Giáo án chuẩn kiến thức kỹ năng lớp 4

Cho HS haùt

-Ta neân laøm gì ñeå phoùng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc?

- GV nhaän xeùt, cho ñieåm

- OÂn taäp con ngöôøi vaø söùc khoeû

- Chia lôùp thaønh 3 nhoùm .

- GV ñoïc laàn löôït töøng caâu hoûi1,2,3,4. Ñoäi naøo coù caâu traû lôøi tröôùc seõ ñöôïc noùi tröôùc.( ñuùng thì coù ñieåm , sai nhöôøng caâu traû lôøi cho 1 ñoäi baïn )

- Keát thuùc troø chôi GV toång keát, tuyeân boá ñoäi thaéng cuoäc.

 

doc37 trang | Chia sẻ: tuongvi | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án chuẩn kiến thức kỹ năng lớp 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1, BT2.
- Gheùp ñöôïc töø ngöõ sau töø öôùc mô vaø nhaän bieát ñöôïc söï ñaùnh giaù cuûa töø ngöõ ñoù (BT3). -Neâu ñöôïc ví duï minh hoïa veà moät loaïi öôùc mô .(BT4).
II/ Caùc kyõ naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc trong baøi :
- Giao tieáp : theå hieän thaùi ñoä ï trong giao tieáp.
-Laéng nghe tích cöïc.
-Traûi nghieäm
III/ Caùc PP/ kó thuaät daïy hoïc tích cöïc söû duïng :
- Trình baøy yù kieán caù nhaân. 
-Thaûo luaän- chia seû.
-Traûi nghieäm
IV/ Phöông tieän daïy hoïc :
- GV : Baûng phu ï, SGK
- HS : SGK, vôû
V/ Tieán trình daïy hoïc 
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
1.OÂÑTC:
2.KTBC:
- Daáu ngoaëc keùp coù taùc duïng gì 
- Nhaän xeùt, cho ñieåm
3/ Baøi môùi 
a/ Khaùm phaù ( Giôùi thieäu baøi ) 
- MRVT : Öôùc mô 
b/ Keát noái ( Phaùt trieån baøi )
Baøi taäp 1 :- Cho HS ñoïc YC
 - GV yeâu caàu ñoïc thaàm laïi baøi“Trung thu ñoäc laäp” vaø neâu
 - GV nhaän xeùt , lieân heä giaùo duïc
c/ Thöïc haønh
 Baøi taäp 2 : - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø chia lôùp 2 nhoùm thaûo luaän tìm töø 
- GV nhaän xeùt, lieân heä giaùo duïc
Baøi taäp 3 : 
- Gheùp theâm töø vaøo sau töø öôùc mô nhöõng töø ngöõ theå hieän söï ñaùnh giaù veà nhöõng öôùc mô cuï theå .
 - GV nhaän xeùt, lieân heä GD
Baøi taäp 4 :
- GV höôùng daãn HS neâu moät ví duï cuï theå
- GV nhaän xeùt, lieân heä giaùo duïc 
d/ Vaän duïng – cuûng coá – daën doø .
- Cho HS ñoïc laïi ôû baøi 2,3 
- Chuaån bò “ Ñoäng töø”
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Goïi thuyeàn 
- HS neâu 
- HS ñoïc yeâu caàu 
- HS ñoïc vaø neâu : töø cuøng nghóa vôùi töø öôùc mô ( mô töôûng , mong öôùc )
- HS ñoïc vaø thaûo luaän theo nhoùm 
- HS trình baøy: öôùc mô, öôùc ao, öôùc muoán, öôùc mong, öôùc voïng; mô öôùc mô töôûng , mô moäng.
- Nhaän xeùt
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi :
- HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi laøm baøi 
- HS trình baøy 
+ Ñaùnh giaù cao: öôùc mô ñeïp ñeõ, öôùc mô cao caû, öôùc mô lôùn, öôùc mô chính ñaùng 
+ Ñaùnh giaù khoâng cao: Öôùc mô nho nhoû
+ Ñaùnh giaù thaáp: öôùc mô vieãn voâng, öôùc mô lì quaëc, öôùc mô daïi doät.
- HS nhaän xeùt
- HS neâu yeâu caàu cuûa baøi .
- HS laøm baøi caù nhaân vaø trình baøy: Ñoù laø nhöõng öôùc mô vöôn leân laøm nhöõng vieäc coù ích nhö: öôùc mô hoïc gioûi ñeå trôû thaønh baùc só, kó sö,…
Öôùc mô veà cuoäc soáng no ñuû haïnh phuùc , khoâng coù chieán tranh,…
- HS nhaän xeùt
- HS ñoïc 
- HS laéng nghe
Tieát 9 Moân : kó thuaät(tieát: 9)
 BAØI: KHAÂU ÑOÄT THÖA (TIEÁT 2)
I. Muïc tieâu
- HS bieát caùch khaâu ñoät thöa - ÖÙng duïng cuûa khaâu ñoät thöa. 
- HS khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät thöa , caùc muõi khaâu coù theå chöa ñeàu nhau.Ñöôøng khaâu coù theå bò duùm.
- Reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc kieân trì, caån thaän
II. Chuaån bò
- GV :Tranh quy trình khaâu muõi khaâu ñoät thöa ; Maãu ñöôøng khaâu ñoät thöa ; 
- HS : hoäp ñoà duøng khaâu, theâu . 
- Döï kieán PP: quan saùt, hoûi ñaùp, thöïc haønh
III.Caùc hoaït ñoäng leân lôùp
Trình töï
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hs
1.OÂÑTC:
2.KTBC:
3.Baøimôùi:
a.GTB
b.Hñ 1:
Hs thöïc haønh 
4.Cuûng coá
5.Daën doø
- Cho HS haùt
- Yeâu caàu hs neâu laïi quy trình khaâu ñoät thöa.
- GV nhaän xeùt
- Khaâu ñoät thöa ( T2)
- Kieåm tra ñoà duøng HS
- Nhaéc laïi caùc böôùc thöïc hieän khaâu ñoät thöa
- Cho HS thöïc haønh
- Quan saùt giuùp ñôõ 
* Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hs 
-Toå chöùc cho hs tröng baøy saûn phaåm.
-Treo tieâu chí ñaùnh giaù ñeå hs töï ñaùnh giaù vaø nhaän xeùt baïn.
- Nhaän xeùt chung, tuyeân döông nhöõng saûn phaåm ñeïp.
- Nhaêc laïi qui taéc 
- Chuaån bò baøi Khaâu ñöôøng vieàn gaáp meùp baèng muõi khaâu ñoätn 
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Haùt
- HS neâu
- Tröng baøy 
- Hs neâu: Vaïch daáu; khaâu theo ñöôøng daáu nhôù quy taéc”luøi 1 tieán 3”.
-Thöïc haønh 
-Tröng baøy saûn phaåm vaø nhaän xeùt laãn nhau.
- HS quan saùt vaø ñaùnh giaù 
- luøi 1 tieán 3”.
Tieát 9 Moân: lòch söû (tieát 9)
 Baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân
I Muïc tieâu
- Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà söï kieän Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân :
+ Sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc rôi vaøo caûnh loaïn laïc, caùc theá löïc caùt cöù ñòa phöông noåi daäy chia caét ñaát nöôùc .
+ Ñinh Boä Lónh ñaõ taäp hôïp nhaân daân deïp loaïn 12 söù quaân , thoáng nhaát ñaát nöôùc .
- Ñoâi neùt veà Ñinh Boä Lónh : queâ ôû Hoa Lö , Ninh Bình , laø moät ngöôøi cöông nghò , möu cao vaø coù chí lôùn , oâng coù coâng deïp loaïn 12 söù quaân.
- Töï haøo veà truyeàn thoáng giöõ nöôùc cuûa daân toäc ta .
II. Chuaån bò
- GV :Tranh SGK 
- HS : VBt, sgk
- Döï kieán PP : thaûo luaän, quan saùt, hoûi ñaùp
III.Caùc hoaït ñoäng leân lôùp
Trình töï
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
1. OÅn ñònh
2. KTBC
3Baøi môùi
a. GTB
b. H ñoäng1:
c.H ñoäng 2:
4. Cuûng coá
5. Daën doø
- Cho HS haùt
- Trình baøy caùc söï kieän töø naêm 40 ñeán naêm 938
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm
- Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân 
- GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK thaûo luaän nhoùm ñoâi:
+ Tình hình ñaát nöôùc sau khi Ngoâ Quyeàn maát?
- GV nhaän xeùt
- Em bieát gì veà con ngöôøi Ñinh Boä Lónh? 
- OÂng ñaõ coù coâng gì?
- Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì?
- Nhaän xeùt lieân heä 
- GV neâu caâu hoûi 1,2,3 cuoái baøi cho hs traû lôøi 
- Nhaän xeùt
- Chuaån bò baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981)
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
- HS traû lôùi
- HS hoaït ñoäng theo nhoùm
- Trình baøy: sau khi Ngoâ Quyeàn maát , trieàu ñình luïc ñuïc , caùc theá löïc noåi daäy chia caét ñaát nöôùc . Nhaân daân khoán khoå,….
- HS nhaän xeùt
- Ñinh Boä Lónh sinh ra & lôùn leân ôû Hoa Lö, Gia Vieãn, Ninh Bình, truyeän Côø lau taäp traän noùi leân töø nhoû Ñinh Boä Lónh ñaõ coù chí lôùn
- Lôùn leân gaëp buoåi loaïn laïc, Ñinh Boä Lónh ñaõ xaây döïng löïc löôïng, ñem quaân ñi deïp loaïn 12 söù quaân. Naêm 968, oâng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc giang sôn.
- Leân ngoâi vua laáy hieäu laø Ñinh Tieân Hoaøng, ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö, ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Coà Vieät, nieân hieäu Thaùi Bình
- HS neâu 
- Laéng nghe
Tieát 18 Moân : Taäp ñoïc (tieát 18 )
 Baøi : Ñieàu öôùc cuûa vua Mi – ñaùt 
I. Muïc tieâu:
- Böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät ( lôøi xin, khaån caàu cuûa Mi-ñaùt, lôøi phaùn baûo oai veä cuûa thaàn Ñi-oâ-ni-doát)
- Hieåu yù nghóa cuûa caâu chuyeän : Nhöõng öôùc muoán tham lam khoâng mang laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi.( Traû lôøi ñöôïc CH trong SGK )
II/ Caùc kyõ naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc trong baøi :
-Xaùc ñònh giaù trò .
-Töï nhaän thöùc baûn thaân 
-Tö duy pheâ phaùn.
-Giao tieáp : lòch söï trong giao tieáp.
III/ Caùc PP/ kó thuaät daïy hoïc tích cöïc söû duïng :
-Thaûo luaän- chia seû.
-Traûi nghieäm
 -Ñoùng vai.
IV/ Phöông tieän daïy hoïc :
- GV : Tranh SGK, baûng phuï ghi noäi dung baøi.
- HS : SGK, vôû
V/ Tieán trình daïy hoïc 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. OÅn ñònh
2.KTBC 
- Goïi hs ñoïc baøi Thöa chuyeän vôùi meï vaø traû lôøi caâu hoûi SGK 
- Nhaän xeùt , cho ñieåm 
3/ Baøi môùi 
a/ Khaùm phaù ( Giôùi thieäu baøi ) 
- Ñieàu öôùc cuûa vua Mi – ñaùt
b/ Keát noái ( Phaùt trieån baøi ) 
- Goïi 1 HS ñoïc 
- Goïi hs chia ñoaïn 
- Cho HS ñoïc noái tieáp keát hôïp ñoïc töø khoù,ngaét nghæ caâu , ñoaïn , giaûi nghóa töø
- Cho HS luyeän ñoïc nhoùm ñoâi
- Nhaän xeùt
- Yeâu caàu hs ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi: 
- Vua Mi-ñaùt xin thaàn Ñi-oâ-ni-doát ñieàu gì?
- Thoaït ñaàu, ñieàu öôùc ñöôïc thöïc hieän toát ñeïp nhö theá naøo?
- Taïi sao vua Mi-ñaùt phaûi xin thaàn Ñi-oâ-ni-oát laáy laïi ñieàu öôùc?
- Vua Mi-ñaùt ñaõ hieåu ñöôïc ñieàu gì?
c/ Thöïc haønh 
 - Noäi dung baøi.
- Lieân heä giaùo duïc
- Giôùi thieäu luyeän ñoïc dieãn caûm 
- GV Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm 
- Goïi 1 hs ñoïc maãu 
- Cho HS luyeän ñoïc theo nhoùm ñoâi 
- Nhaän xeùt, tuyeân döông
d/ Vaän duïng – cuûng coá – daën doø .
- Nhaéc laïi noäi dung baøi
- Veà nhaø xem baøi OÂn taäp 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Chôi
- Hs ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi 
- Nhaéc laïi
- 1 HS ñoïc
- 2 ñoaïn 
+ Ñoaïn 1: Töø ñaàu...hôn theá nöõa
+ Ñoaïn 2: Boïn ñaày tôù...ñöôïc soáng
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
- HS ñoïc noái tieáp 2 löôït
- Luyeän ñoïc
- Ñoïc tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt
- HS ñoïc thaàm vaø traû lôøi: 
- Xin thaàn laøm cho moïi vaät mình chaïm vaøo ñeàu bieán thaønh vaøng.
- Vua beû thöû moät caønh soài, ngaét thöû moät quaû taùo, chuùng ñeàu bieán thaønh vaøng. Nhaø vua caûm thaáy mình laø ngöôøi sung söôùng nhaát treân ñôøi.
- Vì nhaø vua ñaõ nhaän ra söï khuûng khieáp cuûa ñieàu öôùc: vua khoâng theå aên uoáng ñöôïc gì - taát caû caùc thöùc aên, thöùc uoáng vua ñuïng vaøo ñeàu bieán thaønh vaøng.
- Haïnh phuùc khoâng theå xaây döïng baèng öôùc muoán tham lam.
- Nhöõng öôùc muoán tham lam khoâng mang laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi
- Laéng nghe
- Quan saùt , laéng nghe
- 1 hs ñoïc maãu 
- Luyeän ñoïc theo nhoùm
- Thi ñoïc tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt
- 2 HS nhaéc laïi
Tieát 43 Moân:toaùn (tieát 43)
 BAØI:VEÕ HAI ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC 
I. Muïc tieâu : 
- Veõ ñöôïc ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm vaø vuoâng goùc vôùi moät ñöôøng thaúng cho tröôùc 
-Veõ ñöôïc ñöôøng cao cuûa hình tam giaùc .
- HS yeâu thích hoïc toaùn 
II. Chuaån bò
- GV : Thöôùc keû & eâ ke.
- HS : Thöôùc keû & eâ ke
- Döï kieán PP : thöïc haønh, quan saùt, hoûi ñaùp
III.Caùc hoaït ñoäng leân lôùp
Trình töï
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
1.OÂÑTC:
2.KTBC:
3.Baøimôùi:
a.GTB
b. Hñ 1:
Veõ2 ñöôøng thaúng vuoâng goùc 
c.Hñ 2:
Baøi taäp 
4.Cuûng coá
5.Daën doø
- Cho HS haùt A E B
- Cho :
 C D
 Caïnh naøo song song vôùi caïnh naøo ? 
- GV nhaän xeùt cho ñieåm
- Veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc 
a)Tröôøng hôïp ñieåm E naèm treân ñöôøng thaúng AB
Böôùc 1: Ñaët caïnh goùc vuoâng eâ ke truøng vôùi ñöôøng thaúng AB.
Böôùc 2: Chuyeån dòch eâ ke tröôït treân ñöôøng thaúng AB sao cho caïnh goùc vuoâng thöù 2 cuûa eâ ke gaëp ñieåm E. Sau ñoù vaïch ñöôøng thaúng theo caïnh ñoù ta ñöôïc ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm E & vuoâng goùc vôùi AB.
 - GV quan saùt höôùng daãn HS roài nhaän xeùt 
b) Tröôøng hôïp ñieåm E naèm ôû ngoaøi ñöôøng thaúng.
Böôùc 1: töông töï tröôøng hôïp 1.
Böôùc 2: chuyeån dòch eâ ke sao cho caïnh eâ ke coøn laïi truøng vôùi ñieåm E. Sau ñoù vaïch ñöôøng thaúng theo caïnh ñoù ta ñöôïc ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm E & vuoâng goùc vôùi AB.
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi thao taùc.
- GV nhaän xeùt
Baøi taäp 1:
- GV cho HS laøm baøi vaøo SGK.
- GV nhaän xeùt
Baøi taäp 2: 
- HS veõ ñöôøng cao cuûa hình tam giaùc öùng vôùi moãi hình trong SGK .
- GV nhaän xeùt
- Gvcho hs thi ñua 2 toå veõ ñöôøng cao hình tam giaùc 
 - Chuaån bò baøi: Veõ hai ñöôøng thaúng song song.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Haùt
- HS neâu 
- HS quan saùt vaø thöïc haønh trong nhaùp
- HS thöïc haønh veõ vaøo nhaùp
- HS nhaéc laïi thao taùc.
- HS neâu yeâu caàu 
- HS veõ trong SGK
- 3 HS veõ treân baûng phuï
- HS nhaän xeùt
- HS thöïc haønh veõ trong SGK
- 3 HS laøm trong baûng phuï
- Nhaän xeùt 
- 2 toå veõ vaø leân baûng thi ñua veõ 
- HS nhaän xeùt 
- Laéng nghe
Tieát 17 Moân: taäp laøm vaên( tieát 17)
 BAØI: ÔN TẬP “LUYEÄN TAÄP PHAÙT TRIEÅN CAÂU CHUYEÄN”.
I. Muïc tieâu
- Củng cố lại noäi dung trích ñoaïn kòch ôû Vöông quoác Töông Lai. (baøi TÑ tuaàn 7) BT1 ñeå HS keå laïi ñuùng câu chuyện.
- HS biết caùch phaùt trieån caâu chuyeän theo trình töï khoâng gian qua thöïc haønh luyeän taäp vôùi söï gôïi yù cuï theå cuûa GV. (BT2,BT3)
II/ Caùc kyõ naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc trong baøi :
-Tö duy saùng taïo.-Phaân tích phaùn ñoaùn.
-Theå hieän söï töï tin .
-Xaùc ñònh giaù trò .
III/ Caùc PP/ kó thuaät daïy hoïc tích cöïc söû duïng :
-Thaûo luaän nhoùm – chia seû thoâng tin.
-Trình baøy 1 phuùt.
 -Ñoùng vai.
IV/ Phöông tieän daïy hoïc :
- GV : Caùc tranh minh hoïa . Caùc tôø phieáu to ghi caùc caâu hoûi gôïi yù.
- HS : SGK
V/ Tieán trình daïy hoïc 
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
1. OÅn ñònh
2. KTBC 
- Cho HS keå laïi 1 caâu chuyeän ñaõ hoïc , trong ñoù caùc söï vieäc ñöôïc saép xeáp theo trình töï thôøi gian.ôû tieát trước
- GV nhaän xeùt
3/ Baøi môùi 
a/ Khaùm phaù ( Giôùi thieäu baøi ) 
- Ôn tập :LT phaùt trieån caâu chuyeän 
b/ Keát noái ( Phaùt trieån baøi )
Baøi taäp 1: 
- Cho hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1. 
- Töøng caëp HS ñoïc trích ñoaïn ÔÛ Vöông quoác Töông Lai, quan saùt tranh minh hoaï vôû kòch, suy nghó, taäp keå laïi caâu chuyeän theo trình töï thôøi gian. 
- GV nhaän xeùt
Baøi taäp 2: 
c/ Thöïc haønh 
- Cho HS ñoïc yeâu caàu ñeà.
- GV höôùng daãn HS yeâu caàu cuûa baøi:
GV nhaän xeùt
Baøi taäp 3: 
- Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- GV daùn tôø phieáu ghi baûng so saùnh hai ñoaïn môû ñaàu ñoaïn 1,2.
- Veà trình töï saép xeáp .
- Veà töø ngöõ noái hai ñoaïn.
- GV nhaän xeùt
- Lieân heä giaùo duïc.
d/ Vaän duïng – cuûng coá – daën doø .
- Coù nhöõng caùch naøo ñeå phaùt trieån caâu chuyeän . Caùc caùch ñoù coù gì khaùc nhau
- Veà nhaø chuaån bò baøi sau
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Haùt
- HS keå
HS lắng nghe
- Ñoïc y/c
- HS keå theo caëp - Töøng HS taäp keå theo caâu chuyeän trình töï khoâng gian. 
- HS leân baûng keå
- HS nhaän xeùt
- Ñoïc y/c 
- Laéng nghe 
- HS keå theo nhoùm ( 3 nhoùm)
- Caùc nhoùm leân keå
- Lôùp nhaän xeùt
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- HS so saùnh 
- Coù theå keå ñoaïn Trong coâng xöôûng xanh tröôùc , Khu vöôøn kì dieäu sau vaø ngöôïc laïi
- Töø ngöõ noái ñöôïc thay ñoåi baèng caùc töø ngöõ chæ ñòa ñieåm 
- HS neâu
- HS laéng nghe
Tieát 17 Moân: khoa hoïc ( tieát 17 )
 BAØI :PHOØNG TRAÙNH TAI NAÏN ÑUOÁI NÖÔÙC 
I. Muïc tieâu:
- Neâu ñöôïc moät soá vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå phoøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc.
+ Khoâng chôi ñuøa gaàn ao, hoà , soâng, suoái , gieáng , chum , vaïi , beå nöôùc phaûi coù naép ñaäy.
+ Chaáp haønh caùc quy ñònh veà an toaøn khi tham gia giao thoâng ñöôøng thuûy.
+ Taäp bôi khi coù ngöôøi lôùn vaø phöông tieän cöùu hoä.
- Thöïc hieän caùc quy taéc an toaøn phoøng traùnh ñuoái nöôùc .
II/ Caùc kyõ naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc trong baøi :
kó naêng phaân tích vaø phaùn ñoaùn nhöõng tình huoáng coù nguy cô daãn ñeán tai naïn ñuoái nöôùc .
Kó naêng cam keát thöïc hieän caùc nguyeân taéc an toaøn khi ñi bôi hoaëc taäp bôi .
III/ Caùc PP/ kó thuaät daïy hoïc tích cöïc söû duïng :
Thaûo luaän nhom. 
Ñoùng vai.
IV/ Phöông tieän daïy hoïc :
- GV : Hình trang 36,37 SGK.
- HS : SGK
- Döï kieán PP: 
IV/ Phöông tieän daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hs
1. OÂÑTC:
2. KTBC:
-Khi thaáy trong ngöôøi khí chòu em phaûi laøm gì?
- GV nhaän xeùt , cho ñieåm
3/ Baøi môùi 
a/ Khaùm phaù ( Giôùi thieäu baøi ) 
- Phoøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc 
b/ Keát noái ( Phaùt trieån baøi )
- Chia 4 nhoùm thaûo luaän: Neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå phaøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc trong cuoäc soáng haèng ngaøy?
- GV :Chaáp haønh toát caùc quy ñònh veà an toaøn khi tham gia caùc phöông tieän gieo thoâng ñöôûng thuyû. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc loäi qua suoái khi trôøi möa luõ, doâng baõo.
-Keát luaän – lieân heä GD
c/ Thöïc haønh 
- Neân taäp bôi hoaëc ñi bôi ôû ñaâu? Cho hs thaûo luaän theo caâu hoûi vaø traû lôøi :
- Neâu nhöõng nguyeân taéc khi ñi bôi
- Khi bôi ôû beå bôi NHT? 
- Khi bôi coù neân aên no hoaëc quaù ñoùi khoâng?
- Taäp bôi vôùi nhöõng ai?
Keát luaän
d/ Vaän duïng – cuûng coá – daën doø .
- Neân taäp bôi hoaëc ñi bôi ôû ñaâu? Quy taéc bôi.
- Chuaån bò baøi OÂn taäp 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- chôi
- Hs traû lôøi
- Caùc nhoùm thaûo luaän nhoùm 
- HS trình baøy
Khoâng chôi ñuøa gaàn hoà ao, soâng, suoái. Gieáng nöôùc phaûi ñöôïc xaây thaønh cao coù naép ñaäy. Chum, vaïi, beå nöôùc phaûi coù naép ñaäy.
- Laéng nghe
- ÔÛ hoà bôi.
- Thaûo luaän nhoùm ñoâi neâu:
+ Khoâng xuoáng nöôùc bôi loäi khi ñang ra moà hoâi:tröôùc khi xuoáng nöôùc phaûi vaän ñoäng, taäp caùc baøi taäp theo höôùng daãn ñeå traùnh caûm laïnh, “chuoät ruùt”
- Ñi bôi ôû caùc beå bôi phaûi tuaân theo caùc noäi quy cuûa beå bôi: Taém saïch tröôùc vaø sau khi bôi ñeå giöõ veä sinh chung vaø giöõ veä sinh caùc nhaân.
-Khoâng bôi khi vöøa aên no hoaëc quaù ñoùi.
- Chæ taäp bôi hoaëc bôi ôû nôi coù ngöôøi lôùn vaø phöông tieän cöùu hoä, tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa beå bôi, khu vöïa bôi.
- Laéng nghe
- Hs traû lôøi
- HS laéng nghe
Tieát 44 Moân: toaùn ( tieát 44)
 BAØI: VEÕ HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG
I. Muïc tieâu : 
- Bieát veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm vaø song song vôùi moät ñöôøng thaúng cho tröôùc (baèng thöôùc keû vaø eâ ke ).
- Reøn KN veõ hai ñöôøng thaúng song song
- Hs yeâu thích hoïc toaùn
II. Chuaån bò
- GV : Thöôùc keû & eâ ke.
- HS : Thöôùc keû & eâ ke.
- Döï kieán PP : thöïc haønh , hoûi ñaùp, quan saùt
III.Caùc hoaït ñoäng leân lôùp	
Trình töï
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
1. OÂÑTC:
2. KTBC:
3.Baøi môùi:
a.GTB
b. Hñ 1:
Veõ ñöôøng thaúng song song 
c.Hñ2:
Baøi taäp 
4.Cuûng coá
5.Daën doø
- Cho Hs haùt
- Cho HS veõ ñöôøng thaúng EP ñi qua N vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng ñaõ cho MQ 
- Gv nhaän xeùt, cho ñieåm
- Veõ hai ñöôøng thaúng song song 
- GV neâu yeâu caàu & veõ hình maãu treân baûng.
- GV vöøa thao taùc vöøa höôùng daãn HS veõ.
Böôùc 1: Ta veõ ñöôøng thaúng MN ñi qua ñieåm E & vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng AB.
Böôùc 2: Sau ñoù ta veõ 1 ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm E & vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng MN, ta ñöôïc ñöôøng thaúng CD song song vôùi ñöôøng thaúng AB.
- GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch veõ
- Cho Hs thöïc haønh veõ trong nhaùp
- GV nhaän xeùt 
Baøi taäp 1:
- Cho HS neâu yeâu caàu vaø laøm baøi
- GV nhaän xeùt
Baøi taäp 3:
- Cho HS neâu yeâu caàu vaø laøm baøi nhoùm ñoâi
- Gv nhaän xeùt
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch veõ hai ñöôøng thaúng song song.
- Chuaån bò baøi: Thöïc haønh veõ hình chöõ nhaät vaø hình vuoâng 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Haùt
- Hs veõ 
- Quan saùt vaø veõ 
- Hs neâu laïi caùch veõ
- HS veõ
- HS neâu yeâu caàu vaø laøm baøi
- 1 HS veõ trong baûng phuï, hs coøn laïi veõ trong SGK
- Nhaän xeùt 
- HS neâu yeâu caàu vaø laøm baøi
- 1 nhoùm veõ vaøo baûng phuï
- HS nhaän xeùt
- HS nhaéc laïi
- Laéng nghe
Tieát 18 Moân: luyeän töø vaø caâu ( tieát 18)
 BAØI: ÑOÄNG TÖØ 
I. Muïc tieâu
- Hieåu theá naøo laø ÑT( laø töø chæ hoaït ñoäng, traïng thaùi…cuûa ngöôøi, söï vaät, hieän töôïng ).
- Nhaän bieát ñöôïc ñoäng töø trong caâu theå hieän qua tranh veõ(BT muïc III) 
II/ Caùc kyõ naêng soáng cô baûn ñöôïc giaùo duïc trong baøi :
- Giao tieáp : theå hieän thaùi ñoä ï trong giao tieáp.
-Laéng nghe tích cöïc.
-Traûi nghieäm
III/ Caùc PP/ kó thuaät daïy hoïc tích cöïc söû duïng :
- Trình baøy yù kieán caù nhaân. 
-Thaûo luaän- chia seû.
-Traûi nghieäm
IV/ Phöông tieän daïy hoïc :
- GV : Baûng phuï ghi NX , giaáy vaø buùt daï
- HS : SGK, vôû
V/ Tieán trình daïy hoïc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hs
1.OÂÑTC:
2. KTBC:
- Cho HS neâu yù nghóa cuûa 4 caâu thaønh ngöõ baøi taäp 5 ( tieát 17) 
- GV nhaän xeùt, cho ñieåm
3/ Baøi môùi 
a/ Khaùm phaù ( Giôùi thieäu baøi ) 
- Ñoäng töø 
b/ Keát noái ( Phaùt trieån baøi )
- Goïi hoïc sinh ñoïc NX 
- Yeâu caàu HS thaûo luaän trong nhoùm ñeå tìm caùc töø theo yeâu caàu.
- Caùc töø treân chæ hoaït ñoäng, chæ traïng thaùi cuûa ngöôøi, cuûa vaät. Ñoù laø ñoäng töø. Vaäy ñoäng töø laø gì? 
c/ Thöïc haønh 
- Cho hs ñoïc ghi nhôù
Baøi 1 : - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
- GV cho HS vieát vaøo vôû caùc hoaït ñoäng ôû nhaø vaøø nhaø tröôøng.
- GV nhaän xeùt
- GV KL
 Baøi 2 :- Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi 
- GV cho HS laøm vieäc nhoùm ñoâi vaø ghi vaøo nhaùp .
-GV nhaän xeùt
 Baøi 3 : Goïi hs ñoïc yeâu caàu 
 - Cho HS ñoaùn hoaït ñoäng 
- GV nhaän xeùt.
d/ Vaän duïng – cuûng coá – daën doø .
- Neâu laïi ghi nhôù 
- Chuaån bò . Luyeän taäp veà ñoäng töø.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chôi
- HS neâu 
- 1 HS ñoïc 
- HS thaûo luaän traû lôøi : 
Chæ hoaït ñoäng cuûa anh chieán só:

File đính kèm:

  • docGaio an chuan KTKN lop 4 moi.doc