :
- Quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái:
- Phô n÷ cã thai nªn vµ kh«ng nªn lµm g×? t¹i sao ?
- KÕt luËn: (SGK).
*H§ 2: Lµm viÖc c¶ líp 
- GV yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh 5, 6, 7 trang 13 SGK vµ nªu néi dung cña tõng h×nh.
- GV yªu cÇu c¶ líp cïng th¶o luËn c©u hái:
 + Mäi ng­êi trong gia ®×nh cÇn lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m sãc ®èi víi phô n÷ cã thai ?
- KÕt luËn: (SGK).
*H§ 3: §ãng vai 
- GV yªu cÇu HS th¶o luËn c©u hái trang 13 SGK: Khi gÆp phô n÷ cã thai x¸ch nÆng hoÆc ®i trªn cïng chuyÕn « t« mµ kh«ng cßn chç ngåi, em sÏ lµm g×?
- HS quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3, 4 ®Ó tr¶ lêi
- Mét sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc theo cÆp: mçi em chØ nãi vÒ mét néi dung cña mét h×nh.
- HS quan s¸t c¸c h×nh 5, 6, 7 trang 13 SGK ®Ó tr¶ lêi.
- HS tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch.
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
- HS nh¾c l¹i. 
- Mét sè nhãm lªn tr×nh diÔn tr­íc líp. C¸c nhãm kh¸c theo dâi, b×nh luËn vµ rót ra bµi häc vÒ c¸ch øng xö ®èi víi phô n÷ cã thai.
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS nªu néi dung bµi häc.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- HD vÒ nhµ chuÈn bÞ tiÕt sau.
 TiÕt 2: To¸n*
«n tËp d¹ng to¸n t×m 2 sè khi biÕt tæng (hiÖu) vµ tØ sè
I. Môc ®Ých yªu cÇu 
- Cñng cè néi dung kiÕn thøc vÒ d¹ng to¸n t×m 2 sè biÕt tæng (hiÖu) vµ tØ sè.
- Gióp HS kÜ n¨ng gi¶i to¸n t×m 2 sè biÕt tæng (hiÖu) vµ tØ sè.
- Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc sèng. 
II. chuÈn bÞ
- B¶ng phô ghi BT.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò
- Nªu c¸ch céng, trõ hai ph©n sè cïng mÉu, kh¸c mÉu ?
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng
*H§1: HÖ thèng kiÕn thøc
- GV hái HS tr¶ lêi ®Ó hÖ thèng l¹i kiÕn thøc vÒ d¹ng to¸n t×m 2 sè biÕt tæng (hiÖu) vµ tØ sè.
- HS cho VD.
- GV nhÊn m¹nh c¸ch gi¶i bµi to¸n d¹ng to¸n t×m 2 sè biÕt tæng (hiÖu) vµ tØ sè.
*H§2: LuyÖn tËp
+ HDHS lµm c¸c BT ë VBTT.
- GV cïng HS hoµn thiÖn phÇn bµi tËp.
- GV nhÊn m¹nh kiÕn thøc qua tõng bµi,
+ Yªu cÇu HS lµm c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1: Tæng cña 2 sè lµ 40. Sè thø nhÊt b»ng sè thø hai. T×m 2 sè ®ã.
- GV cho 2 HS lªn b¶ng lµm; c¶ líp lµm vµo vë.
- HS nhËn xÐt, nh¾c l¹i c¸ch lµm.
- GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
- Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n d¹ng to¸n t×m 2 sè biÕt tæng vµ tØ sè.
Bµi 2: HiÖu cña 2 sè lµ 66. Sè thø nhÊt b»ng sè thø hai. T×m 2 sè ®ã.
TiÕn hµnh t­¬ng tù BT1.
- Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n d¹ng to¸n t×m 2 sè biÕt hiÖu vµ tØ sè.
Bµi 3: HS 
Anh h¬n em 6 tuæi, t×m sè tuæi cña hai anh em, biÕt r»ng tuæi anh gÊp tuæi cña em.
- HS ph©n tÝch yªu cÇu cña bµi.
- Yªu cÇu HS lµm BT råi ch÷a bµi tËp.
- Cñng cè vÒ gi¶i to¸n d¹ng to¸n t×m 2 sè biÕt tæng vµ tØ sè.
3. Cñng cè, dÆn dß
- HÖ thèng kiÕn thøc bµi. 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ tiÕt sau. 
TiÕt 3: TIẾNG VIỆT * 
LuyÖn tõ vµ c©u: LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
I. môc ®Ých yªu cÇu
- TiÕp tôc cñng cè vµ kh¾c s©u, më réng kiÕn thøc cho HS.
- RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh t×m tõ ®ång nghÜa, ®Æt c©u, viÕt ®o¹n v¨n sã sö dông tõ ®ång nghÜa.
- Gi¸o dôc ý thøc cã thãi quen sö dông ®óng tõ TiÕng ViÕt khi nãi vµ viÕt.
II. chuÈn bÞ
- B¶ng phô ghi s½n bµi tËp.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò
- 2HS, mçi HS t×m 1 tõ ®ång nghÜa víi tõ: ®á, x¸ch ? §Æt c©u víi mçi tõ ®ã?
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng 
* H§1: HD HS «n tËp
- Yªu cÇu HS tù laýy VD vµ nªu kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa. 
- GV kh¾c s©u kiÕn thøc.
*H§2: LuyÖn tËp 
- GV yªu cÇu HS lµm VBT, ch÷a bµi. 
- GV cho HS lµm c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1: Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: bÐ báng, nhá con, bÐ con, nhá nh¾n.
a. Cßn ........g× n÷a mµ nòng nÞu.
b. ..................l¹i ®©y chó b¶o.
c, Th©n h×nh ....................
d, Ng­êi .............nh­ng rÊt khoÎ.
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- GV cho HS lµm bµi råi ch÷a.
- GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng. 
Bµi 2: Nh÷ng tõ: ®eo, câng, v¸c, «m cã thÓ thay thÕ cho tõ ®Þu trong dßng th¬ thø 2 ®­îc kh«ng? V× sao?
Nhí ng­êi mÑ n¾ng ch¸y l­ng
§Þu con lªn rÉy bÎ tõng b¾p ng«.
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- GV cho HS lµm bµi råi ch÷a.
- GVKL vµ tuyªn d­¬ng HS lµm bµi tèt. 
Bµi 3: HS: H·y viÕt 1 ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u trong ®ã cã sö dông 1 sè tõ ®ång nghÜa ë trong c¸c bµi tËp trªn.
- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- GV cho HS lµm bµi råi ch÷a.
- GV NX vµ tuyªn d­¬ng HS viÕt ®­îc ®o¹n v¨n hay.
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS hÖ thèng kiÕn thøc bµi.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n: 15.9.2017
 Ngµy d¹y: Thø t­ ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2017
Sáng: 
TiÕt 1: TËp ®äC
 Lßng d©n (tiÕp)
I. môc ®Ých yªu cÇu 
- §äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng, tha thiÕt.- HiÓu ®­îc néi dung, ý nghÜa bµi th¬: T×nh yªu quª h­¬ng, ®¸t n­íc víi nh÷ng s¾c mµu, nh÷ng con ng­êi vµ sù vËt ®¸ng yªu cña b¹n 
nhá. (Tr¶ lêi ®­îc c¸c CH trong SGK; thuéc lßng nh÷ng khæ th¬ em thÝch ). 
Hs kh¸, giái häc thuéc toµn bé bµi th¬
*GDMT: GD HS ý thøc yªu quý nh÷ng vÎ ®Ñp cña MT thiªn nhiªn ®Êt n­íc : Tr¨m ngh×n c¶nh ®Ñp, S¾c mµu ViÖt Nam.
- Gi¸o dôc HS yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc.
- HS kh©m phôc vµ yªu quý mÑ con d× N¨m. 
II. ChuÈn bÞ
- Tranh minh ho¹. 
- B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n cÇn HD luyÖn ®äc diÔn c¶m. 
III . c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò 
- HS ph©n vai ®äc diÔn c¶m vµ nªu néi dung phÇn ®Çu vë kÞch Lßng d©n.
- GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi: SD tranh minh ho¹ giíi thiÖu bµi ®äc. 
b. C¸c ho¹t ®éng
*H§1: LuyÖn ®äc ®óng 
- Gäi 1HS ®äc phÇn tiÕp cña vë kÞch.
- GV yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n .
- GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m, ng¾t nghØ h¬i ch­a ®óng, ch­a phï hîp víi v¨n b¶n kÞch. C¸ch ®äc c©u hái, c©u khiÕn vµ giäng ®iÖu cña tõng nh©n vËt.
- Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n lÇn 2. 
- GV kÕt hîp gióp HS hiÓu nghÜa 1 sè tõ khã trong phÇn gi¶i thÝch SGK.
- GV ®äc diÔn c¶m phÇn tiÕp cña vë kÞch.
*H§2:T×m hiÓu bµi 
- GV tæ chøc cho HS trao ®æi th¶o luËn, t×m hiÓu néi dung phÇn 2 mµn kÞch theo 3 c©u hái SGK d­íi sù ®iÒu khiÓn lu©n phiªn cña 3 HS.
- GV theo dâi gióp ®ì c¸c em lµm tèt vµ tr¶ lêi tèt.
- Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh©n vËt d× N¨m vµ An trong vë kÞch?
- HS tr¶ lêi vµ rót ra ý nghÜa cña vë kÞch.
- GV chèt l¹i vµ ghi b¶ng néi dung chÝnh.
- ND:T×nh yªu quª h­¬ng, ®¸t n­íc víi nh÷ng s¾c mµu, nh÷ng con ng­êi vµ sù vËt ®¸ng yªu cña b¹n nhá. HS đọc ND bài
 *H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
- GV mêi 5 em ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch.
- GV uèn n¾n söa ch÷a cho nh÷ng tèp kh¸c ®äc ph©n vai.
- GV vµ HS cïng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ tõng vai. 
3. Cñng cè, dÆn dß
- HS nªu néi dung bµi, liªn hÖ gi¸o dôc HS: t×nh c¶m cña m×nh víi quª h­¬ng ®Êt n­íc.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau: Nh÷ng con sÕu...
TiÕt 2: KỂ CHUYỆN 
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
I. môc ®Ých yªu cÇu: 
- BiÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi kÓ cña m×nh mét c©u chuyÖn (®· ®­îc chøng kiÕn 
hoÆc tham gia hoÆc ®­îc biÕt qua truyÒn h×nh, phim ¶nh hay ®· nghe, ®· 
®äc) nãi vÒ ng­êi cã viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc. 
- RÌn kÜ n¨ng ch¨m chó nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.
- Th¸i ®é ch©n thËt, thÓ hiÖn lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n ng­êi cã c«ng víi 
quª h­¬ng ®Êt n­íc.
- Ch¨m chó nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n .
II. chuÈn bÞ: 
- GV: B¶ng phô viÕt gîi ý 3 vÒ hai c¸ch kÓ chuyÖn.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra bµi cò: 
- KÓ l¹i 1 c©u chuyÖn ®· ®­îc nghe, ®­îc ®äc vÒ c¸c anh hïng , danh nh©n cña n­íc ta.
2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: - Nªu M§,YC cña giê häc.
 b. C¸c ho¹t ®éng:
* H§1:HDHS hiÓu y/c cña ®Ò bµi 
- GV g¹ch ch©n tõ quan träng.
+ Em t×m c©u chuyÖn nµy ë ®©u?
* H§ 2: Gîi ý kÓ chuyÖn 
- Treo BP, h­íng dÉn HS vÒ 2 c¸ch kÓ chuyÖn.
(Cã thÓ viÕt ra nh¸p dµn ý c©u chuyÖn ®Þnh kÓ)
* H§ 3: HS thùc hµnh kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. 
- Tæ chøc thi kÓ chuyÖn. 
Nh¾c HS: kÓ xong nãi lu«n suy nghÜ cña m×nh vÒ nh©n vËt trong c©u chuyÖn hoÆc hái c¸c b¹n trong líp vÒ n«Þ dung, ý nghÜa c©u chuyÖn .
- Tæ chøc nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- 1 HS ®äc ®Ò bµi
- Em tËn m¾t chøng kiÕn hoÆc 
thÊy trªn TV, phim ¶nh hay cña chÝnh
em.
- 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc c¸c gîi ý
 trong SGK.
- 1 sè HS giíi thiÖu ®Ò tµi c©u chuyÖn
 m×nh chän kÓ.
- KÓ chuyÖn nhãm ®«i, nãi suy nghÜ
 cña m×nh vÒ nh©n vËt trong truyÖn.
- Thi KC tr­íc líp.
- B×nh chän b¹n cã c©u chuyÖn hay
 nhÊt; b¹n kÓ tù nhiªn, hÊp dÉn nhÊt 
 b¹n ®Æt c©u hái thó vÞ nhÊt...
3. Cñng cè, d¨n dß:
- Nh©n xÐt tiÕt häc. VÒ nhµ kÓ l¹i cho ng­êi th©n nghe .
- ChuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 3 TOÁN 
TiÕt 13: LuyÖn tËp chung
I. Môc ®Ých yªu cÇu 
- Cñng cè vÒ thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ PS, hçn sè. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 
víi PS. ChuyÓn ®æi c¸c sè ®o cã hai tªn ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o lµ hçn sè víi 
mét tªn ®¬n vÞ ®o. Gi¶i bµi to¸n t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét PS cña sè ®ã.
- Lµm tèt c¸c BT theo yªu cÇu.
- Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc sèng.
- Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc sèng.
II. ChuÈn bÞ 
- PhÊn mµu vÏ s¬ ®å BT5.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò 
- HS nªu c¸ch céng, trõ 2 ph©n sè vµ cho VD minh häa.
- GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi 
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng
*H§1: HÖ thèng kiÕn thøc
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ PS, hçn sè. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc. ChuyÓn ®æi c¸c sè ®o cã hai tªn ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o lµ hçn sè víi mét tªn ®¬n vÞ ®o.
- GV chèt l¹i.
*H§2: Thùc hµnh:
Bµi 1: - Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi. HS lµm phÇn a, b. 
- GV chèt l¹i ®¸p ¸n ®óng, c¸ch lµm.
- Cñng cè cho HS c¸ch céng, trõ PS.
Bµi 2: T­¬ng tù bµi 1.
Bµi 3: 
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.
- GV tæ chøc ch÷a bµi cho HS, nªu ®¸p ¸n ®óng.
- Cñng cè cho HS c¸ch céng PS.
Bµi 4: - HS nªu yªu cÇu cña bµi. 
- HS ph©n tÝch mÉu.
- Tæ chøc cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi. HS lµm 3 sè ®o :1, 3, 4; 
- Cñng cè cho HS c¸ch chuyÓn ®æi c¸c sè ®o cã hai tªn ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o 
lµ hçn sè víi mét tªn ®¬n vÞ ®o. 
Bµi 5: - HS nªu yªu cÇu cña bµi. 
- GV minh ho¹ s¬ ®å tãm t¾t lªn b¶ng.
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm.
- GV ch÷a, chÊm bµi, chèt lêi gi¶i ®óng.
- Cñng cè cho HS t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét PS cña sè ®ã.
3. Cñng cè, dÆn dß 
- HS hÖ thèng kiÕn thøc bµi.
- Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm viÖc tÝch cùc trong giê häc. 
- DÆn HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau: TiÕt 14.
Ngµy so¹n:16.9.2017
 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2017
Buæi s¸ng:
TiÕt 1: tËp lµm v¨n
 LuyÖn tËp t¶ c¶nh
i. môc ®Ých yªu cÇu
- LuyÖn tËp sö dông ®óng chç 1 sè nhãm tõ ®ång nghÜa khi viÕt c©u v¨n, ®o¹n v¨n.
- BiÕt thªm 1 sè thµnh ng÷, tôc ng÷ cã chung ý nghÜa: nãi vÒ t×mh c¶m cña ng­êi ViÖt víi ®Êt n­íc, quª h­¬ng.
- Cã ý thøc dïng ®óng tõ ®ång nghÜa.
- GDHS biÕt quý träng thiªn nhiªn.
II. ChuÈn bÞ: 
 - Nh÷ng ghi chÐp sau khi quan s¸t c¬n m­a.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò: 
- GV xem bµi thèng kª tuÇn tr­íc vµ chuÈn bÞ cña bµi nµy.
2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: 
- Nªu M§,YC cña giê häc.
 b. H­íng dÉn luyÖn tËp
Bµi 1:
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm.
Líp ®äc thÇm theo.
HS th¶o luËn nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
C©u a? + L­u ý c¸ch sö dông tõ cña t¸c gi¶...
+m©y :nÆng, ®Æc xÞt,..x¸m xÞt.
C©u b?
+giã: thæi giËt, ®æi m¸t l¹nh,giã cµng m¹nh, .cµnh c©y.
C©uc?
+ tiÕng m­a:lÑt ®Ñt..,ï xuèng, rµo rµo, sÇm sËp,...å å.
C©u d?
+h¹t m­a: nh÷ng giät n­íc l¨n xuèng..,tu«n rµo rµo,xiªn xuèng..lao xuèng..giät ng·,giät bay,to¶ bôi n­íc tr¾ng xo¸..thÞ gi¸c , thÝnh gi¸c, xóc gi¸c, khøu gi¸c.
- GVtæng kÕt ý, kh¾c s©u c¸ch sö dông tõ cña t¸c gi¶.
Bµi 2
- Gäi HS ®äc ®Ò, x¸c ®Þnh y/c cña ®Ò.
- Dùa vµo nh÷ng g× ghi chÐp vµ c¸ch miªu t¶ qua bµi v¨n trªn.
LËp dµn ý miªu t¶ mét c¬n m­a.
HS lµm viÖc c¸ nh©n vµo vë.
1 sè HS ®äc bµi.
Líp NX.
HS söa bµi cña m×nh vµo vë.
- Gäi HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy. - §äc 1sè bµi tèt.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- HÖ thèng kiÕn thøc vÒ v¨n miªu t¶; NX tiÕt häc. 
- Hoµn chØnh dµn bµi,chuÈn bÞ tiÕt sau chuyÓn thµnh bµi viÕt.
TiÕt 2 KHOA HỌC
tõ Lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th×
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- Nªu mét sè ®Æc ®iÓm chung cña trÎ em ë c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña con ng­êi tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th×. 
- Nªu ®­îc 1sè thay ®æi vÒ sinh häc vµ mèi quan hÖ x· héi ë tuæi dËy th×. 
- Cã ý thøc tù ch¨m sãc c¬ thÓ ë giai ®o¹n dËy th×
II. ChuÈn bÞ 
- Th«ng tin vµ h×nh trang 14 , 15 SGK. 
- HS s­u tÇm ¶nh chôp b¶n th©n lóc cßn nhá hoÆc ¶nh cña trÎ em ë c¸c løa tuæi.
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y - häc
1. KiÓm tra bµi cò: KT sù chuÈn bÞ cña HS.
- Mäi ng­êi trong gia ®×nh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m ch¨m sãc ®èi víi phô n÷ cã thai?
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi
b. C¸c ho¹t ®éng
*H§ 1: Lµm viÖc c¶ líp
- GV yªu cÇu mét sè häc sinh ®em ¶nh cña m×nh håi nhá hoÆc cña c¸c bÐ kh¸c ®· s­u tÇm ®­îc lªn giíi thiÖu tr­íc líp theo yªu cÇu.
- Em bÐ mÊy tuæi vµ ®· biÕt lµm g×? 
*H§ 2: Trß ch¬i "Ai nhanh, ai ®óng?” 
+ B­íc 1: GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. 
+ B­íc 2: Lµm viÖc theo nhãm 4.
+ B­íc 3: Lµm viÖc c¶ líp. 
- GV ghi râ nhãm nµo lµm xong tr­íc, nhãm nµo lµm xong sau. §îi tÊt c¶ c¸c nhãm cïng lµm xong, GV míi yªu cÇu c¸c em gi¬ ®¸p ¸n.
- GV chèt ®¸p ¸n ®óng. 
*H§ 3: Thùc hµnh 
- GV yªu cÇu HS: §äc c¸c th«ng tin trang 15 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái:
- T¹i sao nãi tuæi dËy th× cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ng­êi?
- GV kÕt luËn theo SGK(T15)
3. Cñng cè, dÆn dß
- Nªu sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc?
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- GV dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau: Tõ tuæi vÞ thµnh niªn.
TiÕt 3 To¸n 
 T14: LuyÖn tËp chung
i. môc ®Ých yªu cÇu: 	
- Cñng cè vÒ nh©n , chia hai ph©n sè. T×m thµnh phÇn ch­a biÕt. chuyÓn ®æi ph©n sè, gi¶i to¸n.. Lµm Bài 1; bài 2; bài 3. 
- RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n. 
- GD lßng ham thÝch häc to¸n .
II. ChuÈn bÞ: 
- B¶ng phô ghi bµi 4.
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y - häc
1. KiÓm tra bµi cò: Xen trong giê.
- HS d­íi líp nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n . 
2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: - Nªu M§,YC cña giê häc.
 b: HD HS lµm bµi tËp 
Bµi 1 : -Yªu cÇu HS nªu ®Ò bµi. Gäi HS nªu kÕt qu¶ . Hái HS vÒ - c¸ch nh©n chia ph©n sè .
Bµi 2 : Khi ch÷a bµi yªu cÇu HS nªu c¸ch t×m c¸c thµnh phÇn ch­a biÕt : t×m sè h¹ng , SBT, thõa sè , SBC 
Bµi 3 : Cho HS tù lµm bµi råi ch÷a theo mÉu.
- GV củng cố mối quan hệ giữa các đ ơn vị đo độ dài và cách viết dưới dạng hỗn số. 
GV chÊm .
Bµi 4 : HS ®äc ®Ò bµi , nªu yªu cÇu vµ tù lµm . 
Ho¹t ®éng c¸ nh©n .
- HS tù lµm bµi vµo vë 
- HS tr¶ lêi, HS kh¸c nghe vµ nhËn xÐt 
- HS nªu yªu cÇu , tù lµm 
- 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi , HS d­íi líp ®æi vë kiÓm tra bµi cña nhau .
- HS lµm vµo vë nh¸p , kiÓm tra kÕt qu¶ , ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n.
- 1HS lªn b¶ng khoanh vµo ch÷ cã c©u tr¶ lêi ®óng , nªu ph­¬ng ¸n lùa chän cña m×nh , gi¶i thÝch c¸ch lµm
TÝnh S h×nh ch÷ nhËt , S nhµ , S ao sau ®ã tÝnh S phÇn ®Êt cßn l¹i .
3. Cñng cè, dÆn dß:
- Chèt l¹i nh÷ng kiÕn thøc võa «n .
- Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm viÖc tÝch cùc trong giê häc .
Buæi chiÒu:	 
TiÕt 1 LuyÖn tõ vµ c©u 
 LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
I. Môc ®Ých yªu cÇu: 
- LuyÖn tËp sö dông ®óng chç 1 sè nhãm tõ ®ång nghÜa khi viÕt c©u v¨n, ®o¹n v¨n.
- BiÕt thªm 1 sè thµnh ng÷, tôc ng÷ cã chung ý nghÜa: nãi vÒ t×mh c¶m cña ng­êi ViÖt víi ®Êt n­íc, quª h­¬ng.
- Dùa theo ý 1khæ th¬ trong bµi S¾c mµu em yªu,viÕt ®­îc ®o¹n v¨n miªu t¶ sù vËt cã sö dông 1-2tõ ®ång nghÜa (BT3)
II. ChuÈn bÞ: 
-VBTTV
- B¶ng phô ghi néi dung bµi 1
II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
1.KiÓm tra bµi cò :
- Gäi 2-3 HS lµm bµi 3,4b,4ccña tiÕt tr­íc.
2.D¹y bµi míi 
a. Giíi thiÖu bµi :
- GV nªu môc ®Ých,y/c cña bµi.
b.C¸c H§:
 H§1:H­íng dÉn HS lµm bµi tËp
*Bµi 1:1HS ®äc yªu cÇu BT
- H­íng dÉn HS ®äc bµi vµ quan s¸t tranh-t­ thÕ cña tõng ng­êi.
- Gäi HS tr×nh bµy miÖng theo tõng c©u.
- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n hoµn chØnh.
®¸p ¸n lÇn l­ît :®eo, x¸ch, v¸c, khiªng, kÑp . 
* Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 2 x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 2 ?
- GV gi¶i thÝch 1sè tõ khã
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm 2
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶.
- GVtiÓu kÕt ý:..g¾n bã víi quª h­¬ng lµ t/c tù nhiªn.
+ §Æt c©u cã sö dông 1trong 3c©u tôc ng÷ ®ã ?
*Bµi 3 :
- HS X§ yªu cÇu ®Ò bµi.
- Gîi ý:cã thÓ viÕt vÒ mµu s¾c c¶ nh÷ng sù vËt kh«ng cã trong bµi.
- GV l­u ý :cã thÓ sö dông 1-2tõ ®ång nghÜa ®Ó viÕt ®o¹n v¨n (HS dïng nhiÒu tõ ®ång nghÜa ®Ó viÕt )
- Gäi 1HS nãi 1 c©u mÉu.
-_Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi cña m×nh
3.cñng cè ,dÆn dß
- HS nªu kh¸i niÖm vÒ tõ ®ång nghÜa 
- NX tiÕt häc.
- Nh¾c HS chuÈn bÞ tiÕt sau.
- Líp ®äc thÇm theo
- T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng
- HS lµm bµi c¸ nh©n
- HS kh¸c bæ sung
VD:
+céi :gèc
...
--PhÇn a-ý1
- PhÇn b-ý2
- PhÇn c-ý3
- HS häc thuéc lßng 3 c©u tôc ng÷.
- VD:Lµm ng­êi ph¶i biÕt nhí quª h­¬ng.CÊo chÕt ba n¨m cßn quay ®Çu vÒ nói n÷a lµ.
- HS ph¸t biÓu dù kiÕn chän khæ th¬ nµo.
- HS lµm vµo VBT
Líp NX,b×nh chän ng­êi viÕt hay nhÊt, sö dông nhiÒu tõ ®ång nghÜa.
- 2HS ph¸t biÓu 
TiÕt 2: TIẾNG VIỆT * 
TËp lµm v¨n: «n v¨n t¶ c¶nh
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- Cñng cè kiÕn thøc cho HS vÒ: CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh; lËp ®­îc dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh.
- BiÕt chän läc c¸c chi tiÕt ®Æc s¾c, tiªu biÓu ®Ó lËp ®­îc dµn ý vÒ 1 bµi v¨n t¶ c¶nh ®ñ 3 phÇn.
- Cã ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt.
II. ChuÈn bÞ:
- B¶ng phô ghi: CÊu t¹o bµi v¨n t¶ c¶nh.
III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. KiÓm tra bµi cò 
- HS nªu dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh lµng quª vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi.
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi: SD tranh minh ho¹. 
b. C¸c ho¹t ®éng
*H§1: HDHS t×m hiÓu ®Ò .
 §Ò bµi: Em h·y lËp dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh tr­

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_3_tuan_03_nam_hoc_2017_2018_pham_thi_hoa_truong.doc