Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 3 - Tuần 20 Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

- HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Đọc từng đoạn trứơc lớp.

- Bốn nhón đọc ĐT 4 đoạn.

+ Ông đến để thông báo ý kiến của trung đoàn: cho các chiến sĩ nhỏ trở về sống với gia đình, vì cuộc sống ở chiến khu thời gian tới còn gian khổ, thiếu thốn nhiều hơn, các em khó lòng chịu nổi.

+ Vì các chiến sĩ nhỏ rất xúc động, bất ngờ khi nghĩ rằng mình phải rời xa chiến khu, xa chỉ huy, phải trở về nhà, không được tham gia chiến đấu.

+ Lượm, Mừng và tất cả các bạn đều tha thiết xin ở lại.

+ Các bạn sẵn sàng chịu đựng gian khổ, sẵn sàng chïiu ăn đói, sống chết với chiến khu, không muốn bỏ chiến khu về ở chung với tụi Tây, Việt Nam.

+ Mừng rất ngây thơ, chân thật xin trung đoàn cho các em ăn ít đi, miễn là đừng bắt các em phải trở về.

 

doc23 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 3 - Tuần 20 Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
IÊU
 - BiÕt kh¸i niÖm vµ x¸c ®Þnh được trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng cho trưíc.
 - Hs ®¹i trµ lµm ®­îc c¸c bài tập 1, 2.
II. Ho¹t ®éng DẠY HỌC:
A. Bµi cò
 - Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập 3/98.
 - Cả lớp nhận xét. GV nhận xét ...
B. Bµi míi
Baøi taäp 1. T 99
a. 1 HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn mẫu như SGK.
+ Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc haønh theo saùch GK (yeâu caàu hoïc sinh bieát xaùc ñònh trung ñieåm cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc, Neáu ñoïan thaúng AM baèng moät nöûa ñoaïn thaúng AB thì M laø “trung ñieåm” cuûa ñoaïn thaúng AB).
b: §oïc yeâu caàu cuûa ñeà vaø thöïc haønh ño vaø xaùc ñònh trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng CD
-Nhận xét bài làm của HS
Baøi taäp 2. T 99
 + Cho moãi hoïc sinh chuaån bò moät tôø giaáy hình chöõ nhaät roài laøm nhö phaàn thöïc haønh cuûa saùch giaùo khoa.
 + Giaùo vieân theo doõi vaø ghi ñieåm cho hoïc sinh laøm nhanh vaø chính xaùc nhaát.
+ Hoïc sinh duøng thöôùc ño cm, ño ñoaïn thaúng AB, AM vaø nhaän xeùt AM = AB, neân ñieåm M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB.
-1HS lên bảng thực hiện ở dưới làm vào vở.
+ Hoïc sinh duøng thöôùc ño cm ño ñoaïn thaúng CD, sau ñoù laáy ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng CD chia cho 2, roài xaùc ñònh Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng CD töông töï nhö baøi maãu 1a.
 C I D
- Hoïc sinh thöïc haønh theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
IV. cñng cè d¨n dß:
 - Thế nào là trung điểm của một đoạn thẳng
 - Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù tieát hoïc.
TẬP ĐỌC
Chú ở bên Bác Hồ
I –MỤC TIÊU.
	- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơI hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các từ, cụm từ; biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc mỗi dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung của bài: Tình cảm thương nhớ và lòng biết ơn của mọi người trong gia đình em bé với liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.
II-ĐỒ DÙNG .
	- Tranh minh hoạ bài tập đọc .
 - Bảng phụ ghi nội dung bài tập đọc.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC.
1- Kiểm tra bài cũ:
	- Đọc và trả lời câu hỏi liên quan đến bài tập đọc "Ở lại với chiến khu"
2- Bài mới.
a- Giới thiệu bài.
b- Luyện đọc.
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Nêu qua giọng đọc của bài: Khổ 1,2 giọng ngây thơ hồn nhiên. Khổ 3,4 giọng trầm lắng.
- Hướng dẫn HS đọc và giải nghĩa từ : 
 Kon Tum, Đắk Lắk
- Hướng dẫn luyện đọc câu => luyện đọc 1 số từ phát âm sai.( đảo nổi, lâu quá ).
- Hướng dẫn luyện đọc đoạn.
* Hướng dẫn ngắt nghỉ câu dài:
Nhớ chú,/ Nga thường nhắc ://
- Chú bây giờ ở đâu ?//
 * Giải nghĩa 1 số từ mới: Trường Sơn, Trường Sa.
- Đọc trong nhóm
- Thi đọc từng đoạn theo nhóm
- Đọc toàn bài
 c- Tìm hiểu bài.
Đọc khổ thơ 1, 2 và cho biết chú bạn Nga đi 
đâu ?
- Khi chú đi bộ đội thái độ của Nga như thế nào ?
?+ Những câu nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú?
 + Khi nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao?
 - GV chốt và giải nghĩa từ : bàn thờ
 + Em hiểu câu nói của ba bạn Nga như thế nào?
+ Vì sao những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi?
+ Để ghi nhớ công ơn của những người có công Đảng và nhà nước ta đã làm gì ?
+ Còn các em đã làm gì ?
d- Luyện đọc lại - Học thuộc lòng bài thơ.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc lại bài thơ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh học thuộc lòng bài thơ - Xoá dần từ trong bài thơ đã viết trên bảng phụ.
3- Củng cố - Dặn dò.
	- Nhận xét giờ học
2 HS đọc
- Cả lớp đọc thầm.
- Đọc cá nhân, đồng thanh và tập giải nghĩa từ.
- Học sinh đọc nối tiếp câu và luyện đọc lại một số từ phát âm sai.
- Học sinh luyện đọc từng khổ thơ.
- Luyện đọc câu dài.
HS đọc trong nhóm 3
3 HS / 1 lượt ( 2 lượt )
- 1 HS đọc toàn bài
- Chú bạn Nga đi bộ đội.
- ...Nga rất mong nhớ chú.
-...Sao lâu quá là lâu! Chú bây giờ ở đâu? Chú ở đâu, ở đâu?...
- Mẹ thương chú khóc đỏ hoe cả mắt, ba nhớ chú ngước lên bàn thờ và nói “ Chú ở bên Bác Hồ ”
-...chú đã hi sinh.
-...vì họ đã hiến dâng cả cuộc đời cho hạnh phúc và bình yên của nhân dân, cho độc lập tự do của Tổ quốc.
+ Nhà nước ta đã xây dựng các nghĩa trang liệt sĩ , các đài tưởng niệm liệt sĩ
 + HS nêu.
- Đọc lại bài thơ.
- Đọc lại bài thơ và nêu giọng đọc.
- Học sinh học thuộc lòng bài thơ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2016
THỦ CÔNG
Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản
( Đ/C H.Huyền soạn, giảng)
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Từ ngữ về Tổ quốc . Dấu phẩy
I. MỤC TIÊU :
- Nắm được nghĩa một số từ về ngữ về Tổ quốc để xếp đúng các nhóm (BT1)
 - Bước đầu biết kể về một vị anh hùng (BT2)
 - Đặt thêm được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- G/v : bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1 – Bài cũ
 2 – Bài mới
 a – Giới thiệu bài
 b – Bài dạy
Bài 1: Yêu cầu H/s đọc bài tập 1 
- Yêu cầu làm bài cá nhân 
- Mời 3 em làm vào 3 tờ giấy dán sẵn trên bảng .
- G/v chốt lại lời giải đúng .
- Mời H/s đọc lại .
Bài 2 : Yêu cầu đọc bài tập 2 .
- Yêu cầu thực hiện vào vở .
- Gọi H/s nối tiếp nhau kể về các vị anh hùng và công lao của từng vị đó .
- Mời một số em thi kể về các vị anh hùng mà mình biết .
- G/v và H/s cả lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn hiểu biết nhiều về các vị anh hùng. 
Bài 3: Yêu cầu đọc nội dung bài tập 3.
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
 - Mời 3 em lên bảng thi làm bài trên phiếu.
- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng .
- Mời 3 – 4 em đọc lại 3 câu văn vừa đặt dấu phẩy. 
Một em đọc yêu cầu bài tập 1.
- Thực hành làm vào phiếu bài tập.
- 3H/s lên bảng thi làm bài.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
Cùng nghĩa với từ “tổ quốc “
Đất nước, nước nhà, non sông ..
Với từ “ bảo vệ”
Giữ gìn , gìn giữ 
Với từ “ xây dựng 
 Xây dựng, kiến thiết .
- Một em đọc bài tập 2. Lớp đọc thầm.
- Cả lớp hoàn thành bài tập.
- Nối tiếp nhau kể về các vị anh hùng và công lao của từng vị đó chẳng hạn: Trưng Trắc, Lí Bí, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn , Lí Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh, vv
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn hiểu biết nhiều về các vị anh hùng dân tộc.
- Một H/s đọc lại đề bài tập 3 .
- Lớp độc lập suy nghĩ và làm bài. 
- 3 H/s lên thi làm trên bảng, lớp theo dõi nhận xét chữa bài : Bấy giờ , ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa .Trong những năm đầu , nghĩa quân còn yếu , thường bị giặc vây . Có lần giặc vây rất ngặt , quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi .
3 – Củng cố , dặn dò 
- Hãy nêu các từ cùng nghĩa với từ Tổ quốc. 
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.
TOÁN
So sánh các số trong phạm vi 10 000
I. MỤC TIÊU :
- Biết các dấu hiệu và cách so sánh các số trong phạm vi 10 000.
- Biết so sánh các đại lượng cùng loại
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- G/v: bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1 – Bài cũ
 2 – Bài mới
 a – Giới thiệu bài
 b – Bài dạy
Hướng dẫn H/s nhận biết dấu hiệu và cách so sánh 2 số trong phạm vi 
10 000.
1. So sánh 2 số có số chữ số khác nhau
- G/v ghi bảng: 
 999  10 000
- Yêu cầu H/s điền dấu ( ) thích hợp rồi giải thích.
? Muốn so sánh 2 số có số, chữ số khác nhau ta làm thế nào ?
- Yêu cầu H/s so sánh 2 số 9999 và 
10 000 
- Yêu cầu H/s nêu cách so sánh. 
2. So sánh hai số có số chữ số bằng nhau .
- Yêu cầu H/s so sánh 2 số 9000 và 8999.
- Gọi HS nêu kết quả và giải thích cách so sánh.
3. Thực hành
Bài 1:(a ) Gọi H/s nêu bài tập 1
- Yêu cầu nêu lại các cách so sánh hai số .
-1 số em lên bảng
- G/v nhận xét đánh giá.
Bài 2 : Gọi H/s nêu bài tập 2 .
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
- Mời một em làm bảng phụchữa bài. 
- Chấm 1 số bài, nhận xét chữa bài.
- 1HS lên bảng điền dấu, lớp bổ sung.
 999 < 1000, vì số 999có ít chữ số hơn 1000 (3 chữ số ít hơn 4 chữ số ).
- Đếm: số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn và ngược lại.
- H/s tự so sánh.
- 2H/s nêu kết quả, lớp nhận xét bổ sung.
- Một em nêu yêu cầu bài 1.
- Cả lớp làm bảng con, 1 số em lên bảng.
 1942 > 996 9650 < 9651
 1999 6951
 900 + 9 < 9009 6591 = 6591
- H/s làm vào vở 
- Một em lên bảng làm bài, lớp nhận xét chữa bài.
 1km > 985m 60 phút = 1 giờ
 600cm = 6m 50 phút < 1 giờ
 797mm 1 giờ
3 – Củng cố , dặn dò 
- Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
9102 ; 9120 ; 8397 ; 9201.
- Về nhà xem lại các BT đã làm.
THỂ DỤC
ĐHĐN: Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng. Ñi theo nhòp 1 – 4 haøng doïc
 Trò chơi: “Thoû nhaûy”
I- MUÏC TIEÂU:
- Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng ngang nhanh, traät töï, doùng haøng thaúng. 
- Bieát caùch ñi theo nhòp1 – 4 haøng doïc. 
- Troø chôi:“Thoû nhaûy”. Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi. 
II- ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN:
	- Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch vaø maùt
	- Phöông tieän: Coøi, vaïch troø chôi
III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Môû ñaàu: 
* OÅn ñònh: -Baùo caùo só soá
- Phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu giaùo aùn: Hoâm nay caùc em seõ oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi theo nhòp 1 – 4 haøng doïc; Thöïc hieän troø chôi: “Thoû nhaûy”.
5-6’
- Nghe HS baùo caùo vaø phoå bieán nhieäm vuï giaùo aùn cho HS naém
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Khôûi ñoäng: Taäp ñoäng taùc khôûi ñoäng laøm noùng cô theå, ñeå cô theå thích öùng baøi saép taäp.
6 -> 8 laàn
- Cho HS khôûi ñoäng nhanh, goïn vaø traät töï
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
* Kieåm tra baøi cuõ: 
Goïi vaøi em taäp laïi kó thuaät veà ñoäi hình ñoäi nguõ ñaõ hoïc.
1 -> 2 laàn
- Nhaän xeùt ghi keát quaû möùc hoaøn thaønh ñoäng taùc cho HS
B- Phaàn cô baûn
25-27’
I- Höôùng daãn kó thuaät ñoäng taùc:
 OÂn luyeän kó thuaät ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ:
* Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng.
* Ñi theo theo1 -> 4 haøng doïc
15-18’
- GV hoâ hieäu leänh cho HS taäp. Keát hôïp quan saùt giuùp HS söûa sai khi taäp sai kó thuaät ñ.taùc.
 €€€€€ 
 €€€€€
GV €€€€€
€€€€€€
- Toaøn lôùp taäp luyeän caùc kó thuaät ñoäng taùc ÑHÑN. 
- Töøng haøng taäp laïi caùc kó thuaät ñ.taùc theo nhoùm . 
- Goïi HS taäp caù nhaân caùc kó thuaät ñ.taùc 
5 – 6 laàn
3 -> 4 laàn
1 -> 2 laàn
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 GV€ 
II.Troø chôi: “Thoû nhaûy”
Höôùng daãn kó thuaät troø chôi
Cho HS chôi thöû
Tieán haønh troø chôi
7-9’
 1 laàn
- GV höôùng daãn caùch thöùc qui luaät chôi ñeå HS naém vaø bieát caùch chôi. 
C- Keát thuùc:
3-4’
Hoài tónh: Taäp ñoäng taùc thaû loûng cô theå, ñeå cô theå sôùm hoài phuïc.
Cuûng coá: Hoâm nay caùc em ñöôïc oân nhöõng noäi dung gì? (ñoäi hình ñoäi nguõ). 
Nhaän xeùt vaø daën doø
Nhaän xeùt tieát hoïc vaø nhaéc nhôû caùc em veà caàn taäp laïi kó thuaät ñaõ hoïc thaät nhieàu laàn
6 -> 8 laàn
1 -> 2 laàn
- Thaû loûng vaø nghæ ngôi tích cöïc
- Cho HS nhaéc laïi noäi dung vöaø ñöôïc oân luyeän. 
- Nhaän xeùt vaø giao baøi cho HS veà taäp luyeän theâm ôû nhaø.
 €€€€€ 
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2016
MĨ THUẬT
Đề tài ngày Tết hoặc lễ hội
( Đ/C H.Huyền soạn, giảng)
TIẾNG ANH
( Đ/C Yến soạn, giảng)
CHÍNH TẢ( Nghe viết)
Treân ñöôøng moøn Hoà Chí Minh
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
 - Nghe – vieát ñuùng baøi chính taû; trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi. 
 - Laøm ñuùng baøi taäp 2a.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - Bảng lớp viết sẵn bài tập 2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Bài cũ: 
- Gv mời HS lên bảng viết các từ: ruột thịt, ruốc cá, trắng muốt.
- Gv và cả lớp nhận xét.
B. Bài mới:
1. Hướng dẫn HS nghe-viết:
a. Gv hướng dẫn HS chuẩn bị.
- Gv đọc 1 lần đoạn viết chính tả : Trên đường mòn Hồ Chí Minh.
Gv mời 1 HS đọc lại.
b. Gv hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài.
+ Đoạn văn nói lên điều gì?
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ Trong đoạn văn có những từ nào phải viết hoa?
c. Hướng dẫn viết từ khó.
- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.
d. Viết chính tả.
 - Gv cho HS ghi đầu bài, nhắc nhở cách trình bày.
- Gv yêu cầu HS gấp SGK và viết bài.
- Gv đọc từng câu, cụm từ, từ.
e. Gv chấm chữa bài.
- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).
- Gv nhận xét bài viết của HS.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 2a T 19
- Gv cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.
- Gv yêu cầu HS cả lớp làm vào Vở.
- Gv mời 2 HS lên bảng sửa bài.
- Gv nhận xét, chốt lời giải đúng:
Bài tập 3: T 20
- Gv cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.
- Gv yêu cầu HS cả lớp làm vào Vở.
- Gv nhận xét.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
- Những HS viết chưa đạt về nhà viết lại.
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc lại.
+ Nỗi vất vả của đoàn quân vượt dốc.
+ Đoạn văn có 7 câu.
+ Những chữ đầu câu phải viết hoa.
- HS viết bảng con: trơn, thung lũng, lúp xúp.
- Học sinh nêu tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở.
- Học sinh viết bài vào vở.
- Học sinh soát lại bài.
- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.
- Cả lớp làm vào Vở.
- 2 lên bảng làm.
-Cả lớp chữa bài vào Vở.
a: sáng suốt – xao xuyến – sóng sánh – xanh xao.
- HS đọc yêu cầu đề bài.
- HS làm việc cá nhân.
- HS chơi trò tiếp sức.
+ Ông em đã già nhưng vẫn sáng suốt.
+ Lòng em xao xuyến trong giờ phút chia tay các bạn.
+ Thùng nước sóng sánh theo từng bước chân của mẹ.
+ Bác em bị ốm nên da mặt xanh xao.
TOÁN
Luyeän taäp
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
 - Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10000; vieát boán soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn vaø ngöôïc laïi.
 - Nhaän bieát ñöôïc thöù töï caùc soá troøn traêm (nghìn) treân tia soá vaø caùch xaùc ñònh trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng.
 - Làm các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4( Phần a).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - Baûng phuï, phaán maøu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Baøi cuõ
- Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 2
- Moät HS söûa baøi 3
- Nhaän xeùt, tuyên dương.
B. Baøi môùi:
Baøi 1: T 101
- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV môøi 2 HS nhaéc laïi caùch so saùnh hai soá.
- Yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo baûng con.
- GV môøi 1 HS leân baûng laøm.
- GV nhaän xeùt, chöõa baøi.
Bài 2: T 101	 100phuùt > 1giôø 30phuùBaøi 2:
- Môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV cho HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.
- Yeâu caàu HS töï laøm vaøo vôû.
- GV nhaän xeùt, choát lời giải đúng.
Baøi 3: T 101
- Môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
Bài 4 : T. 101 (phÇn a)
- Môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
+ Ñoaïn thaúng AB ñöôïc chia thaønh maáy vaïch baèng nhau?
+ Muoán tìm trung ñieåm cuûa ñoaïn AB ta phaûi laøm sao?
+ Vaäy trung ñieåm AB noái vôùi soá naøo trong tia soá?
- GV yeâu caàu HS caû lôùp laøm vaøo vôû. 2 HS leân baûng laøm baøi.
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- Về nhà làm bài 4 (phần b).
- Chuaån bò baøi: .....
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi..
- Hai HS neâu.
- HS caû lôùp laøm vaøo vở.
a. 7766 > 7676 b. 1000g = 1kg	b/ 1000g = 1kg
 8453 > 8435 950 g < 1kg	 950g < 1kg
 9102 < 9120 1km < 1200m	 1km < 1200m
 5005 > 4905 100 phút > 1giờ30phút 
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- HS thaûo luaän nhoùm ñoâi.
- 4 HS leân baûng thi laøm baøi laøm. HS caû lôùp laøm vaøo vôû.
a. Töø beù ñeán lôùn: 4082; 4208; 4280; 4802
b. Töø lôùn ñeán beù: 4802; 4280; 4208; 4082
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
- Caû lôùp laøm vaøo vôû. 4 HS leân baûng laøm.
a.Soá beù nhaát coù 3 chöõ soá: 100.
b. Soá beù nhaát coù 4 chöõ soá laø: 1000.
c. Soá lôùn nhaát coù ba chöõ soá laø: 999
d. Soá lôùn nhaát coù 4 chöõ soá laø: 9999.
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
+ Ñoaïn thaúng AB ñöôïc chia thaønh 6 phaàn baèng nhau.
+ Chia ñoaïn thaúng AB thaønh 2 phaàn baèng nhau.
+ Noái vôùi vaïch thöù 3 öùng vôùi 300.
- HS caû lôùp laøm vaøo vôû.
TẬP LÀM VĂN
Baùo caùo hoaït ñoäng
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
 - Böôùc ñaàu bieát baùo caùo veà hoaït ñoäng cuûa toå trong thaùng vöøa qua döïa theo baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc (BT1).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - Bảng lớp viết các câu hỏi gợi ý.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Bài cũ: 
- Gọi 2 HS kể lại câu chuyện:
“Chàng trai Phù Ủng”.
- Gv gọi 2 HS đọc lại bảng báo cáo: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” và trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Gv nhận xét bài kiểm tra.
B. Bài mới:
1. Hướng dẫn HS làm bài tập:
 Bài tập 1: T 20
- Gv mời HS đọc yêu cầu của bài
- Gv yêu cầu HS dựa vào bài Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”. Hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.
- Gv Nhắc nhở HS.
+ Báo cáo hoạt động của tổ chỉ theo 2 mục :
 Mục 1: Học tập.
 Mục 2: Lao động.
Trước khi đi vào các nội dung cụ thể, cần nói lời mở đầu : “Thưa các bạn”.
+ Báo cáo cần chân thực, đúng thực tế hoạt động của tổ mình
+ Mỗi bạn đóng vai tổ trưởng cần báo cáo với lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng, tự tin.
- Gv yêu cầu các tổ làm việc:
+ Các thành viên trao đổi, thống nhất kết quả học tập và lao động của tổ trong tháng.
+ Lần lượt từng HS đóng vai tổ trưởng. Báo cáo trước lớp về kết quả học tập và lao động của tổ mình.
+ Một vài HS đóng vai tổ trưởng thi trình bày báo cáo trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn có bản cáo cáo tốt nhất.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- Khen những HS làm tốt bài thực hành. HS nào chưa hoàn thành bài tập về nhà làm hoàn thành bài tập.
- Chuẩn bị bài:
Nói về trí thức. Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống.
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS lắng nghe.
- Các thành viên trao đổi trong nhóm.
- HS cả lớp lần lượt đóng vai tổ trưởng để báo cáo trước lớp.
- Một vài HS thi báo cáo trước lớp.
- HS cả lớp nhận xét.
SINH HOẠT LỚP TUẦN 20
I. Mục đích yêu cầu
- Đánh giá kết quả học tập, 
- Đề ra biện pháp khắc phục và lên kế hoạch tuần 21.
II. Các hoạt động lên lớp.
1. Ổn định tổ chức
2. Sinh hoạt lớp
- Gọi CTHĐTQ lên nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp
- Gọi các trưởng ban, phó ban có ý kiến bổ sung.
- GV nhận xét:
a. Đạo đức: .
b. Học tập: .
- Tồn tại: 
c. Các công tác khác: 
- Thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.
- Ý thức bảo quản tốt cơ sở vật chất của nhà trường..
- Thực hiện viết cam kết không mua, bán, vận chuyển.pháo, thuốc nổ ..
- Tồn tại: Một số em đi học quần áo còn bẩn, vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ.
* Tuyên dương một số em tích cực học tập và lao động 
3. Kế hoạch tuần 21.
a. Đạo đức: Khắc phục tình trạng nói chuyện riêng trong lớp.
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết giúp đỡ bạn bè.
b. Học tập: Học bài và làm bài trước khi đến lớp.
- Nâng cao ý thức rèn chữ viết.
- Thi đua học tập giữa các tổ, nhóm học tập. Chuẩn bị tốt nội dung các bài học
- Thực hiện 15 phút đầu giờ kiểm tra bảng cửu chương (kiểm tra theo cặp)
- Tiếp tục duy trì thi Ôlimpic Toán trên mạng
- Đóng bọc sách , vở kì II
c. Các công tác khác: 
- Tham gia đầy đủ các buổi lao động do Đội phân công, đóng góp các khoản tiền do trường
 quy định, tiếp tục chăm bón cây xanh.
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016
TOÁN
Pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi 10 000
ĐẠO ĐỨC
Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (Tiết 2)
LUYỆN VIẾT
Luyện chữ hoa N (tiếp theo)
THỂ DỤC
Trò chơi: Lò cò tiếp sức
TẬP VIẾT
Ôn chữ hoa N (tiếp theo)
( Đ/C Kim Ngân soạn, giảng)
TIẾNG ANH
( Đ/C Yến soạn, giảng)
TOÁN
Pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi 10 000
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
 - Bieát coäng caùc soá trong phaïm vi 10000 (bao goàm ñaët tính vaø tính ñuùng).
 - Bieát giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên (coù pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi 10000).
 - Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2( b), bài 3, bài 4.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - Baûng phuï, phaán maøu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Baøi cuõ: 
 - Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 2.
 - 2 HS ñoïc baûng chia 3.
 - Nhaän xeùt baøi cuõ.
B. Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu pheùp coäng 3526 + 2759.
- GV neâu pheùp coäng 3526 + 2759.
+ Hãy nêu cách đặt tính khi thực hiện phép tính: 3526 + 2759?
+ Bắt đầu cộng từ đâu?
+Hãy nêu từng bước tính cộng3526 + 2759?
+ Muoán coäng hai soá coù ñeán boán chöõ soá ta với nhau ta làm như thế nào?
2. Höôùng daãn thöïc haønh
Baøi 1: T 102
- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- GV yeâu caàu HS vaøo baûng con. 1 HS leân baûng laøm baøi.
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
Baøi 2:T 102
b. GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- GV nhaän xeùt, choát laïi.
Baøi 3: T 102
- GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
 + Ñoäi moät troàng ñöôïc bao nhieâu caây?
 + Ñoäi hai troàng ñöôïc bao nhieâu caây?
 + Baøi toaùn hoûi gì?
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
Baøi 4: T 102
- Môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV môøi 1 HS nhaéc laïi caùch tìm trung ñieåm.
- GV môøi 1 HS leân baûng laøm.
- GV nhaän xeùt, choát 

File đính kèm:

  • docgiao_an_chuong_trinh_giang_day_lop_3_tuan_20_nam_hoc_2015_20.doc
Giáo án liên quan