Giáo án bồi dưỡng môn Toán + Tiếng Việt Lớp 5 - Tuần 22 - Năm học 2018-2019

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về kiểu câu ghép.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

docx5 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án bồi dưỡng môn Toán + Tiếng Việt Lớp 5 - Tuần 22 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22
Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019
Ôn Toán
ÔN TUẦN 21
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về chu vi, diện tích các hình.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút):
Bài 1. Một hình tam giác có diện tích 7,5m2, cạnh đáy 5m. Tính chiều cao hạ xuống cạnh đáy đó của hình tam giác.
Giải
Chiều cao của hình tam giác là:
7,5 × 2 : 5 = 3 (cm)
Đáp số: 3 cm
Bài 2. Một mảnh đất trồng rau có kích thước theo hình vẽ dưới đây : 
A
B
D
Q
M
C
P
N
a) Tính diện tích của mảnh đất đó.
b) Cho biết trung bình mỗi mét vuông người ta thu hoạch được 20kg rau. Hỏi trên cả mảnh đất đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?
Giải
Chia mảnh đất thành 2 mảnh đất hình chữ nhật ABCD và MNPQ 
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật ABCD là:
7 + 7 + 11 = 25 (cm)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là:
25 × 10 = 250 (m2)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật MNPQ là:
11 × 10 = 110 (m2)
Diện tích mảnh đất ban đầu là:
250 + 110 = 360 (m2)
Số rau mảnh đất đó thu hoạch được là:
20 × 360 = 7200 (kg)
B
A
Bài 3. Tính diện tích hình bên:
36m
25m
28m
Bài làm
Diện tích hình chữ nhật ABCD là
36 × 28 = 1008 (m2)
Diện tích hình tam giác BDM là:
18 × 25 = 700 (m2)
Diện tích hình bên là
1008 + 700 = 1708 (m2)
D
C
MZ
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài - Giáo viên chốt đúng - sai.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Ôn Tiếng Việt
ÔN TUẦN 20
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về kiểu câu ghép.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút):
Bài 1. Hãy chỉ ra các vế câu và cho biết các vế câu đó được nối với nhau bằng cách nào?
a) Nếu trời rét thì con phải mặc ấm.
b) Tuy Nam không được khoẻ nhưng Nam vẫn đi học.
c) Dân càng giàu thì nước càng mạnh.
d) Tôi đi đâu nó cũng đi theo đấy.
e) Anh bảo sao thì tôi làm vậy.
f) Không những nó học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt.
Đáp án
a) Cặp từ quan hệ điều kiện - kết quả.
b) Cặp từ quan hệ tương phản.
c) Cặp từ hô ứng.
d) Cặp từ hô ứng.
e) Cặp từ hô ứng.
f) Cặp từ chỉ quan hệ tăng tiến.
Bài 2. Xác định các vế câu và các quan hệ từ, cặp quan hệ từ trong từng câu ghép dưới đây :
a) Tại lớp trưởng/ vắng mặt //nên cuộc họp lớp/ bị hoãn lại.
b) Vì bão/ to //nên cây cối/ đổ nhiều.
c) Nó/ không chỉ học giỏi Toán //mà nó/ còn học giỏi Tiếng Việt.
d) Do nó /học giỏi văn //nên nó /làm bài rất tốt.
Bài 3. Tìm nghĩa ở cột B để nối với từ thích hợp ở cột A tương ứng:
A
B
Do
Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân dẫn đến kếtquả tốt đẹp được nói đến
Tại
Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của sự việc được nói đến
Nhờ
Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của sự việc không hay được nói đến
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2019
Sinh ho¹t TẬP THỂ
tæng kÕt tuÇn 22
I.Môc tiªu: Gióp H
 - H n¾m ®­îc ­u vµ khuyÕt ®iÓm trong tuÇn vµ ph­¬ng h­íng tuÇn sau
 - H hån nhiªn vui t­¬i trong häc tËp
II.§å dïng:
- G: Ph­¬ng h­íng tuÇn sau
- H: KÕt qu¶ thi ®ua( HĐTQ) + C¸c bµi h¸t, ®iÖu móa, c©u chuyÖn
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 - Chủ tịch HĐTQ b¸o c¸o kÕt qu¶ thi ®ua trong tuÇn
 - Các trưởng ban nhận xét về hoạt động của ban mình
 - Các thành viên cho ý kiến về nhận xét của chủ tịch HĐTQ và các trưởng ban
 - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c¸c mÆt ho¹t ®éng
 ¦u ®iÓm : 	
 KhuyÕt ®iÓm : 	
 - G tuyªn d­¬ng c¸ nh©n, tËp thÓ tèt
 - G nªu ph­¬ng h­íng tuÇn sau
H c¸c tæ thi móa h¸t, kÓ chuyÖn
IV.DÆn dß: - DÆn H chuÈn bÞ bµi tuÇn sau

File đính kèm:

  • docxgiao_an_boi_duong_mon_toan_tieng_viet_lop_5_tuan_22_nam_hoc.docx