Đề kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Thượng Quân (Có hướng dẫn chấm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

 Khoanh trũn vào chữ cỏi trước câu trả lời đúng.

Cõu 1:Số gồm năm mươi triệu, bốn chục nghỡn, tỏm nghỡn, chớn trăm và một đơn vị được viết là:

A. 50 048 901 B. 50 48 901 C. 50 084 901 D. 5 004 891

Cõu 2:Tỡm số trũn chục x biết : 27 < x < 55

A. 40, 50, 60 B. 50, 60, 70 C. 20, 30, 40 D. 30, 40, 50

Cõu 3:Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm của 8.524 > 88 967 là:

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Cõu 4:Cho cỏc số : 96; 300; 459; 963; 565, 810. Số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là:

A. 96; 300 B. 300; 810 C. 565; 810 D. 459; 963

Câu 5: Cho biểu thức: (7 x 15 x a): 3 = . : 3 x 7 x . các số thích hợp viết vào chỗ chấm để được cách tính hợp lí lần lượt là:

A. 7 và a B. 15 và 7 C. 15 và a D. 3 và a

Cõu 6: Trong cỏc gúc: gúc vuụng, gúc nhọn, gúc tự, gúc bẹt. Gúc lớn nhất là:

A. gúc bẹt B. gúc nhọn C. gúc tự D. gúc vuụng

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 65 218 + 42 905

.

.

. b. 39 084 – 6937

.

.

.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Thượng Quân (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học
Điểm
thượng Quận
Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ i
Môn: toán - Lớp 4
Năm học: 2016 - 2017
( Thời gian làm bài 40 phút )
 Họ và tên: ..................................................
 Lớp: ...........................................................
I. Phần trắc nghiệm:
 Khoanh trũn vào chữ cỏi trước cõu trả lời đỳng.
Cõu 1: Số gồm năm mươi triệu, bốn chục nghỡn, tỏm nghỡn, chớn trăm và một đơn vị được viết là:
A. 50 048 901                     B. 50 48 901                C. 50 084 901            D. 5 004 891
Cõu 2: Tỡm số trũn chục x biết : 27 < x < 55
A. 40, 50, 60             B. 50, 60, 70           C. 20, 30, 40         D. 30, 40, 50 
Cõu 3: Chữ số thớch hợp điền vào chỗ chấm của 8...524 > 88 967 là:
A. 6              B. 7           C. 8                 D. 9 
Cõu 4: Cho cỏc số : 96; 300; 459; 963; 565, 810. Số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là:
A. 96; 300          B. 300; 810                C. 565; 810 D. 459; 963
Câu 5: Cho biểu thức: (7 x 15 x a): 3 = .... : 3 x 7 x .... cỏc số thớch hợp viết vào chỗ chấm để được cỏch tớnh hợp lớ lần lượt là:
A. 7 và a B. 15 và 7 C. 15 và a D. 3 và a
Cõu 6: Trong cỏc gúc: gúc vuụng, gúc nhọn, gúc tự, gúc bẹt. Gúc lớn nhất là:
A. gúc bẹt          B. gúc nhọn         C. gúc tự           D. gúc vuụng
II. Phần tự luận: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a. 65 218 + 42 905
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
b. 39 084 – 6937
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.c. 4970  x 54
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
d. 10455 : 85
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Bài 2: Chu vi của một thửa ruộng hỡnh chữ nhật là 156m, chiều dài hơn chiều rộng 14m. Tớnh số đo chiều dài, chiều rộng của thửa ruộng đú ?
Bài giải
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 3: Cú ba kho chứa thúc. Kho thứ nhất chứa 43 tấn 2 tạ thúc, như vậy nhiều hơn kho thứ hai 5 tạ và ớt hơn kho thứ ba 8 tạ. Hỏi trung bỡnh mỗi kho chứa bao nhiờu tạ thúc?
Bài giải
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 4: Cú 4 thựng dầu. Số dầu trong thựng thứ nhất, thựng thứ hai, thựng thứ ba lần lượt là: 65 lớt; 50 lớt; 110 lớt. Số dầu trong thựng thứ tư nhiều hơn trung bỡnh cộng số dầu cả 4 thựng là 15 lớt. Tớnh số dầu trong thựng thứ tư.
Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Họ tên giáo viên coi, chấm:................................................................................................................................................................................................................
Trường tiểu học
thượng Quận
hướng dẫn chấm
Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ i
Môn: Toán - lớp 4
Năm học: 2016 - 2017
I. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm ).
 Từ câu 1 đến câu 6, mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
Câu 1: A 
Câu 3: D 
Câu 5: C
Câu 2: D 
Câu 4: B 
Câu 6: A
II. Phần tự luận: ( 7 điểm ).
Bài 1: ( 2 điểm ) 
 - Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.
Bài 2: ( 2 điểm )
- Câu trả lời và phép tính tìm nửa chu vi đúng: 0.5 điểm
 - Câu trả lời và phép tính tìm chiều rộng đúng: 0.75 điểm
 - Câu trả lời và phép tính tìm chiều dài đúng: 0.75 điểm
- Đáp số sai hoặc thiếu đỏp số trừ: 0,25 điểm
Bài 3: ( 2 điểm ) 
 - Đổi 43 tấn 2 tạ = 432 tạ cho 0.25 điểm
- Cõu trả lời và phộp tớnh tỡm số tạ thúc ở kho thứ hai đỳng cho 0.5 điểm.
 - Câu trả lời và phép tính tìm số tạ thúc ở kho thứ ba đúng cho 0.5 điểm
 - Câu trả lời và phép tính tìm số tạ thúc trung bỡnh mỗi kho đúng cho 0.5 điểm
 - Đỏp số: 0.25 điểm
Bài 4: ( 1 điểm )
 - Câu trả lời và phép tính tìm tổng số lớt dầu ở 3 thựng đúng: 0.25 điểm
 - Câu trả lời và phép tính tìm số lớt dầu trung bỡnh mỗi thựng đúng: 0.25 điểm
 - Câu trả lời và phép tính tìm số lớt dầu trong thựng thứ tư đúng: 0.25 điểm
 - Đỏp số: 0,25 điểm
HS giải cỏch khỏc đỳng vẫn cho điểm tối đa.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ky_1_mon_toan_lop_4_nam_hoc_201.doc