Giáo án theo chủ đề môn Tin học Lớp 8 - Bài thực hành 3: Sử dụng câu lệnh lặp For ... Do - Năm học 2019-2020 - Võ Thị Bích Huyền

B. Tình huống 2: Viết chương trình in ra màn hình 10 dòng, mỗi dòng 50 dấu *.

HĐ1

- Tên hoạt động 1: Viết chương trình

- Mục đích: Hiểu hoạt động của For.do

 Câu 3

- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.

- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs

- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

- Báo cáo: kết quả viết chương trình. Xác định bài toán

 - Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi

+ Xác định bài toán của tình huống 2?

+ Sử dụng các gợi ý để hoàn thành chương trình sao2?

1. For i:= 1 to 10 do

2. End;

3. Var I,j: integer;

4. Writeln;

- Hướng dẫn, hỗ trợ: For.do lồng vào nhau.

- Phương án đánh giá: nhận xét

- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs viết sai cú pháp câu lệnh

 + Xác định bài toán

Input: i,j

Output: hình chữ nhật được tạo bởi 10 dòng, mỗi dòng 50 dấu *

+ Sử dụng các gợi ý để hoàn thành chương trình sao2?

Program sao2;

Uses crt;

Var I,j: integer;

Begin

 Clrscr;

// vòng lặp 1

For i:= 1 to 10 do

 Begin

 //vòng lặp 2

 For j := 1 to 50 do write(‘*’);

 Writeln;

 End;

 Readln;

 End.

 

docx6 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 16/12/2021 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án theo chủ đề môn Tin học Lớp 8 - Bài thực hành 3: Sử dụng câu lệnh lặp For ... Do - Năm học 2019-2020 - Võ Thị Bích Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22
Tiết 41, 42
Chủ đề: BÀI THỰC HÀNH 3: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR  DO
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thời gian
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Nội dung+ Ghi bảng
Tình huống 1: Sử dụng câu lệnh lặp for .do để viết chương trình in ra 50 dấu *
11’
HĐ1
- Tên hoạt động 1: Câu 1
- Mục đích: Hiểu được cách viết được một chương trình cơ bản
Câu 1.
- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.
- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK
- Báo cáo: kết quả viết chương trình.
Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi: 
- Xác định bài toán:
 + Input: không có.
 + Output: In ra?
- Viết phần khai báo biến?
 Var ..?
- Viết câu lệnh lặp in ra màn hình 50 dấu *?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: nhắc lại cú pháp câu lệnh for..do
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs không xác định được Input
- Xác định bài toán:
+ Input: không có.
+ Output: In ra 50 dấu *
- Viết phần khai báo biến?
Var j: integer;
- Viết câu lệnh lặp in ra màn hình 50 dấu *?
 For j:= 1 to 50 do 
Write(‘*’);
11’
HĐ2
- Tên hoạt động 2: Câu 2
- Mục đích: Hiểu được cách viết được một chương trình cơ bản
Câu 2. 
- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.
- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK
- Báo cáo: kết quả viết chương trình.
Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi: 
- Điền vào chổ trống để hoàn thiện chương trình trên? (trang 39)
- Cho biết ý nghĩa của dòng lệnh thứ 7?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại cú pháp khai báo biến
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs viết sai cú pháp câu lệnh
{1} program sao1;
{2} uses crt;
{3} var j: integer;
{4} Begin
{5} clrscr;
{6} For j:= 1 to 50 do 
 Write(‘*’); 
{7} writeln;
{8} readln;
{9}end.
- {7}: dòng lệnh dùng để xuống dòng
B. Tình huống 2: Viết chương trình in ra màn hình 10 dòng, mỗi dòng 50 dấu *. 
11’
HĐ1
- Tên hoạt động 1: Viết chương trình
- Mục đích: Hiểu hoạt động của For..do
Câu 3
- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.
- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính
- Báo cáo: kết quả viết chương trình. Xác định bài toán
- Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi
+ Xác định bài toán của tình huống 2?
+ Sử dụng các gợi ý để hoàn thành chương trình sao2?
For i:= 1 to 10 do
 End;
Var I,j: integer;
Writeln;
- Hướng dẫn, hỗ trợ: For..do lồng vào nhau.
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs viết sai cú pháp câu lệnh
+ Xác định bài toán 
Input: i,j
Output: hình chữ nhật được tạo bởi 10 dòng, mỗi dòng 50 dấu * 
+ Sử dụng các gợi ý để hoàn thành chương trình sao2?
Program sao2;
Uses crt;
Var I,j: integer;
Begin
 Clrscr;
// vòng lặp 1
For i:= 1 to 10 do
 Begin
 //vòng lặp 2
 For j := 1 to 50 do write(‘*’);
 Writeln;
 End;
 Readln;
 End.
11’
HĐ2
- Tên hoạt động 2: Câu 4
- Mục đích: Nắm được cách mô phỏng chương trình bằng tay
Câu 4
- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.
- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK,
- Báo cáo: kết quả 
- Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi
 + Hãy thảo luận nhóm : Cho chương trình SGK trang 40 hãy mô phỏng chương rình bằng tay?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Chạy thử 1 vòng lặp
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs chạy tay sai
i
For j:= 1 to I do write(‘*’);
Writeln;
Kết quả
I=1
For j:= 1 to 1 do write(‘*’);
Writeln;
*
I=2
For j:= 1 to 2 do write(‘*’);
Writeln;
**
I= 3
For j:= 1 to I3do write(‘*’);
Writeln;
***
I=4
For j:= 1 to 4 do write(‘*’);
Writeln;
****
I=5
For j:= 1 to 5 do write(‘*’);
Writeln;
*****
I=6
For j:= 1 to 6 do write(‘*’);
Writeln;
******
I=7
For j:= 1 to 7 do write(‘*’);
Writeln;
*******
For j:= 1 to I do write(‘*’);
Writeln;
For j:= 1 to I do write(‘*’);
Writeln;
I=8
For j:= 1 to 8 do write(‘*’);
Writeln;
********
I=9
For j:= 1 to 9 do write(‘*’);
Writeln;
*********
I=10
For j:= 1 to 10 do write(‘*’);
Writeln;
**********
C. Tình huống 3: Viết chương trình nhập vào số lượng câu hỏi, chương trình in ra số bút mà bạn thủ quỷ chuẩn bị 
11’
HĐ1
- Tên hoạt động 1: Câu 5
- Mục đích: hiểu rõ hơn về câu lệnh For..do
Câu 5: Viết chương trình
- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.
- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK,
- Báo cáo: kết quả 
- Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi ở trang sgk trang 41?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: nêu ý tưởng của chương trình
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Chưa hiểu chương trình
Program tong_so_but;
Uses crt;
Var I, n, s: integer;
Begin
 Clrscr;
 Write(‘nhap so luong cau hoi: ’);
Readln(n);
 S:=0;
 For i:= 1 to n do
 S:= s + 2*I;
 Writeln(‘tong so but chuan bi la ’, s, ‘cay but’);
 Readln;
 End.
- Chạy thử:
STT
so
Thông báo
1
N=1
2
2
N=2
6
3
N=3
12.
4
N=4
20
11’
HĐ2
- Tên hoạt động 2: Câu 6
- Mục đích: hiểu rõ hơn về hoạt động câu lệnh For..do
Câu 6.
- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.
- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy tính
- Báo cáo: kết quả 
- Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi 
 + Dùng các gợi ý để hoàn thành chương trình so_phan_thuong_ dat_biet.
 + Chạy chương trình và kiểm tra kết quả ?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích gợi ý và ý tưởng
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Chưa hiểu chương trình
Viết chương trình
Program so_phan_thuong_ dat_biet.;
Uses crt;
Var I, n, dem: integer;
Begin
 Clrscr;
 Write(‘nhap so luong cau hoi: ’);
Readln(n);
 dem:= 0;
 For i:= 1 to n do
 If I mod 5 = 0 then dem := dem + 1;
 Writeln(‘tong so phan thuong dat biet la ’, dem);
 Readln;
 End.
- Chạy tay:
STT
so
Thông báo
1
N=8
1
2
N=20
4
3
N=47
9
4
N=21
4
D. Tình huống 4: số nguyên tố 
11’
HĐ1
- Tên hoạt động 1: Câu 7
- Mục đích: Nắm đước cách viết một chương trình cơ bản. Thực hiện chương trình trên máy tính.
Câu 7.
- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.
- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy tính
- Báo cáo: kết quả 
- Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi 
a) Xác định bài toán?
Input:
Output:
b) ý tưởng bài toán?
c) chương trình vào máy tính?
d) chạy chương trình bằng tay?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS xác định bài toán sai
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Chưa hiểu chương trình
a) Xác định bài toán
Input: I,n
Output: in ra màn hình số nguyên tố.
b) ý tưởng bài toán
N mod I = 0
c) chương trình vào máy tính
Program so_nguyen_to;
Uses crt;
Var I, n: integer;
Begin
 Clrscr;
 Write(‘nhap mot so nguyen bat ki ’);
Readln(n);
 If n < 2 then 
 Writeln(n,’n la so nguyen to’);
 Else
 Begin
 For i:= 1 to n do
 If n mod i = 0 then break;
 If I = n then writeln(n,’la so nguyen to’);
Else writeln(n,’ khong phai la so nguyen to’);
 Readln;
d) chạy chương trình bằng tay?
STT
so
Thông báo
1
N=27
Không phải là số nguyên tố
2
N=83
Là số nguyên tố
3
N=59
Là soó nguyên tố
E. Tình huống 5: Bài toán vui: thỏ và gà
13’
HĐ1
- Tên hoạt động 1: Xác định bài toán
 - Mục đích: Nắm được cách chạy một chương trình cơ bản.
Câu 8:
- Nhiệm vụ: đọc sách và làm theo yêu cầu.
- Phương thức hoạt động: nhóm 2hs
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy tính
- Báo cáo: kết quả 
- Giao việc: cho hs đọc sách và trả lời câu hỏi 
 +Em hãy xác định bài toán?
 + Chạy tay chương trình và cho biết đáp án?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS xác định bài toán sai
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Chưa hiểu chương trình
- Xác định bài toán:
 + Input: không có
 + Output: tho, ga
Chạy tay
Chương trình của Long
Chương trình của An
Số gà
36
36
Số thỏ
7
7
* Rút kinh nghiệm: 
Ưu điểm: 	
Hạn chế: 	
Hướng khắc phục: 	
Ngày tháng năm
Người soạn

File đính kèm:

  • docxgiao_an_theo_chu_de_mon_tin_hoc_lop_8_bai_thuc_hanh_3_su_dun.docx