Bài giảng Giáo dục công dân 9 - Tiết 4, Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS - Lê Nguyễn Minh Thùy &Mai Ngọc Trâm

- Cân nhắc trước khi quan hệ tình dục và những có biện pháptình dục an toàn

- Hướng hứng thú của mình vào các họat động học tập và họat động do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Không tụ tập nghe theo bạn hút thuốc, sa vào ma túy .

- Các câu trên đều đúng.

 

pptx22 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 18/11/2023 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân 9 - Tiết 4, Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS - Lê Nguyễn Minh Thùy &Mai Ngọc Trâm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÊ NGUYỄN MINH THÙY MAI NGỌC TRÂM 
Tiết 4 - Bài 14: 
PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS 
Ngöôøi Thöïc Hieän : 
MOÂN GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN LÔÙP 8 
Tìm hiểu thông tin về 
HIV/AIDS 
I.Đặt vấn đề 
Phân bố theo lứa tuổi 
Hình HIV dưới kính hiển vi 
Hệ thống miễn dịch làm việc như thế nào? 
BỆNH NHÂN NHiỄM HIV ĐÃ CHUYỄN SANG GIAI ĐỌAN AIDS 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 
HIV lây tryền qua 
Một số hình ảnh về nguy cơ lây nhiễm HIV qua tiếp xúc với người nhiễm HIV 
3. Quy định của ph áp luật về phòng chống HIV/AIDS ? 
4. Chúng ta cần làm gì ? (Trách nhiệm của mỗi chúng ta)  
II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 
Không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và gia đình của họ 
Hs nhiễm HIV bị phân biệt đối xử ? 
	 Ph©n biÖt ®èi xö víi ng­êi cã HIV lµ: 
	Hµnh ®éng xa l¸nh, thiÕu t«n träng, cã sù ph©n biÖt, h¾t hñi ng­êi nµo ®ã do hä cã HIV. 
	Lµm h¹n chÕ c¸c quyÒn tham gia cña ng­êi cã HIV vµ h¹n chÕ quyÒn ®­îc h­ëng c¸c dÞch vô hç trî kh¸c. 
VD : QuyÒn ®i häc, quyÒn kh¸m bÖnh, lµm viÖc 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 
III. BÀI TẬP: 
HIV l ây qua mấy đường ? 
2 
3 
4 
HIV lây qua những con đường nào?( Học sinh tự trả lơi 
Chúng ta cần làm gì đề phòng chống nhiễm HIV? 
Cân nhắc trước khi quan hệ tình dục và những có biện pháptình dục an toàn 
Hướng hứng thú của mình vào các họat động học tập và họat động do nhà trường, địa phương tổ chức. 
Không tụ tập nghe theo bạn hút thuốc, sa vào ma túy . 
Các câu trên đều đúng. 
Sống chung thủy! 
DẶN DÒ 
 - Làm bài tập của bài 14 
- Học thuộc nội dung bài học 
Cảm ơn đã chú ý lắng nghe 
HẾT 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_giao_duc_cong_dan_9_tiet_4_bai_14_phong_chong_nhie.pptx
Giáo án liên quan