Bài giảng Toán lớp 9 - Tiết 20: Luyện tập

- Bài tập về nhà : 11, 12, 14 ( SGK); 11, 12, 13 (SBT)

- Ôn tập các kiến thức :

+ Đồ thị hàm số là gì?

+ Đồ thị của hàm số y = ax ( a 0) là đường như thế nào?

+ Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a 0).

- Tiết sau: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0).

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán lớp 9 - Tiết 20: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 20: LUYỆN TẬP  
 HS1: Thế nào là hàm số bậc nhất? 
 Làm bài 8 trang 48 SGK. 
 HS2: Nêu tính chất của hàm số bậc nhất? 
 Làm bài 9 trang 48 SGK. 
Bài tập : Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất? 
Chỉ rõ hệ số a, b và xét xem hàm số nào đồng biến, nghịch biến 
Hàm số 
Hàm số 
bậc nhất 
 Hệ số a 
Hệ số 
 b 
Hàm số đồng biến, nghịch biến 
y = 3 – 0.5x 
y = 4x 2 - 1 
y = 
y = 0x + 7 
y = x 
y = 
y + x = -6 
 
 
3 
Nghịch biến 
1 
Nghịch biến 
- 0.5 
0 
Đồng biến 
Đồng biến 
-1 
- 6 
Nghịch biến 
 
 
 
Haøm soá baäc nhaát 
Tính chaát 
Ñoàng bieán 
Nghòch bieán 
Định nghĩa 
Caùc daïng toaùn cô baûn 
Dạng 1 : 
 Nhận biết hàm số bậc nhất 
Dạng 2 : 
Xác định hàm số đồng biến, 
 nghịch biến 
Dạng 3 : 
Xác định hệ số của 
hàm số bậc nhất 
y = ax +b (a ≠ 0 ) 
a > 0 
a < 0 
 a, Tìm m để hàm số trên là hàm số bậc nhất 
b, Tìm m để hàm số trên đồng biến 
c, Tìm m để hàm số trên nghịch biến 
Hoạt động nhóm 
Bài tập 2: Cho hàm số y = (m 2 +1)x-5 
a, Chứng tỏ rằng hàm số y là hàm số bậc nhất; 
b, Hàm số y là hàm số đồng biến hay nghịch biến? 
Giải: 
a, Ta có m 2 ≥ 0 với mọi m ϵ R, nên m 2 +1>0 với mọi m hay m 2 +1≠0 với mọi m ϵ R. Vậy hàm số y là hàm số bậc nhất. 
b, Hàm số (m 2 +1)x-5 là hàm số bậc nhất, lại có 
a= m 2 +1>0 với mọi m ϵ R, do đó hàm số y đồng biến trên tập số thực R 
Câu1: Giá trị của hàm số y = -2x+5 t¹i x = -1 là: 
A. y = -2 B. y = 7 C. y = 5 D. y = 3 
Chọn phương án trả lời đúng 
Chọn phương án trả lời đúng 
Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất 
 y = (m - 3)x + 2 đồng biến: 
 A. m > 3 B. m 3 C. m > -3 D. m < 3 
Chọn phương án trả lời đúng 
Câu 3: Hàm số y = 
 Đồng biến B. Nghịch biến 
C. Không là hàm số bậc nhất D. Đáp án khác 
Câu 4 : Hàm số bËc nhÊt y = ax – 1. Khi x = 1, y = 2 th× hÖ sè a lµ: 
 A. a = 1 B. a = 3 C. a = -1 D.a = 2 
Chọn phương án trả lời đúng 
Chọn phương án trả lời đúng 
Câu 5 Hàm số 
là hàm số bậc nhất khi m : 
A. B. m = 3 C. m = 6 D. 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Bài tập về nhà : 11, 12, 14 ( SGK); 11, 12, 13 (SBT) 
- Ôn tập các kiến thức : 
+ Đồ thị hàm số là gì? 
+ Đồ thị của hàm số y = ax ( a 0) là đường như thế nào? 
+ Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a 0). 
- Tiết sau: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0). 
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN 
Bài học đến đây kết thúc 
Xin cám ơn các thầy cô đã về dự giờ thăm lớp 
Cám ơn các em đã nç lực nhiều trong tiết học hôm nay 
CHÀO TẠM BIỆT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_9_tiet_20_luyen_tap.ppt