Giáo án Lớp 4 - Tuần 33 - Năm học 2013-2014

Hướng dẫn học Tiếng Việt

TẬP ĐỌC – CHÍNH TẢ

I.Mục tiêu

1. Kiến thức: HS đọc bài “Đi xe ngựa ’’ hiểu nội dung và trả lời một số câu hỏi có liên quan

- Làm bài tập phân biệt ch/tr, điền vào chỗ chấm iêu hay iu

2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng đọc hiểu, làm bài tập chính tả

3. Thái độ: Giáo dục cho HS tính kiên trì, cẩn thận

II. Chuẩn bị: Sách cùng em học TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Cho HS hát

- Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi nào?

- GV nhận xét, cho điểm

- GV giới thiệu bài

-GV đọc bài: Đi xe ngựa

- Cho HS đọc lại bài

- Cho HS làm bài vào vở

- GV nhận xét chốt bài

- Cho HS đọc bài

- Cho HS làm bài vào vở

- GV nhận xét chốt bài

- Cho HS đọc bài

- Cho HS làm bài vào vở

- GV nhận xét chốt bài

- GV nhận xét giờ học - HS hát

- 2HS nêu

-HS nghe

-HS theo dõi

-2HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo

- Cả lớp làm vào vở

- 1 HS lên chữa bài

- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- Chữa bài đúng vào vở

- 1. b 2. b 3. a

- Cho HS đọc đề bài

- Cả lớp làm vào vở

- 1 HS lên chữa bài

- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- Các từ viết sai chính tả:

a. trung kết – chung kết

b. tram biếm – châm biếm

c. câu truyện – câu chuyện

- Cho HS đọc đề bài

- Cả lớp làm vào vở

- 1 HS lên chữa bài

- Cả lớp nhận xét, bổ sung

-Các từ cần điền vào chỗ chấm:

- chiều, xíu, bẫy, giẫy, nhiêu, nhiêu, bỗng, bẫy, tễnh, nhiều, chịu, sẽ, chịu.

- HS nghe

 

doc37 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 578 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 4 - Tuần 33 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i dung và trả lời một số câu hỏi có liên quan 
- Làm bài tập phân biệt ch/tr, điền vào chỗ chấm iêu hay iu 
2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng đọc hiểu, làm bài tập chính tả
3. Thái độ: Giáo dục cho HS tính kiên trì, cẩn thận
II. Chuẩn bị: Sách cùng em học TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
TG
ND - MT
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
4’
1’
30’
4’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC:
C. Bài mới
1. GTB
2. Dạy bài mới
HĐ1: Đọc hiểu
Bài : Đi xe ngựa
HĐ2: Chính tả
Bài 2
Bài 3
3. Củng cố - dặn dò
- Cho HS hát
- Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi nào? 
- GV nhận xét, cho điểm
- GV giới thiệu bài
-GV đọc bài: Đi xe ngựa
- Cho HS đọc lại bài
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét chốt bài
- Cho HS đọc bài
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét chốt bài
- Cho HS đọc bài
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét chốt bài
- GV nhận xét giờ học
- HS hát
- 2HS nêu
-HS nghe
-HS theo dõi
-2HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo
- Cả lớp làm vào vở
- 1 HS lên chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- Chữa bài đúng vào vở
- 1. b 2. b 3. a 
- Cho HS đọc đề bài 
- Cả lớp làm vào vở
- 1 HS lên chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- Các từ viết sai chính tả:
a. trung kết – chung kết
b. tram biếm – châm biếm
c. câu truyện – câu chuyện
- Cho HS đọc đề bài 
- Cả lớp làm vào vở
- 1 HS lên chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
-Các từ cần điền vào chỗ chấm: 
- chiều, xíu, bẫy, giẫy, nhiêu, nhiêu, bỗng, bẫy, tễnh, nhiều, chịu, sẽ, chịu.
- HS nghe
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
..................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 7 thaùng 5 naêm 2014
 Keå chuyeän
TIẾT 33: KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC
I. Mục tiêu
- Döïa vaøo gôïi yù trong SGK, choïn vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän (ñoaïn truyeän) ñaõ nghe, ñaõ ñoïc noùi veà tinh thaàn laïc quan, yeâu ñôøi.
- Hieåu noäi dung chính cuûa caâu chuyeän (ñoaïn truyeän) ñaõ keå, bieát trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän.
II. Chuẩn bị: Moät soá saùch, baùo, truyeän vieát veà nhöõng ngöôøi trong hoaøn caûnh khoù khaên vaãn laïc quan, yeâu dôøi, coù khieáu haøi höôùc. Baûng lôùp vieát saün ñeà baøi, daøn yù keå chuyeän.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 
TG
Noäi dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1’
4’
1’
10’
22’
2’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC
C. Baøi môùi:
1. GTB
2. Dạy bài mới
HĐ 1: Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa baøi taäp
HĐ 2: HS thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän
3.Cuûng coá, daën doø
- Cho HS hát
- YCHS keå 1-2 ñoaïn cuûa caâu chuyeän Khaùt voïng soáng
- Nhaän xeùt cho ñieåm 
- GV giới thiệu bài
 - Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi ( GV gaïch döôùi nhöõng chöõ caàn chuù yù trong ñeà baøi)
- Goïi 2 HS ñoïc tieáp noái gôïi yù 1,2.( Gv nhaéc nhôû HS xaùc ñònh 2 gôïi yù ñeå laøm baøi)
- Goïi HS tieáp noái nhau giôùi thieäu teân caâu chuyeän, nhaân vaät trong caâu chuyeän mình seõ keå
-GV nhaéc HS neân keát chuyeän theo loái môû roäng ñeå HS cuøng trao ñoåi. Coù theå chæ keå 1-2 ñoaïn cuûa caâu chuyeän
- Yeâu caàu HS keå chuyeän theo caëp, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän
- Cho HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp
- Cho HS tieáp noái nhau thi keå. Moãi em keå xong cuøng baïn ñoái thoaïi 
- GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà keå laïi caâu chuyeän 
-HS hát
-1-2 thöïc hieän
-HS nghe
- HS ñoïc 
- Caû lôùp theo doõi trong SGK
-HS giôùi thieäu noái tieáp nhau
- HS keå theo caëp, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän
- HS thi keå
- HS thöïc hieän .
- Caû lôùp nhaän xeùt vaø bình choïn baïn keå hay nhaát, baïn keå töï nhieân, haáp daãn nhaát
-HS nghe thöïc hieän 
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
.................................................................................................................................................. 
Toaùn
TIẾT 163: ÔN TAÄP VEÀ CAÙC PHEÙP TÍNH VÔÙI PHAÂN SOÁ (TT)
I. Mục tiêu
- Thöïc hieän ñöôïc boán pheùp tính vôùi phaân soá.
- Vaän duïng ñöôïc ñeå tính giaù trò cuûa bieåu thöùc vaø giaûi toaùn .
II. Chuẩn bị: Baûng nhoùm 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
TG
Noäi dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
3p
30p
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC
C.Baøi môùi:
1. GTB
2. Dạy bài mới
Baøi 1: 
Baøi 3: (a)
Baøi 4: ( a)
3.Cuûng coá- Daën doø:
- Cho HS hát
- 2 HS laøm baøi 1,2/169.
-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
- GV giới thiệu bài
-Baøi toaùn yeâu caàu gì?
-Cho HS laøm baøi.
-GV theo doõi vaø nhaän xeùt.
-GV yeâu caàu HS laøm phaàn a.
- Cho HS töï laøm baøi.
3 em thöïc hieän treân baûng( moãi em 1 pheùp tính), caû lôùp laøm vaøo vôû.
- GV theo doõi vaø nhaän xeùt
-GV YC HS laøm bài
-Cho HS laøm vaøo baûng nhoùm 
- GV theo doõi vaø nhaän xeùt.
-Gv nhận xét giờ học
-Chuaån bò bài sau
-HS hát
-2 HS leân baûng laøm
-HS nghe
-1 HS ñoïc ñeà.
- HS traû lôøi.
- HS leân laøm vaøo vôû roài neâu keát quaû .
 =+ ; 
=
 ; 
1 HS ñoïc ñeà.
-1 HS ñoïc ñeà.
- HS thöïc hieän 
-HS nghe
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
.................................................................................................................................................. 
Taäp ñoïc
TIẾT 66: CON CHIM CHIEÀN CHIEÄN
I.Mục tiêu
- Böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm hai, ba khoå thô trong baøi vôùi gioïng vui, hoàn nhieân.
- Hieåu yù nghóa: Hình aûnh con chim chieàn chieän töï do bay lieäng trong caûnh thieân nhieân thanh bình cho thaáy söï aám no, haïnh phuùc vaø traøn ñaày tình yeâu trong cuoäc soáng (traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi; thuoäc hai, ba khoå thô).
II. Chuẩn bị: Hình minh hoïa baøi ñoïc trong SGK 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
TG
Noäi dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1’
4’
1’
10’
10’
12’
2’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC
C.Baøi môùi: 
1. GTB
2. Dạy bài mới 
a. Luyeän ñoïc
b.Tìm hieåu baøi:
c.Đoïc dieãn caûm 
3.Cuûng coá- Daën doø
- Cho HS hát
-GV goïi 3 HS ñoïc truyeän Vöông quoác vaéng nuï cöôøi
-Nhaän xeùt cho ñieåm 
- GV giới thiệu bài
-Yeâu caàu HS tieáp noái nhau ñoïc 6 khoå thô .
- GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
- Con chim chieàn chieän bay löôïn giöõa khung caûnh thieân nhieân nhö theá naøo? 
- Nhöõng töø ngöõ vaø chi tieát naøo veõ leân hình aûnh con chim chieàn chieän töï do bay löôïn giöõa khoâng gian cao roäng?
- Tìm nhöõng caâu thô noùi veà tieáng hoùt cuûa chim chieàn chieän.
- Tieáng hoùt cuûa chieàn chieän gôïi cho em nhöõng caûm giaùc nhö theá naøo?
- Goïi 3 HS tieáp noái nhau ñoïc 6 khoå thô. 
- GV HDHS tìm ñuùng gioïng ñoïc baøi thô vaø theå hieän dieãn caûm
- GV höôùng daãn caû lôùp luyeän ñoïc vaø thi ñoïc dieãn caûm 2-3 khoå thô
- Cho HS nhaåm HTL baøi thô. 
- Cho Thi ñoïc thuoäc loøng töøng khoå- caû baøi thô
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Veà nhaø hoïc thuoäc loøng baøi thô
-HS hát
-HS ñoïc theo vai
-HS nghe
+ HS ñoïc noái tieáp 2-3 löôït
 + Luyeän ñoïc theo caëp
 + 2-3 HS ñoïc
- HS laéng nghe.
- Chim bay löôïn treân caùnh ñoàng luùa, giöõa moät khoâng gian raát cao, raát roäng 
-Chim bay, chim saø luùa troøn buïng söõa
- Bay vuùt, vuùt cao: cao hoaøi cao vôïi 
-Khuùc haùt ngoït ngaøo, tieáng hoùt long lanh ...Chæ coøn tieáng hoùt, Laøm xanh da trôøi 
- HS ñoïc
- HS theo doõi SGK
- HS laéng nghe.
- HS luyeän ñoïc vaø thi ñoïc dieãn caûm
- HS nhaåm TL baøi thô
- HS thi ñoïc thuoäc loøng
-HS nghe
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
.................................................................................................................................................. 
Khoa hoïc
TIẾT 65: QUAN HEÄ THÖÙC AÊN TRONG TÖÏ NHIEÂN
I. Mục tiêu
- Veõ sô doà moái quan heä sinh vaät naøy laø thöùc aên cuûa sinh vaät kia.
II. Chuẩn bị: Hình veõ trang 130, 131 SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
Noäi dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1’
4’
1’
15’
15’
4’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC
C.Baøi môùi :
1. GTB
2. Dạy bài mới
HĐ 1 : Trình baøy moái quan heä cuûa thöïc vaät ñoái vôùi caùc yeáu toá voâ sinh
HĐ 2 : Thöïc haønh veõ sô ñoà moái quan heä thöùc aên giöõa caùc sinh vaät
3. Cuûng coá, daën doø:
-Cho HS hát
- GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 74 VBT Khoa hoïc. 
- GV nhận xét, cho điểm
-GV giới thiệu bài
- GV yeâu caàu HS quan saùt hình 1 trang 130 SGK 
-Tröôùc heát keå teân nhöõng gì ñöôïc veõ trong hình.
-GV yeâu caàu HS noùi veà yù nghóa cuûa chieàu caùc muõi teân coù trong sô ñoà.
- GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi :
+ “Thöùc aên” cuûa caây ngoâ laø gì ?
+ Töø nhöõng “thöùc aên” ñoù caây ngoâ coù theå taïo ra nhöõng chaát dinh döôõng naøo ñeå nuoâi caây?
- GV keát luaän .
- GV höôùng daãn HS tìm hieåu moái quan heä thöùc aên giöõa caùc sinh vaät thoâng qua moät soá caâu hoûi :
- Thöùc aên cuûa chaáu chaáu laø gì ?
- Giöõa caây ngoâ vaø chaâu chaáu coù quan heä gì ?
+ Thöùc aên cuûa eách laø gì ?
+ Giöõa chaâu chaáu vaø eách coù quan heä gì ?
- GV chia nhoùm, phaùt giaáy veõ cho caùc nhoùm. 
- Goïi caùc nhoùm trình baøy
Keát luaän: Sô ñoà (baèng chöõ) sinh vaät naøy laø thöùc aên cuûa sinh vaät kia 
-Yeâu caàu HS ñoïc phaàn Baïn caàn bieát.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø học bài 
-HS hát
- HS thöïc hieän
-HS nghe 
- HS quan saùt hình 1 trang 130 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Moät soá HS traû lôøi caâu hoûi.
+ Laù ngoâ.
+ Caây ngoâ laø thöùc aên cuûa chaâu chaáu.
+ Laø chaâu chaáu .
+ Chaâu chaáu laø thöùc aên cuûa eách.
- Laøm vieäc theo nhoùm. 
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
-1 HS ñoïc.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
.................................................................................................................................................. 
Mỹ thuật+
VẼ TRANG TRÍ: TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
I-Môc tiªu 
- HS thÊy ®­îc vÎ ®Ñp cña chËu c¶nh qua sù ®a d¹ng cña c¸c h×nh d¸ng vµ c¸ch trang trÝ. 
- HS biÕt c¸ch t¹o d¸ng, trang trÝ ®­îc chËu c¶nh theo ý thÝch. 
- HS cã ý thøc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc c©y c¶nh. 
II.Chuẩn bị: Tranh vÏ 3 chËu c¶nh cã h×nh trang trÝ kh¸c nhau.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu 
TG
ND - MT
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña HS
1’
3’
1’
4’
4’
20’
5’
2’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC
C. Bài mới
1. GTB
2. Dạy bài mới
HĐ 1: Quan s¸t - nhËn xÐt
HĐ 2: C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ
HĐ 3: Thùc hµnh
HĐ 4: §¸nh gi¸ - nh©n xÐt kÕt qu¶ häc tËp
3.Cñng cè - dÆn dß 
- Cho HS hát
- GVKT đồ dùng của HS
- GV nhận xét, đánh giá
- GV giới thiệu bài
- GV giíi thiÖu h×nh ¶nh chËu c¶nh?
+So s¸nh h×nh d¸ng, c¸ch trang trÝ 3 chiÕc chËu c¶nh trªn?
+T¸c dông?
+ChÊt liÖu lµm b»ng g×?
+Gi¸o viªn kÕt luËn : chËu c¶nh cã nhiÒu lo¹i víi nhiÒu h×nh d¸ng kh¸c nhau: to, nhá, cao, thÊp.
*T¹o d¸ng:
-Ph¸c h×nh vµ ®­êng trôc ®Ó t×m d¸ng chËu c¶nh ( cao, thÊp, réng, hÑp ) 
-T×m tû lÖ c¸c phÇn( miÖng, cæ, th©n...) vµ h×nh d¸ng cña chËu.
*Trang trÝ:
-T×m bè côc, ho¹ tiÕt trang trÝ chËu .
-T×m mÇu nÒn vµ ho¹ tiÕt.
-VÏ c¶nh hoÆc vÏ trang trÝ theo m¶ng.
- GV h­íng dÉn HS thùc hµnh
- Gi¸o viªn gîi ý HS hoµn thµnh bµi
- GV gîi ý HS nhËn xÐt chän bµi ®Ñp, vÒ: 
+ C¸ch t¹o d¸ng
+ C¸ch trang trÝ 
- GV dÆn dß HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
- HS hát
- HS báo cáo kết quả
- HS nghe
- HS quan s¸t nhËn xÐt
+C¸ch t¹o d¸ng kh¸c nhau.
+C¸ch trang trÝ, mµu s¾c.
+Trang trÝ ®Ñp
+Sµnh ,sø, xi m¨ng.
- HS quan s¸t
-HS t¹o d¸ng vµ trang trÝ mét chiÕc chËu c¶nh.
- HS nhËn xÐt chän bµi ®Ñp theo c¶m nhËn
- VÏ c¶nh thiªn nhiªn
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
.................................................................................................................................................. 
Tiếng Anh
GV chuyên dạy
Mỹ thuật
GV chuyên dạy
Thöù naêm ngaøy 8 thaùng 5 naêm 2014
Toaùn 
TIẾT 164: OÂN TAÄP VEÀ ÑAÏI LÖÔÏNG
I. Mục tiêu: 
- Chuyeån ñoåi ñöôïc soá ño khoái löôïng.
- Thöïc hieän ñöôïc pheùp tính vôùi soá ño ñaïi löôïng.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Noäi dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1’
4’
1’
30’
4’
AỔn định tổ chức
B. KTBC
C.Baøi môùi:
1. GTB
2. Dạy bài mới
Baøi 1:
Baøi 2:
Baøi 4:
3.Cuûng coá- Daën doø
- Cho HS hát
- 2 HS ñoàng thôøi laøm baøi1,3/170. 
-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
- Gv giới thiệu bài
- Bài toaùn yeâu caàu gì?
- Cho HS töï laøm baøi.
- GV goïi HS noái tieáp ñoïc keát quaû ñoåi ñôn vò cuûa mình tröôùc lôùp.
- Baøi toaùn yeâu caàu gì?
- Cho HS töï laøm baøi.
- GV theo doõi vaø nhaän xeùt
- Baøi toaùn yeâu caàu gì?
-Cho HS laøm vaøo baûng nhoùm 
-GV theo doõi vaø nhaän xeùt.
- Gv nhận xét giờ học
- Chuaån bò bài sau
-HS hát
-2 HS leân baûng laøm.
- HS nghe
-1 HS ñoïc ñeà.
- HS traû lôøi.
- HS laøm baøi vaøo vôû. 
1 yeán = 10 kg 1 taï = 10 yeán 
1 taï = 100 kg 1 taán = 10 taï 
1 taán = 1000 kg 1 taán = 100 yeán
-1 HS ñoïc ñeà.
- HS traû lôøi .
- 3HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû.
10 yeán = 100 kg ½ yeán = 5 kg 
50 kg = 5 yeán 1 yeán 8 kg = 18 kg 
5 taï = 50 yeán 1500 kg = 15 taï
30 yeán = 3 taï 7 taï 20 kg = 720 kg
32 taán = 320 taï 4000 kg = 4 taán 
230 taï = 23 taán 3 taán 25 kg = 3025 kg 
1 HS ñoïc ñeà.
- HS traû lôøi.
- HS thöïc hieän 
-HS nghe
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
.................................................................................................................................................. 
Taäp laøm vaên
TIẾT 65: MIEÂU TAÛ CON VAÄT( Kieåm tra vieát)
I. Mục tiêu
- Bieát vaän duïng nhöõng kieán thöùc, kó naêng ñaõ hoïc ñeå vieát ñöôïc baøi vaên mieâu taû con vaät ñuû 3 phaàn (môû baøi, thaân baøi, keát baøi); dieãn ñaït taøhnh caâu, lôøi vaên töï nhieân, chaân thöïc.
II. Chuẩn bị:Tranh minh hoïa caùc con vaät trong SGK, aûnh minh hoïa moät soá con vaät .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
TG
Noäi dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1’
3’
1’
32’
3’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC
C.Baøi môùi:
1. GTB
2. Dạy bài mới
3.Cuûng coá, daën doø
- Cho HS hát
-Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS 
- GV giới thiệu bài
-GV ra ñeà cho HS laøm baøi vaên vieát Ñeà baøi:
-Vieát moät baøi vaên taû con vaät em yeâu thích
- Cho HS vieát ñeà baøi vaøo vôû 
- Goïi 2 HS ñoïc laïi ñeà baøi
- GV nhaéc nhôû HS xaùc ñònh ñeà ñeå traùnh laøm laïc ñeà
- Cho HS tieán haønh laøm baøi
- GV thu vôû caû lôùp chaám baøi
- GV nhaän xeùt giôø kieåm tra.
- Yeâu caàu nhöõng HS vieát chöa hoaøn chænh tieáp tuïc veà nhaø vieát.
- HS ñoïc- Caû lôùp theo doõi 
- HS laøm baøi
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
.................................................................................................................................................. 
Thể dục
Gv chuyên dạy
Ñaïo ñöùc 
TIẾT 33: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
I.Mục tiêu 
- HS bieát quan taâm giuùp ñôõ haøng xoùm laùng gieàng 
II. Chuẩn bị: Phieáu hoïc taäp .Tranh minh hoaï truyeän Chò Thuyû cuûa em.
- HS : söu taàm tranh, baøi thô noùi veà giuùp ñôõ laùng gieàng.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 
TG
Noäi dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1’
4’
1’
10’
10’
10’
4’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC
C.Baøi môùi: 
1. GTB
2. Dạy bài mới
HĐ 1 : Giôùi thieäu caùc tö lieäu söu taàm ñöôïc.
HĐ2:Ñaùnh giaù haønh vi:
HĐ 3 : Xöû lí tình huoáng vaø ñoùng vai.
3. Cuûng coá – Daën doø:
- Cho HS hát
- Yeâu caàu HS neâu nhöõng vieäc laøm naøo ñöôïc goïi laø quan taâm giuùp ñôõ laøng xoùm laùng gieàng.
- GV giới thiệu bài
 - GV neâu yeâu caàu HS tröng baøy caùc tranh veõ, caùc baøi thônoùi veà söï quan taâm giuùp ñôõ haøng xoùm laùng gieàng 
- GV toång keát, khen caùc nhoùm ñaõ söu taàm ñöôïc nhieàu tranh, thô ca vaø trình baøy toát.
- GV yeâu caàu caùc nhoùm nhaän xeùt caùc haønh vi.
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
- GV keát luaän yù ñuùng.
- GV cho HS töï lieân heä .
- GV chia nhoùm .
- Yeâu caàu caùc nhoùm xöû lí tình huoáng vaø ñoùng vai ôû BT 5.
- Goïi caùc nhoùm trình baøy.
- GV keát luaän.
- GV khaùi quaùt laïi noäi dung baøi hoïc.
- Daën HS thöïc hieän toát nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñöôïc ôû baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Haùt 
-Vaøi em traû lôøi
- HS nghe
- HS thöïc hieän . sau ñoù, ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
- Caùc nhoùm thaûo luaän.
- Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.
- HS töï lieân heä baûn thaân .
- Thöïc hieän theo nhoùm 4, moãi nhoùm xöû lí 1 tình huoáng.
- Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy
- HS nghe
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
Hướng dẫn học Tiếng Việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU – TẬP LÀM VĂN
I.Mục tiêu
1. Kiến thức: Hieåu taùc duïng vaø ñaëc ñieåm cuûa traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu (traû lôøi CH Ñeå laøm gì? Nhaèm muïc ñích gì? Vì caùi gì?).
- Nhaän dieän ñöôïc traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu, böôùc ñaàu bieát duøng traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu.
 2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng làm bài chính xác
3. Thái độ: Giáo dục cho HS tính kiên trì, cẩn thận
II. Chuẩn bị: Sách cùng em học TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
TG
ND - MT
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
4’
1’
30’
4’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC:
C. Bài mới
1. GTB
2. Dạy bài mới
Bài 1:
Bài 2
Bài 3
Bài 4
3. Củng cố - dặn dò
- Cho HS hát
- Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi nào? 
- GV nhận xét, cho điểm
- GV giới thiệu bài
- Cho HS đọc lại bài
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét chốt bài
- Cho HS đọc bài
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét chốt bài
- Cho HS đọc bài
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét chốt bài
- Cho HS đọc bài
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét chốt bài
- Cho HS đọc bài
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét chốt bài 
 - GV nhận xét giờ học
- Về làm lại bài 5
- HS hát
- 2HS nêu
-HS nghe
- Cho HS đọc đề bài 
- Cả lớp làm vào vở
- 1 HS lên chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- Chữa bài đúng vào vở
a. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ sơ sinh
b. vì độc lập, tự do của Tổ quốc
c. Để có cơ thể khỏe mạnh
- Cho HS đọc đề bài 
- Cả lớp làm vào vở
- 1 HS lên chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
a.  con mèo phải khôn ngoan.
b.  em phải chăm học.
c.  học sinh phải chăm học.
- Cho HS đọc đề bài 
- Cả lớp làm vào vở
- 1 HS lên chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
-Các từ cần điền vào chỗ chấm: 
a. lạc đề b. lạc hậu 
c. lạc mẹ d. lạc quan
- Cho HS đọc đề bài 
- Cả lớp làm vào vở
- 1 HS lên chữa bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- Khoanh vào chữ a, c, e, g
- Cho HS đọc đề bài 
- Cả lớp làm vào vở
- 4 HS nối tiếp đọc bài
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- HS nghe
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
..................................................................................................................................................
Tiếng Anh
GV chuyên dạy
Hoạt động tập thể
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH LÀM SẠCH ĐẸP TRƯỜNG LỚP
I.Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách làm sạch đẹp trường lớp
- Giáo dục ý thức yêu mến và bảo vệ trường lớp
II. Phương pháp:
- Luyện tập thực hành
III. Chuẩn bị:
-Tranh ảnh lao động vệ sinh trường lớp
IV. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*HĐ1: Phần mở đầu:
- Giới thiệu nội dung, yêu cầu giờ dạy
* HĐ2: Phần cơ bản
+Cho HS thực hành lao động vệ sinh trường lớp
+Phân công:
 Tổ 1: Nhặt giấy rác
 Tổ 2: Nhặt cỏ trong bồn hoa
 Tổ 3: Tưới cây
*HĐ3: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá kết quả của từng tổ, từng cá nhân
- Bình bầu thi đua
* Dặn dò: VN thực hành vệ sinh nhà cửa, sân vườn,
-Lắng nghe
+HS lao động theo sự phân công của cô giáo, tổ trưởng
-Các tổ trưởng điều khiển tổ mình
-Lắng nghe ưu, khuyết điểm của tổ mình
- Cùng GV bình bầu thi đua
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
.................................................................................................................................................. 
Thöù saùu ngaøy 9 thaùng 5 naêm 2014
Luyeän töø vaø caâu
TIẾT 66: THEÂM TRAÏNG NGÖÕ CHÆ MUÏC ÑÍCH CHO CAÂU
I.Mục tiêu
- Hieåu taùc duïng vaø ñaëc ñieåm cuûa traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu (traû lôøi CH Ñeå laøm gì? Nhaèm muïc ñích gì? Vì caùi gì?-ND Ghi nhôù).
- Nhaän dieän ñöôïc traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu (Bt1, muïc III); böôùc ñaàu bieát duøng traïng ngöõ chæ muïc ñích trong caâu (BT2, BT3).
II. Chuẩn bị: Moät tôø phieáu vieát noäi dung BT1,2( phaàn Luyeän ñoïc).
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
TG
Noäi dung
Hoaït ñoä

File đính kèm:

  • docTuan_33_Vuong_quoc_vang_nu_cuoi_tiep_theo.doc