Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tập đọc: Trung thu độc lập (tiết 3)

HS: Suy nghĩ tự làm bài vào vở.

* Bài 2: Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7- 10 câu kể về một tấm gương về sự trung thực mà em biết.

- T: Gợi ý cách làm bài, HS tự viết bài vào vở

- HS: Nối tiếp đọc đoạn văn của mình trước lớp

 

doc34 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 881 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tập đọc: Trung thu độc lập (tiết 3), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n: + Â1: Nàm doìng âáöu.
 + Â2: Taïm doìng tiãúp theo.
 + Â3: Baíy doìng coìn laûi
- T: Kết hợp hướng dẫn HS tìm hiểu cách đọc đúng những câu kể, câu cảm trong bài.
- T kãút håüp giuïp H hiãøu tæì âæåüc chuï giaíi trong baìi.
- H luyãûn âoüc theo càûp
- 2 H âoüc caí maìn këch
Bæåïc 2: Tçm hiãøu näüi dung maìn këch.
- T täø chæïc H âäúi thoaûi, tçm hiãøu näüi dung maìn këch, traí låìi caïc cáu hoíi sau: 
+ Tin-tin vaì Mi-tin âãún âáu vaì gàûp nhæîng ai?
+ Vç sao nåi âoï coï tãn laì væång quäúc tæång lai ?
+ Caïc baûn nhoí åí cäng xuåíng xanh saïng chãú nhæîng gç ?
+ Caïc phaït minh áúy thãø hiãûn æåïc må gç cuía con ngæåìi ?
- H traí låìi T giaíng näüi dung cuía maìn mäüt.
Bæåïc 3: - T hæåïng dáùn H âoüc maìn këch theo caïch phán vai: 7 H âoüc maìn këch theo caïc vai
+ T âoüc máùu .
+ Mäüt täúp 8 em âoüc diãùn caím maìn këch theo caïch phán vai.
+ Hai täúp H thi âoüc.
+ T nháûn xeït vaì ghi âiãøm.
3. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu màn 2: Trong khu vườn kì diệu
- T âoüc diãùn caím maìn 2
- H quan saït tranh minh hoaû.
- H tiãúp näúi nhau âoüc tæìng pháön trong maìn:
- T hæåïng dáùn H âoüc âuïng caïc cáu hoíi, cáu caím, ngàõt gioüng roî raìng âãø phán biãût tãn nhán váût våïi låìi noïi cuía nhán váût áúy.
- Luyãûn âoüc theo càûp
- 2 H âoüc caí maìn këch.
Bæåïc 2: Tçm hiãøu näüi dung maìn këch
- HS Laìm viãûc theo nhoïm 4
- T giao nhiãûm vuû: Haîy âoüc tháöm maìn 2 vaì traí låìi caïc cáu hoíi sau:
+ Nhæîng traïi cáy maì Tin-tin vaì Mi-tin tháúy trong khu væåìn kç diãûu coï gç khaïc thæåìng ?
+ Em thêch gç åí Væång quäúc tæång lai ? Vç sao?
- H caïc nhoïm laìm viãûc theo sæû âiãöu khiãøn cuía nhoïm træåíng
- T theo doîi vaì gåüi yï caïc nhoïm laìm viãûc.
- Âaûi diãûn caïc nhoïm trçnh baìy træåïc låïp.
- T giaíng näüi dung maìn 2
Bæåïc 3: T hæåïng dáùn H luyãûn âoüc vaì thi diãùn caím maìn 2 theo caïch phán vai (5 H âoüc theo nàm vai)
+ T âoüc máùu .
+ Mäùi täúp 5 em âoüc diãùn caím maìn këch theo caïch phán vai
+ T nháûn xeït vaì ghi âiãøm.
4. Củng cố dặn dò
+ Våí këch noïi lãn âiãöu gç ?
- H traí låìi, T chäút laûi näüi dung yï nghéa maìn këch vaì ghi baíng.
- T: Liên hệ giáo dục HS
*Dàûn: Låïp tæû thaình láûp caïc nhoïm luyãûn âoüc våí këch theo caïch phán vai, coï thãø dæûng thaình hoaût caính. Chuáøn bë baìi hoüc sau.
----------------------------------------o0o---------------------------------------
Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Chính thức nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng
- Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản.
II. Các hoạt động D-H
1. Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.
- T keû baûng vaø yeâu caàu H thöïc hieän tính giaù trò cuûa bieåu thöùc: a + b vaø b + a.
Cho a = 20, 350, 1 208.
 b = 30, 250, 2 764.
- HS so saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b vaø b + a. khi a = 20, b = 30
- HS so saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b vaø b + a. khi a = 350, b = 250
- HS so saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b vaø b + a. khi a = 1 208, b = 2 764
- T: Vaäy giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b luoân luoân nhö theá naøo so vôùi giaù trò cuûa bieåu thöùc b + a ?
- T: Ta coù theå vieát : a + b = b + a.
- Em coù nhaän xeùt gì veà caùc soá haïng trong 2 toång a + b vaø b + a ?
- Khi ñoåi choå caùc soá haïng cuûa toång a + b cho nhau thì ta ñöôïc toång naøo ?
- Khi ñoåi choå caùc soá haïng cuûa toång a + b thì giaù trò cuûa toång naøy coù thay ñoåi khoâng ?
- HS đoïc keát luaän SGK: 2 em.
2. Luyện tập
*Baøi taäp 1: - HS ñoïc ñeà. 
- HS thöïc hieän neâu keát quaû.
+ Vì sao em khaúng ñònh 379 + 468 = 847 ?
- HS: Nêu và giải thích các trường hợp còn lại
* Bài 2: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
- Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?
- T ghi leân baûng : 48 + 12 = 12 + 
+ Em vieát gì vaøo chỗå troáng treân ? Vì sao ?
- HS tieáp tuïc laøm baøi, 2 em làm bài bảng lớp
- T: Nhaän xeùt söûa sai.
 	*Baøi taäp 3: (Nếu còn thời gian) HS:
- Xaùc ñònh yeâu caàu cuûa baøi taäp.
- Neâu caùch thöïc hieän theo thöù töï.
- Thöïc hieän vaøo vôû..
+ Vì sao khoâng caàn thöïc hieän pheùp coäng coù theå ñieàn daáu baèng (=) vaøo chỗ chaám cuûa pheùp tính : 2 975 + 4 017  4 017 + 2 975.
+ Vì sao khoâng thöïc hieän pheùp tính coù theå ñieàn daáu beù hôn vaøo pheùp tính:
 	2 975 + 4 017  4 017 + 3 000
 	- GV chaám chöõa baøi, nhaän xeùt.
 	3. Cuûng coù – daën doø:
T nhaän xeùt tieát hoïc, daën doø HS laøm laïi caùc baøi taäp hoaëc hoaøn thaønh ñoái vôùi nhöõng em thöïc hieän chöa xong.
---------------------------------o0o----------------------------------
Tập làm văn
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
I. Mục đích yêu cầu
- Dựa trên hiểu biết về đoạn văn, HS tiếp tục luyện tập xây dựng hoàn chỉnh các đoạn văn của một câu chuyện gồm nhiều đoạn (đã cho sẵn cốt truyện).
II. Đồ dùng D-H
- Tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rìu ở SGK.
- Vở Bài tập tiếng Việt.
III. Các hoạt động D-H
A. Bài cũ
- 3 HS leân baûng keå chuyeän Ba löôõi rìu.
- T nhaän xeùt ghi ñieåm.
B. Baøi môùi .
 	1. Giôùi thieäu baøi.
2. Höôùng daãn laøm baøi taäp.
- HS: 1em ñoïc coát truyeän. 
- Lớp: HS ñoïc thaàm vaø neâu söï vieäc chính cuûa töøng ñoaïn.
- HS hoaït ñoäng nhoùm ñoâi để nêu các sự việc chính
+ Va-li-a öôùc mô trôû thaønh dieãn vieân xieác bieåu dieãn tieát muïc phi ngöïa ñaùnh ñaøn.
+ Va-li-a xin hoïc ngheà ôû raïp xieác vaø ñöôïc giao vieäc queùt doïn chuoàng ngöïa.
+ Va-li-a ñaõ giöõ chuoàng ngöïa saïch seõ vaø laøm quen vôùi chuù ngöïa dieãn.
+ Va-li-a ñaõ trôû thaønh moät dieãn vieân gioûi hö em haèng mong öôùc.
- HS ñoïc laïi caùc söï vieäc chính.
*Baøi tập 2: - HS ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn chöa hoaøn chình cuûa truyeän.
- T: Lưu ý cách làm bài: Chon viết đoạn nào phải đọc kĩ cốt truyện của đoạn đó
- HS thöïc hieän theo nhoùm 5 vào bảng phụ
- Ñaïi dieän caùc nhoùm ñoïc baøi laøm cuûa nhoùm mình.
- T cùng cả lớp nhaän xeùt hoàn chỉnh, lớp làm lại bài vào vở bài tập
3. Cuûng coá, daën doø.
 	- T: Nhaän xeùt giờ học.
- Dặn HS veà nhaø xem laïi baøi, laøm cho hoaøn chænh vaø xem tröôùc baøi tieát sau.
----------------------------o0o-----------------------------
Khoa học
PHÒNG BỆNH BÉO PHÌ
I. Mục tiêu: Giuùp HS:
 	- Nhận biết ñöôïc daáu hieäu vaø taùc haïi cuûa beänh beùo phì.
 	- Neâu ñöôïc nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh beùo phì..
 	- Coù yù thöùc phoøng traùnh beänh. Xây dựng thái độ đúng đắn với người mắc bệnh béo phì.
II. Đồ dùng D-H
 	- Caùc hình minh hoïa trong sgk.
 	- Phieáu ghi caùc tình huoáng.
III. Các hoạt động D-H
1. Kieåm tra baøi cuõ 
+ Goïi 2 HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi baøi cuõ.
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
2. Baøi môùi 
*Hoaït ñoäng 1 : Daáu hieäu vaø taùc haïi cuûa beän beùo phì.
 	- GV tieán haønh hoaït ñoäng caû lôùp:
- HS ñoïc kó caùc caâu hoûi vaø thöïc hieän.
Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaët tröôùc yù traû lôøi em cho laø ñuùng :
1. Daáu hieäu ñeå phaùt hieän treû em bò beùo phì laø :
a. Coù nhöõng lôùp môõ quanh ñuøi, caùnh tay treân, vuù vaø caèm.
b. Maët to, hai maù phuùng phính, buïng to phöôõn ra hay troøn trónh.
c. Caân naëng hôn so vôùi ngöôøi cuøng tuoåi vaø cuøng chieàu cao töø 5 kg trôû leân.
d. Bò huït hôi khi gaéng söùc.
2. Khi coøn nhoû ñaõ bò beùo phì seõ gaëp nhöõng baát lôïi laø :
a. Hay bò baïn beø cheá gieãu.
b. Luùc nhoû ñaõ beùo phì thì deã phaùt trieãn thaønh beùo phì khi lôùn.
c. Khi lôùn seõ coù nguy cô bò beänh tim maïch, cao huyeát aùp vaø roái loaïn veà khôùp xöông.
d. Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng.
3. Beùo phì coù phaûi laø beänh khoâng ? Vì sao ?
a. Có. Vì beùo phì coù lieân quan ñeán beänh tim maïch, cao huyeát aùp vaø roái loaïn khôùp xöông.
b. Khoâng. Vì beùo phì chæ taêng troïng löôïng cô theå.
 	- T: Tuyeân döông nhaän xeùt.
 	- 2 HS nhaéc laïi caâu traû lôøi ñuùng.
*Hoaït ñoäng 2 : Nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh beùo phì
Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình minh hoïa trong sgk vaø thaûo luaän nhoùm .
Hoûi: - Nguyeân nhaân gay neân beùo phì laø gì ?
- Muoán phoøng beänh beùo phì ta phaûi laøm gì ?
 	- Caùch chöõa beänh beùo phì nhö theá naøo ?
- T nhaän xeùt keát luaän.
 	*Hoaït ñoäng 3 : Baøy toû thaùi ñoä.
- GV yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm vaø laøm vaøo phieáu hoïc taäp.
+ Nhoùm 1 : Em beù nhaø Minh coù daáu hieäu beùo phì nhöng raát thích aên thòt vaø uoáng söõa.
+ Nhoùm 2 : Chaâu naëng hôn nhöõng ngöôøi baïn cuøng tuoåi vaø cuøng chieàu cao 10kg. Nhöõng ngaøy ôû tröôøng aên baùnh ngoït vaø uoáng söõa Chaâu seõ laøm gì ?
+ Nhoùm 3 : Nam raát beùo nhöng nhöõng giôø theå duïc ôû lôùp em meät neân khoâng tham gia ñöôïc .
+ Nhoùm 4 : Nga coù daáu hieäu beùo phì nhöng raát thích aên quaø vaët. Ngaøy naøo ñi hoïc cuõng mang theo nhieàu ñoà aên ñeå ra chôi aên.
- HS: Thảo luận theo nhóm 5và nêu ý kiến, T chốt lại và nhắc HS phòng chống bệnh béo phì.
 	3. Củng cố dặn dò
- HS: Nói tiếp đọc mục Bạn cần biết ở SGK
- T: nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài sau.
---------------------------------o0o----------------------------------
Buổi chiều Tiếng Việt
Luyện TẬP LÀM VĂN
I. Mục đích yêu cầu
- HS củng cố luyện tập cách viết đoạn văn kể chuyện với HS trung bình, viết bài văn kể chuyện với HS khá giỏi.
II. Các hoạt động D-H
1. Ôn kiến thức cũ:
- T giåïi thiãûu baìi vaì hoíi:
+ Mäùi âoaûn vàn trong baìi vàn kãø chuyãûn kãø âiãöu gç ?
+ Âoaûn vàn âæåüc nháûn ra nhåì dáúu hiãûu naìo ?
- H traí låìi T nháûn xeït vaì hoaìn thiãûn cáu traí låìi cuía H.
2. Hướng dẫn HS làm bài
- T ghi âãö baìi lãn baíng.
Âãö baìi: Haîy kãø mäüt cáu chuyãûn noïi vãö sæû giuïp âåî cuía em âäúi våïi ngæåìi khaïc hoàûc sæû giuïp âåî cuía ngæåìi khaïc âäúi våïi em vaì bäüc läü caím xuïc cuía mçnh.
Bæåïc 1: Tçm hiãøu âãö baìi
- H âoüc tháöm yãu cáöu cuía âãö.
- T hoíi : + Âãö baìi yãu cáöu kãø laûi âoaûn chuyãûn gç?
- H traí låìi. T gaûch chán dæåïi caïc tæì: "sæû giuïp âåî", "em âäúi våïi ngæåìi khaïc", "ngæåìi khaïc âäúi våïi em" 
Bæåïc 2: Viãút baìi
- Træåïc khi HS viãút baìi, T nhàõc HS âoüc ké yãu cáöu âãö baìi vaì gåüi yï : Suy nghé vãö caïc nhán váût coï trong cáu chuyãûn, nhán váût laìm gç, noïi gç, ngoaûi hçnh cuía caïc nhán váût nhæ thãú naìo.
- HS viãút baìi vaìo våí. - T theo doîi vaì gåüi yï thãm.
Bæåïc 3: - Goüi mäüt säú HS viãút baìi xong, âoüc baìi viãút træåïc låïp. - T vaì låïp nháûn xeït. Chæîa läùi trong baìi viãút.
- T âoüc cho HS nghe mäüt säú baìi vàn hay cuía caïc baûn trong låïp vaì baìi vàn tham khaío.
- T nháûn xeït chung giåì hoüc. Tuyãn dæång nhæîng HS laìm baìi täút.
3. Củng cố dặn dò 
- T Nhận xét giờ học, dặn nhæîng HS viãút baìi chæa xong vãö nhaì tiãúp tuûc hoaìn thiãûn.
------------------------------------o0o--------------------------------------
Tiếng Việt
BỒI I DƯỠNG, PHỤ ĐẠO LUYỆN TỪ VÀ CÂU
I. Mục đích yêu cầu
- HS luyện tập về danh từ
- Củng cố về vốn từ thuộc chủ điểm Trung thực - Tự trọng
- HS yếu, TB làm những bài tập đơn giản, HS khá giỏi làm bàicó tính chất nâng cao.
II. Các hoạt động D-H
1. Bài dành cho HS yếu
Xác định các danh từ có trong đoạn thơ sau
	Bão bùng thân bọc lấy thân
	Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm
	Thương nhau tre chẳng ở riêng
	Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
	Chẳng may thân gãy cành rơi
	Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng...
- HS: 1 em nhắc lại khái niệm danh từ, lớp làm bài vào vở
- HS: 1m chữa bài bảng lớp, lớp cùng T nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
2. Bài 2: Tìm từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa với từ trung thực. Đặt câu với 1 trong những từ em vừa tìm được.
- HS: Tự làm bài vào vở, T hướng dẫn thêm cho những em yếu
- HS: Nối tiêp nêu từ và câu của mình, T chữa nhanh những câu chưa phù hợp
	VD: Thật thà là đức tính tốt của người học sinh ngoan
	 Cô Cám trong truyện Tấm Cám là một người gian xảo.
2. Bài dành cho HS giỏi
* Bài 1: Xác định các danh từ có trong đoạn thơ trên và xếp loại các danh từ em dã tìm được.
- HS: Suy nghĩ tự làm bài vào vở.
* Bài 2: Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7- 10 câu kể về một tấm gương về sự trung thực mà em biết.
- T: Gợi ý cách làm bài, HS tự viết bài vào vở
- HS: Nối tiếp đọc đoạn văn của mình trước lớp
- T: Nhận xét đoạn văn của HS, sửa chữa những chỗ chưa phù hợp, tuyên dương những em viết đoạn văn hay.
3. Nhận xét, dặn dò
- T: Nhận xét giờ học, nhắc HS xem kĩ các dạng bài đã luyện.
----------------------------------o0o----------------------------------
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- HS luyện tập về phép trừ.
- Luyện tậpvề tìm số trung bình cộng và giải toán có lời văn.
II. Đồ dùng D-H
Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1
III. Các hoạt động D-H
T: Sử dụng vở bài tập Toán 4 - Tập 1, tổ chức cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
* Bài 1: HS nêu yêu cầu bài tập
- HS: Tự làm bài vào vở, T kiểm tra, hướng dẫn thêm cho HS yếu.
- HS: 3 em chữa bài bảng lớp, lớp cùng T nhận xét, chốt kết quả đúng.
* Bài 2: - HS: Nêu số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số và tự tìm hiệu
- HS: 1em nêu và thực hiện phép trừ trên bảng lớp
VD: Số lớp nhất có 4 chữ số là: 9999
 	Số bé nhất có 4 chữ số là: 1000
 	Hiệu giữa chúng là: 9999- 1000 = 8999
* Bài 3: HS nêu bài toán
- HS: 1 em lên bảng tóm tắt bài toán
- Lớp tự giải bài toán vào vở
- T: Kiểm tra và chữa bài
- Chẳng hạn: 	Bài giải
	Số đường ngày thứ hai bán được là:
	2632 – 264 = 2368 (kg)
	Cả hai ngày bán được số đường là:
	2632 + 2368 = 6000(kg)
	Đổi: 6000 kg = 6 tấn 
	Đáp số: 6 tấn
* Bài 4: HS quan sát hình vễ mẫu, tự vẽ hình theo mẫu, đếm số chấm để chỉ ra diện tích hình vừa vẽ
- T: Quan sát và hướng dẫn thêm. Kết quả là: Diện tích hình vừa vẽ là: 10(cm2)
* Bài ra thêm cho HS giỏi: 
	Biết điểm hai bài kiểm tra toán của An là điểm 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài kiểm tra toán thứ ba của An phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài kiêmtra toán của An là điểm 8?
- HS: Suy nghĩ, tự giải vào vở.
- T: Tổ chức chữa bài, chốt kết quả đúng
Bài giải
	Tổng số điểm của 3 bài kiểm tra của An là:
8 x 3 = 24 (điểm) 
	Tổng số điểm hai bài kiểm tra đầu của An là: 
6 + 8 = 14 (điểm)
	Vậy để có điểm trung bình là 8 thì điểm bài kiểm tra thứ ba của An phải là:
	24 – 14 = 10 (điểm)
	Đáp số: 10 điểm.
* Nhận xét, dặn dò:
- T:Nhận xét về tinh thần, thái độ họctập của HS,nhắc HS xem lạicác bài tập đã luyện
-------------------------------------o0o----------------------------------------
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Toán
BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Nhận biết một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ.
- Biết rính giá trị của một số biểu thứ đơn giản có chứa ba chữ.
II. Đồ dùng D-H
Bảng lớp kẻ sẵn bảng như ở SGK
III. Các hoạt động D-H
1. Giới thiệu biểu thức có chứa ba chữ
- GV ñoïc ví duï cuûa ñeà toaùn.
+ Muoán bieát caû ba baïn caâu ñöôïc bao nhieâu caù ta laøm theá naøo ?
+ Neáu An caâu ñöôïc 2 con caù, Bình caâu ñöôïc 3 con caù, Cöôøng caâu ñöôïc 4 con caù thì caû ba baïn caâu ñöôïc bao nhieâu con caù ?
- T ghi leân baûng.
+ Soá caù cuûa An : 2, 5, 1, 
+ Soá caù cuûa Bình : 3, 1, 0,.. .
+ Soá caù cuûa Cöôøng : 4, 0, 2,
+ Soá caù cuûa ba ngöôøi : 2 + 3 + 4, 5 + 1 + 0,1 + 0 + 2, 
+ Neáu An caâu ñöôïc a con caù, Bình caâu ñöôïc b con caù, Cöôøng caâu ñöôïc c con caù thì caû ba baïn caâu ñöôïc bao nhieâu con caù ?
- T giôùi thieäu : a + b + c ñöôïc goïi laø bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ.
2. Giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ.
- Neáu a = 2, b = 3, c = 4 thì a + b + c baèng bao nhieâu ?
- Khi ñoù ta noùi 9 laø moät giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b + c.
- T laøm töông töï vôùi caùc tröôøng hôïp coøn laïi.
- Khi bieát giaù trò cuï theå cuûa a, b, c muoán tính giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b + c ta laøm nhö theá naøo ?
- Moãi laàn thay caùc chöõ a, b, c baèng caùc soá ta tính ñöôïc gì ?
 3. Luyeän taäp.
 	*Baøi 1: HS ñoïc ñeà baøi.
- Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?
- HS: Tự làm bài vào vở, 2 em chữa bài bảng lớp
- T nhaän xeùt vaø chöõa baøi:
 	*Baøi 2: HS ñoïc ñeà baøi trong SGK, sau ñoù laøm baøi.
- Moïi soá nhaân vôùi 0 ñeàu baèng bao nhieâu ?
- Moãi laàn thay caùc chöõ a, b, c baèng caùc soá chuùng ta tính ñöôïc gì ?
 	*Baøi 3 (Nếu còn thời gian) - HS ñoïc ñeà baøi vaø laøm baøi.
+ Vôùi m = 10, n = 5, p = 2 thì giaù trò cuûa bieåu thöùc :
m + n + p; m + (n + p) 
 m – n – p; m – (n + p)
m +n x p; (m + n) x p
- T: Chấm bài một số em, nhaän xeùt söûa sai.
*Baøi 4 (Nếu còn thời gian) - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
- T: Muoán tính chu vi cuûa moät hình tam giaùc ta laøm theá naøo ?
- Vaäy neáu caùc caïnh cuûa tam giaùc laø a, b, c thì chu vi cuûa tam giaùc laø gì ?
- HS: Viết thành công thức tính chu vi hình tam giác: p = a + b + c
- HS töï laøm phaàn b.	
- T: nhaän xeùt, söûa sai.
3. Cuûng coá, daën doø:
 	- T toång keát giôø hoïc, daën HS veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau.
-------------------------------o0o--------------------------------
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM
I. Mục đích yêu cầu
- OÂn laïi caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam.
- Vieát ñuùng teân ngöôøi, teân dòa lí Vieät Nam trong moïi vaên baûn.
II. Đồ dùng D-H
- Phieáu in sẵn baøi ca dao.
- Baûn ñoà ñòa lí Vieät Nam.
III. Các hoạt động D-H
A. Kieåm tra baøi cuõ 
- Goïi 3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu.
1. Em haõy neâu quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam ? Cho ví du?
ï 2. Em haõy vieát hoï vaø teân cuûa em vaø ñòa chæ nôi em ôû.
3. Vieát teân caùc danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû maø em bieát.
- T: Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS .
B. Baøi môùi:
 	1. Giôùi thieäu baøi:
2. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp.
* Baøi tập 1: - HS ñoïc noäi dung vaø yeâu caàu cuûa baøi.
- 1 HS ñoïc phaàn giaûi nghóa töø Long Thaønh.
+ Baøi 1 yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?
*T: Baøi ca dao treân coù moät soá teân rieâng vieát khoâng ñuùng quy taéc chính taû. Caùc em ñoïc baøi vaø vieát laïi cho ñuùng caùc teân rieâng ñoù.
- T phaùt phieáu hoïc taäp vaø yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm laøm baøi trong thôøi gian 5 phuùt.
- T quan saùt HS laøm baøi, giuùp ñôõ nhöõng nhoùm yeáu.
- Nhoùm naøo hoaøn thaønh xong treo leân baûng.
- HS ñoïc baøi laøm cuûa nhoùm mình.
- HS nhaän xeùt .
+ Ñaùp aùn ñuùng :
Ruû nhau chôi khaép Long Thaønh
Ba möôi saùu phoá raønh raønh chaúng sai :
Haøng Boà, Haøng Baïc, Haøng Gai
Haøng Buoàm, Haøng Thieác, Haøng Haøi, Haøng Khay
Maõ Vó, Haøng Ñieáu, Haøng Giaøy
Haøng Lôø, Haøng Coùt, Haøng Maây, Haøng Ñaøn
Phoá Môùi, Phuùc Kieán, Haøng Than
Haøng Maõ, Haøng Maém, Haøng Ngang, Haøng Ñoàng
Haøng Muoái, Haøng Noùn, Caàu Ñoâng
Haøng Hoøm, Haøng Ñaäu, Haøng Boâng, Haøng Beø
Haøng Thuøng, Haøng Baùt, Haøng Tre
Haøng Voâi, Haøng Giaáy, Haøng The, Haøng Gaø
Quanh quanh veà ñeán Haøng Da
Traûi xem phöôøng phoá thaät laø ñeïp xinh.
- Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi.
+ Baøi ca dao cho em bieát ñieàu gì ?
*Baøi taäp 2: - 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV treo baûn ñoà dòa lí Vieät Nam.
- GV cho moãi laàn 2 HS leân thöïc hieän ñoá – tìm teân caùc tænh, thaønh phoá coù ôû treân baûn ñoà.
- HS nhaän xeùt.
- T nhaän xeùt söûa sai.
- T tieáp tuïc cho HS thöïc hieän laøm baøi taäp döôùi daïng troø chôi tieáp söùc.
* Em haõy nhôù laïi vaø ghi teân caùc tænh, thaønh phoá, danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû maø em bieát.
- GV höôùng daãn caùch chôi vaø luaät chôi sau ñoù cho HS thöïc hieän trong thôøi gian 5 phuùt.
- HS thöïc hieän và nhaän xeùt lẫn nhau
- T nhaän xeùt söûa sai vaø phaân thaéng – baïi.
3. Cuûng coá, daën doø:
- HS neâu laïi quy taéc caùch vieát teân ngöôøi, teân dòa lí Vieät Nam.
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø xem tröôùc baøi caùch vieát teân ngöôøi, teân dòa lí nöôùc ngoaøi.
---------------------------------o0o--------------------------------
Âm nhạc
(Đ/c Gấm dạy)
---------------------------------o0o--------------------------------
Lịch sử
CHIẾN THẮNG BẶCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Năm 938)
I. Mục tiêu: Sau baøi hoïc, HS bieát :
 	- Neâu ñöôïc nguyeân nhaân daãn ñeán traän Baïch Ñaèng.
 	- Tröôøng thuaät ñöôïc dieãn bieán cuûa traän Baïch Ñaèng.
 	- Hieåu vaø neâu ñöôïc yù nghóa cuûa traän Baïch Ñaèng ñoái vôùi lòch söû daân toäc.
II. Đồ dùng D-H
Phiếu học tập của HS
III. Các hoạt động D-H
A. Kieåm t

File đính kèm:

  • docGiao an lop 4Tuan7.doc