Bài giảng Công nghệ 8 - Bài 55: Sơ đồ điện

1.Sơ đồ điện là gì?

Là hình biểu diễn quy ước của 1 mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện

2. Một số kí hiệu qui ước trong sơ đồ điện

ppt15 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ 8 - Bài 55: Sơ đồ điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG NGHỆ 8 
1.Sơ đồ điện là gì? 
BÀI 55. SƠ ĐỒ ĐIỆN 
Đèn 1 
Nguồn 2 pin 
Khóa K 
Đèn 2 
Ampe kế 
1.Sơ đồ điện là gì? 
 BÀI 55. SƠ ĐỒ ĐIỆN 
Đèn 1 
Bộ nguồn 2 pin 
Khóa K 
Đèn 2 
Ampe kế 
1.Sơ đồ điện là gì? 
BÀI 55. SƠ ĐỒ ĐIỆN 
A 
K 
Đèn 1 
Bộ nguồn 2 pin 
Khóa K 
Đèn 2 
Ampe kế 
H ì nh 55.1a 
Hình 55.1b 
BÀI 55. SƠ ĐỒ ĐIỆN 
Là hình biểu diễn quy ước của 1 mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện. 
 2. Một số kí hiệu qui ước trong sơ đồ điện 
1.Sơ đồ điện là gì? 
 ) 
Ổ đ ieä n và phích caém 
Qu aït tr aàn 
 hoặc ) 
Ổ điện 
Đèn s ôïi đ oát 
Chuông điện 
Đèn hu yønh quang 
Chấn lưu 
C aà u chì 
Công t aé c 3 cöï c 
Công t aé c thư ôø ng (2 c öïc ) 
 hoặc 
Maïch đieän 3 dây 
C aà u dao 2 c öï c; 3 c öï c 
Hai dây daãn noái nhau 
C öï c âm 
Hai dây d aãn chéo nhau 
+ 
C öï c d ö ơng 
O 
Dây trung tính 
~ 
Dòng đi eä n xoay chi eà u 
A 
Dây pha 
Dòng đi eä n 1 chi eà u 
Ký hi eä u 
Tên g oï i 
Ký hi eä u 
Tên g oï i 
Bảng 55.1 : Kí hiệu trong sơ đồ điện 
3. Phân loại sơ đồ điện 
1.Sơ đồ điện là gì? 
? 
 2. Một số kí hiệu qui ước trong sơ đồ điện 
A 
O 
O 
A 
BÀI 55. SƠ ĐỒ ĐIỆN 
O 
A 
o 
o 
o 
o 
A 
0 
• 
• 
• 
• 
Sơ đồ nguyên lý 
 Sơ đồ lắp đặt mạch điện 
o 
o 
o 
o 
A 
0 
• 
• 
• 
• 
H ì nh 55.4 
A 
o 
A 
o 
A 
o 
b 
a 
c 
d 
 Sơ đồ nguyên lí: 
 Sơ đồ lắp đặt: 
b 
d 
c 
a 
Phân tích sơ đồ điện sau: Hãy chỉ ra sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt ở hình bên 
 sơ đồ điện là gì? 
BÀI 55. SƠ ĐỒ ĐIỆN 
Nêu tên gọi của các kí hiệu sau: 
A 
Dòng điện xoay chiều 
Cầu chì 
Dây pha 
Hai dây dẫn chéo nhau 
6 
 Ổ điện 
Đèn sợi đốt 
TÊN GỌI 
5 
4 
3 
2 
 1 
KÍ HIỆU 
STT 
7 
8 
Chấn lưu 
Dây trung tính 
O 
Câu 1: 
Điền ký hiệu dây pha và dây trung tính vào sơ đồ mạch điện sau 
Câu 2: 
Câu 3: Cho sơ đồ mạch điện như sau 
A 
O 
a. Hãy kể tên các phần tử của mạch điện trên. 
c. Sơ đồ mạch điện trên thuộc loại gì? 
BÀI 55. SƠ ĐỒ ĐIỆN 
b. Tìm chỗ sai,thiếu trong sơ đồ mạch điện, hoàn thành rồi nêu sự liên hệ về điện giữa các phần tử 
BÀI HỌC KẾT THÚC 
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ HỌC VÀ GHI CHÉP BÀI ĐẦY ĐỦ. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_8_bai_55_so_do_dien.ppt
Giáo án liên quan