Hệ thống kiến thức môn Toán - Ôn thi vào 10 - Năm học 2016-2017 - Vũ Tiến Hưng

4. Phương trình có chứa hệ số chữ (Giải và biện luận phương trình)

 Dạng phương trình này sau khi biến đổi cũng có dạng ax + b = 0. Song giá trị cụ thể của a, b ta không biết nên cần đặt điều kiện để xác định số nghiệm của phương trình.

 -Nếu a ≠ 0 thì phương trình có nghiệm duy nhất .

 -Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm.

 -Nếu a = 0 và b ≠ 0 thì phương trình vô nghiệm.

5. Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

 Cần chú ý khái niệm giá trị tuyệt đối của một biểu thức

6. Hệ phương trình bậc nhất

 Cách giải chủ yếu dựa vào hai phương pháp cộng đại số và thế. Chú ý phương pháp đặt ẩn phụ trong một số trường hợp xuất hiện các biểu thức giống nhau ở cả hai phương trình.

7. Bất phương trình bậc nhất

 Với bất phương trình bậc nhất thì việc biến đổi tương tự như với phương trình bậc nhất. Tuy nhiên cần chú ý khi nhân và cả hai vế với cùng một số âm thì phải đổi chiều bất phương trình.

 

doc17 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống kiến thức môn Toán - Ôn thi vào 10 - Năm học 2016-2017 - Vũ Tiến Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
)
	-Nghiệm duy nhất là 
2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
	-Tìm ĐKXĐ của phương trình.
	-Quy đồng và khử mẫu.
	-Giải phương trình vừa tìm được.
	-So sánh giá trị vừa tìm được với ĐKXĐ rồi kết luận.
3. Phương trình tích
	Để giái phương trình tích ta chỉ cần giải các phương trình thành phần của nó. Chẳng hạn: Với phương trình A(x).B(x).C(x) = 0
4. Phương trình có chứa hệ số chữ (Giải và biện luận phương trình)
	Dạng phương trình này sau khi biến đổi cũng có dạng ax + b = 0. Song giá trị cụ thể của a, b ta không biết nên cần đặt điều kiện để xác định số nghiệm của phương trình.
	-Nếu a ≠ 0 thì phương trình có nghiệm duy nhất .
	-Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm.
	-Nếu a = 0 và b ≠ 0 thì phương trình vô nghiệm.
5. Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối
	Cần chú ý khái niệm giá trị tuyệt đối của một biểu thức
6. Hệ phương trình bậc nhất
	Cách giải chủ yếu dựa vào hai phương pháp cộng đại số và thế. Chú ý phương pháp đặt ẩn phụ trong một số trường hợp xuất hiện các biểu thức giống nhau ở cả hai phương trình.
7. Bất phương trình bậc nhất
	Với bất phương trình bậc nhất thì việc biến đổi tương tự như với phương trình bậc nhất. Tuy nhiên cần chú ý khi nhân và cả hai vế với cùng một số âm thì phải đổi chiều bất phương trình.
B.MỘT SỐ VÍ DỤ
VD1.Giải các phương trình sau
	a) b) 
	c) 
VD3.Giải các hệ phương trình sau
C.MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
1. Giải các phương trình sau 
4. Cho hệ phương trình 
a) Giải hệ với m = 2
b) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất sao cho x + y dương.
§4.CHỨNG MINH
BẰNG NHAU – SONG SONG, VUÔNG GÓC - ĐỒNG QUY, THẲNG HÀNG
A.KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Tam giác bằng nhau
	a) Khái niệm: 
	b) Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: c.c.c; c.g.c; g.c.g.
	c) Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông: hai cạnh góc vuông; cạnh huyền và một cạnh góc vuông; cạnh huyền và một góc nhọn.
	d) Hệ quả: Hai tam giác bằng nhau thì các đường cao; các đường phân giác; các đường trung tuyến tương ứng bằng nhau.
2. Chứng minh hai góc bằng nhau
	-Dùng hai tam giác bằng nhau hoặc hai tam giác đồng dạng, hai góc của tam giác cân, đều; hai góc của hình thang cân, hình bình hành, 
	-Dùng quan hệ giữa các góc trung gian với các góc cần chứng minh.
	-Dùng quan hệ các góc tạo bởi các đường thẳng song song, đối đỉnh.
	-Dùng mối quan hệ của các góc với đường tròn.(Chứng minh 2 góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc hai cung bằng nhau của một đường tròn, )
3. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau
	-Dùng đoạn thẳng trung gian.
	-Dùng hai tam giác bằng nhau.
	-Ứng dụng tính chất đặc biệt của tam giác cân, tam giác đều, trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông, hình thang cân, hình chữ nhật, 
	-Sử dụng các yếu tố của đường tròn: hai dây cung của hai cung bằng nhau, hai đường kính của một đường tròn, 
	-Dùng tính chất đường trung bình của tam giác, hình thang, 
4. Chứng minh hai đường thẳng, hai đoạn thẳng song song
	-Dùng mối quan hệ giữa các góc: So le bằng nhau, đồng vị bằng nhau, trong cùng phía bù nhau, 
	-Dùng mối quan hệ cùng song song, vuông góc với đường thẳng thứ ba.
	-Áp dụng định lý đảo của định lý Talet.
	-Áp dụng tính chất của các tứ giác đặc biệt, đường trung bình của tam giác.
	-Dùng tính chất hai dây chắn giữa hai cung bằng nhau của một đường tròn.
5.Chứng minh hai đường thẳng vuông góc
	-Chứng minh chúng song song với hai đường vuông góc khác.
	-Dùng tính chất: đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
	-Dùng tính chất của đường cao và cạnh đối diện trong một tam giác.
	-Đường kính đi qua trung điểm của dây.
	-Phân giác của hai góc kề bù nhau.
6.Chứng minh ba điểm thẳng hàng
	-Dùng tiên đề Ơclit: Nếu AB//d; BC//d thì A, B, C thẳng hàng.
	-Áp dụng tính chất các điểm đặc biệt trong tam giác: trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, 
	-Chứng minh 2 tia tạo bởi ba điểm tạo thành góc bẹt: Nếu góc ABC bằng 1800 thì A, B, C thẳng hàng.
	-Áp dụng tính chất: Hai góc bằng nhau có hai cạnh nằm trên một đường thẳng và hai cạnh kia nằm trên hai nửa mặt phẳng với bờ là đường thẳng trên.
	-Chứng minh AC là đường kính của đường tròn tâm B.
7.Chứng minh các đường thẳng đồng quy
	-Áp dụng tính chất các đường đồng quy trong tam giác.
	-Chứng minh các đường thẳng cùng đi qua một điểm: Ta chỉ ra hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm và chứng minh đường thẳng còn lại đi qua điểm đó.
	-Dùng định lý đảo của định lý Talet.
B.MỘT SỐ VÍ DỤ
VD1.Cho một nửa lục giác đều ABCD nội tiếp trong nửa đường tròn (O; R). Hai tiếp tuyến tại B và D cắt nhau ở T.
	a) Chứng minh rằng OT//AB.(góc BAD = góc TOD)
b) Chứng minh ba điểm O, C, T thẳng hàng.(phân giác BOD; song song với AB)
VD2.Cho nửa đường tâm O đường kính AB = 2R, M là trung điểm AO. Các đường vuông góc với AB tại M và O cắt nửa đường tròn tại D và C.
a) Tính AD, AC, BD và DM theo R.(AD = R; AC = ; BD = ; DM = )
b) Tính các góc của tứ giác ABCD.(ABD = 300; ABC = 450; BCD = 1200; ADC = 1350)
c) Gọi H là giao điểm của AC và BD; I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng IH vuông góc với AB.(AC, BD là các đường cao của tam giác IAB)
VD3.Cho tam giác ABC đều cạnh a. Kéo dài BC một đoạn CM = a.
	a) Tính các góc của tam giác ACM.(ACM = 1020; CAM = CMA = 300)
	b) Chứng minh Am vuông góc với AB.(MAB = 900)
	C.MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
1.Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm M trên đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M lên AB và AD.
	a) Chứng tỏ: CF = DE; CF vuông góc với DE. Từ đó tìm quỹ tích giao điểm N của CF và DE. (tgCFD = tgDAE; quỹ tích N là ¼ đường tròn-cung tròn DNO có đường kính CD)
	b) Chứng tỏ: CM = EF và CM vuông góc với EF. (tgCKM = tgFME, K là giao của FM và CB)
	c) Chứng minh rằng các đường thẳng CM, BF, DE đồng quy.(CM, ED, FB là ba đường cao của tam giác CEF)
2.Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường tròn qua tâm O qua A tiếp xúc với BC tại B và đường tròn tâm I qua A tiếp xúc với BC tại C.
	a) Chứng minh hai đường tròn (O) và (I) tiếp xúc nhau tại A.(tgOAB; tgIAC cân; OAB + CAI + BAC = 1800; O, I, A thẳng hàng)
	b) Từ O kẻ đường vuông góc với AB và từ I kẻ đường vuông góc với AC. Chứng minh chúng cắt nhau tại trung điểm M của BC.(MA = MB = MC)
	c) Chứng minh MO vuông góc với MI.(OMI = 900)
	d) Kéo dài BA cắt đường tròn tâm I ở P. Chứng minh C, P, I thẳng hàng.(tính chất góc nội tiếp hoặc PIA + AIC = 1800)
3.Cho hai đường tròn (O), (O’) cắt nhau tại A và B sao cho góc OAO’ bằng 900. Qua A kẻ cát tuyến MAM’ vuông góc với AP trong đó P là trung điểm của OO’. M, M’ theo thứ tự là giao điểm của cát tuyến với hai đường tròn (O); (O’). Chứng minh:
	a) AM = AM’.(A là trung điểm của DC; OC, O’D vuông góc với MM’)
	b) Tam giác ABM cân.(tgOAC = tgOHA)
	c) BM vuông góc với BM’.(AB = AM’; t/c trung tuyến tam giác vuông)
	d) Với vị trí nào của cát tuyến MAM’ thì MM’có độ dài lớn nhất.(MM’=2OO’; MM’//OO’)
§5.PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
ax2 + bx + c = 0 (a ≠0) (1)
*Trong trường hợp giải và biện luận, cần chú ý khi a = 0 phương trình trở thành bậc nhất một ẩn (§5).
A.KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.Các dạng và cách giải
	Dạng 1: c = 0 khi đó
	Dạng 2: b = 0 khi đó
	-Nếu thì .
	-Nếu thì phương trình vô nghiệm.
	Dạng 3: Tổng quát 
CÔNG THỨC NGHIỆM TỔNG QUÁT
CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN
: phương trình có 2 nghiệm phân biệt
: phương trình có 2 nghiệm phân biệt
: phương trình có nghiệm kép
: phương trình có nghiệm kép
: phương trình vô nghiệm
: phương trình vô nghiệm
Dạng 4: Các phương trình đưa được về phương trình bậc hai
	Cần chú ý dạng trùng phương, phương trình vô tỉ và dạng đặt ẩn phụ, còn dạng chứa ẩn ở mẫu và dạng tích đã nói ở §5.
3. Hệ thức Viet và ứng dụng
-Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có hai nghiệm x1, x2 thì: 
-Nếu có hai số u và v sao cho thì u, v là hai nghiệm của phương trình x2 – Sx + P = 0.
-Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có nghiệm là x1 = 1; x2 = .
-Nếu a – b + c = 0 thì phương trình có nghiệm là x1 = -1; x2 = .
4.Điều kiện có nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠0)
	-(1) có 2 nghiệm ; có 2 nghiệm phân biệt .
	-(1) có 2 nghiệm cùng dấu .
	-(1) có 2 nghiệm dương 
	-(1) có 2 nghiệm âm 
	-(1) có 2 nghiệm trái dấu ac < 0 hoặc P < 0.
5.Tìm điều kiện của tham số để 2 nghiệm của phương trình thỏa mãn điều kiện nào đó.
	Trong những trường hợp này cần sử dụng hệ thức Viet và phương pháp giải hệ phương trình.
B.MỘT SỐ VÍ DỤ
VD1.Giải các phương trình sau
VD2.Cho phương trình x2 + 3x – m = 0 (1)
	a) Giải phương trình với m = 4.
	b) Giải và biện luận theo m số nghiệm của phương trình (1).
	c) Tìm m để (1) có nghiệm x= -2. Tìm nghiệm còn lại.
	d) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
	1. 2x1 + 3x2 = 13.
2. Nghiệm này lớn hơn nghiệm kia ba đơn vị.
3. x12 + x22 = 11.
C.MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
1. Giải các phương trình sau
2. Cho phương trình , có hai nghiệm x1, x2. Không giải phương trình. Hãy tính giá trị các biểu thức sau:
3. Cho phương trình x2 + mx + m+3 = 0.
	a) Giải phương trình với m = -2.
	b) Giải và biện luận số nghiệm của phương trình.
	c) Tính x12 + x22 ; x13 + x23 theo m.
	d) Xác định giá trị của m để x12 + x22 = 10.
	e) Tìm m để 2x1 + 3x2 = 5.
	f) Tìm m để phương trình có nghiệm x = -3. Tính nghiệm còn lại.
	g) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm cùng dấu dương.
4. Cho phương trình bậc hai: mx2 – (5m-2)x + 6m – 5 = 0.
	a) Giải phương trình với m = 2.
	b) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
	c) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm đối nhau.
	d) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm là nghịch đảo của nhau.
	e) Tìm m để phương trình có nghiệm là x = 0. Tìm nghiệm còn lại.
	f) Tìm m để phương trình có hai nghiệm cùng âm.
5. Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0, ẩn x, tham số m.
	a) Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm x1, x2 với mọi m. Tính nghiệm kép (nếu có) cùng giá trị tương ứng của m.
	b) Đặt A = x12 + x22 – 6x1x2.
	+) Chứng minh A = m2 – 8m + 8.
	+) Tìm m để A = 8.
	+) Tìm giá trị nhỏ nhất của A và giá trị tương ứng của m.
§6.GIẢI BÀI TOÁN
BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH
A.KIẾN THỨC CƠ BẢN
Phương pháp giải
	Bước 1. Gọi ẩn và đặt điều kiện: Gọi một (hai) trong số những điều chưa biết làm ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.
	Bước 2. Biểu diễn các đại lượng chưa biết còn lại qua ẩn.
	Bước 3. Lập phương trình (hệ phương trình): Dựa vào mối quan hệ giữa đại lượng đã biết và chưa biết.
	Bước 4. Giải phương trình (hệ phương trình) vừa lập ở trên.
	Bước 5. Kết luận: Kiểm tra giá trị tìm được với điều kiện rồi kết luận.
	*Chú ý việc tóm tắt bài toán trước khi làm.
B.MỘT SỐ VÍ DỤ
1.Để đi đoạn đường từ A đến B, một xe máy đã đi hết 3h20 phút, còn một ôtô chỉ đi hết 2h30phút. Tính chiều dài quãng đường AB biết rằng vận tốc của ôtô lớn hơn vận tốc xe máy 20km/h.
Quãng đường (km)
Thời gian (h)
Vận tốc (km/h)
Xe máy
x
3h20ph = h
Ôtô
x
2h30ph = h
Từ đó có phương trình , giải được x = 200 km.
Vận tốc (km/h)
Thời gian (h)
Quãng đường (km)
Xe máy
x - 20
3h20ph = h
Ôtô
x
2h30ph = h
Từ đó có phương trình , giải được x = 80 km/h.
Vận tốc (km/h)
Thời gian (h)
Quãng đường (km)
Xe máy
x
3h20ph = h
Ôtô
x + 20
2h30ph = h
Từ đó có phương trình , giải được x = 60 km/h.
*Nhận xét: Trong các cách làm đó thì cách thứ nhất là ngắn gọn nhất.
C.MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
1. Cho 200g dung dịch có nồng độ muối là 10%. Phải pha thêm vào dung dịch đó một lượng nước là bao nhiêu để được dung dịch có nồng độ muối là 8%.
2. Có hai vòi nước, vòi 1 chảy đầy bể trong 1,5 giờ, vòi 2 chảy đầy bể trong 2 giờ. Người ta đã cho vòi 1 chảy trong một thời gian, rồi khóa lại và cho vòi 2 chảy tiếp, tổng cộng trong 1,8 giờ thì đầy bể. Hỏi mỗi vòi đã chảy trong bao lâu?
3. Tổng các chữ số hàng chục và hai lần chữ số hàng đơn vị của một số có hai chữ số bằng 18. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới lớn hơn số ban đầu là 54. Tìm số ban đầu.
4. Một đám đất hình chữ nhật có chu vi 124m. Nếu tăng chiều dài 5m và chiều rộng 3m thì diện tích tăng thêm 225m2. Tính kích thước của hình chữ nhật đó.
5. Một cửa hàng trong ngày bán được một số xe đạp và xe máy. Biết rằng số xe đạp bán được nhiều hơn số xe máy là 5 chiếc và tổng bình phương của hai số này là 97. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu xe mỗi loại.
6. Dân số hiện nay của một địa phương là 41618 người. Cách đây 2 năm dân số của địa phương đó là 40000 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số địa phương đó tăng bao nhiêu phần trăm.
§7.CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP
A.KIẾN THỨC CƠ BẢN
Phương pháp chứng minh
	-Chứng minh bốn đỉnh của tứ giác cùng cách đều một điểm.
-Chứng minh tứ giác có hai góc đối diện bù nhau.
	-Chứng minh hai đỉnh cùng nhìn đoạn thẳng tạo bởi hai điểm còn lại hai góc bằng nhau.
	-Chứng minh tổng của góc ngoài tại một đỉnh với góc trong đối diện bù nhau.
	-Nếu MA.MB = MC.MD hoặc NA.ND = NC.NB thì tứ giác ABCD nột tiếp. (Trong đó )
	-Nếu PA.PC = PB.PD thì tứ giác ABCD nội tiếp. (Trong đó )
	-Chứng minh tứ giác đó là hình thang cân; hình chữ nhật; hình vuông; 
Nếu cần chứng minh cho nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn ta có thể chứng minh lần lượt 4 điểm một lúc. Song cần chú ý tính chất “Qua 3 điểm không thẳng hàng xác định duy nhất một đường tròn”
B.MỘT SỐ VÍ DỤ
VD1.Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, trên đó có điểm M. Trên đường kính AB lấy điểm C sao cho AC < CB. Kẻ hai tiếp tuyến Ax và By tại A và B với (O). Đường thẳng qua M vuông góc với MC cắt Ax ở P, đường thẳng qua C vuông góc với CP cắt By tại Q. Gọi D là giao điểm của CQ và BM. Chứng minh:
	a) Các tứ giác ACMP, CDME nội tiếp.
	b) AB//DE.
	c) Ba điểm P, M, Q thẳng hàng.
VD2.Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính AA’, đường cao AM.
	a) Hai đường cao BN, CP cắt nhau tại H và PN cắt AA’ tại S. Chứng minh các tứ giác BPNC và A’SNC nội tiếp.
	b) Chứng minh PN vuông góc với AA’.
C.MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
1.Cho (O; R) và dây cung AB ( AB AB. Từ C kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn tại P và K. Gọi I là trung điểm của AB.
	a) Chứng minh tứ giác CPIK nội tiếp.
	b) Chứng minh hai tam giác ACP và PCB đồng dạng.
Từ đó suy ra CP2 = CB.CA.
c) Gọi H là trực tâm của tam giác CPK, tính PH theo R.
d) Giả sử PA//CK, chứng minh tia đối của tia BK là tia phân giác của góc CBP.
2. Cho tam giác ABC cân tại A, một cung tròn phía trong tam giác tiếp xúc với AB, AC tại B và C. Từ điểm D trên cung BC kẻ các đường vuông góc DE với BC, DF với AC và DG với AB. Gọi M là giao điểm của BD và GE, N là giao điểm của EF và DC. Chứng minh:
	a) Các tứ giác BEDG và CEDF nội tiếp.
	b) DE2 = DF.DG
	c) Tứ giác EMDN nội tiếp, suy ra MN vuông góc với DE.
	d) Nếu GB = GE thì EF = EC.
3.Từ điểm M trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, ta kẻ các đường vuông góc hạ xuống ba cạnh của tam giác . Chứng minh:
	a) Ba tứ giác AHMK, HBIM, ICKM nội tiếp.
	b) Ba điểm H, I, K nằm trên một đường thẳng (đường thẳng Simson).
§8.HÀM SỐ - ĐỒ THỊ
A.KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Tính chất của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠0)
	-Đồng biến khi a > 0; nghịch biến khi a < 0.
	-Đồ thị là đường thẳng nên khi vẽ chỉ cần xác định hai điểm thuộc đồ thị.
	+Trong trường hợp b = 0, đồ thị hàm số luôn đi qua gốc tọa độ.
	+Trong trường hợp b ≠ 0, đồ thị hàm số luôn cắt trục tung tại điểm b.
	-Đồ thị hàm số luôn tạo với trục hoành một góc , mà .
	-Đồ thị hàm số đi qua điểm A(xA; yA) khi và chỉ khi yA = axA + b.
2. Vị trí của hai đường thẳng trên mặt phẳng tọa độ
	Xét hai đường thẳng: (d1): y = a1x + b1 ; (d2): y = a2x + b2 với a1 ≠ 0; a2 ≠ 0.
	-Hai đường thẳng song song khi a1 = a2 và b1 ≠ b2.
	-Hai đường thẳng trùng nhau khi a1 = a2 và b1 = b2.
	-Hai đường thẳng cắt nhau khi a1 ≠ a2.
	+Nếu b1 = b2 thì chúng cắt nhau tại b1 trên trục tung.
	+Nếu a1.a2 = -1 thì chúng vuông góc với nhau.
3. Tính chất của hàm số bậc hai y = ax2 (a ≠ 0)
	-Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x 0.
	Nếu a 0.
	-Đồ thị hàm số là một Parabol luôn đi qua gốc tọa độ:
	+) Nếu a > 0 thì parabol có điểm thấp nhất là gốc tọa độ.
	+) Nếu a < 0 thì Parabol có điểm cao nhất là gốc tọa độ.
	-Đồ thị hàm số đi qua điểm A(xA; yA) khi và chỉ khi yA = axA2.
4. Vị trí của đường thẳng và parabol
	-Xét đường thẳng x = m và parabol y = ax2:
+) luôn có giao điểm có tọa độ là (m; am2).
	-Xét đường thẳng y = m và parabol y = ax2:
	+) Nếu m = 0 thì có 1 giao điểm là gốc tọa độ.
	+) Nếu am > 0 thì có hai giao điểm có hoành độ là x = 
	+) Nếu am < 0 thì không có giao điểm.
	-Xét đường thẳng y = mx + n ( m ≠ 0) và parabol y = ax2:
+) Hoành độ giao điểm của chúng là nghiệm của phương trình hoành độ ax2 = mx + n.
B.MỘT SỐ VÍ DỤ
VD1.Cho (P): y = x2
	1. Vẽ (P) trên hệ trục Oxy.
	2. Trên (P) lấy hai điểm A và B có hoành độ lần lượt là 1 và 3. Hãy viết phương trình đường thẳng đi qua A và B.
	3. Lập phương trình đường trung trực (d) của AB.
	4. Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P).
	5.Tính diện tích tứ giác có các đỉnh là A, B và các điểm 1; 3 trên trục hoành.
VD2.Trong cùng một hệ trục tọa độ, gọi (P), (d) lần lượt là đồ thị của các hàm số .
	a) Vẽ (P) và (d).
b) Dùng đồ thị để giải phương trình và kiểm tra lại bằng phép toán.
c) Viết phương trình đường thẳng (d1) song song với (d) và cắt (P) tại điểm có tung độ là - 4. Tìm giao điểm còn lại của (d1) với (P).
VD3.Cho (P): y = và đường thẳng (d) đi qua hai điểm A, B trên (P) có hoành độ lần lượt là – 2 và 4. Viết phương trình đường thẳng (d).
C.MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
1.Cho (P): y = ax2
a) Xác định a để đồ thị hàm số đi qua A(1; 1). Hàm số này đồng biến, nghịch biến khi nào.
b) Gọi (d) là đường thẳng đi qua A và cắt trục Ox tại điểm M có hoành độ m ( m ≠ 1). Viết phương trình (d) và tìm m để (d) và (P) chỉ có một điểm chung.
2.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A (-2; 2) và đường thẳng (d1): y = -2(x+1) 
	a) Giải thích vì sao A nằm trên (d1).
	b) Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị là (P) qua A.
	c) Viết phương trình đường thẳng (d2) qua A và vuông góc với (d1).
3.Cho (P): y = x2 và (d): y = 2x + m. Tìm m để (P) và (d):
	a) Cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
	b) Tiếp xúc nhau.
	c) Không giao nhau.
4.Trong hệ trục tọa độ Oxy gọi (P) là đồ thị của hàm số y = x2.
b) Gọi A, B là hai điểm thuộc (P) có hoành độ lần lượt là – 1 và 2. Viết phương trình đường thẳng AB.
	c) Viết phương trình đường thẳng (d) song song với AB và tiếp xúc với (P).
5.Cho hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình lần lượt là:
y = (m-2)x + 4 và y = mx + m + 2.
	a) Tìm m để (d1) đi qua điểm A(1; 5). 
	c) Với giá trị nào của m thì (d1) //(d2); (d1) (d2).
PHẦN BÀI LUYỆN GIẢI CƠ BẢN
I.BIẾN ĐỔI CĂN THỨC
Bài 1. Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau
Bài 2. Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức
II.HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Giải các hệ phương trình sau
Bài 2. Với giá trị nào của tham số m thì
	a) có nghiệm nguyên. b) vô nghiệm.
III.PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Bài 1. Giải các phương trình sau
Bài 2. Cho phương trình x2 + 5x + 4 = 0. Không giải phương trình hãy tính:
Bài 3. Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 2x2 – 7x – 3 = 0. Hãy lập phương trình có nghiệm là:
Bài 4. Cho phương trình x2 + (m + 2)x + 2m = 0.
	a) Giải phương trình với m= -1
	b) Phương trình có một nghiệm x = 3. Tìm m và nghiệm còn lại.
	c) Tìm m để .
	d) Tìm m để . 
	e) Tìm biểu thức liên hệ giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m.
	f) Tìm m để phương trình có hai nghiệm đối nhau.
g) Tìm m để phương trình có hai nghiệm cùng dấu. Có nhận xét gì về hai nghiệm đó.
IV.HÀM SỐ
Bài 1. Cho hàm số y = (a – 3)x + b (d). Tìm các giá trị của a, b sao cho đường thẳng (d):
	a) Đi qua hai điểm A(1; 2) và B(-3; 4).
	b) Cắt trục tung tại điểm và cắt trục hoành tại điểm .
	c) Cắt hai đường thẳng 2y – 4x + 5 = 0 ; y = x – 3 tại một điểm và song song với đường thẳng y = -2x + 1.
	d) Đi qua điểm C (1; -3) và vuông góc với đường thẳng y = x + 2.
	e) Tính diện tích phần giới hạn bởi hai đường thẳng ở câu d và trục tung.
Bài 2. Cho hai hàm số y = x2 (P); y = x + 2m – 1 (d).
	a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng hệ trục tọa độ khi (d) đi qua điểm A(1; 1).
	b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm.
	c) Tìm m để (d1): y = 2x – 1 cắt (d) và (P) tại cùng một điểm.
	d) Chứng minh rằng (d2): y = -x + m2 luôn cắt (P) tại hai

File đính kèm:

  • docDe_cuong_on_thi_vao_10.doc