Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 20 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 20 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 20 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

doc45 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 20 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ 3
Bµi 1: TÝnh
- HS lªn b¶ng lµm , d­íi líp lµm b¶ng con.
- GV nhËn xÐt vµ cđng cè cho HS c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh theo cét däc 
Gi¶i lao
Ho¹t ®éng 2: HD HS lµm bµi tËp.
- HS më VBT To¸n.
- HS tù nªu yªu cÇu bµi vµ lµm bµi.
- GV HD HS lµm bµi chËm.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS. 
- HS nµo nhanh lµm thªm BT sau vµo vë « li:§iỊn dÊu >, <, = thÝch hỵp vµo 
14 + 3 	17 + 0 	11 + 8 	12 + 6 
16 + 2 	15 + 4	13 + 2	12 + 3
- HS lµm bµi vµo vë « li.
- GV chÊm, ch÷a bµi.
3. Cđng cè- dỈn dß:
- HS nh¾c l¹i tªn bµi võa «n.
- HS nªu c¸ch thùc hiƯn phÐp céng d¹ng 14 + 3
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau
 Ngµy so¹n : 8/ 1 / 2016
 Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 1 n¨m 2016
Häc vÇn
Bµi 84 : op-ap
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- HS ®äc vµ viÕt ®­ỵc op, ap, häp nhãm, mĩa s¹p ; ®äc ®­ỵc tõ vµ ®o¹n th¬ øng dơng. HS luyƯn nãi tõ 2 ®Õn 4 c©u theo chđ ®Ị : Chãp nĩi, ngän c©y, th¸p chu«ng.
- HS n¾m ®­ỵc cÊu t¹o vÇn op vµ vÇn ap.
- HS cã ý thøc trong giê häc vµ yªu thiªn nhiªn.
II- §å dïng : - GV : Tranh vÏ SGK
 - HS : SGK , vë tËp viÕt , b¶ng con .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiĨm tra bµi cị : - HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : th¸c n­íc, Ých lỵi.
 - HS ®äc ®o¹n th¬ øng dơng bµi 83.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
Ho¹t ®éng 1 : D¹y vÇn op :
- NhËn diƯn vÇn : HS nªu cÊu t¹o vÇn op.
- GhÐp tiÕng míi , ®äc tiÕng , tõ :
+ HS ®¸nh vÇn mÉu vÇn op.
+ HS luyƯn ®¸nh vÇn ®äc tr¬n .
 + GV hái : Cã vÇn op muèn cã tiÕng häp ta ph¶i thªm g× ?
 + HS ghÐp tiÕng häp , ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
 + GV giíi thiƯu tranh vÏ häp nhãm trong SGK . 
 + HS ®äc tr¬n tõ häp nhãm .
Ho¹t ®éng 2 : D¹y vÇn ap:
- GV tiÕn hµnh t­¬ng tù c¸c b­íc nh­ trªn .
- HS so s¸nh vÇn op vµ vÇn ap.
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dơng :
- GV ghi b¶ng : 	 ®ãng gãp	 giÊp nh¸p
 	 con cäp d©y c¸p
- HS t×m tiÕng míi , ®äc tr¬n tõ.
- GV nhËn xÐt, gi¶i nghÜa tõ: con cäp, d©y c¸p.
Ho¹t ®éng 4 : LuyƯn viÕt 
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu : op, ap.
- HS luyƯn ®äc ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt , sưa sai .
- TiÕt 2 -
c, LuyƯn tËp :
Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn viÕt :
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu : häp nhãm, mĩa s¹p .
- HS luyƯn ®äc , ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt , sưa sai .
- HS më vë , luyƯn viÕt tõng dßng .
- GV kÌm vµ uèn n¾n HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS .
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn ®äc :
- §äc b¶ng : + HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dơng SGK .
+ GV ghi b¶ng ®o¹n th¬ øng dơng .
+ HS t×m tiÕng míi , luyƯn ®äc c©u øng dơng.
+ GV chØ b¶ng toµn bµi cho HS ®äc .
- §äc s¸ch : + HS më SGK luyƯn ®äc theo nhãm , bµn , c¸ nh©n .
+ GV nhËn xÐt , sưa ph¸t ©m cho HS .
Ho¹t ®éng 3 : LuyƯn nãi :
- HS quan s¸t tranh minh ho¹ SGK tr¶ lêi c©u hái: 
+ Tranh vÏ c¶nh g×? 
+ X¸c ®Þnh ®©u lµ chãp nĩi, ®©u lµ th¸p chu«ng, ®©u lµ ngän nĩi? 
3, Cđng cè - DỈn dß :
- H«m nay häc vÇn g× ?
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng . 
- HS so s¸nh vÇn op vµ vÇn ap.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
( Buỉi chiỊu)
To¸n*
¤n: PhÐp trõ d¹ng 17 - 3
I- Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- TiÕp tơc cđng cè cho HS phÐp trõ d¹ng 17 - 3.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp
- Gi¸o dơc HS cÈn thËn, chÞu khã.
II- §å dïng  : -HS : B¶ng con, vë « ,li.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS c¶ líp lµm b¶ng con, 1em lªn b¶ng ch÷a bµi :TÝnh :
- HS nh¾c l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 17 - 3
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
 - TiÕt 1-
Ho¹t ®éng 1: Cđng cè c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 17 - 3
* §Ỉt tÝnh råi tÝnh:
 16 - 5 13 - 1 15 - 2 
 18 - 6 19 - 8 18 - 4
- HS lªn b¶ng lµm , d­íi líp lµm b¶ng con.
- GV nhËn xÐt vµ cđng cè cho HS c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh theo cét däc 
Gi¶i lao
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh.
Bµi 1: TÝnh
 14 + 3 - 2 = 12 + 5 - 3 = 15 + 2 - 6 = 
 4 - 3 = 16 + 1 - 6 = 14 + 3 - 2 =
-HS nªu c¸ch nhÈm råi lµm vµo vë « li.
-HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 2: §iỊn dÊu >, <, = vµo chç chÊm:
 14 + 3 .......17 - 3 17 - 4 ....... 17 - 1
 18 - 2 .......19 - 2 10 + 8 ........18 - 0 
-HS nªu c¸ch ®iỊn dÊu ®ĩng råi lµm vµo vë « li.
-HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 3: §iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
 14 + ... = 17 17 - ..... = 12 14 + .... = 10 + 8
 10 = 17 -..... 15 - .....= 11 16 - 3 < 12 + ....
-HS lµm bµi vµo vë « li.
-HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. 
 - TiÕt 2-
Ho¹t ®éng 2: HD HS lµm bµi tËp.
- HS më VBT To¸n.
- HS tù nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
- GV HD HS lµm bµi ch­a nhanh.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS. 
- HS nµo nhanh lµm thªm bµi tËp sau vµo vë « li:
 * §iỊn dÊu +; - thÝch hỵp vµo chç chÊm: 
 14... 3..... 2 = 15 14... 4... 1 = 19 
 15... 3 ... 2 = 14 13... 2 ... 1 = 12
3. Cđng cè- dỈn dß:
- HS nh¾c l¹i néi dung bµi «n tËp
- HS nªu c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 17 - 3
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau
LuyƯn viÕt
LuyƯn viÕt bµi 20
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS n¾m ®ỵc cÊu t¹o ch÷: k, kh, kỴ, khÕ, k× cä, c¸ kho
- HS viÕt ®ỵc ch÷: k, kh, kỴ, khÕ, k× cä, c¸ kho. HS ph©n tÝch tiÕng, viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì ch÷.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng : - HS : Vë « li, b¶ng con.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i ©m ®· häc ë bµi 20.
- HS t×m tiÕng cã chøa ©m k, kh.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : Huíng dÉn viÕt bµi: 
- GV ghi b¶ng néi dung bµi: k, kh, kỴ, khÕ, k× cä, c¸ kho 
- HS luyƯn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tõng ch÷ .
- GV nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS luyƯn viÕt b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn viÕt :
- GV yªu cÇu HS më vë luyƯn viÕt bµi 20.
- GV híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy bµi.
- GV kÌm vµ uèn n¾n HS t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
- GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS viÕt chËm.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi.
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- HS so s¸nh ©m k vµ ©m kh.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau
 Ngµy so¹n : 8/ 1 / 2016
 Ngµy d¹y : Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2016
 Häc vÇn
Bµi 85 : ¨p - ©p
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- HS ®äc vµ viÕt ®­ỵc ¨p, ©p, c¶i b¾p, c¸ mËp; ®äc ®­ỵc tõ vµ ®o¹n th¬ øng dơng. HS luyƯn nãi tõ 2 ®Õn 4 c©u theo chđ ®Ị : Trong cỈp s¸ch cđa em.
- HS n¾m ®­ỵc cÊu t¹o vÇn ¨p vµ vÇn ©p.
- HS cã ý thøc trong giê häc.
II- §å dïng :
- GV : Tranh vÏ SGK
- HS : SGK , vë tËp viÕt , b¶ng con .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiĨm tra bµi cị :
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : op, ap, häp nhãm, mĩa s¹p.
- HS ®äc ®o¹n th¬ øng dơng bµi 84.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
Ho¹t ®éng 1 : D¹y vÇn ¨p :
- NhËn diƯn vÇn : HS nªu cÊu t¹o vÇn ¨p.
- GhÐp tiÕng míi , ®äc tiÕng , tõ :
+ HS ®¸nh vÇn mÉu vÇn ¨p.
+ HS luyƯn ®¸nh vÇn ®äc tr¬n .
 + GV hái : Cã vÇn ¨p muèn cã tiÕng b¾p ta ph¶i thªm g× ? 
 + HS ghÐp tiÕng b¾p , ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
 + GV giíi thiƯu tranh vÏ b¾p c¶i trong SGK . 
 + HS ®äc tr¬n tõ c¶i b¾p .
Ho¹t ®éng 2 : D¹y vÇn ©p:
- GV tiÕn hµnh t­¬ng tù c¸c b­íc nh­ trªn .
- HS so s¸nh vÇn ¨p vµ vÇn ©p.
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dơng :
- GV ghi b¶ng : 	gỈp gì	 tËp mĩa
 	ng¨n n¾p bËp bªnh
- HS t×m tiÕng míi , ®äc tr¬n tõ .
- GV nhËn xÐt, gi¶i nghÜa tõ: ng¨n n¾p
Ho¹t ®éng 4 : LuyƯn viÕt 
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu : ¨p, ©p.
- HS luyƯn ®äc ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt , sưa sai .
- TiÕt 2 -
c, LuyƯn tËp :
Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn viÕt :
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu : c¶i b¾p, c¸ mËp
- HS luyƯn ®äc , ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt , sưa sai .
- HS më vë , luyƯn viÕt tõng dßng .
- GV kÌm vµ uèn n¾n HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS .
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn ®äc :
- §äc b¶ng : + HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dơng SGK .
+ GV ghi b¶ng ®o¹n th¬ øng dơng .
+ HS t×m tiÕng míi , luyƯn ®äc c©u øng dơng.
+ GV chØ b¶ng toµn bµi cho HS ®äc .
- §äc s¸ch : + HS më SGK luyƯn ®äc theo nhãm , bµn , c¸ nh©n .
+ GV nhËn xÐt , sưa ph¸t ©m cho HS .
Ho¹t ®éng 3 : LuyƯn nãi :
- HS quan s¸t tranh minh ho¹ SGK tr¶ lêi c©u hái: 
+ Tranh vÏ g×? 
+ Trong cỈp s¸ch cđa em cã nh÷ng g×? 
+ Bĩt ®Ĩ lµm g× ? SGK ®Ĩ lµm g× ?
+ Khi häc xong em cÊt s¸ch vë, bĩt vµo ®©u ?
3, Cđng cè - DỈn dß :
- HS nh¾c l¹i tªn bµi häc.
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng . 
- HS so s¸nh vÇn ¨p vµ vÇn ©p.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n 
tiÕt 80 : LuyƯn tËp
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- HS biÕt lµm tÝnh trõ (kh«ng nhí) trong ph¹m vi 20.
- HS thùc hiƯn trõ nhÈm d¹ng 17 - 3. HS c¶ líp lµm bµi 1, 2(cét 2, 3, 4), 3(dßng1). HS nµo nhanh lµm c¶ 4 bµi.
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : 
- HS : SGK + b¶ng con.
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- Häc sinh lµm b¶ng con : 	
14 + 2 	17 - 3 	16 + 2
- HS nªu c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 17- 3
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. Bµi míi : 	a, giíi thiƯu bµi :
b, HDHS luyƯn tËp :
Bµi 1:- HS nªu yªu cÇu. 
 - Häc sinh lµm b¶ng con.
 - GV l­u ý HS viÕt sè cho th¼ng cét.
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 2:- HS nªu yªu cÇu vµ c¸ch nhÈm. 
 - HS lµm cét 2,3,4 ; HS nµo nhanh lµm c¶ bµi. 
 - HS lµm bµi vµo SGK.
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt.
Gi¶i lao :
Bµi 3: - HS nªu yªu cÇu bµi. 
 - HS lµm dßng 1 ; HS nµo nhanh lµm c¶ bµi.
 - GVHDHS thùc hiƯn tõ tr¸i sang ph¶i.
 - HS lµm bµi vµo SGK.
 - Gi¸o viªn cïng c¶ líp nhËn xÐt.
Bµi 4: - HS nµo nhanh lµm tiÕp bµi 4.
 - HS nèi vµo SGK 
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS nªu l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 17 - 3.
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
( Buỉi chiỊu)
tÕng ViƯt*
¤n c¸c vÇn ®· häc trong tuÇn
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tõ chøa tiÕng cã vÇn ach, ich, ªch, op, ap, ¨p, ©p.
- HS ®äc vµ viÕt ®­ỵc tõ chøa tiÕng cã vÇn ach, ich, ªch, op, ap, ¨p, ©p.HS ph©n tÝch tiÕng, viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì ch÷, ®äc ®ỵc tõ, c©u øng dơng.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng : - HS : Vë « li, b¶ng con, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị: 
- HS nh¾c l¹i c¸c vÇn ®· häc.
- HS t×m tõ chøa tiÕng cã vÇn ach, ich, ªch, op, ap, ¨p, ©p.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
TiÕt 1-
Ho¹t ®éng 1 : §äc b¶ng: 
- GV ghi b¶ng c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn ach, ich, ªch, op, ap, ¨p, ©p.
- HS t×m thªm mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn ach, ich, ªch, op, ap, ¨p, ©p.
- HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh. 
- HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõng tiÕng .
- GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
Ho¹t ®éng 2 : §äc s¸ch: 
- GV yªu cÇu HS më SGK luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 81®Õn bµi 85( c¸ nh©n- ®ång thanh).
- GV nhËn xÐt sưa ph¸t ©m cho HS.
*Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 3 : ViÕt b¶ng : 
- GV ®äc mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn ach, ich, ªch, op, ap, ¨p, ©p.
- HS luyƯn viÕt vµo b¶ng con.
 - GV nhËn xÐt, sưa sai cho HS.
Ho¹t ®éng 4 : ViÕt vë : 
- GV ®äc mét sè vÇn, tõ võa «n.
- HS nghe, viÕt vµo vë « li .
- GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS viÕt ch­a nhanh.
- HS ®ỉi bµi cho nhau so¸t lçi.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
 - TiÕt 2 -
Ho¹t ®éng 1 : HD HS lµm bµi tËp.
HS më vë bµi tËp Bµi 85: ¨p, ©p
HS tù nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
GV HD HS nµo lµm ch­a nhanh.
HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
*Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : HS lµm vë « li.
§iỊn ¨p hay ©p: 
+ c¸i c .. + c¸ m....
+ s xÕp + th¼ng t  
+ b.. bªnh + kh . n¬i
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS nªu c¸c vÇn võa én.
- HS ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng cã chøa vÇn ach, ich, ªch, op, ap, ¨p, ©p.
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau
 Ngày.tháng .năm 2016
 KIỂM TRA CỦA TỔ TRƯỞNG 1-2-3
 .
 .......
 ...
 ....
 ....
 PHẠM THỊ NGẤN
 Ngày.tháng .năm 2016
 DUYỆT CỦA HIỆU PHĨ
 .
 .......
 .
 .......
 .......
 LÊ VĂN PHONG
Sinh ho¹t t©p thĨ
KiĨm ®iĨm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn
I.Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- §iĨm l¹i nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm mµ HS ®· cã trong tuÇn 20.
- HS thÊy râ ®uỵc nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm ®ã ®Ĩ sưa sai vµ ph¸t huy .
- HS thªm yªu tr­êng, líp.
II.Néi dung :
1. KiĨm ®iĨm ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 20:
a, Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
b, ý kiÕn c¸c thµnh viªn trong líp.
2. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
*¦u ®iĨm:
- HS ®i häc chuyªn cÇn, nghØ häc cã giÊy xin phÐp.
- HS chuÈn bÞ ®Çy ®đ ®å dïng häc tËp.
- Thùc hiƯn tèt truy bµi ®Çu giê.
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cđa nhµ tr­êng
- VƯ sinh líp häc, vƯ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ.
- HS tÝch cùc, h¨ng h¸i ph¸t biĨu x©y dùng bµi.
- HS tÝch cùc ch¨m sãc c©y xanh, trang trÝ líp häc Th©n thiƯn.
- HS tÝch cùc h­ëng øng phong trµo “ Chĩng em lµm kÕ ho¹ch nhá”; “ Nu«i lỵn nhùa siªu träng” 
* Tuyªn d­¬ng:..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 21:
- TiÕp tơc thùc hiƯn chđ ®iĨm “ Mõng §¶ng, mõng Xu©n”.
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cđa nhµ tr­êng.
- TiÕp tơc h­ëng øng phong trµo“ Chĩng em lµm kÕ ho¹ch nhá”; ” Nu«i lỵn nhùa siªu träng”.
3. V¨n nghƯ: - Líp phã phơ tr¸ch v¨n nghƯ ®iỊu hµnh.
To¸n 
tiÕt 79 : PhÐp trõ d¹ng 17-3
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- HS biÕt lµm tÝnh trõ (kh«ng nhí) trong ph¹m vi 20.
- HS thùc hiƯn trõ nhÈm d¹ng 17 - 3. HS c¶ líp lµm bµi 1(cét a), 2(cét 1, 3), 3(phÇn1). HS nµo nhanh lµm c¶ 3 bµi.
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng :- HS : SGK + b¶ng con.
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị : 
- Häc sinh lµm b¶ng con:
 	12 + 2 	13 +3 	14 + 1
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi : a, giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
*H§1: Giíi thiƯu phÐp trõ : 17 - 3.
- GV yªu cÇu HS lÊy 17 que tÝnh råi bít ®i 3 que tÝnh.
- HS nªu : 17 que tÝnh bít ®i 3 que tÝnh lµ 14 que tÝnh.
- GV ghi b¶ng vµ HDHS c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh theo cét däc nh­ SGK.
- HS ®äc : 17 - 3 = 14 vµ nh¾c l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh.
- GV nhËn x
* Gi¶i lao :
* H§2: LuyƯn tËp.
Bµi 1: - HS nªu y/c bµi råi lµm tÝnh vµo b¶ng con.
 - HS lµm cét a ; HS nµo nhanh lµm c¶ bµi. 
 - GV l­u ý HS viÕt sè cho th¼ng cét.
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 2: - HS nªu yªu cÇu vµ nªu c¸ch nhÈm. 
 - HS lµm cét 1,3 ; HS nµo nhanh lµm c¶ bµi. 
 - HS lµm bµi vµo SGK.
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 3: - HS nªu yªu cÇu bµi.
 - GV HD HS ®iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng.
 - HS lµm phÇn 1; HS nµo nhanh lµm c¶ bµi vµo SGK.
 - Gi¸o viªn cïng c¶ líp nhËn xÐt.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS nªu c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 17- 3
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
Häc vÇn
Bµi 83 : ¤n tËp
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS c¸c vÇn kÕt thĩc b»ng c, ch. 
- HS ®äc ®­ỵc c¸c vÇn, c¸c tõ ng÷, c©u øng dơng tõ bµi 77 ®Õn bµi 83 . ViÕt ®­ỵc c¸c vÇn, tõ ng÷ øng dơng tõ bµi 77 ®Õn bµi 83. Nghe hiĨu vµ kĨ l¹i ®­ỵc mét, hai ®o¹n truyƯn theo tranh truyƯn kĨ : “ Anh chµng ngèc vµ con ngçng vµng ”. 
- HS cã ý thøc chÞu khã, cÇn cï.
ii - ®å dïng. 
- GV : Tranh vÏ SGK.
- HS : SGK + Vë tËp viÕt + Bé ®å dïng .
iii - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. KiĨm tra bµi cị. 
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : ich-ªch, tê lÞch, con Õch 
- HS ®äc ®o¹n th¬ øng dơng bµi 82.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
2. Bµi míi. a) Giíi thiƯu bµi.
 b) C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
*Ho¹t ®éng 1 : ¤n vÇn 
- GV kỴ b¶ng «n tËp nh­ SGK .
- HS lÇn l­ỵt kĨ l¹i c¸c vÇn ®· häc tõ bµi 77 ®Õn bµi 83. 
- GV ghi b¶ng «n .
- HS luyƯn ph¸t ©m c¸ nh©n ®ång thanh .
- GV nhËn xÐt sưa ph¸t ©m cho HS .
*Ho¹t ®éng 2 : GhÐp ch÷ ®¸nh vÇn 
- HS ghÐp mçi phơ ©m ®Çu víi 1 vÇn t¹o thµnh tiÕng.
- HS luyƯn ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
* Gi¶i lao
* Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dơng
- GV ghi b¶ng : 	th¸c n­íc 	chĩc mõng Ých lỵi
- HS luyƯn ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
- GV nhËn xÐt , gi¶i nghÜa tõ : th¸c n­íc .
* Ho¹t ®éng 4 : LuyƯn viÕt 
- GV kỴ b¶ng , viÕt mÉu : th¸c n­íc, Ých lỵi .
- HS luyƯn ®äc , ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con . 
- GV nhËn xÐt , sưa sai .
TiÕt 2 -
c, LuyƯn tËp 
* Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn viÕt 
- HS më vë luyƯn viÕt tõng dßng .
- GV : 	+ KÌm vµ uèn n¾n HS ( T­  thÕ , c¸ch cÇm bĩt ).
+ NhËn xÐt mét sè vë .
* Gi¶i lao : 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn ®äc 
- §äc b¶ng : + GV ghi b¶ng c©u øng dơng .
 + HS luyƯn ®äc c©u øng dơng.
 + GV chØ b¶ng cho HS luyƯn ®äc theo nhãm , bµn , c¸ nh©n.
- §äc s¸ch : 	 + HS më SGK luyƯn ®äc c¸ nh©n , ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt , sưa ph¸t ©m .
* Ho¹t ®éng 3 : KĨ chuyƯn 
- GV nªu tªn truyƯn , kĨ theo mÉu tranh hai lÇn.
- GV chia nhãm cho HS tËp kĨ .
- HS kĨ chuyƯn theo nhãm.
- §¹i diƯn c¸c nhãm lªn kĨ. 
3, Cđng cè - d¨n dß 
- H«m nh¾c l¹i c¸c vÇn võa «n. 
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt giê häc .- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n *
¤n luyƯn- TuÇn 20
I- Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng d¹ng 14+ 3, phÐp trõ d¹ng 17 - 3.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II- §å dïng : - HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS ®äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 20, tõ 20 ®Õn 0.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng d¹ng 14+ 3, phÐp trõ d¹ng 17 – 3.
- GV ®­a ra phÐp tÝnh: 14 + 3, 15 + 4, 17 – 3, 18 - 5
- HS nªu c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn råi lµm b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc.
*Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n- tuÇn 120( Trang 7, 8)
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- GV cđng cè, chèt kÜ c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp tÝnh ( Bµi 2, bµi 7).
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè dỈn dß :
- HS nh¾c l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng d¹ng 14 + 3, phÐp trõ d¹ng 17- 3.
- HS ph©n biƯt ®©u lµ nh÷ng sè cã 1 ch÷ sè, nh÷ng sè cã 2 ch÷ sè.
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 13/ 1 / 2015
 Ngµy d¹y : Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2015
To¸n *
Tù kiĨm tra - TuÇn 20
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tơc cđng cè cho HS c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng d¹ng 14+ 3, phÐp trõ d¹ng 17 - 3.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : - HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :- HS lµm b¶ng con: §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm:
 10 + 4 ... 13 + 4 11 + 14 16 - 3
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng d¹ng 14+ 3, phÐp trõ d¹ng 17 - 3.
- GV ®­a ra phÐp tÝnh: 13 + 4, 11 + 8, 19 - 3, 15 - 5
- HS nªu c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn råi lµm b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc.
*Gi¶i lao :
*Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n phÇn tù kiĨm tra- tuÇn 20( Trang 9, 10) .
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- GV chèt kÜ bµi tËp 5: Muèn nèi ®­ỵc thø tù c¸c phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ tõ bÐ ®Õn lín chĩng ta ph¶i nhÈm ®ĩng kÕt qu¶ cđa tõng phÐp tÝnh ®ã.
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc l¹i c¸c sè tõ 0 ®Õn 20.
- HS ph©n biƯt ®©u lµ nh÷ng sè cã 1 ch÷ sè, nh÷ng sè cã 2 ch÷ sè.
- GV nhËn xÐt giê häc . - DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
( Buỉi chiỊu )
Ngµy so¹n : 11/ 1 / 2014
Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2014
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 1 - TuÇn 20
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa vÇn ach, ich, ªch,op

File đính kèm:

  • docgiao_an_chuong_trinh_giang_day_lop_1_tuan_20_nam_hoc_2016_20.doc