Giáo án Giáo dục công dân 8 - Bài 10: Tự lập

 Nhóm 1: Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước mặc dù chỉ với 2 bàn tay không ?

 

 

 Nhóm 2 : Em có nhận xét và suy nghĩ gì về hành động của anh Lê ?

 

 

Nhóm 3 : Hãy nêu suy nghĩ của em qua câu chuyện trên ?

Nhận xét, chốt ý : Phải qyết tâm không ngại khó , không trong chờ dựa dẫm vào người khác . Đó chính là biểu hiện của tính tự lập .

-Đặt câu hỏi cho cả lớp :

Qua phần đặt vấn đề, em hãy cho biết tự lập là gì ?

 

doc4 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 18146 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 8 - Bài 10: Tự lập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 11 NS : 10/10/2014
Tiết : 11 ND: 13/10/2014
 Bài 10 :
TỰ LẬP
I/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức :
-Hiểu được thế nào là tư lập . 
-Nêu được biểu hiện của tính tự lập . 
 -Hiểu được ý nghĩa của tính tự lập .
2/Kĩ năng:
 Biết tự giải quyết, tự làm những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động và sinh hoạt .
Các KNS cơ bản được giáo dục
-Kĩ năng xác định giá trị; trình bày suy nghĩ, ý tưởng về biểu hiện, ý nghĩa của tự lập.
-Kĩ năng thể hiện sự tự tin.
-Kĩ năng đặt mục tiêu; đảm nhận trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện tính tự lập.
3/Thái độ : 
 -Ưa thích sống tự lập, không dựa dẫm. ỷ lại, phụ thuộc vào người khác .
-Cảm phục và tự giác học hỏi những bạn, người xung quanh biết sống tự lập .
II/ Tài liệu và phương tiện :
 1/ GV: SGK, SGV GDCD 8.Chuẩn kiến thức GDCD .
-Giáo dục kĩ năng sống trong môn GDCD ở trường THCS 
 2/ HS: - Chuẩn bị bài 10 : Tự lập . 
+Tìm hiểu phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý.
+ Tìm hiểu phần nội dung bài học.
+Tìm 1 số việc làm thể hiện sự tự lập của bản thân .
+Tại sao cần phải tự lập .
+Tìm 1 số việc làm trái với tính tự lập .
+Sưu tầm các câu chuyện về các tấm gương vượt khó học tập .
 III. Các hoạt động dạy- học :
1/ Ổn định :(1 phút )
2/ Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút )
a/ Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?
→ Là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như vệ sinh nơi ở, giữ gìn trật tự an ninh địa phương ; bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp ; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; bài trử phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội .
b/ Hãy nêu 1 vài việc làm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư .
→ Thực hiện tốt các qui định về nếp sống văn hóa của cộng đồng, , tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng như : tổng vệ sinh, giữ gìn vệ sinh chung, bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh địa phương,… 
3/ Bài mới:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:( 2’ )
-Nêu vấn đề :
Trong chương trình GDCD lớp 6 , các em đã đươ85c tìm hiểu mẫu chuyện : Bác Hồ tự học ngoại ngữ . Qua câu chuyện đó , em hãy cho biết, Bác Hồ là người như thế nào ?
 Để hiểu thêm về tính tự lập ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. 
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu khái niệm tự lập:( 15 phút ).
a.Mục tiêu: giúp HS tìm hiểu khái niệm tự lập.
a.Phương pháp :Thảo luận nhóm. Đàm thoại .Giảng giải .Nêu và giải quyết vấn đề .
c.Cách tiến hành:
-Mời 3 HS lần lượt đọc theo vai phần đặt vấn đề ở SGK .
-Y êu cầu HS thảo luận theo câu hỏi :
 Nhóm 1: Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước mặc dù chỉ với 2 bàn tay không ?
 Nhóm 2 : Em có nhận xét và suy nghĩ gì về hành động của anh Lê ?
Nhóm 3 : Hãy nêu suy nghĩ của em qua câu chuyện trên ?
Nhận xét, chốt ý : Phải qyết tâm không ngại khó , không trong chờ dựa dẫm vào người khác . Đó chính là biểu hiện của tính tự lập .
-Đặt câu hỏi cho cả lớp :
Qua phần đặt vấn đề, em hãy cho biết tự lập là gì ?
Hoạt động 3: HD HS tìm hiểu biểu hiện của tự lập.( 10’)
a.Mục tiêu: giúp HS tìm hiểu biểu hiện của tự lập.
a.Phương pháp : Đàm thoại .Giảng giải .Nêu và giải quyết vấn đề .
c. Cách tiến hành:
-Nêu câu hỏi:
Hãy nêu 1 vài việc làm thể hiện tính tự lập trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày .
Hãy nêu 1 vài biểu hiện trái tính tự lập trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.
Tự lập biểu hiện như thế nào ?.
-Yêu cầu HS làm bài tập 2 SGK.
-Nhận xét, đưa ra đáp án đúng :
 Bài tập 2: 
+ Tán thành : c,d, đ,e
+ Không tán thành : a, b
Hoạt động 4: HD HS tìm hiểu ý nghĩa của tự lập.(8’)
a.Mục tiêu:giúp Hs tìm hiểu ý nghĩa của tự lập.
a.Phương pháp : Đàm thoại .Giảng giải .Nêu và giải quyết vấn đề 
c.Cách tiến hành:
-Nêu câu hỏi:
Em có liên tưởng về hình ảnh gì qua câu : há miệng chờ sung. 
-Yêu cầu HS kể 1 vài câu chuyện , tấm gương về HS vượt khó, tự lập trong học tập .
Sống tự lập có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống ?
HS cần rèn luyện tính tự lập không ?
HS cần rèn luyện tính tự lập như thế nào ?
Em phải có thái độ như thế nào về tính tự lập ?
Nhận xét, chốt ý theo nội dung SGK .
- Suy nghĩ, phát biểu .
→Bác Hồ là người có tính tự lập.
-3 HS đọc theo vai phần đặt vấn đề, HS còn lại theo dõi SGK.
-Suy nghĩ, thảo luận, phát biểu .
 →Vì: Bác có lòng yêu nước, có quyết tâm, tin vào sức lực mình, tự nuôi sống bằng 2 bàn tay trắng, tự lao động để đi tìm con đường cứu nươc .
→Là người yêu nước nhưng vì quá phiêu lưu mạo hiểm nên anh không đủ can đảm để đi cùng Bác .
→ Bác là người siêng năng, kiên trì, không sợ khó khăn gian khổ . Bác là người có ý chí tự lập . Nhờ có tính tự lập con người sẽ thành công trong cuộc sống .
-Suy nghĩ, phát biểu , nhận xét ý kiến .
-Suy nghĩ, phát biểu.
→ Töï laäp laø töï laøm laáy, töï giaûi quyeát coâng vieäc cuûa mình, töï lo lieäu, taïo döïng cho cuoäc soáng cuûa mình ; khoâng troâng chôø döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc .
Tự làm bài tập, tự sưu tầm tranh ảnh, tư liệu học tâp theo yêu cầu của giáo viên ; tự thực hiện nhiệm nụ được phân công, tự xếp mền gối, sắp xếp sách vở, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo ,…
→ Thiếu tự tin, ngại khó, nhờ vã, dựa dẫm vào người khác,..
→ Bieåu hieän cuûa töï laäp : töï tin, baûn lónh, kieân trì, daùm ñöông ñaàu vôùi khoù khaên, coù yù chí vöôn leân trong hoïc taäp vaø cuoäc soáng 
-Làm bài tập.
-Suy nghĩ, phát biểu.
→ Là 1 người không làm việc mà chỉ trông chờ vào những cái có sẵn .
- Kể 1 vài câu chuyện , tấm gương về HS vượt khó, tự lập trong học tập .
→ Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và họ xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người .
→ HS cần rèn luyện tính tự lập ngay còn ngồi trên ghế nhà trường .
→ Tự học, tự làm bài tập theo yêu cầu của GV; tự làm lấy, tự giải quyết nhiệm vụ học tập, lao động của bản thân ở trường ; tự giác làm công việc nhà, lao động phục vụ bản thân trong gia đình, không trông chờ dựa dẫm vào người khác ; ủng hộ, khen ngợi , đánh giá cao và học tập những người biết sống tự lập,..
→Ưa thích sống tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác ; cảm phục và tự giác học hỏi những bạn, những người xung quanh biết sống tự lập .
1/ Khái niệm:
Töï laäp laø töï laøm laáy, töï giaûi quyeát coâng 
vieäc cuûa mình, töï lo lieäu, taïo döïng cho cuoäc soáng cuûa mình ; khoâng troâng chôø döïa daãm, phụ thuộc vaøo ngöôøi khaùc .
2/ Bieåu hieän cuûa töï laäp : töï tin, baûn lónh, kieân trì, daùm ñöông ñaàu vôùi khoù khaên, coù yù chí phấn đấu vöôn leân trong hoïc taäp, công việc vaø cuoäc soáng.
3/ Ý nghĩa :
 Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và họ xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người .
4/ Củng cố: (2 phút )
Yêu cầu HS trả lời 1 số câu hỏi :
- Tự lập là gì ? 
-Hãy nêu 1 vài việc làm thể hiện sự tự lập .
5/Dặn dò : (2 phút )
-Học bài .
- Chuẩn bị bài 11 : Lao động tự giác và sáng tạo . 
+Tìm hiểu phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý.
+ Tìm hiểu phần nội dung bài học.
+Tìm các hoạt động được gọi là lao động .
+Tìm biểu hiện của lao động tự giác, sáng tạo và lao động thiếu tự giác, sáng tạo .
+Tìm 1 số tấm gương về lao động tự giác, sáng tạo . 
Duyệt, Ngày 11/10/2014
Cô Thành Phận

File đính kèm:

  • docTuần 11 Tư lập.doc