Câu hỏi phát triển năng lực Giáo dục công dân 8

12- Có ý kiến cho rằng: “ Kỉ luật và pháp luật làm cho con người bị gò bó, mất tự do cá nhân’ Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? (2đ)

 TL:

 Không đồng ý với với kiến trên vì những quy định của pháp luật, kỉ luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động. Xác định trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của mọi người. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo một định hướng nhất định.

 13- Tắc nghẽn giao thông ở một số thành phố hiện nay do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông không? Em hãy nêu các biện pháp khắc phục.(2đ)

 TL:

 * Tắc nghẽn giao thông có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân thuộc về ý thức của người tham gia giao thông như đi không đúng phần đường quy định, lạng lách, vượt ẩu, chạy quá tốc độ

 * Biện pháp khắc phục: Mọi công dân cần chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông và nhắc nhở cùng nhau thực hiện. Công an điều khiển giao thông phải thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật về an toàn giao thông.

 14- Tại sao nói: “ Lao động là điêu kiện để con người và xã hội phát triển”? Nếu con người không lao động thì điều gì sẽ xãy ra? Hãy nêu hai việc làm của mình thể hiện sự sáng tạo trong học tập. Theo em, học tập thiếu tính sáng tạo sẽ gây ra hậu quả gì? (2đ)

 TL:

 * Lao động là hoạt động có mục đích của con người. Nhờ có lao động mà con người làm ra của cải để đáp ưng cho nhu cầu cho con người và xã hội.

 * Nếu con người không lao động thì không có cái để ăn, để mặc, để ở để vui chơi giải trí về văn hóa Vì vậy không lao động con người sẽ không tồn tại và xã hôi không phát triển.

 Việc làm thể hiện tính sáng tạo:

- Suy nghĩ và cải tiến phương pháp học tập cho phù hợp từng bộ môn.

 

doc5 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 748 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi phát triển năng lực Giáo dục công dân 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
CÂU HỎI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC- GDCD8
HỌC KÌ 1- Naêm hoïc: 2015- 2016
	I. THOÂNG HIEÅU:
 1. Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Tìm bieåu hieän cuûa toân troïng lẽ phaûi? Vì sao phải tôn trọng lẽ phải? (1 ñ)
 TL:
 * TTLP là:
 	- Công nhận, ủng hộ tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.
 	- Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi cuûa mình theo hướng tích cực
 	- Không chấp nhận và không làm những việc sai trái.
 * Bieåu hieän: Laéng nghe yù kieán cuûa moãi ngöôøi nhöng cuõng saün saøng tranh luaän ñeå tìm ra leõ phaûi.
 * Cần tôn trọng lẽ phải vì giúp cho mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển
 2. Toân troïng ngöôøi khaùc là gì? Tìm bieåu hieän cuûa toân troïng ngöôøi khaùc? Chúng ta cần tôn trọng người khác như thế nào? (1 ñ)
 TL:
	- Toân troïng ngöôøi khaùc laø toû thaùi ñoä ñaùnh giaù đúng mức, coi troïng phaåm giaù danh döï vaø lôïi ích cuûa ngöôøi khaùc. Thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người
	- Bieåu hieän: Ñi nheï noùi kheõ khi vaøo beänh vieän.
 - Cần tôn trọng người khác ở mọi nơi mọi lúc, cả trong cử chỉ, hành động và lời nói.
 3. Tình baïn trong saùng laønh maïnh coù yù nghóa gì? Hãy tìm caâu tuïc ngöõ noùi veà tình baïn.(1đ)
 TL: - Tình baïn trong saùng laønh maïnh giuùp con ngöôøi caûm thaáy aám aùp töï tin yeâu cuoäc soáng hôn, biết tự hoàn thiện mình để soáng toát hôn.
	- Tuïc ngöõ: Theâm baïn bôùt thuø.
 4- Theo em tự lập là gì? Biểu hiện của tự lập là như thế nào? (1đ)
 TL:
 Tự lập là tự làm lấy,tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu tạo dựng cuộc sống cho mình, không trông chờ dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.
 Biểu hiện: Tự tin, bản lĩnh cá nhân dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, ý chí nổ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống
	II- VAÄN DUÏNG:
 1- Xây döïng neáp soáng vaên hoùa ôû coäng ñoàng daân cö là gì? Biện pháp để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? (2đ)
 TL:	
 * Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như:
 - Giöõ gìn traät töï an ninh
	- Xaây döïng tình ñoøan keát.
	- Veä sinh nôi ôû, baûo veä caûnh quan moâi tröôøng sạch đẹp.
	- Bài tröø phong tuïc taäp quaùn laïc haäu, meâ tín döï đđoan, phòng chống teä naïn xaõ hoäi.
	* Biện pháp xây dựng nếp sống văn hóa:
 - Thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước, đúng pháp luật, đúng quy ước của cộng đông dân cư.
 - Nâng cao dân trí, chăm lo giáo dục sức khỏe.
 - Làm tốt các hoạt động xã hội.
 - Giữ gin và phát huy bản sắc dân tộc
 2. Tình baïn trong saùng, laønh maïnh có đặc điểm gì? Nêu cảm xúc của em về tình ban của mình? (2 ñ)
 TL: 
 * Đặc điểm tình bạn trong sáng lành mạnh: 
	- Phuø hôïp vôùi nhau veà quan nieäm soáng
	- Bình ñaúng vaø toân troïng laãn nhau
	- Chaân thaønh tin caäy vaø coù traùch nhieäm vôùi nhau
	- Thoâng caûm, ñoàng caûm saâu saéc
	* Cảm xúc của em về tình ban ( Tùy bài làm của HS) dựa vào đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh.
 3- Nếu thieáu töï giaùc trong hoïc taäp thì sẽ có tác hại gì? Em phaûi reøn luyeän nhö theá naøo ñeå coù tính töï giaùc saùng taïo? (1 ñ)
 TL: - Taùc haïi:
	+ Hoïc taäp khoâng ñaït keát quaû cao
	+ Chaùn naûn, deã bò loâi keùo vaøo caùc teä naïn xaõ hoäi
	+ Aûnh höôûng ñeán baûn thaân, gia ñình vaø XH
 - Reøn luyeän:
+ Phaûi coù keá hoaïch reøn luyeän tính töï giaùc, saùng taïo trong hoïc taäp, lao ñoäng vaø moïi hoaït ñoäng.
 4- L ao ñoäng töï giaùc saùng taïo giúp chúng ta điếu gì? Cho ví dụ?(1 ñ)
 TL:- Giuùp ta tieáp thu kieán thöùc kó naêng ngaøy caøng thuaàn thuïc
	- Phaåm chaát vaø naêng löïc cuûa moãi caù nhaân ñöôïc hoøan thieän vaø phaùt trieån khoâng ngöøng.
	- Naâng cao chaát löôïng hieäu quaû hoïc taäp, lao ñoäng.
 Ví dụ: Tự giải một bài toán bằng nhiều cach sẽ giúp chúng ta phát triển năng lực của mình và kết quả bài làm đat kết quả cao.
 5- Theo em, toân troïng vaø hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc là như thế nào? Vì sao phaûi toân troïng vaø hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc? (2đ)
 TL:* Toân troïng vaø hoïc hoûi caùc daân troïng khaùc laø: Toân troïng chuû quyeàn, lôïi ích, neàn vaên hoùa cuûa caùc daân toäc. Luoân tìm hieåu tieáp thu nhöõng ñieàu toát ñeïp cuûa caùc daân toäc, đồng thời theå hieän loøng töï haøo daân toäc chính ñaùng của mình.
	* Cân tôn trọng và học hỏi các dân tộc vì: 
 - Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật, những công trình đặc sắc những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển. 
 - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo ñieàu kieän cho ñaát nöôùc tieán nhanh treân con ñöôøng xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh vaø phaùt trieån baûn saéc daân toäc.
 6- So saùnh söï khaùc nhau giöõa phaùp luaät vaø kæ luaät? Baûng noäi quy của nhà tröôøng, nhöõng quy ñònh của moät cô quan coù theå coù laø phaùp luaät ñöïôc khoâng? Vì sao? (1 ñ)
 TL:
Phaùp luaät
Kæ luaät
- Nhöõng qui taéc xöû söï chung coù tính baét buoäc
- Do nhaø nöôùc ban haønh
- Thực hiện bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
- Quy ñònh, qui öôùc cuûa moät taäp theå
- Do tập thể đề ra
- Hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo hành động thoáng nhaát chặt chẽ
	* Baûng noäi quy cuûa nhaø tröôøng, những quy định của một cơ quan khoâng theå coi laø phaùp luaät vì noù khoâng phaûi do nhaø nước ban haønh vaø vieäc giaùm saùt thöïc hieän khoâng do cô quan nhaø nöôùc.
 7- Vì sao HS caàn tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò XH? (1 ñ)
 TL: HS caàn tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò –XH ñeå hình thaønh phaùt trieån thaùi ñoä tình caûm nieàm tin trong cuoäc soáng, reøn luyeän naêng löïc giao tieáp öùng xöû, naêng löïc toå chöùc quaûn lý.
 8- Vì sao phaûi goùp phaàn xaây neáp soáng vaên hoùa ôû coäng ñoàng daân cö? Em có vieäc laøm thieát thực naøo ñeå xaây döïng neáp soáng vaên hoùa ôû ñòa phöông.(1đ)
 TL:
	- Xaây döïng neáp soáng vaên hoùa laø laøm cho ñôøi soáng vaên hoùa tinh thaàn ngaøy caøng laønh maïnh phong phuù.
	- Vieäc laøm thieát thöïc cuûa HS:
 + Chăm chỉ học tập, trau dồi đạo đức
	+ Baûo veä moâi tröôøng saïch ñeïp.
	+ Xaây döïng tình ñoøan keát
	+ Baøi tröø phong tuïc taäp quaùn laïc haäu, meâ tín dò ñoan, phoøng choáng caùc teä naïn XH
 9- Cho bieát taùc duïng cuûa phaùp luaät, kæ luaät trong cuoäc soáng? Moãi HS caàn phaûi laøm gì ñeå coù theå thöïc hieän toát phaùp luaät vaø kó luaät?(1đ)
 TL:
 * Tác dụng của pháp luật và kỷ luật
	- Giuùp moïi ngöôøi coù kæ luaät chung ñeå reøn luyeän vaø thoáng nhaát trong hoaït ñoäng.
	- Xaùc ñònh traùch nhieäm, baûo veä quyeàn lôïi cuaû moïi ngöôøi.
	- Taïo ñieàu kieän cho caù nhaân vaø XH phaùt trieån theo moät ñònh höôùng chung.
 * Traùch nhieäm cuûa HS
	HS phaûi thöôùng xuyeân vaø töï giaùc thöïc hieän nhöõng qui ñònh cuûa phaùp luaät vaø kæ luaät ôû tröôøng, coäng ñoàng vaø nhaø nöôùc. 
 10- Là học sinh, em chống lại các thói xấu trong học tập của mình như: “ Thụ động nghe giảng bài, lười suy nghĩ, nói theo người khác, dựa dẫm vào bạn khi phát biểu ý kiến, học vẹt, học mò không hiểu gì cả” như thế nào? (1đ)
 TL:
 Để chống lại các thói xấu trong học tập và cũng như trong cuộc sống của mình, HS phải rèn luyện tính kiên nhẫn, giàu nghị lực, không dễ làm khó bỏ, hay nản chí.
 11- Có ý kiến cho rằng: “Không thể có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa hai người khác giới”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? (2đ)
 TL:
 Không đồng ý với ý kiến đó vì tình bạn có thể có từ hai người khác giới nếu tinh bạn đó được xây dựng trên cơ sở trong sáng, lành mạnh, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và học tập một cách chân thành và vô tư. Tình bạn đó cần phải được vun đắp của hai người.
 12- Có ý kiến cho rằng: “ Kỉ luật và pháp luật làm cho con người bị gò bó, mất tự do cá nhân’ Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? (2đ)
 TL:
 Không đồng ý với với kiến trên vì những quy định của pháp luật, kỉ luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động. Xác định trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của mọi người. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo một định hướng nhất định.
 13- Tắc nghẽn giao thông ở một số thành phố hiện nay do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông không? Em hãy nêu các biện pháp khắc phục.(2đ)
 TL:
 * Tắc nghẽn giao thông có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân thuộc về ý thức của người tham gia giao thông như đi không đúng phần đường quy định, lạng lách, vượt ẩu, chạy quá tốc độ
 * Biện pháp khắc phục: Mọi công dân cần chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông và nhắc nhở cùng nhau thực hiện. Công an điều khiển giao thông phải thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật về an toàn giao thông.
 14- Tại sao nói: “ Lao động là điêu kiện để con người và xã hội phát triển”? Nếu con người không lao động thì điều gì sẽ xãy ra? Hãy nêu hai việc làm của mình thể hiện sự sáng tạo trong học tập. Theo em, học tập thiếu tính sáng tạo sẽ gây ra hậu quả gì? (2đ)
 TL:
 * Lao động là hoạt động có mục đích của con người. Nhờ có lao động mà con người làm ra của cải để đáp ưng cho nhu cầu cho con người và xã hội.
 * Nếu con người không lao động thì không có cái để ăn, để mặc, để ở để vui chơi giải trí về văn hóa Vì vậy không lao động con người sẽ không tồn tại và xã hôi không phát triển.
 Việc làm thể hiện tính sáng tạo:
Suy nghĩ và cải tiến phương pháp học tập cho phù hợp từng bộ môn.
Trao đổi kinh nghiệm với người khác để cùng tiến bộ.
 * Hậu quả của thiếu sáng tạo trong học tập: Bản thân không hoàn thiện và phát triển được các phẩm chất, năng lực của cá nhân.
 15- Em có suy nghĩ gì về những bạn học sinh nghèo vượt khó, những người tàn tật thiệt thòi nhưng đã biết vươn lên trong cuộc sống và đã có những người thành đạt? (1đ )
 TL: 
 Đối với học sinh nghèo vượt khó, những người tàn tật thiệt thòi đã biết vươn lên trong cuộc sống và đã có người thành đạt, chúng ta phải cảm thông chia sẻ và khâm phục ý chí tự lập của họ. Họ là những người đáng được trân trọng và ca ngợi.

File đính kèm:

  • docCAU HOI PTNL GDCD 8 2015-2016.doc