Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 11 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 11 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 11 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

doc54 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 11 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lªn b¶ng ®iỊn dÊu > , < , = . 
 - HS lµm cét 1,2 
 - HS nµo nhanh lµm c¶ bµi
 - GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
Bµi 5 : - HS quan s¸t tranh , nªu bµi to¸n.
 - HS viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp vµo « trèng .
 - HS lµm phÇn a .
 - HS nµo nhanh lµm c¶ phÇn b.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 3,4,5
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
Ngµy so¹n: 30/10/2015 
 Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2015
Häc vÇn 
Bµi 45 : ©n - ¨ - ¨n 
i - mơc ®Ých yªu cÇu :
- Häc sinh ®äc vµ viÕt ®ỵc ©n, ¨, ¨n , c¸i c©n , con tr¨n . §äc c©u øng dơng. LuyƯn nãi tõ 2 - 4 c©u theo chđ ®Ị : NỈn ®å ch¬i . 
- HS n¾m ®­ỵc cÊu t¹o vÇn ©n vµ vÇn ¨n.
- HS cã ý thøc trong giê häc .
ii - ®å dïng.
- GV :Tranh vÏ SGK.
- HS : SGK + Vë tËp viÕt + Bé ®å dïng .
iii - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
1.KiĨm tra bµi cị. 
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : on , an , mĐ con .
- HS ®äc c©u øng dơng bµi 44.
2. Bµi míi. a) Giíi thiƯu bµi.
 b) C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
* Ho¹t ®éng 1 : D¹y vÇn ©n
- NhËn diƯn vÇn : HS nªu cÊu t¹o, ghÐp vÇn ©n
- §¸nh vÇn, ®äc tr¬n :
+ GV ®¸nh vÇn mÉu vµ híng dÉn c¸ch ®äc .
+ HS luyƯn ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n.
+ GV hái : Cã vÇn ©n muèn cã tiÕng c©n ta ph¶i thªm g× ?
+ HS ghÐp tiÕng c©n vµo b¶ng gµi .
+ HS ®äc vµ HS ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng c©n.
+ GV giíi thiƯu tranh vÏ c¸i c©n .
 + HS ®äc tõ míi : c¸i c©n .
* Ho¹t ®éng 2 : D¹y vÇn ¨n
- GV tiÕn hµnh t­¬ng tù ho¹t ®éng 1.
- HS so s¸nh vÇn ©n vµ vÇn ¨n 
*Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dơng :
- GV ghi b¶ng : 	b¹n th©n 	kh¨n r»n
 gÇn gịi 	dỈn dß 
- HS t×m tiÕng míi.
- HS luyƯn ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
* Ho¹t ®éng 4 : LuyƯn viÕt 
- GV kỴ b¶ng , viÕt mÉu : ©n , ¨n . 
- HS nªu c¸ch viÕt vÇn ©n, ¨n.
- HS luyƯn ®äc , ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt , sưa sai .
TiÕt 2 -
c, LuyƯn tËp 
* Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn viÕt 
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu : c¸i c©n , con tr¨n .
- HS luyƯn ®äc.
- HS ph©n tÝch ch÷ mÉu , viÕt b¶ng con .
- HS më vë luyƯn viÕt tõng dßng .
- GV : 	+ KÌm vµ uèn n¾n HS ( T thÕ , c¸ch cÇm bĩt ).
+ GV nhËn xÐt mét sè vë cđa HS .
* Gi¶i lao : 
* Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn ®äc 
- §äc b¶ng : + HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dơng SGK.
 + GV ghi b¶ng c©u øng dơng.
 +HS t×m tiÕng míi . 
 + HS luyƯn ®äc c©u øng dơng .
 + GV chØ b¶ng cho HS luyƯn ®äc theo nhãm , bµn , c¸ nh©n .
- §äc s¸ch : 	+ HS më SGK luyƯn ®äc c¸ nh©n , ®ång thanh .
 + GV nhËn xÐt , sưa ph¸t ©m .
* Ho¹t ®éng 3 : LuyƯn nãi 
- HS quan s¸t tranh SGK vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ Trong tranh vÏ c¸c b¹n ®ang lµm g× ? 
+ C¸c b¹n ®ang nỈn con vËt g× ?
+ Th­êng ®å ch¬i ®­ỵc lµm b»ng g× ?
+ Em ®· nỈn ®­ỵc con vËt g× ? 
3, Cđng cè - d¨n dß 
- HS nh¾c l¹i tªn bµi häc.
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng.
- HS so s¸nh vÇn ©n , vÇn ¨n .
- GV nhËn xÐt giê häc.
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
 (Buỉi chiỊu)
To¸n*
¤n c¸c phÐp céng, trõ ®· häc
I- Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5, sè 0 trong phÐp céng, trõ.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp.
- HS cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
II- §å dïng d¹y- häc : 
- HS : B¶ng con+ vë « li + VBT To¸n
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS lµm b¶ng con : TÝnh nhÈm:
1 + 1+ 2 = 	2 + 2 - 1 = 	5 - 1 - 2 =
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5.
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
- TiÕt 1-
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè c¸c phÐp tÝnh céng trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5:
_
_
_
_
_
Bµi 1 : TÝnh
_
	3	4	2	5	5	4
	1	2	3	3	0	1
- HS nªu c¸ch thùc hiƯn.
- HS lµm tÝnh vµo b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, l­u ý HS viÕt sè cho th¼ng cét.
Gi¶i lao
Bµi 2: TÝnh nhÈm
	1 + 3 - 1 = 	2 + 3 - 2 =
	4 + 1 + 0 = 	5 -1 + 1 =
- HS nªu yªu cÇu bµi vµ c¸ch nhÈm.
- HS lµm bµi vµo vë « li.
- GV nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc.
Bµi 3 : §iỊn dÊu >, <, = vµo chç chÊm ( Dµnh cho HS nµo lµm nhanh)
3 + 2 .... 5 - 1 	5 - 3 .... 4 - 2
1 + 3 .... 4 + 0 	3 - 1 .... 4 - 1
- GV gỵi ý : Muèn ®iỊn ®­ỵc dÊu ®ĩng chĩng ta ph¶i lµm g×?
- GV+ HS lµm mÉu phÐp tÝnh thø nhÊt.
- HS lµm bµi vµo vë « li.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS. 
- TiÕt 2-
* Ho¹t ®éng 1: HD HS lµm bµi tËp:
- HS më VBT To¸n TiÕt 43: LuyƯn tËp.
- HS tù nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
- GV HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS. 
Gi¶i lao
* Ho¹t ®éng 2: HS nµo nhanh lµm thªm bµi tËp sau vµo vë « li:
 + §iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
 1 + 4 = 3 + . 5 - 1 > 4 +  4 -  < 5 - 3
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3. Cđng cè- dỈn dß:
- HS nh¾c l¹i néi dung «n tËp.
- HS ®äc l¹i b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5.
- HS nh¾c l¹i quy t¾c : Mét sè trõ ®i chÝnh nã, mét sè trõ ®i 0.
 Mét sè céng víi 0, o céng víi mét sè.
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau
LuyƯn viÕt
LuyƯn viÕt bµi 11
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o ch÷ lß cß, v¬ cá.
- HS viÕt ®­ỵc ®ĩng ch÷ lß cß, v¬ cá, viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì, chuÈn theo dßng.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng:
 - HS : vë « li + bĩt .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1. KiĨm tra bµi cị : 
- HS ®äc: «, ¬, c«, cê, bê hå
- HS viÕt b¶ng con ch÷ «, ¬, c«, cê
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : ViÕt b¶ng con.
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu lß cß, v¬ cá
 - HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- HS ph©n tÝch ch÷ mÉu.
- GV h­íng dÉn HS c¸ch viÕt.
- HS luyƯn viÕt b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
*Gi¶i lao : 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn viÕt 
- HS më vë luyƯn viÕt bµi 11
- GV HD HS c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt. 
- HS luyƯn viÕt ch÷ lß cß, v¬ cá
- GV kÌm, uèn n¾n HS t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
- Lu ý ®é cao, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷.
- HS viÕt xong ®ỉi bµi nhËn xÐt bµi viÕt cđa b¹n. 
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
 3. Cđng cè, dỈn dß:
- HS nªu c¸ch viÕt ch÷ lß cß, v¬ cá
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Ngµy so¹n: 30/10/2015 
 Ngµy d¹y : Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2015
TËp viÕt
TiÕt 1 : c¸i kÐo, tr¸i ®µo, s¸o sËu,...
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- HS viÕt ®ĩng c¸c ch÷ c¸i kÐo, tr¸i ®µo, s¸o sËu, lÝu lo,.. kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÕt 1, tËp mét. 
- HS n¾m cÊu t¹o c¸c ch÷ c¸i kÐo, tr¸i ®µo, s¸o sËu, lÝu lo,..
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng 
- GV: KỴ b¶ng viÕt mÉu néi dung bµi.
- HS : Vë tËp viÕt + b¶ng con. 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1, KiĨm tra bµi cị : 
- HS viÕt b¶ng con : eo, ao, ai, ©u, iu .
- HS nªu mét sè tõ, tiÕng chøa vÇn eo, ao, ai, ©u, iu .
- GV nhËn xÐt, bỉ sung.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng 
Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt bµi: 
GV kỴ b¶ng viÕt mÉu néi dung bµi.
HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõng nÐt.
GV HD HS c¸ch viÕt mét sè ch÷ khã.
HS viÕt b¶ng con.
GV nhËn xÐt.
Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn viÕt :
HS më vë tËp viÕt luyƯn viÕt tõng dßng.
GV l­u ý HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS viÕt ch­a nhanh .
GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng.
- HS ph©n tÝch mét sè tiÕng khã. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
TËp viÕt
	TiÕt 2 : chĩ cõu, rau non, thỵ hµn, ...
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- HS viÕt ®ĩng c¸c ch÷ chĩ cõu, rau non, thỵ hµn, dỈn dß,... kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÕt 1, tËp mét. 
- HS n¾m cÊu t¹o c¸c ch÷ chĩ cõu, rau non, thỵ hµn, dỈn dß,...
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng 
- GV: KỴ b¶ng viÕt mÉu néi dung bµi.
- HS : Vë tËp viÕt + b¶ng con. 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1, KiĨm tra bµi cị : 
- HS viÕt b¶ng con : ­u, au, an, ¨n, on .
- HS nªu mét sè tõ, tiÕng chøa vÇn ­u, au, an, ¨n, on.
- GV nhËn xÐt, bỉ sung.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt bµi: 
GV kỴ b¶ng viÕt mÉu néi dung bµi.
HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõng ch÷.
GV HD HS c¸ch viÕt mét sè ch÷ khã.
HS viÕt b¶ng con.
GV nhËn xÐt.
Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn viÕt :
HS më vë tËp viÕt luyƯn viÕt tõng dßng.
GV uèn n¾n HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS viÕt ch­a nhanh .
GV nhËn xÐt mét sè bµi.
3, Cđng cè - dỈn dß :
HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng.
HS ph©n tÝch mét sè tiÕng khã. 
GV nhËn xÐt giê häc .
DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n 
 tiÕt 44 : LuyƯn tËp chung
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS phÐp céng vµ phÐp trõ trong ph¹m vi 3 , 4 , 5 .
- HS biÕt thùc hiƯn phÐp céng , phÐp trõ c¸c sè ®· häc, phÐp céng víi sè 0, phÐp trõ mét sè cho sè 0 , trõ hai sè b»ng nhau. HS lµm bµi 1(b), 2(cét 1,2), 3(cét 2,3), 4; HS nµo nhanhlµm c¶ 4 bµi.
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng :
- GV : B¶ng phơ .
- HS : SGK + b¶ng con .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS lµm b¶ng con : 2 - 1 - 1 = 	4 - 1 - 2 = 
	 3 - 3 + 2 = 	4 + 0 - 4 = 
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi : a, giíi thiƯu bµi :
b, LuyƯn tËp :
Bµi 1 : - HS nªu yªu cÇu bµi .
 - HS lµm cét b vµo b¶ng con. 
 - HS nµo nhanh lµm c¶ bµi.
 - GV l­u ý HS viÕt sè cho th¼ng cét .
Bµi 2 : - GV treo b¶ng phơ viÕt s½n néi dung bµi .
 - GV tỉ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i ®o¸n sè .
 - HS lµm cét 1, 2. 
 - HS nµo nhanh lµm c¶ bµi 
 - GV nhËn xÐt , ch÷a bµi .
* Gi¶i lao :
Bµi 3 : - HS nªu yªu cÇu bµi . 
 - HS lµm cét 2,3. 
 - HS nµo nhanh lµm c¶ bµi.
 - 2 HS lªn b¶ng ®iỊn dÊu > , < , = . 
 - D­íi líp lµm vµo vë « li .
 - GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
Bµi 4 : - HS quan s¸t tranh, nªu bµi to¸n..
 - HS viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp vµo « trèng vµo SGK.
 - HS vµi em nªu phÐp tÝnh.
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi .
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc l¹i phÐp tÝnh cđa bµi 4.
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4 , 5.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
( Buỉi chiỊu )
TiÕng ViƯt*
¤n c¸c vÇn ®· häc trong tuÇn
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tõ chøa tiÕng cã vÇn ­u, ­¬u,on, an, ©n, ¨n.
- HS ®äc vµ viÕt ®­ỵc tõ chøa tiÕng cã vÇn ­u, ­¬u,on, an, ©n, ¨n.. HS ph©n tÝch tiÕng, viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì ch÷, ®äc ®­ỵc tõ, c©u øng dơng.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
- HS : Vë « li, b¶ng con, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c vÇn ®· häc.
- HS t×m tõ chøa tiÕng cã vÇn ­u, ­¬u,on, an, ©n, ¨n.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Tiết 1 -
Ho¹t ®éng 1: Đäc b¶ng
- GV ghi b¶ng c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn ­u, ­¬u,on, an, ©n, ¨n.
- HS t×m thªm mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn ­u, ­¬u,on, an, ©n, ¨n.
- HS luyƯn ®äc, HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõng tiÕng .
- GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
*Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2: Đäc s¸ch
- GV yªu cÇu HS më SGK.
- HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 42 ®Õn bµi 45( c¸ nh©n - ®ång thanh).
- GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS ®äc ch­a nhanh.
- GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m cho HS.
Ho¹t ®éng 3: LuyƯn viÕt:
- GV ®äc mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn ­u, ­¬u,on, an, ©n, ¨n.
- HS luyƯn viÕt vµo b¶ng con
- GV nhËn xÐt, sưa sai cho HS.
- GV ®äc mét sè vÇn, tõ võa «n.
- HS nghe, viÕt vµo vë « li .
- GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS viÕt ch­a ®ĩng.
- HS ®ỉi bµi cho nhau so¸t lçi.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
Tiết 2 -
*Ho¹t ®éng 1: HD HS lµm bµi tËp.
- HS më vë bµi tËp bµi 45: ©n, ¨n.
- HS tù nªu yªu cÇu bµi vµ lµm bµi.
- GV HD nh÷ng HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi cho HS.
*Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2: HS lµm bµi tËp vµo vë « li.
Bµi 1: §iỊn ¨n hay ©n:
 + c¸i ch.. + bµn ch 
 + con tr...... + b¹n th..
Bµi 2: Nèi:
 BÐ ®i rau cÇn
 Bµ ph¬i c¸i ch¨n
 MĐ xµo ch¨n tr©u
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng cã chøa vÇn ­u, ­¬u, on, an, ©n, ¨n.
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngày.tháng .năm 2015
 KIỂM TRA CỦA TỔ TRƯỞNG 1-2-3
 .
 .......
 ...
 ....
 ....
 PHẠM THỊ NGẤN
 Ngày.tháng .năm 2015
 DUYỆT CỦA HIỆU PHĨ
 .
 .......
 .
 .......
 .......
 LÊ VĂN PHONG
Sinh ho¹t t©p thĨ
KiĨm ®iĨm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn
I.Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- §iĨm l¹i nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm mµ HS ®· cã trong tuÇn 11.
- HS thÊy râ ®­ỵc nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm ®ã ®Ĩ sưa sai vµ ph¸t huy .
- HS thªm yªu tr­êng, líp.
II.Néi dung :
1. KiĨm ®iĨm ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 11:
a, Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
b, ý kiÕn c¸c thµnh viªn trong líp.
2. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
* ­u ®iĨm:
HS ®i häc chuyªn cÇn, nghØ häc cã giÊy xin phÐp.
Thùc hiƯn tèt truy bµi ®Çu giê.
VƯ sinh líp häc s¹ch sÏ.
HS tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp. 
Trong líp h¨ng h¸i ph¸t biĨu x©y dùng bµi.
HS tÝch cùc ch¨m sãc c©y xanh, trang trÝ líp häc th©n thiƯn.
HS chuÈn bÞ ®Çy ®đ s¸ch vë ®å dïng khi ®Õn líp.
* Tån t¹i: 
* Tuyªn d­¬ng:..........
.
2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 12:
- TiÕp tơc thùc hiƯn chđ ®iĨm “BiÕt ¬n thÇy, c« gi¸o”.
- Thi ®ua häc tËp tèt chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViƯt Nam 20/11
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c cuéc thi: “ Mĩa h¸t s©n tr­êng, v¨n nghƯ, trang trÝ líp häc, gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Đp”.
3. V¨n nghƯ:
- Líp phã phơ tr¸ch v¨n nghƯ ®iỊu hµnh.
To¸n *
¤n luyƯn- TuÇn 11
I- Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3,4,5.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II- §å dïng :
- HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS lµm b¶ng con: §iỊn dÊu >, <, = ?
 2+ 2 ..... 0 + 4 4 + 1 .... 5 - 2 3 - 2 ..... 2 + 2
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5.
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5.
- GV ®äc mét sè phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5; HS nªu nhanh kÕt qu¶. .
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n- tuÇn 11( Trang 48, 49)
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- GV cđng cè, chèt kÜ c¸ch nhÈm tÝnh theo cét däc( Bµi 2); hµng ngang( Bµi 1); nh×n tranh nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp ( Bµi 5, bµi 9); mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ ( Bµi 6)
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè dỈn dß :
- HS ®äc l¹i phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5.
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 4/ 11 / 2014
	 Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2014
To¸n *
Tù kiĨm tra - TuÇn 11
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tơc cđng cè cho HS phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : 
 - HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS lµm b¶ng con: §iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
 5 - ... = 3 + 1 4 + ..... = 5 + 0
 2 = 3 + 2 - .... 3 -. > 4 - 2
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5.
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5.
- GV ®äc mét sè phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5.
- HS nªu nhanh kÕt qu¶. .
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao :
*Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n phÇn tù kiĨm tra- tuÇn 11( Trang 50) .
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- GV chèt kÜ bµi tËp 4: Muèn khoanh ®­ỵc vµo phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ b»ng 1, chĩng ta ph¶i nhÈm kÕt qu¶ cđa tõng phÐp tÝnh.
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- H«m nay «n bµi g× ?
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5.
- GV nhËn xÐt giê häc . - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 3/ 11 / 2013
	 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2013
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 1- TuÇn 11
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa vÇn ­u, ­¬u, on, an, ¨n, ©n ®· häc tõ bµi 42 ®Õn bµi 45.
- HS nèi ®­ỵc tranh víi tiÕng chøa vÇn ­u, ­¬u; ®äc ®­ỵc tõ tiÕng chøa vÇn ­u, ­¬u, on, an, ¨n, ©n . HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 1- tuÇn 11
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
 - HS : Vë «n luyƯn, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c vÇn ®· häc tõ bµi 42 ®Õn bµi 45.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng:+ GV ghi b¶ng: ­u, ­¬u, on, an, ¨n, ©n, chĩ cõu, h­¬u cao cỉ, chĩ kh­íu,qu¶ lùu, ng¶i cøu, nghØ h­u, cõu vµ sãi, b­íu cỉ..
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch : + GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 42 ®Õn bµi 45 ( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng.
* Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 1- tuÇn 11(trang 39)
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn l­ỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3.
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GVnhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 2- TuÇn 10
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa vÇn ­u, ­¬u, on, an, ¨n, ©n ®· häc tõ bµi 42 ®Õn bµi 45.
- HS nèi ®­ỵc tranh víi tiÕng chøa vÇn on, an; ®äc ®­ỵc tõ tiÕng chøa vÇn ­u, ­¬u, on, an, ¨n, ©n . HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 2- tuÇn 11
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
- HS : Vë «n luyƯn, SGK. 
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c ©m ®· häc tõ bµi 42 ®Õn bµi 45.
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b,C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng:+ GV ghi b¶ng: ®µn c¸, c¸i bµn, lan can, hßn ®¸, trßn vo, con ngan, h­¬u, cõu, kh­íu vµ c©y ®µn ®¸, bÐ lan lon ton theo mĐ
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh. 	 
	 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch :+ GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 42 ®Õn bµi 45( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao 
* Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 2- tuÇn 11( trang 40)
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn lỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3. ( Bµi 3: GV kỴ b¶ng viÕt mÉu BÐ Lan lon ton theo mĐ. HS ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt bµi.)
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS nh¾c l¹i c¸c ©m võa «n.
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n : 4/ 10/ 2013
	 Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 8 th¸ng 11n¨m 2013
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 3- TuÇn 10
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- TiÕp tơc cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa ­u, ­¬u, on, an, ¨n, ©n ®· häc tõ bµi 42 ®Õn bµi 45.
- HS ®äc vµ viÕt ®­ỵc tiÕng cãvÇn ­u, ­¬u, on, an, ¨n, ©n . HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 3 - tuÇn 11
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
 - HS : Vë «n luyƯn, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS t×m tiÕng, tõ chøa tiÕng cã vÇn ­u, ­¬u, on, an, ¨n, ©n 
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng: + GV ghi b¶ng: b¹n th©n, ¨n n¨n, ©n cÇn,cÇn c©u, cÈn thËn, ¨n ỉi, c¸i kh¨n, ch©n cÇu, h­¬u, cõu, kh­íu ®Ịu yªu ®µn ®¸..
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch : + GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 42 ®Õn bµi 45( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng.
*Gi¶i lao 
* Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 3- tuÇn 11( Trang 41)
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn lỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3.
( Bµi 3: GV kỴ b¶ng viÕt mÉu H­¬u, cõu, kh­íu ®Ịu yªu ®µn ®¸ .HS ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt bµi.)
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .

File đính kèm:

  • docgiao_an_chuong_trinh_giang_day_lop_1_tuan_11_nam_hoc_2016_20.doc
Giáo án liên quan