Giáo án Tin học lớp 3, 4, 5 tuần 9

KHỐI 4

THỰC HÀNH VẼ PAINT

I. MỤC TIÊU

 Học sinh sử dụng các công cụ đã học để vận dụng làm bài tập thực hành SGK trang 33/34

II. CHUẨN BỊ

 Máy tính có cài phần mềm Paint.

 

doc6 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 3, 4, 5 tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9	Thứ hai ngày tháng năm 	2013	
KHỐI 3 
Ngày soạn: tháng năm 2013
 Ngày dạy: tháng năm 2013
ÔN TẬP TRÒ CHƠI BLOCKS,STICK,DOTS
I. MỤC TIÊU
	- KiÓm tra 1 trong 3 trß ch¬i nh»m gióp c¸c em HS «n luyÖn l¹i 1 lÇn n÷a vÒ c¸ch di chuyÓn ®iÒu khiÓn chuét víi h×nh thøc ch¬i nhanh vµ chÝnh x¸c, ®¸nh gi¸ ®ù¬c kh¶ n¨ng, kü n¨ng cña tõng HS.
II. CHUẨN BỊ
Phßng m¸y vi tÝnh ®Çy ®ñ m¸y vµ ®· cµi s·n phÇn mÒm c¸c trß ch¬i.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
A. Më ®Çu 
* æn ®Þnh líp
- GV ®iÓm danh
B. C¬ b¶n
* GV giíi thiÖu giê kiÓm tra vµ ®Æt yªu cÇu cho HS kh«ng bËt m¸y.
* TiÕn hµnh kiÓm tra.
- GV cho HS khëi ®éng 5 m¸y ®Çu tiªn 
- Gäi HS kiÓm tra theo danh s¸ch, cø 5 HS/1 l­ît
- C¸c HS kh¸c ngåi trËt tù ë bµn ngåi häc
- Cho 5 HS ®­îc kiÓm tra khëi ®éng trß ch¬i, vµ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña GV.
GV cho HS ch¬i 1-2 phót sau ®ã kiÓm tra lÇn l­ît tõng HS, yªu cÇu ch¬i, hoÆc khëi ®éng , hoÆc tho¸t1 trong 3 trß ch¬i, cã thÓ kÌm theo c©u hái phô.
- GV quan s¸t c¸ch di chuyÓn chuét cña HS ®Ó ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
- KiÓm tra cho tíi hÕt HS.
 * KÕt thóc, dÆn dß.
- Yªu cÇu HS t¾t m¸y.
- GV nhËn xÐt giê häc, c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra.
- Tuyªn d­¬ng c¸c HS ®¹t ®iÓm tèt, nh¾c nhë nh÷ng HS ch­a ®¹t yªu cÇu.
- DÆn dß HS chuÈn bÞ bµi sau.
C. KÕt thóc
* DÆn dß
-Hs chuÈn bÞ bµi giê sau
- Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè
-TrËt tù..
- HS chó ý l¾ng nghe
- HS lµm bµi kiÓm tra
- HS lµm bµi kiÓm tra
-HS chó ý l¾ng nghe
-HS chó ý l¾ng nghe
KHỐI 3 
Ngày soạn: tháng năm 2013
 Ngày dạy: tháng năm 2013
THỰC HÀNH ÔN TẬP TRÒ CHƠI BLOCKS,STICK,DOTS
I. MỤC TIÊU
	- KiÓm tra 1 trong 3 trß ch¬i nh»m gióp c¸c em HS «n luyÖn l¹i 1 lÇn n÷a vÒ c¸ch di chuyÓn ®iÒu khiÓn chuét víi h×nh thøc ch¬i nhanh vµ chÝnh x¸c, ®¸nh gi¸ ®ù¬c kh¶ n¨ng, kü n¨ng cña tõng HS.
II. CHUẨN BỊ
Phßng m¸y vi tÝnh ®Çy ®ñ m¸y vµ ®· cµi s·n phÇn mÒm c¸c trß ch¬i.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
A. Më ®Çu 
* æn ®Þnh líp
- GV ®iÓm danh
B. C¬ b¶n
* GV giíi thiÖu giê kiÓm tra vµ ®Æt yªu cÇu cho HS kh«ng bËt m¸y.
* TiÕn hµnh kiÓm tra.
- GV cho HS khëi ®éng 5 m¸y ®Çu tiªn 
- Gäi HS kiÓm tra theo danh s¸ch, cø 5 HS/1 l­ît
- C¸c HS kh¸c ngåi trËt tù ë bµn ngåi häc
- Cho 5 HS ®­îc kiÓm tra khëi ®éng trß ch¬i, vµ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña GV.
GV cho HS ch¬i 1-2 phót sau ®ã kiÓm tra lÇn l­ît tõng HS, yªu cÇu ch¬i, hoÆc khëi ®éng , hoÆc tho¸t1 trong 3 trß ch¬i, cã thÓ kÌm theo c©u hái phô.
- GV quan s¸t c¸ch di chuyÓn chuét cña HS ®Ó ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
- KiÓm tra cho tíi hÕt HS.
 * KÕt thóc, dÆn dß.
- Yªu cÇu HS t¾t m¸y.
- GV nhËn xÐt giê häc, c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra.
- Tuyªn d­¬ng c¸c HS ®¹t ®iÓm tèt, nh¾c nhë nh÷ng HS ch­a ®¹t yªu cÇu.
- DÆn dß HS chuÈn bÞ bµi sau.
C. KÕt thóc
* DÆn dß
-Hs chuÈn bÞ bµi giê sau
- Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè
-TrËt tù..
- HS chó ý l¾ng nghe
- HS lµm bµi kiÓm tra
- HS lµm bµi kiÓm tra
-HS chó ý l¾ng nghe
-HS chó ý l¾ng nghe
KHỐI 4 
Ngày soạn: tháng năm 2013
 Ngày dạy: tháng năm 2013
THỰC HÀNH VẼ PAINT
I. MỤC TIÊU
	Học sinh sử dụng các công cụ đã học để vận dụng làm bài tập thực hành SGK trang 33/34 
II. CHUẨN BỊ
	Máy tính có cài phần mềm Paint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
* Hoaït ñoäng 1
1/ Baøi cuõ: 
	OÅn ñònh neà neáp lôùp , kieåm
 tra baøi cuõ .
2/ Baøi môùi:	
	Giaùo vieân giôùi thieäu baøi môùi
	Thöïc haønh veõ Paint
* Hoaït ñoäng 2:
	Giaùo vieân giôùi thieäu laïi moät laàn taáât caû caùc coâng cuï ñaõ hoïc cho hoïc sinh naém laïi vaø giôùi thieäu baøi thöïc haønh. 	
	Giaùo vieân höôùng daãn cho hoïc sinh thöïc haønh.
* Hoaït ñoäng 3:
	Giaùo vieân veõ maãu vaø höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh
3/ Củng cố, dặn dò
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc 
Giaùo vieân neâu laïi yù nghóa cuûa Paint vaø daën doø hoïc sinh caàn thöïc haønh theâm ñoàng thôøi phaùt huy hôn nöõa söï töôûng töôïng cuûa mình ñeå veõ hình cho ñeïp hôn.
- Hoïc sinh ngoàøi leân maùy caàm chuoät thöïc hieän caùc thao taùc choïn coâng cuï coï vaø buùt chì, bình phun maøu ñeå veõ töï do.
- Hoïc sinh hieåu vaø naém roõ nguyeân taéc veõ cuûa caùc coâng cuï.
-Hoïc sinh söû duïng caùc coâng cuï ñaõ hoïc ñeå veõ caùc hình trong baøi thöïc haønh 1,2,3,4,5 .
-Bieát phoái hôïp maøu cho phuø hôïp vôi hình aûnh ñaõ veõ 
-Bieát choïn caùc neùt veõ cho phuø hôïp vôùi caùc coâng cuï veõ vaø hình aûnh. 
Hoïc sinh veõ laïi theo yeâu caàu trong caùc baøi taäp thöïc haønh 
KHỐI 4 
Ngày soạn: tháng năm 2013
 Ngày dạy: tháng năm 2013
THỰC HÀNH VẼ PAINT
I. MỤC TIÊU
	Học sinh sử dụng các công cụ đã học để vận dụng làm bài tập thực hành SGK trang 33/34 
II. CHUẨN BỊ
	Máy tính có cài phần mềm Paint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
A.Mở đầu 
B.Cơ bản 
* Giới thiệu + ghi lên bảng
* Phổ biến nội dung bài thực hành
*Thực hành 
- Yêu cầu HS khởi động máy.
- Gv yêu cầu các em vẽ lại con mèo hình 57 SGK.
- Gv hd các em lựa chọn các công cụ và màu để vẽ hình.
- Gv quan sát sửa sai trong các nhóm.
- Gv yêu cầu các em vẽ bức tranh phong cảnh hình 58 SGK.
- Gv hd các em lựa chọn các công cụ và màu để vẽ hình.
- Gv quan sát sửa sai trong các nhóm.
C. Củng cố- dặn dò
- Trật tự theo dõi
-Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs quan sát hướng dẫn của thầy.
- Hs hoàn thiện bài làm theo nhóm đã phân công.
-Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs quan sát hướng dẫn của thầy.
- Hs hoàn thiện bài làm theo nhóm đã phân công.
KHỐI 5 
Ngày soạn: tháng năm 2013
 Ngày dạy: tháng năm 2013
THỰC HÀNH VẼ PAINT (NÂNG CAO)
I. MỤC TIÊU
	Học sinh sử dụng các công cụ đã học để vận dụng làm bài tập thực hành SGK trang 36/37/38.
II. CHUẨN BỊ
	Máy tính có cài phần mềm Paint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
* Hoaït ñoäng 1
1/ Baøi cuõ: 
	OÅn ñònh neà neáp lôùp , kieåm
 tra baøi cuõ .
2/ Baøi môùi:	
	Giaùo vieân giôùi thieäu baøi môùi
	Thöïc haønh veõ Paint
* Hoaït ñoäng 2:
	Giaùo vieân giôùi thieäu laïi moät laàn taáât caû caùc coâng cuï ñaõ hoïc cho hoïc sinh naém laïi vaø giôùi thieäu baøi thöïc haønh. 	
	Giaùo vieân höôùng daãn cho hoïc sinh thöïc haønh.
* Hoaït ñoäng 3:
	Giaùo vieân veõ maãu vaø höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh
* Củng cố, dặn dò
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc 
 Giaùo vieân neâu laïi yù nghóa cuûa Paint vaø daën doø hoïc sinh caàn thöïc haønh theâm ñoàng thôøi phaùt huy hôn nöõa söï töôûng töôïng cuûa mình ñeå veõ hình cho ñeïp hôn.
- Hoïc sinh ngoàøi leân maùy caàm chuoät thöïc hieän caùc thao taùc choïn coâng cuï coï vaø buùt chì, bình phun maøu, veõ ñöôøng cong, veõ hình troøn, veõ hình chöõ nhaät.
- Hoïc sinh hieåu vaø naém roõ nguyeân taéc veõ cuûa caùc coâng cuï.
-Hoïc sinh söû duïng caùc coâng cuï ñaõ hoïc ñeå veõ caùc hình trong baøi thöïc haønh 1,2 .
-Bieát phoái hôïp maøu cho phuø hôïp vôi hình aûnh ñaõ veõ 
-Bieát choïn caùc neùt veõ cho phuø hôïp vôùi caùc coâng cuï veõ vaø hình aûnh. 
Hoïc sinh veõ laïi theo yeâu caàu trong caùc baøi taäp thöïc haønh T1,T2
KHỐI 5 
Ngày soạn: tháng năm 2013
 Ngày dạy: tháng năm 2013
THỰC HÀNH VẼ PAINT (NÂNG CAO)
I. MỤC TIÊU
	Học sinh sử dụng các công cụ đã học để vận dụng làm bài tập thực hành SGK trang 36/37/38.
II. CHUẨN BỊ
	Máy tính có cài phần mềm Paint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
A.Mở đầu 
B.Cơ bản 
* Giới thiệu + ghi lên bảng
* Phổ biến nội dung bài thực hành
*Thực hành 
- Yêu cầu HS khởi động máy.
- Gv yêu cầu các em vẽ hình 45 SGK.
- Gv hd các em lựa chọn các công cụ và màu để vẽ hình.
- Gv quan sát sửa sai trong các nhóm.
- Gv yêu cầu các em vẽ bức tranh phong cảnh bài T2 SGK.
- Gv hd các em lựa chọn các công cụ và màu để vẽ hình.
- Gv quan sát sửa sai trong các nhóm.
C. Củng cố- dặn dò
- Trật tự theo dõi
-Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs quan sát hướng dẫn của thầy.
- Hs hoàn thiện bài làm theo nhóm đã phân công.
-Hs đọc yêu cầu của bài.
Hs quan sát hướng dẫn của thầy.
- Hs hoàn thiện bài làm theo nhóm đã phân công.
Ngày tháng năm2013 
 Kí duyệt của BGH

File đính kèm:

  • docTuan 9(Tin hoc 3,4,5).doc